2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 4D-2015/2-807

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo A daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija) narių (iš viso 23 asmenys), gyvenančių (toliau citatose ir tekste atitinkamai vadinama – Pareiškėjai ir Namas), 2015-06-02 skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) atliekant Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę (skundas adresuotas ir Savivaldybei).

2. Pareiškėjai skunde pažymi: 2.1. „Bendrijos iniciatyvinės grupės atstovės B ir C 2014-01-16 surašė skundą dėl Bendrijos pirmininkės X {toliau citatose ir tekste vadinama -Pirmininkė} neveikimo ir pateikė LR Seimo kontrolierių įstaigai. LR Seimo kontrolierius 2014-01-21 raštu Nr. 4D-2014/2-86/3D-206 šį skundą persiuntė Savivaldybei nagrinėti pagal kompetenciją su prašymu atlikti tinkamą Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę bei Pareiškėjams pateikti motyvuotas (paremtas Savivaldybės nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, dokumentais ir konkrečiomis teisės aktų nuostatomis) išvadas, ar Pirmininkė tinkamai atlieka jai priskirtas funkcijas skunde nurodytais klausimais; nustačius pažeidimų, imtis priemonių Pirmininkės atitinkamos srities veiklai gerinti ir Pareiškėjų teisėms bei teisėtiems interesams ginti. Skundą išnagrinėti teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais bei apie atliktų Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės rezultatus informuoti Pareiškėjus“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). „Pažymėtina, kad Pirmininkė 2014-04-30, atsakydama į Savivaldybės {2014-03-14 rašte Nr. A51-22375/14-(3.3.10.2-EM4)} raštą, teigė, kad Pirmininke ji išrinkta ne 2011-01-09, o 2011-12-09 pakartotiname visuotiniame susirinkime ir jos pirmininkavimo kadencija, atsižvelgiant į Bendrijos įstatuose nustatytą valdymo organų kadenciją, – 3 metai – baigiasi 2014-12-09.“ Pareiškėjų nuomone, „Šio susirinkimo nutarimai negali būti laikomi teisėtais, kadangi, kaip numatyta Bendrijų įstatyme {Lietuvos Respublikos daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas; toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrijų įstatymas} , kai renkamas pirmininkas ar įstatų keitimas, Bendrijos nariams nei prieš pirmą (2011-11-25), nei prieš pakartotinį susirinkimą nebuvo pranešta raštu. Apie tai 2012-05-14 buvo informuota ir Savivaldybė, tačiau į tai nebuvo sureaguota.“ 2.2. „Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybė 2014-04-30 raštu Nr. A51-35985/14-(3.3.10.2-EM4) įpareigojo Pirmininkę iki 2014-05-25 atsakyti Pareiškėjams į jų 2014-04-07 prašymą ir pateikti Savivaldybei įpareigojimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus.“ „ net pateiktų dokumentų pagrindu neįmanoma tiksliai nustatyti, kada gi Pirmininkės pirmininkavimo kadencija Bendrijoje prasidėjo ir kada pasibaigė. Pažymėtina, kad nei vieno prašomo dokumento, net tarpininkaujant Savivaldybei, Pirmininkė mums iki šiol nepateikė, iki šiol Savivaldybė nesiėmė jokių priemonių Bendrijos narių teisėms bei teisėtiems interesams ginti.“ „Iki šiol nesilaikoma teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo, administravimo veiklos metinės ataskaitos bei kitų dokumentų pateikimo Bendrijos nariams. Neturime ir galimybės, net su Savivaldybės tarpininkavimu, gauti Bendrijos narių sąrašą su kontaktiniais duomenimis.“ 2.3. „Tačiau bent šiai dienai galima konstatuoti, kad Pirmininkės kadencija tikrai pasibaigė, tačiau ji ir toliau suinteresuota pirmininkauti Bendrijai be Bendrijos valdymo organų rinkimo, aktyviai tarpininkaujant advokatei D. Tuo yra pažeidžiama Bendrijų įstatymo 14 str. l d. Tokiu atveju ji negali vykdyti Bendrijų įstatymo 14 str. nuostatų.“ 2.4. „Manome, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus raštas, išsiųstas Savivaldybei pagal kompetenciją atlikti tinkamą Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, buvo vykdomas formaliai ir aplaidžiai, visos Savivaldybės numatytos rekomendacijos Bendrijai yra bendro pobūdžio, nesiaiškinant susidariusios konkrečios situacijos Bendrijoje (dauguma Bendrijos narių yra pensininkai, trečdalis – nuomininkai).“ 2.5. „Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Bendrijoje nėra revizoriaus . 2011, 2012, 2013 metų Bendrijos ūkinė finansinė veikla netikrinta, surašyti tik finansinės ūkinės veiklos aktai, kuriuos paruošė Bendrijos buhalterė, o Pirmininkė juos tik pasirašė. Taip pat netikrinta ir 2014 metų finansinė ūkinė Bendrijos veikla, o jos aktas iki šiol Bendrijos nariams nepateiktas, todėl abejojame Bendrijos lėšų racionaliu panaudojimu.“ 2.6. „Mūsų netenkina Savivaldybės formalus požiūris į susidariusią konkrečią nenormalią situaciją Bendrijoje, ko pasėkoje yra pažeistos mūsų teisės į sąžiningą, skaidrų viešąjį administravimą .“

3. „Prašome Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įpareigoti Savivaldybę atlikti tinkamą Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, iki bus visiškai įgyvendinti Savivaldybės įpareigojimai Pirmininkei, ir apie įpareigojimų įgyvendinimo rezultatus informuoti raštu.“ II. TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta: 4.1. Savivaldybės 2014-03-14 rašte Nr. A51-22375/14-(3.3.10.2-EM4) (adresuotas Pareiškėjams ir Pirmininkei; Savivaldybės 2014-03-19 raštu Nr. A51-23545/14(3.3.10.1-EM4) jo kopija pateikta Seimo kontrolieriui, kaip informacija apie pažymos 2.1 punkte nurodytų rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus) pažymėta: 4.1.1. Savivaldybė „susipažino su prašymu dėl Pirmininkės neveikimo: Bendrijos įstatai nepakeisti nuo 2000-07-01, Pirmininkė neperrinkta nuo 2006 m. vidurio, Pirmininkė nevykdo Namo bendrojo naudojimo objektų administravimo pareigų, nustatytų teisės aktuose, nepaskirti Namo bendrojo naudojimo objektų techniniai prižiūrėtojai, nesudaryti bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metiniai ir ilgalaikiai planai, nesilaikoma teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo ir (ar) administravimo veiklos metinės ataskaitos pateikimo patalpų savininkams.“ 4.1.2. „Dėl Bendrijos įstatų ir Pirmininkės kadencijos“: 1) „Patikrinus Bendrijos duomenis valstybės įmonės Registrų centro JAR {Juridinių asmenų registras; toliau vadinama – JAR}, pasitvirtino Pareiškėjų pateikta informacija, kad Bendrijos įstatai registruoti 2000-07-01, o Pirmininkė išrinkta visuotiniame narių susirinkime (pagal 2003-06-16 susirinkimo protokolo išrašą) ir įregistruota 2005-10-19. Paaiškiname, kad teisės aktuose nėra numatyti terminai, kuriais turi būti pakeisti Bendrijos įstatai. Pagrindinis reikalavimas – įstatai neturi prieštarauti norminiams teisės aktams. Net jeigu Bendrijos įstatai nepakeisti, Bendrija privalo vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais. Pažymėtina, kad Bendrijų įstatyme nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (2012-07-01) įsteigtos ir veikiančios daugiabučių namų savininkų bendrijos, įsteigtos pagal Bendrijų įstatymą, galiojusį iki 2012-06-30, per 12 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2012-07-01, savo įstatus suderina su šio Bendrijų įstatymo l straipsnyje išdėstytais reikalavimais.“ „Pranešame, kad Savivaldybės užsakymu Bendrijų asociacija {Daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija} parengė ir suderino su notarais Daugiabučių namų savininkų bendrijų pavyzdinius įstatus. Siūlome rengiant Bendrijos įstatus vadovautis Daugiabučių namų savininkų bendrijų pavyzdiniais įstatais, kuriuos rasite tinklalapyje: www.vilnius.lt – Savivaldybė – Aplinkosauga ir energetika – Gyvenamųjų namų administravimas – DNSB pavyzdiniai įstatai“; 2) Savivaldybės „ specialistai 2014-03-05 nuvyko susitikti su Pirmininke dėl Pareiškėjų prašyme nurodytų aplinkybių patikrinimo. Pažymime, kad tarp pateiktų dokumentų Pirmininkė pateikė Bendrijos pakartotinio visuotinio susirinkimo 2011-01-09 protokolą, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi klausimai dėl Bendrijos įstatų pakeitimo, tačiau sprendimas nebuvo priimtas. Tame pačiame 2011-01-09 susirinkimo protokole nurodyta, kad Bendrijos pirmininku iš penkių pretendentų išrinkta Pirmininkė, patvirtinta Bendrijos revizijos komisija. Kadangi pagal tuo metu galiojusį Bendrijų įstatymą nebuvo prievolės apie Bendrijos priimtus sprendimus teikti informaciją JAR, manytina, kad Pirmininkė fakto apie Bendrijos pirmininko pasikeitimus galėjo neįregistruoti. Pažymėtina, kad, jei laikyti, kad Pirmininkė buvo išrinkta šiame susirinkime, jos kadencija jau turėjo būti pasibaigusi, kadangi tuo metu buvo nustatytas terminas ne ilgesnis kaip dvejų metų laikotarpis, kaip ir revizijos komisijos darbui.“ 4.1.3. „Dėl Pirmininkės pareigų ir funkcijų“: 1) „Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi bendrijos pirmininkas savo veikloje privalo vadovautis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrijos įstatais, bendrijos pirmininko pareigybės aprašymu ir visuotinio susirinkimo sprendimais, todėl Pirmininkei siūlytina artimiausiu metu šaukti Bendrijos susirinkimą dėl Bendrijos įstatų tvirtinimo, Bendrijos pirmininko, revizijos komisijos rinkimų. Taip pat primename, kad pagal Bendrijų įstatymo 11 str. visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per mėnesius pasibaigus finansiniams metams. “; 2) „Atsakant į Pareiškėjų klausimą dėl Namo bendrojo naudojimo objektų techninio prižiūrėtojo, informuojame, kad Bendrijos pirmininkas atsako už Namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą, taip pat bendrojo naudojimo žemės sklypo (sklypų) naudojimą ir tvarkymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 9 p.). Patikrinimo 2014-03-05 metu Pirmininkė nepateikė statinio paso, techninės priežiūros žurnalo ir kasmetinės apžiūros akto. Atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo 2014-03-05 aktu {Nr. A32-518/14(2.9.2.8-AP2); toliau citatose ir tekste vadinama – Aktas} Pirmininkė įpareigota kasmetinėms ir neeilinėms apžiūroms atlikti paskirti komisiją, vykdyti kasmetines pastato apžiūras, įsigyti ir pildyti techninės priežiūros žurnalą, vykdyti nuolatinius stebėjimus ir fiksuoti juos namo techninės priežiūros žurnale ir apie įpareigojimų vykdymą iki 2014-04-30 raštu informuoti“ Savivaldybę; 3) „Pareiškėjų teigimu, Pirmininkė nesudaro Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų, už kurių projekto parengimą ir pateikimą visuotiniam susirinkimui pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 10 p. atsako Pirmininkė. Taip pat prašyme teigiama, kad Pirmininkė nusižengia teisės aktams, kadangi nepateikia patalpų savininkams Bendrijos veiklos metinės ataskaitos. Bendrijų įstatymo 19 str. nurodyti reikalavimai Bendrijos metinės veiklos ataskaitai. paaiškiname, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso {toliau citatose ir tekste vadinama – CK} 4.83 str. 3 d. ir Bendrijų įstatymo 20 straipsniu, savivaldybės atlieka tik bendrijos valdymo organų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, viešąją priežiūrą ir kontrolę. Bendrijų įstatyme nustatyta, kad bendrijos vidaus kontrolę atlieka bendrijos revizijos komisija (Bendrijų įstatymo 18 str.) arba, esant bendrijoje daugiau kaip šimtui bendrijos narių, turi būti sudaroma butų ir kitų patalpų savininkų ginčų nagrinėjimo komisija (Bendrijų įstatymo 9 str. 5 d.), kurios skyrimo tvarka nustatoma bendrijos įstatuose (Bendrijų įstatymo 23 str. l d.). Pažymėtina, kad Bendrijų įstatymo 11 str. l d. numatyta galimybė šaukti Bendrijos visuotinius susirinkimus ir revizijos komisijai arba daugiau kaip ketvirtadaliui bendrijos narių. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad, kai bendrijos pirmininkas negali eiti savo pareigų, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka šias pareigas gali laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti vienas iš bendrijos narių (Bendrijų įstatymo 14 str. l d.). Taip pat Pareiškėjoms turėtų būti žinotina, kad pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 7 d. visi butų ir kitų patalpų savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. Kadangi prie Pareiškėjų prašymo Savivaldybei nebuvo pridėtas dokumentas, patvirtinantis, kad toks prašymas buvo pateiktas ir Pirmininkei, vadovaujantis pirmiau nurodytais teisės aktais įpareigoja Pirmininkę iki 2014-04-30: 1. Pareiškėjoms raštu paaiškinti apie naujų Bendrijos įstatų tvirtinimą, Bendrijos pirmininko rinkimus, paskirtą Namo techninį prižiūrėtoją, Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2014 m. ir ilgalaikius planus, kaip jie patvirtinti, Bendrijos veiklos 2013 metinę ataskaitą. 2. raštu informuoti apie įpareigojimo ir Akte nurodytų įpareigojimų įvykdymą, pateikiant tai patvirtinančių dokumentų kopijas.“ 4.2. Savivaldybės 2014-04-30 rašte Nr. A51-35985/14-(3.3.10.2-EM4) (adresuotas Pareiškėjams ir Pirmininkei) akcentuota: 4.2.1. Savivaldybė „susipažino su Pareiškėjų prašymu dėl Pirmininkės veiklos teisėtumo, prašydamos išreikalauti iš Pirmininkės Bendrijos narių sąrašą; įrodymus, kad Bendrijos nariai buvo raštu informuoti apie planuojamą 2014-03-28 susirinkimą; 2011-01-09 visuotinio susirinkimo protokolą ir nutarimą, balsų skaičiavimo komisijos protokolą, susirinkime dalyvavusių Bendrijos narių sąrašą; Bendrijos visuotinio susirinkimo protokolą ir nutarimą, kuriame buvo nutarta patvirtinti 2012 metų ūkinės veiklos ataskaitą.“ 4.2.2. Savivaldybės „specialistai 2014-03-05 patikrino Namo atliekamą techninę priežiūrą, dokumentus ir surašė Aktą, kurio vienas egzempliorius pateiktas Pirmininkei, kitas laikomas . Dėl susipažinimo su patikrinimo Aktu prašome kreiptis į Pirmininkę.“ „Patikrinimo 2014-03-05 metu nustatyta, kad Namo bendrojo naudojimo patalpų, konstrukcijų, inžinerinių sistemų, elektros instaliacijos būklė patenkinama, pastato pagrindinėse laikančiose konstrukcijose deformacijų ir esminių trūkumų nepastebėta. Techninės priežiūros žurnalo nėra, apžiūrų aktų nėra, nuolatiniai stebėjimai ir kasmetinės apžiūros nevykdomos. Aktu Pirmininkė įpareigota statinio techninę priežiūrą vykdyti pagal STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ (1), Pirmininkės įsakymu kasmetinėms ir neeilinėms apžiūroms atlikti paskirti komisiją, vykdyti kasmetines pastato apžiūras {STR 1.12.07:2004 42 p.} (2), įsigyti ir pildyti techninės priežiūros žurnalą, vykdyti nuolatinius stebėjimus ir fiksuoti juos Namo techninės priežiūros žurnale (3), apie įpareigojimo vykdymą raštu informuoti iki 2014-04-30 (4).“ „Informuojame, kad Pirmininkė įvykdė Akte nurodytus įpareigojimus – Pirmininkės įsakymu paskirta komisija 2014-03-24 atliko Namo kasmetinę apžiūrą, surašė statinio apžiūros aktą Nr. l ir užpildė Namo techninės priežiūros žurnalą.“ 4.2.3. „Dėl bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo daugiabučiui namui pažymime, kad CK 4.84 straipsnio l dalyje nustatyta, jeigu bendrija likviduota , skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.“ „Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtino Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriuo vadovaudamasi Savivaldybė paskelbė pranešimą dėl galimybės teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Savivaldybės teritorijoje. Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įtraukiami į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą, kuris skelbiamas Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt —> Savivaldybė —> Aplinkos ir energetikos departamentas —> Daugiabučių valdymas —> Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas —> Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas. Kadangi, pagal JAR duomenis, Bendrija nepanaikinta, Savivaldybė klausimo dėl administratoriaus skyrimo Namui šiuo metu nenagrinės.“ 4.2.4. „Kadangi prie Pareiškėjų prašymo Savivaldybei nebuvo pridėtas dokumentas, patvirtinantis, kad toks prašymas buvo pateiktas ir Pirmininkei, vadovaujantis pirmiau nurodytais teisės aktais įpareigoja Pirmininkę iki 2014-05-25 atsakyti Pareiškėjoms į 2014-04-07 prašymą ir pateikti įpareigojimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus.“ 4.3. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos sekretoriaus 2012-06-01 rašte Nr. 656 pažymėta, kad Bendrijos narių raštai dėl advokačių E ir D profesinės veiklos buvo išnagrinėti advokatų tarybos 2012-04-26 posėdyje. Šiuo atveju yra susiklostę teisiniai santykiai dėl sprendimų, priimtų narių susirinkime, ir susirinkimo protokolo teisėtumo. Advokatės neatsako ir negali atsakyti dėl Bendrijos narių susirinkime priimtų sprendimų (ne) palankumo vienam ar kitam nariui. Advokatų tarybos kompetencijai nėra priskirta spręsti šalių teisinių santykių, todėl, jei Bendrijos nariai yra nepatenkinti vienokiu ar kitokiu susirinkime priimtu sprendimu ar dokumentu, turėtų kreiptis į atitinkamas institucijas įstatymų nustatyta tvarka. .“

5. Iš JAR 2015-06-11 duomenų nustatyta: 5.1. Bendrijos teisinis statusas neįregistruotas; 5.2. Bendrijos įstatai įregistruoti 2000-07-01; 5.3. Bendrijos vadovo duomenys įregistruoti 2005-10-19.

6. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau aprašytas aplinkybes (pažymos 1-5 paragrafai), kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas atlikti neplaninį kompleksinį Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimą ir pateikti Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto kopiją Seimo kontrolieriui bei Pareiškėjams. Atliekant šį patikrinimą ypatingą dėmesį atkreipti į Pareiškėjų skunde keliamus klausimus (prireikus, imtis priemonių konkrečiai veiklai gerinti): ar laikomasi nustatytos Pirmininkės kadencijos; dėl Bendrijos narių sąrašo sudarymo ir jo atitikimo teisės aktų reikalavimams; dėl Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus planavimo (ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai); dėl informacijos patalpų savininkams teikimo pagal teisės aktų reikalavimus (tai pat ir dėl Pareiškėjų supažindinimo su Bendrijos narių sąrašu ir kontaktinių duomenų jiems pateikimu); dėl metinės veiklos ataskaitos rengimo ir jos pateikimo patalpų savininkams; informuoti: kiek Bendrijoje yra ir buvo narių tuo metu, kai buvo kreiptasi į Savivaldybę dėl administratoriaus skyrimo, ar šiuo klausimu į Savivaldybę kreipėsi ¼ Bendrijos narių; jeigu taip – pateikti Savivaldybės sprendimą šiuo klausimu; ar Bendrijoje šiuo metu yra išrinktas revizorius (revizijos komisija) (jeigu ne – teikti siūlymus dėl šių klausimų sprendimo); apie Savivaldybės įpareigojimų Pirmininkei įvykdymo rezultatus; pateikti: motyvuotus (paremtus konkrečiomis teisės aktų normomis) paaiškinimus, kodėl Savivaldybė galimai netikrina Pareiškėjų nurodomų aplinkybių dėl Bendrijos narių susirinkimų sprendimų priėmimo procedūrų pažeidimų, kurių dokumentų kopijas Pirmininkė privalo pateikti Pareiškėjams (jų prašymu) pagal Bendrijų įstatymą ir Bendrijos įstatus, kuriais atvejais privalo būti pateikta išsami informacija (ne dokumentai); siūlymus dėl susidariusios situacijos Bendrijoje sprendimo būdų ir galimybių ir kt.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

7. Iš Savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento raštu Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 7.1. Savivaldybė, 2014-2015 metais atlikdama Pirmininkės veiklos kontrolę pagal Pareiškėjų prašymus, ne kartą raštu kreipėsi į Pirmininkę (be raštų, nurodytų pažymos 4.1 ir 4.2 punktuose): 7.1.1. 2014-09-09 raštas Nr. A51-73153/14(3.3.10.2-EM4) (dėl 2014-03-14 ir 2014-04-30 įpareigojimų vykdymo): 1) „Pažymime, kad iki šiol nepranešėte, kad Pareiškėjoms atsakyta į jų prašymą, nepateikėte tai patvirtinančių dokumentų, todėl laikytina, kad Skyriaus įpareigojimai per nustatytą laiką neįvykdyti“; 2) „Taip pat Skyrius 2014-03-14 raštu Nr. A51-22375/14-(3.3.10.2-EM4) Pirmininkę įpareigojo iki 2014-04-30 Pareiškėjoms raštu paaiškinti apie naujų Bendrijos įstatų tvirtinimą, Bendrijos pirmininko rinkimus, paskirtą Namo techninį prižiūrėtoją, Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2014 m. ir ilgalaikius planus, kaip jie patvirtinti, Bendrijos veiklos 2013 metinę ataskaitą , Skyrių raštu informuoti apie įpareigojimo ir techninės priežiūros patikrinimo akte Nr. A32-518/14(2.9.2.8-AP2) nurodytų įpareigojimų įvykdymą, pateikiant tai patvirtinančių dokumentų kopijas, įvertinus Pirmininkės 2014-04-30 atsakymą į šį Skyriaus įpareigojimą, laikytina, kad jis įvykdytas“; 3) „ Pirmininkę iki 2014-10-05: 1. Įpareigojame pateikti Skyriui informaciją, ar planuotame 2014-07-08 Bendrijos visuotiniame susirinkime buvo patvirtinti Bendrijos naujos redakcijos įstatai, Bendrijos 2013 m. veiklos ataskaita, Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2014 m. ir ilgalaikis planas, išrinktas Bendrijos pirmininkas, ir susijusių dokumentų kopijas (susirinkimo protokolą, Bendrijos 2013 m. veiklos ataskaitą, Namo 2014 m. ir ilgalaikį planą, Bendrijos naujos redakcijos įstatus). 2. Reikalaujame nedelsiant vykdyti nurodytus Skyriaus 2014-04-30 įpareigojimus ir apie jų įvykdymą informuoti Skyrių, pridedant susijusių dokumentų kopijas. Priešingu atveju būsite kviečiama atvykti į Savivaldybę administracinių teisės pažeidimų protokolui surašyti už pažeidimus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(16) straipsnyje (kliudymas savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgaliotiems pareigūnams atlikti pavestas pareigas arba šių pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas)“; 7.1.2. 2014-10-29 raštas Nr. A51-90274/14(3.3.10.2-EM4) (dėl Skyriaus 2014-03-14 įpareigojimų vykdymo): 1) „Įvertinę pateiktą Pirmininkės informaciją apie tai, kad 2013-07-15 visuotiniame susirinkime buvo patvirtinta nauja Bendrijos įstatų redakcija, tačiau, susirinkimo sekretorei nepasirašius susirinkimo protokolo, įstatai negalėjo būti registruojami JAR, informuojame, kad CK 2.90, 2.91, 2.92 straipsniuose nustatyta, kad juridinio asmens kolegialaus organo posėdžiai (susirinkimai) turi būti protokoluojami. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio (susirinkimo) sušaukimą. Posėdyje (susirinkime) dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per steigimo dokumentuose arba įstatymuose nustatytą terminą, tačiau visais atvejais terminas negali būti ilgesnis nei trisdešimt dienų nuo posėdžio (susirinkimo) dienos. Dalyvavę posėdyje (susirinkime) asmenys turi teisę pareikšti pastabas dėl protokolo per tris dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne ilgiau nei per tris dienas ir steigimo dokumentų protokolui surašyti nustatytą maksimalų terminą. Pastabos dėl protokolo pridedamos prie protokolo ir nurodoma, ar protokolą pasirašę asmenys su jomis sutinka, ar nesutinka. Pastabų dėl protokolo nepareiškimas neriboja teisės ginčyti juridinio asmens organo nutarimus. Taip pat atkreipiame Pirmininkės dėmesį, kad pagal Bendrijų įstatymo 7 straipsnio 3 dalį pakeistus bendrijos įstatus pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius“; 2) „Pažymėtina, kad pagal Bendrijų įstatymą daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato savininkų bendrijos, įsteigtos ir įregistruotos JAR, pirmininkas privalo pateikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui prašymą dėl bendrijos įsteigimo ir įregistravimo Juridinių asmenų registre fakto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, jeigu toks faktas nebuvo įregistruotas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Nekilnojamojo turto registro pažymoje apie Namą nėra įregistruotas juridinis faktas, kad pastatas valdomas Bendrijos“; 3) „ Pirmininkė įpareigota: 1. Pateikti Skyriui Namo 2014 m. priežiūros ūkinį-finansinį planą, paaiškinti, ar buvo teiktas svarstyti visuotiniam susirinkimui (pateikti susirinkimo protokolo kopiją). 2. Organizuoti visuotinį susirinkimą dėl Bendrijos pirmininko išrinkimo ir JAR įregistruoti Bendrijos pirmininko išrinkimą. 3. Bendrijos visuotiniame susirinkime (2013-07-15) priimtą sprendimą dėl Bendrijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimo teisės aktų nustatyta tvarka registruoti JAR. 4. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Bendrijos bendrojo naudojimo objektų valdymo faktą. 5. Apie įpareigojimų įvykdymą (eigą) iki 2014-11-20 informuoti Skyrių, pateikiant tai patvirtinančius dokumentus“; 7.1.3. 2014-12-09 raštas Nr. A51-108022/14(3.3.10.2-EM4) (dėl Skyriaus 2014-10-29 įpareigojimų vykdymo): 1) „Dėl Bendrijos Pirmininkės atsakomybės už Bendrijos veiklą. Pirmininkė pateikė Namo priežiūros planą (toliau – Planas), tačiau informavo, kad „Planas Bendrijos susirinkime svarstytas nebuvo“, ir pagal tai, kas pirmiau išdėstyta, konstatuojame, kad Pirmininkė pažeidė Bendrijų įstatymo reikalavimą Planą teikti svarstyti Bendrijos visuotiniam susirinkimui“; 2) „Dėl Bendrijos įstatų. Pagal Bendrijų įstatymą, iki 2012-07-01 įsteigtos ir veikiančios daugiabučių namų savininkų bendrijos turėjo iki 2013-07-01 savo įstatus suderinti su Bendrijų įstatymo l straipsnyje išdėstytais reikalavimais. Bendrijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pakeisti bendrijos įstatai turi būti perregistruoti JAR. Bendrijos įstatai perregistruojami, kai JAR tvarkytojui pateikiamas prašymas ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) protokolas dėl bendrijos įstatų keitimo. Pakeisti bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų perregistravimo JAR. JAR duomenimis, Bendrijos įstatai registruoti 2000-07-01, ir tai neatitinka Bendrijų įstatymo reikalavimų“; 3) „Dėl Bendrijos valdymo organų. Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui visuotinis susirinkimas (Bendrijų įstatymo 10 straipsnio l dalies 2 punktas). Bendrijos pirmininkas yra atsakingas už bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą JAR tvarkytojui (Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 5 punktas). JAR duomenimis, Pirmininkė registruota 2005-10-19, todėl Pirmininkės kadencija yra pasibaigusi. Kai vienasmenis bendrijos valdymo organas – bendrijos pirmininkas negali eiti savo pareigų, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka šias pareigas gali laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti vienas iš bendrijos narių (Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 10 dalis)“; 4) „Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-22 įsakymu Nr. A30-2029 „Dėl pareigūnų įgaliojimo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas“ Skyriaus specialistams suteiktas įgaliojimas surašyti administracinių teisės pažeidimo protokolus už veikas, numatytas Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 188(16) straipsnio l dalyje, kurioje nustatyta, kad kliudymas savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgaliotiems pareigūnams pagal kompetenciją tikrinti ūkio subjektus, dokumentų nepateikimas arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų. . ATPK 158(2) straipsnyje nustatyta, kad daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo pareigų, nustatytų teisės aktuose, nevykdymas, kai nesudaryti bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar kitokio tvarkymo) metiniai ir (ar) ilgalaikiai planai, arba sprendimai dėl šių objektų atnaujinimo (remonto ar kitokio tvarkymo) priimti nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos, arba nesilaikoma teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo ir (ar) administravimo veiklos metinės ataskaitos pateikimo šių objektų savininkams, arba padaryta žala administruojamiems objektams ar aplinkai, užtraukia įspėjimą arba baudą bendrijos valdymo organų nariams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų. “; 5) „ Pirmininkė įpareigota: 1. Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar kitokio tvarkymo) 2015 m. ir (ar) ilgalaikį planą parengti ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui teisės aktų nustatyta tvarka. 2. Bendrijos rengiamus dokumentus, iš jų atsakymus, metinius ir ilgalaikius planus, susirinkimų protokolus ir kita, registruoti teisės aktų nustatyta tvarka. 3. Organizuoti visuotinius Bendrijos susirinkimus iki bus patvirtinta nauja įstatų redakcija, atitinkanti Bendrijų įstatymo reikalavimus, iki bus išrinkti Bendrijos valdymo organai ir įstatymų nustatyta tvarka duomenys apie įstatų patvirtinimą ir išrinktus Bendrijos valdymo organus registruoti JAR. 4. Apie įpareigojimų įvykdymą (eigą) informuoti Skyrių“; 7.1.4. 2015-06-01 raštas Nr. A51-55433/15(3.3.10.2-EM4) (atsakydamas į 2015-05-15 prašymą „išaiškinti, kas kiek laiko Pirmininkei, kurios kadencija jau pasibaigė, organizuoti naujo Bendrijos pirmininko rinkimus?“): 1) „ Savivaldybė nėra įstatymų leidėja, nėra oficialiai įgaliota aiškinti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatų, todėl šis raštas negali būti laikomas oficialiu teisės aktų išaiškinimu, todėl Jūsų prašymas persiunčiamas pagal kompetenciją atsakyti teisės aktų rengėjai Aplinkos ministerijai“; 2) „Pirmininkei primename, kad, JAR duomenimis, Bendrijos įstatai įregistruoti 2000-07-01, duomenys apie Pirmininkę – 2005-10-19, todėl laikytina, kad Bendrijos Pirmininkės kadencija yra pasibaigusi 2007-10-19. Dėl Pirmininkės 2014-12-17 rašte išreikštos nuomonės, kad ji buvo išrinkta Pirmininke Bendrijos visuotiniame susirinkime 2011-12-09 ir pagal tuo metu galiojantį Bendrijų įstatymą nebuvo prievolės JAR įregistruoti juridinį faktą apie Bendrijos valdymo organo perrinkimą, informuojame, kad Pirmininkei Skyrius 2014-10-29 rašte Nr. A51-90274/14-(3.3.10.2-EM4) išaiškino Pirmininkės atsakomybę teikti dokumentus ir duomenis JAR tvarkytojui ir savivaldybės vykdomajai institucijai“; 3) „CK 2.66 straipsnyje nustatyta, kad JAR turi būti nurodyti: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinė (adresas), juridinio asmens organai, juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), juridinio asmens valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos, juridinio asmens registro duomenų ir dokumentų keitimo datos. Kai pasikeičia nurodyti duomenys, taip pat kai pakeičiami steigimo dokumentai ar kiti nurodyti duomenys, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus JAR per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos. Kartu su prašymu įregistruoti pakeitimą turi būti pateikti dokumentai, nurodyti CK 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte, ir visas pakeisto dokumento tekstas, jei dokumentas keičiamas. Juridinių asmenų registravimo tvarką nustato JAR nuostatai, kuriuos tvirtina Vyriausybė (CK 2.64 straipsnio 4 dalis). Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, pakeisti bendrijos įstatai turi būti perregistruoti JAR. Bendrijos įstatai perregistruojami, kai JAR tvarkytojui pateikiamas prašymas ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) protokolas dėl bendrijos įstatų keitimo. Pakeisti bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų perregistravimo JAR dienos. Primename, kad viešajame registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Pirmininkė yra atsakinga už Bendrijos valdymą, pareigų ir funkcijų vykdymą tol, kol JAR duomenys apie jos, kaip Pirmininkės, duomenis nebus pakeisti“; 4) „Skyrius, įvertinęs Pirmininkės 2015-05-05 rašte pateiktą informaciją, konstatuoja, kad Pirmininkė neįvykdė Skyriaus 2014-10-29 rašto Nr. A51-90274/14-(3.3.10.2-EM4), 2014-12-09 rašto Nr. A51-108022/14-(3.3.10.2-EM4) įpareigojimų, t. y. neinformavo Skyriaus apie Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar kitokio tvarkymo) 2015 m. ir (ar) ilgalaikio plano parengimą, jo teikimą svarstyti visuotiniam susirinkimui teisės aktų nustatyta tvarka, nepateikė dokumentų, susijusių su Bendrijos pirmininko rinkimais ir įstatų naujos redakcijos tvirtinimu. Atkreipiame Pirmininkės dėmesį, kad Jūsų 2015-05-05 rašte nurodyta, kad organizavote Bendrijos 2014-11-26, 2014-12-11, 2015-03-31 visuotinius susirinkimus, tačiau juose nebuvo priimti sprendimai dėl Bendrijos pirmininko išrinkimo. Kadangi Skyriui Pirmininkė nepateikė dokumentų, susijusių su organizuotais susirinkimais (susirinkimų skelbimai, protokolai, dalyvių sąrašai, Bendrijos įstatų projektas), Skyrius negalėjo įvertinti, ar Pirmininkė savo prievoles vykdo tinkamai“; 5) „ Pirmininkę įpareigojame / reikalaujame: 1. Pateikti Skyriui Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar kitokio tvarkymo) 2015 m. ir ilgalaikį planą, 2014 m, veiklos ataskaitą, visuotinio susirinkimo protokolą, kuriame tvirtinti 2015 m. ir ilgalaikis planas, 2014 m. veiklos ataskaita. 2. Pateikti Skyriui Bendrijos 2014-11-26, 2014-12-11, 2015-03-31 visuotinių susirinkimų skelbimus, protokolus, dalyvių sąrašus, Bendrijos įstatų projektą ir Bendrijos visuotinio susirinkimo protokolą, kuriame jis buvo teiktas tvirtinti, ir informuoti, kaip Namo bendrijos nariams buvo pranešta apie šiuos visuotinius susirinkimus. 3. Bendrijos duomenis ir dokumentus teikti JAR teisės aktų nustatyta tvarka, pateikti Skyriui JAR išrašą, kuriame būtų įregistruotas Pirmininkės išrinkimas, kuriuo vadovaujantis ji eina Pirmininkės pareigas. 4. Apie įpareigojimų / reikalavimų įvykdymą informuoti Skyrių iki 2015-06-15, pateikiant jų įvykdymą patvirtinančius dokumentus“ (Pirmininkė 2015-06-15 raštu Savivaldybę informavo, kad „Pirmininkės kadencijai pasibaigus 2014-12-09 VĮ Registrų centras neregistruoja tokio {kad Pirmininkė išrinkta naujai kadencijai 2011-12-09 susirinkime) juridinio fakto “); 6) „Aplinkos ministerijos prašome Pirmininkei išaiškinti, kaip turėtų būti sprendžiamos problemos Bendrijoje, kai Bendrijoje nepriimami sprendimai (iš jų ir dėl Bendrijos valdymo organų išrinkimo, ir dėl bendrijos įstatų tvirtinimo). Taip pat prašytume Skyrių informuoti, kaip turėtume vykdyti bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kai visuotiniame susirinkime bendrijos valdymo organai neišrenkami ir įstatai nepatvirtinami.“ 7.2. Savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyrius (toliau citatose ir tekste vadinama – Skyrius) šio tyrimo metu išnagrinėjo Pareiškėjų 2015-06-02 skundą dėl Pirmininkės veiklos (turinys – pažymos 2 paragrafe; reg. Nr. A60-466/15(51898)). „Skyriaus 2015-07-16 raštu Nr. A63-756/15(51898)(3.2.1-EM4) (toliau – Raštas) atsakė Pareiškėjams ir teikė įpareigojimus Pirmininkei“: 7.2.1. „Dėl Bendrijos Pirmininkės įpareigojimų / reikalavimų įvykdymo, Skyrius įvertino Pirmininkės 2015-06-15 atsakymą ir pateiktus dokumentus, susijusius su Bendrijos visuotinių susirinkimų (2014-11-26, 2014-12-11, 2015-03-31, 2015-04-15) (toliau – Susirinkimai) organizavimu, Bendrijų įstatų projektu, Bendrijos 2014 metų veiklos ataskaita, Namo 2015 m. ir ilgalaikiu priežiūros planais. Pagal pateiktą dokumentaciją konstatuotini Bendrijos valdymo organų veiklos sekantys trūkumai“: 1) „Bendrijos dokumentai neregistruojami. Pažymime, kad, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-12-20 įsakymu Nr. V-152 patvirtintomis Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, organizacijos ar įmonės parengti ir gauti dokumentai registruojami dokumentų registruose pagal jų rūšį, sudarytoją, temą, saugojimo terminą ar kitą požymį ar požymių derinį, atsižvelgiant į organizacijos ar įmonės dokumentų apyvartą. Jei organizacijos ar įmonės parengtų dokumentų apyvarta nėra didelė, dokumentai gali būti registruojami bendrame organizacijos ar įmonės veiklos dokumentų registre. Dokumentų registruose registruojami vienų kalendorinių metų dokumentai, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Pirmininkę informuojame, kad prašymai, skundai, atsakymai, raštai, susirinkimų protokolai, Bendrijos metinės veiklos ataskaitos, Namo metiniai ir ilgalaikiai planai, skelbimai apie organizuojamus susirinkimus, balsavimus raštu ir kita turi būti registruojami, nurodant dokumento datą ir numerį. Skyrius Pirmininkę 2014-12-09 raštu Nr. A51-108022/14-(3.3.10.2-EM4) įpareigojo Bendrijos rengiamus dokumentus registruoti teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau iš pateiktų dokumentų matyti, kad Pirmininkė nepaiso Skyriaus įpareigojimų“; 2) „Pagal Pirmininkės pateiktus skelbimus apie organizuojamus Bendrijos visuotinius susirinkimus neaišku, kaip Namo patalpų savininkai buvo supažindinti su siūlomų sprendimų projektais, nenurodyta vieta, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais, skelbimu apie organizuojamus susirinkimus laikas ne visada atitiko nustatytą 14 dienų terminą. Pagal Bendrijų įstatymo 11 straipsnio l dalį, pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą susirinkimo organizatorius (šiuo atveju Pirmininkė) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą, apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu“; 3) „Bendrijos 2015-04-15 visuotinio susirinkimo protokolo teiginys, kad „nėra kvorumo, susirinkimas įvykti negali“, manytina, yra neteisingas, kadangi, pagal Protokolo duomenis, iš 74 Bendrijos narių kartotiniame Susirinkime dalyvavo 29 Bendrijos nariai, ir tai sudarė daugiau nei 1/4 visų Bendrijos narių. Paaiškiname, kad Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių. Pagal Pirmininkės pateiktą Skyriui informaciją nėra aišku, ar buvo Namo bendrijos nariai (patalpų savininkai) supažindinti su Susirinkimų darbotvarkės sprendimų projektais, iš jų su Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2015 m. ir ilgalaikiu planu, Bendrijos veiklos 2014 m. veiklos ataskaita, o pagal Bendrijų įstatymo 19 straipsnį ši informacija yra vieša. Kadangi Pirmininkė Skyriaus prašė (2015-05-04 rašte, reg. Nr. A50-15526/15) išaiškinti, kaip dažnai Pirmininkė turi organizuoti susirinkimus, kurie dėl kvorumo trūkumo neįvyksta, Skyrius kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją išaiškinti Pirmininkei, kaip turėtų būti sprendžiamos problemos bendrijoje, kai bendrijoje nepriimami sprendimai (iš jų ir dėl bendrijos valdymo organų išrinkimo, ir dėl bendrijos įstatų tvirtinimo), informuoti, kaip Skyriui vykdyti bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kai visuotiniame susirinkime bendrijos valdymo organai neišrenkami ir įstatai nepatvirtinami. Skyrius, gavęs Aplinkos ministerijos išaiškinimus, juos įvertins ir vadovausis, vykdant daugiabučių namų bendrijų valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę“ (Seimo kontrolieriui iki šio tyrimo pabaigos nebuvo patiektas Aplinkos ministerijos atsakymas į pirmiau nurodytą Savivaldybės kreipimąsi). 7.2.2. „Dėl Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolės. Pareiškėjams paaiškiname, kad Savivaldybė negali įtakoti Bendrijoje priimamų sprendimų, o tik kontroliuoja, kad Bendrijos valdymo organai veiktų teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjų skunde didžioji dauguma keliamų klausimų susijusi su klausimais, dėl kurių sprendimus turi priimti Bendrijos nariai visuotiniame susirinkime (Bendrijos valdymo organų rinkimai, Bendrijos įstatų tvirtinimas, Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinio ir ilgalaikio plano, Bendrijos veiklos metinės ataskaitos tvirtinimas ir kita) pagal Bendrijų įstatymo 11 straipsnį. Pareiškėjus informuojame, kad Skyrius kontroliuoja, kaip Pirmininkė vykdo teisės aktais jai priskirtas funkcijas, o nustatytus veiklos trūkumus įpareigoja taisyti“: 1) „ar Bendrijos sudarytas ir tvarkomas Bendrijos narių sąrašas: Pirmininkė Skyriui ir Pareiškėjai 2014-10-02 raštu (reg. Nr. A50-34199/14) pateikė Bendrijos narių sąrašą“; 2) „ar parengti ir Bendrijos narių visuotiniam susirinkimui pateikti tvirtinti Namo priežiūros metinis ir ilgalaikis planas, Bendrijos metinė veiklos ataskaita: pagal pateiktą Skyriui Pirmininkės informaciją ir dokumentaciją Namo 2014 m. priežiūros planas pateiktas 2014-11-18 raštu (reg. Nr. A50-40759/14), 2015 m. priežiūros planas pateiktas 2015-06-15 raštu (reg. Nr. A50-21402/15). Bendrijos 2013 m. veiklos ataskaita buvo patvirtinta 2014-07-24 visuotiniame susirinkime, Bendrijos 2014 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas buvo įtrauktas į 2015-03-31 ir 2015-04-15 Bendrijos visuotinių susirinkimų darbotvarkes, tačiau pagal šių susirinkimų protokolus dėl kvorumo trūkumo sprendimai nebuvo priimti. Pažymime, kad nėra patvirtintos Namo priežiūros metinio ir ilgalaikio plano, Bendrijos metinės veiklos ataskaitos pavyzdinių formų, privalomų bendrijoms, todėl Skyrius negali vertinti Pirmininkės šių parengtų dokumentų atitikimo teisės aktų reikalavimams“; 3) „ar Pirmininkės kadencija pasibaigusi (JAR duomenimis, Pirmininkė įregistruota 2005-10-19): dėl Pirmininkės išrinkimo buvo organizuotas susirinkimas 2014-07-24 (Pirmininkės 2014-10-01 raštas, reg. Nr. A50-34045/14), Susirinkimai, bet sprendimas nebuvo priimtas (pirmiau šiame rašte buvo išsakyta Skyriaus nuomonė dėl 2015-04-15 Susirinkimo išvadų). Pagal Pirmininkės 2015-06-15 rašte (reg. Nr. A50-21402/15) pateiktus duomenis, ji buvo išrinkta eiti Pirmininkės pareigas 2011-12-09 Bendrijos visuotiniame susirinkime, tačiau JAR šis faktas neįregistruotas. Pagal CK 2.66 straipsnį, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymus įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per 30 dienų nuo pakeitimų padarymų dienos“; 4) „ar parengtas Bendrijos įstatų naujos redakcijos projektas, ar teiktas svarstyti Bendrijos visuotiniam susirinkimui (JAR duomenimis, Bendrijos įstatai įregistruoti 2000-07-01): Pirmininkė 2014-10-01 ir 2015-06-15 raštais Skyrių informavo apie 2014-07-24, 2015-03-31 ir 2015-04-15 Bendrijos visuotinius susirinkimus, kurių darbotvarkėse buvo numatyta svarstyti Bendrijos įstatų naujos redakcijos projektą, tačiau duomenų, kad įstatų projektas buvo pateiktas susipažinti iki visuotinio susirinkimo Bendrijos nariams, Skyrius neturi, nes skelbimuose apie visuotinius susirinkimus nenurodyta, kaip galėjo Bendrijos nariai susipažinti su šiuo projektu, tačiau šis dokumentas galėjo būti paviešintas Namo skelbimų lentose (tokio fakto patikrinti Skyrius neturi galimybės)“; 5) „ar Bendrijos visuotiniai susirinkimai organizuojami teisės aktų nustatyta tvarka: pagal Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Skyrius 2014-10-29 raštu Nr. A51-90274/14 įpareigojo Pirmininkę pateikti Skyriui Namo 2014 m. priežiūros planą ir informuoti apie teikimą tvirtinti Bendrijos visuotiniam susirinkimui, Pirmininkė 2014-11-18 raštu (reg. Nr. A50-40759/14) informavo apie 2014-11-26 organizuojamą visuotinį susirinkimą ir, Skyriui pareikalavus, Bendrija 2015-06-15 raštu (reg. Nr. A50-21402/15) pateikė dokumentus, susijusius su Susirinkimų organizavimu (rašte Skyrius pateikia nustatytus trūkumus pagal Pirmininkės pateiktą dokumentaciją dėl Susirinkimų organizavimo)“; 6) „ar informacija Namo patalpų savininkams teikiama teisės aktų nustatyta tvarka: šiame rašte Skyrius nurodė nustatytus trūkumus dėl Pirmininkės informacijos, susijusios su Bendrijos visuotinio susirinkimo organizavimu, patalpų savininkams teikimo. Atkreiptinas Pareiškėjų dėmesys, kad Bendrijų įstatyme nėra numatyta, kad bendrijos pirmininkas teikia dokumentus (išskyrus visuotiniame susirinkime; Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 4 punktas) Patalpų savininkams, o tik (pagal Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 7 dalį) teikia informaciją patalpų savininkams pagal jų prašymus. Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 13 punktas teigia, kad visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimai, tarp jų priimti ir balsuojant raštu), registruojami ir skelbiami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka, o duomenys teikiami bendrijos revizijos komisijai ir auditoriui, taip pat savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotiems asmenims, turintiems teisę prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka jiems pagal šį įstatymą priskirtas funkcijas (Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 13 punktas)“; 7) „Pažymime, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimu Nr. 1-2011 patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės (toliau – Taisyklės), pagal kurias yra numatyta, kad Savivaldybė atlieka kompleksinį planinį daugiabučių namų bendrosios nuosavybės valdytojų veiklos patikrinimą pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą ir interneto puslapyje viešai paskelbtą grafiką. Pažymime, kad artimiausiu metu planuojama paskelbti daugiabučių namų bendrosios nuosavybės valdytojų, kurių veiklos kompleksinį planinį patikrinimą planuojama atlikti per 2015 m., sąrašą, į kurį numatyta įtraukti ir Bendriją“; 8) „. Bendrijų įstatyme (14 straipsnio 9 dalyje) nustatyta, kad iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 12 mėnesių nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos, ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename daugiabučiame name) arba ketvirtadalis įgaliotinių, taip pat bendrijos pirmininkas turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo, vadovaujantis CK ketvirtosios knygos XIV skyriumi. Pažymime, kad dėl šios Bendrijų įstatymo nuostatos Teisingumo ministerija informavo Savivaldybę, kad ji yra taisytina“ (susirašinėjimo su Teisingumo ministerija dokumentų kopijos šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui nepateiktos). „Bendrijos likvidavimas yra numatytas Bendrijų įstatyme (11 straipsnio 7 dalis), kuriame nurodyta, kad visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Pagal Pirmininkės pateiktą informaciją, Bendrijos pirmininko rinkimas buvo svarstomas 2014-11-26 visuotiniame susirinkime, kuriame „kvorumo nebuvo, susirinkimas neįvyko“ (dalyvavo 18 Bendrijos narių). Pakartotinis ta pačia darbotvarke Bendrijos visuotinis susirinkimas buvo organizuotas 2014-12-11, „kvorumas buvo“, tačiau „Bendrijos pirmininkas nebuvo išrinktas“. Pagal Pirmininkės pateiktą informaciją, pasibaigus 2014 m. kalendoriniams metams, 2015-03-31 buvo organizuotas visuotinis susirinkimas, kurio darbotvarkėje buvo „Pirmininkės metinės ataskaitos tvirtinimas, naujos įstatų redakcijos tvirtinimas, naujo Bendrijos pirmininko rinkimas, valdybos rinkimas, revizijos komisijos rinkimas (jei bus patvirtinta nauja įstatų redakcija)“, tačiau, nesant pakankamam Bendrijos narių skaičiui (dalyvavo 12 Bendrijos narių), susirinkimas neįvyko. Pakartotinis Bendrijos visuotinis susirinkimas tais pačiais darbotvarkės klausimais buvo organizuotas 2015-04-15. Pagal pirmiau išdėstyta, manytina, kad šis susirinkimas buvo teisėtas ir Bendrijos nariai galėjo priiminėti sprendimus darbotvarkės klausimais, tačiau buvo padarytos neteisingos išvados, kad „nėra kvorumo, susirinkimas įvykti negali“. Atkreipiame Pareiškėjų dėmesį, kad visuotinį susirinkimą, tame tarpe dėl bendrijos pirmininko rinkimo, gali šaukti ir daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių arba revizijos komisija. Siūlome Bendrijos nariams būti aktyviems ir pasinaudoti Bendrijų įstatymo 11 straipsnio l dalyje numatyta galimybe ir daugiau kaip 1/4 bendrijos narių inicijuoti Bendrijos visuotinį susirinkimą visais rūpimais klausimais, kurie numatyti Bendrijų įstatymo 10 straipsnyje, iš jų dėl Bendrijos valdymo organų rinkimo, Bendrijos likvidavimo, Bendrijos administravimo būdo, techninės priežiūros organizavimo ir kita.“ Pareiškėjams paaiškiname, kad, vadovaujantis CK 4.84 straipsnio l dalimi, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį pasirenka patys namo butų ir kitų patalpų savininkai. Namui bendrosios nuosavybės administratorius gali būti skiriamas tik kai JAR bus bendrija likviduota. “; 9) „ Pirmininkę įpareigojame: 1. Dokumentus tvarkyti ir registruoti teisės aktų nustatyta tvarka, suteikiant registracijos datą ir numerį. 2. Bendrijos visuotinius susirinkimus organizuoti, informaciją patalpų savininkams (Bendrijos nariams) teikti ir sprendimus priimti teisės aktų nustatyta tvarka. 3. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti Bendrijos visuotinį susirinkimą dėl Bendrijos valdymo organų išrinkimo, įstatų naujos redakcijos tvirtinimo, Bendrijos revizijos komisijos rinkimo, Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2015 m. ir ilgalaikio plano, Bendrijos veiklos 2014 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo, supažindinant Bendrijos narius su svarstomų klausimų projektais. 4. Apie įpareigojimų įvykdymą informuoti Skyrių iki 2015-09-20, pateikiant įpareigojimų įvykdymą (eigą) patvirtinančių dokumentų kopijas.“ 7.3. „Vadovaujantis Taisyklėmis, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-16 įsakymu Nr. 30-2280 Skyriaus Pastatų administravimo poskyris paskirtas butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir CK 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdytoju. Savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt (Savivaldybė —> Aplinkosauga ir energetika —> Daugiabučių valdymas —> 2015 m. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinio patikrinimo grafikas) yra paskelbtas daugiabučių namų bendrosios nuosavybės valdytojų, kurių kompleksinis planinis veiklos patikrinimas numatytas 2015 m., sąrašas. Bendrijos valdymo organų patikrinimą planuojama vykdyti nuo 2015-10-16 iki 2015-11-06.“ 7.4. „Dėl Pirmininkės pasibaigusios kadencijos, įstatų naujos redakcijos, kuri atitiktų Bendrijų įstatymą, revizijos komisijos išrinkimo, Namo priežiūros metinio ir ilgalaikio plano, Bendrijos metinės veiklos ataskaitos parengimo ir teikimo svarstyti visuotiniam susirinkimui Skyrius ne kartą įpareigojo Pirmininkę ir kontroliavo įpareigojimų įvykdymą , tačiau sprendimai dėl šių klausimų nebuvo priimti. Skyrius 2015-06-01 raštu Nr. A51-55433/15-(3.3.10.2-EM4) kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydamas išaiškinti, kaip Skyrius turėtų vykdyti bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kai visuotiniame susirinkime bendrijos valdymo organai neišrenkami ir įstatai nepatvirtinami“ (pažymos 7.2.6 papunkčio 6 pastraipa). 7.5. „Dėl bendrijos pirmininko prievolės teikti

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos įstatymai 8.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“ 8.2. Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Bendrijų įstatymas) nustatyta: 8.2.1. 9 straipsnis – „1. Aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. . 2. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. 4. Bendrijos vidaus kontrolės funkcijai atlikti bendrijoje sudaroma revizijos komisija arba išrenkamas revizorius. 5. Bendrijoje, kurioje yra daugiau kaip šimtas bendrijos narių – butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, turi būti sudaroma ginčų nagrinėjimo komisija arba išrenkamas ginčus nagrinėjantis asmuo. Kitos bendrijos ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro ar ginčus nagrinėjantį asmenį skiria savo pasirinkimu.“ 8.2.2. 11 straipsnis – „1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių. . 3. Visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. . 5. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, laikoma, kad visuotinis susirinkimas neįvyko, ir ne anksčiau kaip po dviejų savaičių turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių. . 7. Visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. . 13. Visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimai (tarp jų priimti ir balsuojant raštu) registruojami ir skelbiami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka.“ 8.2.3. 14 straipsnis – „. 2. Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. 3. Darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) įgaliotas asmuo. 4. Bendrijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrijos įstatais, bendrijos pirmininko pareigybės aprašymu ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimais. . 6. Bendrijos pirmininkas atsako už: ; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; ; 5) bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą JAR tvarkytojui ir savivaldybės vykdomajai institucijai ; 6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; ; 9) pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą, ; 10) pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų projektų parengimą ir jų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); . 7. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. . 9. Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 12 mėnesių nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos, ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename daugiabučiame name) arba ketvirtadalis įgaliotinių, taip pat bendrijos pirmininkas turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo, vadovaujantis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriumi. .“ 8.2.4. 18 straipsnis – „1. Bendrijos revizijos komisijos narius (revizorių) renka ir atšaukia visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. .“ 8.2.5. 19 straipsnis – „1. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio susirinkimo bendrijos pirmininkas privalo parengti bendrijos veiklos metinę ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Su ja turi teisę susipažinti kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas. 2. Bendrijos veiklos metinėje ataskaitoje turi būti nurodyta: 1) informacija apie bendrijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus per ataskaitinį laikotarpį, metinių ir ilgalaikių ūkinės veiklos, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo įgyvendinant statinių naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus planų įgyvendinimą, informacija apie bendrijos gautas ir panaudotas lėšas, nepanaudotų lėšų likutį, taip pat sukauptų lėšų pastatui (pastatams) atnaujinti panaudojimą ir jų likutį; 2) bendrijos veiklos planai ir prognozės.“ 8.2.6. 20 straipsnis – „1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui.“ 8.2.7. 21 straipsnis – „ 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę: ; 4) gauti informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas; ; 7) apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka; 8) susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu) ir gauti bendrijos organų narių kontaktinius duomenis; .“ 8.3. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta: 8.3.1. 2.66 straipsnis – „1. Juridinių asmenų registre turi būti nurodyti: ; 5) juridinio asmens organai; 6) juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta); ; 10) juridinio asmens teisinis statusas; ; 12) juridinio asmens registro duomenų ir dokumentų keitimo datos; . . 3. Kai pasikeičia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, taip pat kai pakeičiami steigimo dokumentai ar kiti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos. Kartu su prašymu įregistruoti pakeitimą turi būti pateikti dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte ir visas pakeisto dokumento tekstas, jei dokumentas keičiamas. . 5. Šio straipsnio 1 dalies 1-7 ir 11 punktuose išvardytų duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.“ 8.3.2. 2.82 straipsnio 4 dalis – „Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. .“ 8.3.3. 4.84 straipsnis – „1. jei bendrija likviduota , skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. 2. Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė. .“ 8.3.4. 4.236 straipsnio 3 dalis – „Nekilnojamojo daikto administravimo faktas registruojamas viešame registre ir nurodomas jo administratorius.“ 9. Kiti teisės aktai 9.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama ir – Taisyklės) nustatyta: 9.1.1. „6. Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo, objektyvumo ir pagalbos principais.“ 9.1.2. „41. Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: ; 41.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; .“ 9.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (Priežiūros ir kontrolės taisyklės) nustatyta: 9.2.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis valdytojų sąrašu, organizuoja ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, tačiau ne rečiau kaip kartą per (nurodoma per kiek, 1 ar 2 ) metus; 5.2. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Viešojo administravimo įstatymas) nustatyta tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas, jų veiklos klausimais; 5.3. neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos.“ 9.2.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: 6.1 valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, juridinių asmenų registro duomenis); 6.2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams; ; 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, ; ; 6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams; 6.7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus; 6.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai .“ 9.2.3. „7. Atlikus patikrinimą, pagal pavyzdinių taisyklių priede pateiktą Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdinę formą surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas), kuriame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. . Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, patikrinimo akto kopija pateikiama pareiškėjui.“ 9.2.4. „8. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas turi teisę Administracinių teisių pažeidimo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir pateikti juos savivaldybės Administracinei komisijai; kreiptis į teismą dėl bendrijos likvidavimo , jei patikrinimo metu nustatoma, kad bendrijos valdymo organų neatitinka nustatytų reikalavimų ir kyla grėsmė pastato naudojimo funkcionalumui ir saugumui; teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl administratoriaus skyrimo ar keitimo.“ 9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-22 nutarimu Nr. 1138 (2010-10-13 nutarimo Nr. 1473 redakcija) patvirtintų Aplinkos ministerijos nuostatų 8 punkte reglamentuota: „Aplinkos ministerija atlieka šias funkcijas: ; 8.2.1. rengia įstatymų projektus, statybos ir jos priežiūros, būsto klausimais, dalyvauja juos rengiant, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šiame punkte nurodytų planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą, .“ 9.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-09 nutarimu Nr. 851 (2010-10-13 nutarimo Nr. 1464 redakcija) patvirtintų Teisingumo ministerijos nuostatų 8 punkte reglamentuota: „Teisingumo ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: ; 8.1. rengia civilinės teisės, sričių įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus; 8.2. sistemina civilinės teisės, srities teisės aktus, ; 8.3. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia išvadas dėl teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir kitų susitarimų projektų; ; 8.8. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktį asmens teisėms ir laisvėms ir teikia išvadas Vyriausybei; 8.9. atlieka teisės aktų stebėseną koordinuojančios institucijos funkcijas; .“

Skundo tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-7 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą (pažymos 8-9 paragrafai), konstatuotina: 10.1. Vietos savivaldos įstatyme nustatytą funkciją – butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė – savivaldybės vykdo pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles (pažymos 8.1 punktas). Priežiūros ir kontrolės taisyklėse nustatyta, kad bendrijų valdymo organų veiklos priežiūros turinį sudaro kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas, patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu (pažymos 9.2 punktas). Šiose taisyklėse taip pat apibrėžtas kompleksinio patikrinimo turinys ir nustatyta, kad atlikus patikrinimą surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas, kuriame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti (jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, patikrinimo akto kopija pateikiama pareiškėjui; pažymos 9.2.2 ir 9.2.3 papunkčiai). Savivaldybės pareigūnai, gavę Pareiškėjų skundą (pažymos 2 paragrafas), neatliko neplaninio kompleksinio Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimo (nesurašė daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto, jo kopijos nepateikė Seimo kontrolieriui bei Pareiškėjams; pažymos 9.2.3 papunktis), tačiau informavo, kad šiais metais, t. y. 2015-10-16-2015-11-06 laikotarpiu, yra suplanuotas Bendrijos valdymo organų kompleksinis planinis patikrinimas (pažymos 7.3 punktas); 10.2. Savivaldybės pareigūnai nagrinėjo Pareiškėjų prašymus dėl Pirmininkės veiklos (pažymos 4.1, 4.2 ir 7.2 punktai), vykdė Pirmininkės veiklos kontrolę, t. y. patikrino jos veiklą toliau nurodytais klausimais, nustatė trūkumus (dėl Bendrijos dokumentų neregistravimo, susirinkimų organizavimo, sprendimų projektų teikimo Namo patalpų savininkams tvarkos ir kt.; pažymos 7.2.1 papunktis) ir teikė motyvuotas išvadas dėl Pirmininkės veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams: 10.2.1. ar laikomasi nustatytos Pirmininkės kadencijos – Pirmininkės kadencija pasibaigusi („Pagal Pirmininkės 2015-06-15 rašte pateiktus duomenis, ji buvo išrinkta eiti Pirmininkės pareigas 2011-12-09 Bendrijos visuotiniame susirinkime, tačiau JAR šis faktas neįregistruotas“, nors, „Pagal CK 2.66 straipsnį, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymus įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per 30 dienų nuo pakeitimų padarymų dienos“, nauji Bendrijos pirmininko rinkimai organizuotini Bendrijų įstatymo nustatyta tvarka (VĮ Registrų centras neregistruoja Pirmininkės išrinkimo naujai kadencijai 2011-12-09 susirinkime fakto, nes pasibaigusi jos kadencija; pažymos 5.3 punktas, 7.1.3 bei 7.2.2 papunkčių 3 pastraipos, 7.1.4 ir 8.2.3 papunkčiai); 10.2.2. dėl metinės veiklos ataskaitos bei ilgalaikių ir metinių planų rengimo ir jo pateikimo patalpų savininkams – 2014 metų veiklos ataskaita buvo teikiama, tačiau nepatvirtinta 2015-03-31 ir 2015-04-15 Bendrijos visuotiniuose susirinkimuose (pažymos 7.2.2 papunkčio 2 pastraipa), neaišku, ar Namo patalpų savininkai buvo supažindinti su Namo 2015 m. priežiūros planu, ar šio plano projektas buvo pateiktas visuotiniam susirinkimui (2014 m. buvo konstatuota, kad „Pirmininkė pažeidė Bendrijų įstatymo reikalavimą Planą teikti svarstyti Bendrijos visuotiniam susirinkimui“, pažymos 7.1.3 papunkčio 1 pastraipa, 7.2.1 papunkčio 3 pastraipa ir 8.2.3 papunktis); 10.2.3. dėl informacijos patalpų savininkams teikimo pagal teisės aktų reikalavimus – nustatyti informavimo apie Bendrijos narių susirinkimus bei sprendimų projektus trūkumai (7.2.1 papunkčio 2 pastraipa), pagrįstai atkreiptas Pareiškėjų dėmesys į tai, kad Bendrijų įstatyme nustatyta, jog patalpų savininkų prašymu Pirmininkė privalo teikti išsamią informaciją (ne dokumentus) (pažymos 7.2.2. papunkčio 6 pastraipa ir 8.2.3 papunktis); 10.2.4. ar Bendrijoje šiuo metu yra išrinktas revizorius (revizijos komisija) – revizijos komisijos įgaliojimai pasibaigę, ne kartą siūlyta organizuoti Bendrijos revizijos komisijos rinkimus (pažymos 4.1.2 papunkčio 2 pastraipa, 4.1.2 papunkčio 1 pastraipa, 7.2.2 papunkčio 9 pastraipa); 10.2.5. ne kartą pagal kompetenciją teikė Pirmininkei įpareigojimus (dėl naujų Bendrijos įstatų tvirtinimo, Bendrijos pirmininko, revizijos komisijos rinkimų organizavimo, dėl informacijos Pareiškėjams teikimo, dėl ilgalaikių ir metinių planų sudarymo, 2014, 2015 metų veiklos ataskaitos rengimo ir pateikimo patalpų savininkams, dėl Namo bendrojo naudojimo objektų valdymo fakto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, dėl Bendrijos dokumentų registravimo ir sprendimų priėmimo teisės aktuose nustatyta tvarka ir kt.), kontroliavo jų vykdymą (pažymos 4.1.2 papunkčio 1 ir 3 pastraipos, 4.1.3 papunkčio 1 pastraipa, 7.1.1 ir 7.1.2 papunkčių 3 pastraipos, 7.1.3 papunkčio 4 pastraipa, 7.1.4 papunkčio 4 ir 5 pastraipos, 7.2.1 papunktis, 7.2.2 papunkčio 9 pastraipa, 7.4 punktas); 10.2.6. pagrįstai 2015-07-16 rašte atkreipė Pareiškėjų dėmesį į tai, kad visuotinį susirinkimą, taip pat ir dėl Bendrijos pirmininko rinkimų, gali šaukti ir daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių, ir pasiūlė Bendrijos nariams „būti aktyviems ir pasinaudoti Bendrijų įstatymo 11 straipsnio l dalyje numatyta galimybe ir daugiau kaip 1/4 bendrijos narių inicijuoti Bendrijos visuotinį susirinkimą visais rūpimais klausimais, kurie numatyti Bendrijų įstatymo 10 straipsnyje, iš jų dėl Bendrijos valdymo organų rinkimo, Bendrijos likvidavimo, Bendrijos administravimo būdo, techninės priežiūros organizavimo ir kita“ (pažymos 7.2.2 papunkčio 8 pastraipa); 10.3. Savivaldybės pareigūnai: 10.3.1. kai kuriais bendrijų valdymo organų veiklos priežiūros vykdymo bei teisinio reglamentavimo klausimais pagal kompetenciją (pažymos 9.3 ir 9.4 punktai) kreipėsi į Aplinkos ministeriją (dėl to, kaip turėtų būti sprendžiamos problemos Bendrijoje, kai Bendrijoje nepriimami sprendimai, iš jų, ir dėl Bendrijos valdymo organų išrinkimo, bendrijos įstatų tvirtinimo, kaip Savivaldybė turėtų vykdyti bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kai visuotiniame susirinkime bendrijos valdymo organai neišrenkami ir įstatai nepatvirtinami; pažymos 7.1.4 papunkčio 6 pastraipa; pateikė siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su susirinkimų protokolų, daugiabučio namo priežiūros metinio ir ilgalaikio plano, metinės veiklos ataskaitos teikimo patalpų savininkams, kai daugiabutis namas yra valdomas bendrijos, tobulinimo; pažymos 7.5 punktas) (Rašte įsipareigojo Pareiškėjams, gavus „Aplinkos ministerijos išaiškinimus“, jais vadovautis vykdant daugiabučių namų bendrijų valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę; pažymos 7.2.1 papunktis). Seimo kontrolieriui iki šio tyrimo pabaigos nebuvo patiektas Aplinkos ministerijos atsakymas į pirmiau nurodytą Savivaldybės kreipimąsi); 10.3.2. dėl bendrijos likvidavimo iniciatyvos tvarkos teisinio reglamentavimo kreipėsi į Teisingumo ministeriją (7.2.2 papunkčio 8 dalis) (Seimo kontrolieriui susirašinėjimo su Teisingumo ministerija dokumentų (raštų) kopijos šio tyrimo metu nepateiktos). Bendrijų įstatymo 14 straipsnyje nustatyta, kad iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas turi išrinkti naują bendrijos pirmininką, jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 12 mėnesių nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos, ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo, vadovaujantis CK ketvirtosios knygos XIV skyriumi (pažymos 8.2.3 papunktis). Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatyta, kad visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių; pažymos 8.2.2 papunktis). Atsižvelgus į pirmiau nurodytas Bendrijų įstatymo nuostatas kyla neaiškumų dėl šio įstatymo 14 ir 11 straipsnio skirtingų reikalavimų, kai inicijuoti bendrijos likvidavimą (kreipimąsi į savivaldybės vykdomąją instituciją) turi teisę ¼ bendrijos narių, tačiau sprendimas dėl bendrijos likvidavimo kai kuriais atvejais turėtų būti priimtas didesnio bendrijos narių skaičiaus (pvz., ne pakartotiniame visuotiniame susirinkime: balsuojant už bendrijos likvidavimą 2/3 nuo daugiau nei ½ bendrijos narių, dalyvavusių visuotiniame susirinkime); 10.4. Savivaldybės pareigūnai, atsakydami į Pareiškėjų prašymą Namo bendrojo naudojimo objektams valdyti skirti administratorių, pagrįstai, vadovaujantis CK 4.84 straipsnio 1 dalimi (pažymos 8.3.3 papunktis), atsisakė tai atlikti (pažymos 4.2.3 papunktis ir 7.6 punktas), tačiau nepagrįstai nurodė tik vieną motyvą, kad „Namui bendrosios nuosavybės administratorius gali būti skiriamas tik kai JAR bus bendrija likviduota“ (pažymos 4.2.3 papunktis ir 7.2.2 papunkčio 8 pastraipa). Manytina, kad šiuo atveju, kai 15-a Namo patalpų savininkų (pagal šio tyrimo metu gautus duomenis – mažiau nei ¼ Bendrijos narių; pažymos 7.6 punktas) pateikė Savivaldybei prašymą dėl Namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo, šis prašymas laikytinas ir prašymu dėl Bendrijos likvidavimo (Bendrijų įstatymo 14 straipsnyje šie prašymai jungiami į vieną kreipimąsi: „ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo“; pažymos 8.2.3 papunktis). Taigi, Savivaldybė nepagrįstai, galimai nesilaikydama Taisyklių nuostatų dėl privalomo vadovavimosi viešojo administravimo, informacijos teikimo principų reikalavimais bei atsisakymo priimti administracinį sprendimą priežasčių nurodymo (pažymos 9.1 punktas), Pareiškėjams nenurodė kitos administratoriaus skyrimo klausimo nesvarstymo priežasties, t. y., kad Bendrijos likvidavimo iniciatyvos teisę (kreipimosi į Savivaldybę šiuo klausimu teisę) turi ¼ (18-a) Bendrijos narių.

11. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu darytina išvada, kad Pareiškėjų skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) pripažintinas pagrįstu pagal pažymos 10.4 punkto išvadą. III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 12. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia kolektyvinį skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiklos (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 6 ir 17 punktais Seimo kontrolierius rekomenduoja:

13.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui: 13.1.1. informuoti apie: 1) Savivaldybės 2015-07-16 įpareigojimų Pirmininkei vykdymo rezultatus; 2) Bendrijos valdymo organų kompleksinio planinio patikrinimo rezultatus (Pareiškėjams ir Seimo kontrolieriui pateikti Pirmininkės veiklos patikrinimo akto kopijas); 13.1.2. pateikti Teisingumo ministerijos atsakymo, nurodyto pažymos 7.2.1 papunkčio 8 pastraipoje, kopiją; 13.1.3. ateityje tinkamai įgyvendinti Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatas dėl privalomo vadovavimosi viešojo administravimo, informacijos teikimo principų reikalavimais bei atsisakymo priimti administracinį sprendimą priežasčių nurodymo;

13.2. Aplinkos ministerijai: 13.2.1 pateikti atsakymų Savivaldybei į jos 2015-06-01 kreipimąsi Nr. A51-55433/15-3.3.10.2-EM4), 2015-07-20 kreipimąsi Nr. A51-70841/15-(3.3.10.2-EM4) bei atsakymo Pirmininkei į Savivaldybės persiųstą jos 2015-05-15 prašymą („išaiškinti, kas kiek laiko Pirmininkei, kurios kadencija jau pasibaigė, organizuoti naujo Bendrijos pirmininko rinkimus?“) kopijas; 13.2.2. pateikti išsamią informaciją, ar Aplinkos ministerija rengia, ketina rengti teisės aktų, reglamentuojančių daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų veiklą, šių bendrijų priežiūros ir kontrolės funkcijų vykdymą, pakeitimo projektus ir naujų teisės aktų projektus;

13.3. Aplinkos ministerijai ir Teisingumo ministerijai: 13.3.1. informuoti, kurios savivaldybės ir kokiais klausimais kreipėsi į ministeriją daugiabučių namų bendrijų valdymo organų veiklos kontrolės vykdymo ir teisinio reglamentavimo klausimais nuo 2014-08-01 (arba persiuntė asmenų prašymus), pateikti susirašinėjimo dokumentų kopijas; 13.3.2. pateikti nuomonę, ar nebūtų tikslinga galimai ne vienai savivaldybei kylančius neaiškumus dėl daugiabučių namų bendrijų valdymo organų veiklos kontrolės vykdymo apimčių, teisinio reglamentavimo apsvarstyti Aplinkos ministerijos bei Teisingumo ministerijos specialistų (pvz., dalyvavusių rengiant Bendrijų įstatymo naują redakciją bei Priežiūros ir kontrolės taisykles), Seimo kontrolierių įstaigos (nagrinėjančios asmenų skundus dėl savivaldybių vykdomos bendrijų veiklos priežiūros ir kontrolės tinkamumo) bei Savivaldybių asociacijos atstovų bendrame pasitarime šiais klausimais.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus (pateikiant patvirtinančius dokumentus) prašyčiau pranešti: 1) dėl pažymos 13.1.1 papunkčio 2 pastraipos rekomendacijos – iki 2015-12-01; 2) dėl kitų rekomendacijų – iki 2015-10-01.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys


SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAI

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) Aplinkos ir energetikos departamentas (toliau – Departamentas) susipažino su Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio raštu Nr. 4D-2015/2-807/33D-1626 dėl daugiabučio namo Minties g. … (toliau – Namas) …-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) narių skundu dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Departamento Būsto renovavimo skyrius (toliau – Skyrius) išnagrinėjo buto Minties g. … savininkės X (toliau – Pareiškėja) ir kitų Namo Bendrijos narių (iš viso 23 parašai) (toliau – Pareiškėjai) 2015-06-02 skundą (reg Nr. A60-466/15(51898)) dėl Bendrijos pirmininkės Z (toliau – Pirmininkė) veiklos. Skyriaus 2015-07-16 raštu Nr. A63-756/15(51898)(3.2.1-EM4)(toliau – Raštas) atsakė Pareiškėjams ir teikė įpareigojimus Pirmininkei.

Seimo kontrolierių informuojame, kad:

1. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimu Nr. 1-2011 patvirtintomis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėmis taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-16 įsakymu Nr. 30-2280 ,,Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdytojų paskyrimo“ Departamento Būsto renovavimo skyriaus Pastatų administravimo poskyris paskirtas butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdytoju. Savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt (Savivaldybė→Aplinkosauga ir energetika→Daugiabučių valdymas→2015 m. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinio patikrinimo grafikas) yra paskelbtas daugiabučių namų bendrosios nuosavybės valdytojų, kurių kompleksinis planinis veiklos patikrinimas numatytas 2015 m., sąrašas. Bendrijos valdymo organų patikrinimą planuojama vykdyti nuo 2015-10-16 iki 2015-11-06.

2. Dėl Bendrijos Pirmininkės pasibaigusios kadencijos, įstatų naujos redakcijos, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą (toliau – Bendrijų įstatymas), revizijos komisijos išrinkimo, Namo priežiūros metinio ir ilgalaikio plano, Bendrijos metinės veiklos ataskaitos parengimo ir teikimo svarstyti visuotiniam susirinkimui Skyrius ne kartą įpareigojo Pirmininkę ir kontroliavo įpareigojimų įvykdymą (susirašinėjimo dokumentai pridedami), tačiau sprendimai dėl šių klausimų nebuvo priimti. Skyrius 2015-06-01 raštu Nr. A51-55433/15-(3.3.10.2-EM4) kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydamas išaiškinti, kaip Skyrius turėtų vykdyti bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kai visuotiniame susirinkime bendrijos valdymo organai neišrenkami ir įstatai nepatvirtinami.

3. Dėl bendrijos pirmininko prievolės teikti informaciją ir dokumentaciją Namo patalpų savininkams Skyrius pateikė nuomonę Rašte. Be to Departamentas 2015-07-20 raštu Nr. A51-70841/15-(3.3.10.2-EM4) teikė siūlymus Aplinkos ministerijai dėl teisės aktų, susijusių su susirinkimų protokolų, daugiabučio namo priežiūros metinio ir ilgalaikio plano, metinės veiklos ataskaitos teikimo patalpų savininkams, kai daugiabutis namas yra valdomas bendrijos, tobulinimo.

4. Dėl bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo į Savivaldybę 2014-04-06 raštu (reg. Nr. A50-12904/14) kreipėsi butų Minties g. … ir Minties g. …. patalpų savininkės, pridėdamos prašymą, kuris buvo pasirašytas 15 asmenų (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis Name iš viso yra 108 turto objektai)(pagal Pirmininkės pateiktus duomenis 2014-07-10 Bendrijoje iš viso buvo 72 Bendrijos nariai), Skyrius į prašymą atsakė 2014-04-30 raštu Nr. A51-35985/14-(3.3.10.2-EM4).

5. Dėl Bendrijos visuotinių susirinkimų organizavimo pažeidimų Savivaldybė pateikė pastabas Bendrijos Pirmininkei Rašte ir įpareigojo kartotinai organizuoti Bendrijos visuotinį susirinkimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Skyriaus vedėja,
vykdanti Departamento direktoriaus funkcijas Stasė Kvederienė

Giedrė Baranauskienė, tel. (85) 211 2093, el.p. [email protected]
Erika Laiconienė, tel. (85) 211258, el. p. [email protected]