2015 m. rugpjūčio 28 d. Nr.4D-2015/2-1093

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-08-07 gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Algio Strelčiūno persiųstą X (toliau vadinama – pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su pareiškėjo dukros A priėmimu į valstybinį darželį susijusius klausimus.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. „{…}. Manęs netenkina {…} Savivaldybės Švietimo, Kultūros ir Sporto departamento direktoriaus {2015-06-04 atsakymas} {…}“ (šios citatos kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „{…} tarpininkavimo dėl vaiko patekimo į valstybinį darželį.“

4. Kartu su skundu pateikta: 4.1. Pareiškėjo 2015-05-06 kreipimasis, adresuotas Savivaldybės administracijai (kopija), kuriame nurodyta: 4.1.1. „2015 m. rugsėjo mėn. l dieną turėčiau pradėti vesti dukrą, A, gimusią {…}, į Vilniaus m. lopšelį-darželį pagal mūsų šeimos deklaruotą ir faktiškai gyvenamąją vietą: {…}.“ 4.1.2. „Pagal Savivaldybės nustatytą tvarką, dėl darželio dukra buvo priregistruota pateikiant prašymą. Prašymas, kaip ir reikalaujama, buvo pateiktas 2015 m. kovo 25 dieną.“ 4.1.3. „2015 m. balandžio 30 d. matome, kad negavome vietos pageidaujamame darželyje {…}. Tikėdamasis gauti vietą darželyje „B“, kurį į pageidaujamą sąraše įrašiau pirmu numeriu, tiek aš, tiek mano artimieji paaukojome 2% nuo sumokėtų mokesčių, o tai būtų apie 148,00 Eur.“ 4.1.4. „Prašau mane informuoti: 1) dėl kokios priežasties negavau vietos pageidaujamame darželyje „B“ ar į kitus darželius pagal sąrašą? 2) kokiais kriterijais remiantis buvo atrenkami vaikai į darželį? Kodėl mano dukra netenkino šių kriterijų? 3) kokie vaikai (man nereikia vardų, pavardžių) atitiko šiuos kriterijus, sąlygas? {…}.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių darbine tvarka kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

6. Iš Savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų nustatyta: 6.1. Savivaldybės administracijos 2015-06-04 rašte Nr. A51-57233/15(3.3.13.1-EM4), adresuotame pareiškėjui ir Seimo nariui Algiui Strelčiūnui (kopija), nurodyta: 6.1.1. „{…}. Vaikų grupės formuojamos ir eilės sudaromos vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendiniu Nr. 1-2185 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Apraše nustatyta tvarka naujos grupės turi būti suformuotos nuo gegužės l d. iki birželio l d., todėl balandžio mėnesį Jūs negalėjote gauti pranešimo apie skirtą vietą pasirinktuose lopšeliuose-darželiuose.“ 6.1.2. Vaikų eilės sudaromos tokia tvarka: 1) vaikams, kuriems nebuvo skirta vieta įstaigoje iki einamųjų merų paskutinės dienos (gruodžio 31 d.) ir kurių gyvenamoji vieta deklaruota įstaigai priskirtoje teritorijoje; 2) vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota įstaigai priskirtoje teritorijoje (jei vaikas įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Savivaldybės – įstaiga priskiriama pagal faktinę gyvenamąją vietą), pirmenybę teikiant: vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas; vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaiga (pirmumo teisė įsigalioja automatiškai, pirmenybė taikoma tik toje pačioje įstaigoje, kurią lanko brolis ar sesuo, neatsižvelgiant į teritorinį principą); vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų, jeigu kitas: yra miręs; teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu {…}; teismo pripažintas neveiksniu {…}; vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokyklose Vilniuje; vaikams, kurių vienas iš tėvų ar globėjų turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio.“ 6.1.3. „Pirmumo teisę suteikiančios priežastys, nurodytos minėtuose punktuose, sumuojamos ir yra lygiavertės. Deklaruota gyvenamoji vieta tikrinama prašymų pateikimo metu ir sudarant grupes – nuo gegužės 5 iki 15 d. (pagal einamųjų metų balandžio 30 d. duomenis).“ 6.1.4. „2015 m. gegužės 28 d. patikrinus centralizuotą prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinę sistemą nustatyta, kad Jūsų dukra A užregistruota šiuose penkiuose Vilniaus lopšeliuose-darželiuose: „B“ (… eilėje), „G“ (… eilėje), „F“ (… eilėje), „D“ (… eilėje) ir „E“ (… eilėje).“ 6.1.5. „Kaip pavyzdį pateikiame vaikų eilės į Vilniaus lopšelį-darželį „B“ duomenis. Visų vaikų prašymai užregistruoti 2015 m. kovo 25 d. Iš jų 31 vaikas, įrašytas į eilę, turi Apraše nurodytas pirmumo teises. Kitų vaikų prašymai išdėstyti pagal prašymo pateikimo datą ir laiką: {…}.“ 6.2. 2015-08-24 (registracijos Nr. 1D-2811) Savivaldybės administracijos pateiktame centralizuotos prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinės sistemos išraše nurodyta, jog vaikų papildomo priėmimo į valstybinius lopšelius-darželius metu pareiškėjo dukra A priimta į lopšelį-darželį „D“ (nuo 2015-09-01). 6.3. 2015-08-25 tarp Vilniaus lopšelio-darželio „D“, atstovaujamo direktorės H, ir A motinos C buvo pasirašyta Ikimokyklinio ugdymo paslaugų sutartis.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 7.1. Įstatymai: 7.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. {…}.“ 22 straipsnio 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“ 7.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: {…}; 8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; {…}.“ 7.1.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta: 3 straipsnis – „Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. {…}.“ 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; {…}; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; {…}.“ 7.2. Kiti teisės aktai: 7.2.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-57 patvirtintame Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraše reglamentuojama: 24 punktas – „Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje Įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje Įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų, ir t. t. Jeigu visose prašyme pažymėtose Įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.“ 27 punktas – „Naujos grupės sudaromos nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki birželio 1 d. (pagal iki einamųjų metų balandžio 30 d. pateiktus prašymus). Atsiradus galimybių, grupės gali būti formuojamos visus metus.“ 7.2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse reglamentuojama: 30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje“. 41 punktas – „Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: {…}; 41.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; {…}.“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-6 paragrafai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 paragrafe, konstatuotina: 8.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punkte kaip viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra reglamentuojama ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas bei vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas. Pažymėtina, jog priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimas, prašymų priimti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikimas ir tėvų ar globėjų informavimo apie priėmimą tvarka, taip pat informacinės sistemos struktūra, informacinės sistemos tvarkytojo ir informacinės sistemos administratoriaus funkcijos ir atsakomybė Savivaldybės teritorijoje yra nustatyta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. 1-57 patvirtintame Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraše (toliau vadinama – Aprašas). 8.2. Tyrimo metu nustatyta, jog 2015-03-25 pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka pateikė prašymą (pažymos 4.1.2 punktas), kad jo dukra A būtų priimta į vieną iš pasirinktų Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pagal gyvenamąją vietą: Vilniaus lopšelį-darželį „B“, Vilniaus lopšelį-darželį „G“, Vilniaus lopšelį-darželį „F“, Vilniaus lopšelį-darželį „D“, Vilniaus lopšelį-darželį „E“ (pažymos 6.1.4 punktas). 8.3. Pareiškėjas 2015-05-06 raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas informuoti, dėl kokių priežasčių pagrindinio priėmimo į valstybinius lopšelius-darželius metu pareiškėjo dukra A nepateko į lopšelį-darželį „B“ ir kitus lopšelius-darželius pagal sąrašą, taip pat prašydamas pateikti informaciją, kokiais kriterijais buvo remiamasi vykdant vaikų priėmimo į valstybinius lopšelius-darželius atranką (kodėl pareiškėjo dukra galimai neatitiko šių kriterijų) ir kokie vaikai atitiko priėmimo valstybinius lopšelius-darželius sąlygas (pažymos 4.1.4 punktas). 8.4. Kaip reglamentuojama Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 punkte, asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Remiantis to paties teisės akto 41.2 punktu, į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Remiantis Savivaldybės administracijos Seimo kontrolieriui pateikta informacija, atsižvelgdama į minėtą pareiškėjo 2015-05-06 kreipimąsi, Savivaldybės administracija 2015-06-04 raštu Nr. A51-57233/15(3.3.13.1-EM4) laiku (nepraleidžiant minėto 20 darbo dienų termino) ir tinkamai, t. y. nepažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinto informacijos išsamumo principo, reiškiančio, jog pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija, ir to paties straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinto teisėtumo principo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais, be kita ko, informavo pareiškėją apie vaikų grupių formavimo ir eilių sudarymo tvarką, pirmumo teisę suteikiančias priežastis, taip pat pateikė statistinius duomenis, sietinus su pareiškėjos dukros A eilės vietomis į pasirinktus valstybinius lopšelius-darželius, motyvuotai paaiškinant, kodėl ji nebuvo priimta į pareiškėjo prioritetiniu pasirinktą lopšelį-darželį „B“ (pažymos 6.1 punktas). Įvertinus Savivaldybės administracijos 2015-06-04 rašto Nr. A51-57233/15(3.3.13.1-EM4) turinį, darytina išvada, jog pareiškėjo 2015-05-06 kreipimasis buvo išnagrinėtas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir pareiškėjo teisė į gerą viešąjį administravimą pažeista nebuvo. 8.5. Kaip reglamentuojama Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo 27 punkte, naujos grupės sudaromos nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki birželio 1 d. (pagal iki einamųjų metų balandžio 30 d. pateiktus prašymus), tačiau atsiradus galimybių, grupės gali būti formuojamos visus metus. Remiantis to paties teisės akto 24 punkte įtvirtintomis nuostatomis, jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje Įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų, ir t. t. Kaip tyrimo metu Savivaldybės administracija informavo Seimo kontrolierių, papildomo vaikų priėmimo į valstybinius lopšelius-darželius metu pareiškėjo dukra A priimta į lopšelį-darželį „D“ (nuo 2015-09-01). 2015-08-25 tarp Vilniaus lopšelio-darželio „D“, atstovaujamo direktorės H, ir A motinos C buvo pasirašyta Ikimokyklinio ugdymo paslaugų sutartis. Darytina išvada, jog tyrimo metu išnyko skundžiamos aplinkybės.

9. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad pareiškėjo skundo tyrimas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su pareiškėjo dukros A priėmimu į valstybinį darželį susijusius klausimus, yra nutrauktinas, nes, remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjo X skundo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su pareiškėjo dukros A priėmimu į valstybinį darželį susijusius klausimus, nutraukti.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys