2015 m. rugpjūčio 28 d. Nr.4D-2015/2-678

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-05-11 gavo asociacijos „A“ (toliau vadinama – pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant pareiškėjos kreipimusis ir teikiant su galimai neteisėtai Vilniaus miesto Krivių ir Polocko gatvėse (toliau vadinama – Gatvės) vykdytais medžių kirtimo darbais susijusią informaciją.

2. Pareiškėja skunde nurodo: 2.1. „Jau kelis metus turim didelės bėdos su Savivaldybe dėl jų laiminamo ir atliekamo masiško medžių naikinimo Vilniuje“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Atsakymui gaunam įvairiausių išsisukinėjimų, kaip kad {Savivaldybės administracijos 2015-05-08 raštas Nr. A51-47379/15(2.9.3.19-UK2)}, nors Želdynų įstatyme parašyta: 16 str.: 2. Želdinių būklės ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atliekama siekiant ginčytinais atvejais įvertinti želdinių ekologinę ir estetinę svarbą. .“ 2.4. „ išankstinio įspėjimo apie numatomus medžių pjovimus neprisiprašom ir daugelis medžių nupjaunami net nespėjus sureaguot; jei vis tik pastebim pjovimui pažymėtus medžius ir užginčijame, dažniausiai ekspertizė nebūna atliekama ir medžiai neišsaugomi, . Prašymus sunaikintus medžius bent jau atsodinti visada ignoruoja.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „ padėti rasti veiksmingą būdą sustabdyti nusikalstamą medžių naikinimą Vilniuje ir kad atsakingi bent jau dalinai atlygintų žalą.“

4. Su skundu pateikta: 4.1. Savivaldybės administracijos 2015-05-08 raštas Nr. A51-47379/15(2.9.3.19-UK2), adresuotas pareiškėjai (kopija), kuriame nurodyta: 4.1.1. „Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus Želdynų poskyrio specialistai, išnagrinėję {pareiškėjos 2015-04-20} raštą informuoja, kad leidimai kirsti medžius buvo išduoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2 punktu, nustatančiu saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejus. pagal Aprašo 10.2 punktą, kai medis auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių, kaip šiuo konkrečiu atveju, leidimas medžio pašalinimui iš viso nereikalingas.“ 4.1.2. „Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 2 straipsnio 24 punkte ir 16 straipsnio 2 punkte bei Aprašo 2 punkte yra nustatyta, kad želdinių būklės ekspertizė – tai želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas, kai kirtimo, ar kitokio pašalinimo atveju yra želdynų tvarkymo ar kūrimo projektai ar naikinimą reglamentuojantys dokumentai. pagal Aprašo 4 punktą leidimai fiziniams ar juridiniams asmenims darbams atlikti išduodami be jokių derinimų ir ekspertizių.“ 4.1.3. „Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, teigiame, kad rašte išdėstyti teiginiai dėl leidimų medžių ir krūmų pašalinimui yra nepagrįsti.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą.

6. Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 6.1. „ pareiškimą nagrinėjo Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus Želdynų poskyrio vyriausiasis specialistas Pranciškus Rinkevičius. pareiškėjos kreipimasis buvo išnagrinėtas iš esmės.“ 6.2. „ pareiškėjai {į 2015-02-25 kreipimąsi} buvo išsamiai atsakyta 2015 m. kovo 26 d. raštu Nr. A51-31095 (2.9.3.19-UK2), jog sklypo valdytojui sklype vadovaujantis suderintu projektu Nr. AN. PG. 14 02 26-PD-1 bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 4.5 ir 4.14 punktais, buvo išduotas leidimas Nr. 2198/2014 pjauti arti pamatų ir fasado augančius, žalą darančius 98; 57; 10; 8 cm skersmens klevus bei pagenėti 75; 61; 68 cm skersmens liepas. Leidimas suderintas su Kultūros paveldo departamento atstovu. .“ 6.3. „Per pastaruosius 2014-2015 metus buvo išduoti 9 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti. .“ 6.4. „ želdinių būklės ekspertizės atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Minėto įsakymo 3 punkte išdėstyta, jog „Želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių pertvarkymą, kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pertvarkymas, naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti, būklės.“ Šiuo punktu nurodoma, jog ekspertizė reikalinga atlikti tik želdynams ir želdiniams, kurie numatyti tvarkyti pagal tvarkymo ar kūrimo projektus ar kitus tvarkymą reglamentuojančius dokumentus ir kilus ginčams reikalaujama papildomos informacijos apie želdinių būklę. Želdiniams tvarkyti išduoti leidimai neatitinka nei vieno iš įsakyme nurodytų kriterijų, todėl želdinių būklės ekspertizė nebuvo reikalinga.“ 6.5. „ visada buvo ir yra atsižvelgiama į pareiškėjos pastebėjimus ir visada yra motyvuotai atsakoma. Taip pat patikiname, kad nei vienas leidimas medžiams ar krūmams šalinti Vilniaus mieste nėra išduodamas be pagrindo ir specialisto įvertinimo. Savivaldybės administracijoje dirba biomedicinos (miškininkystės, ekologijos ir aplinkotyros), kraštovaizdžio architektūros išsilavinimą turintys specialistai, kurie į medžių pertvarkymą Vilniaus miesto teritorijoje žiūri atsakingai ir priima sprendimus dėl medžių pjovimo tik kraštutiniais atvejais, kai to negalima išvengti dėl jų būklės ir kai vykdomi miesto infrastruktūros remonto ir plėtros darbai. visi su Vilniaus miesto teritorijoje esančių želdynų ir želdinių priežiūra, tvarkymu susiję sprendimai yra priimami pasitarus su miesto architektais, arboristais, mokslininkais ir kitais specialistais.“ 6.6. Pareiškėjų 2015-02-25 kreipimesi el. paštu, adresuotame Savivaldybės administracijai, nurodyta: „Krivių g. Vilniuje, pažeidžiant Želdynų įstatymą kirtimui buvo pažymėtas medis. Ginčijame šį sprendimą, prašome ekspertizės bei informacijos kas ir kokiu pagrindu prašė medį kirsti bei kas išdavė leidimą.“ 6.7. Savivaldybės administracijos 2015-03-26 rašte Nr. A51-31095/15(2.9.3.19-UK2), adresuotame pareiškėjai, nurodyta: 6.7.1. „Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus Želdynų poskyrio specialistai išnagrinėję raštą informuoja, jog leidimas medžio kirtimui išduotas sklypo savininko prašymu, vadovaujantis suderinta sklypo tvarkymo su medžiais schema bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 (toliau – įsakymas) „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.5. ir 4.14. papunkčiu.“ 6.7.2. „ pavienio tvoroje augančio, žalą ir neigiamą poveikį statiniui darančio, nepatenkinamos būklės medžio ekspertizės Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ nenumato. Minėto įsakymo 3 punkte išdėstyta, jog „Želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių pertvarkymą, kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pertvarkymas, naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti, būklės.“ Šiuo punktu nurodoma, jog ekspertizė reikalinga atlikti tik želdynams ir želdiniams, kurie numatyti tvarkyti pagal tvarkymo ar kūrimo projektus ar kitus tvarkymą reglamentuojančius dokumentus ir kilus ginčams reikalaujama papildomos informacijos apie želdinių būklę. Kadangi, pažymėtas medis neatitinka nei vieno iš įsakyme nurodytų kriterijų, želdinių būklės ekspertizė nereikalinga.“

7. Iš Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 7.1. „ Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – departamentas) dėl legalių kirtimų 2015-05-25 raštu Nr. VR-14.6-803a į Savivaldybės administraciją dėl išduotų leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams teritorijoje . .“ 7.2. „Dėl Savivaldybėje neatliktų želdynų ir želdinių inventorizacijos, tikslus galimai savavališkai iškirstų saugotinų želdinių kiekis teritorijoje nenustatytas. .“ 7.3. „Pagal Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus 2015-06 raštu Nr. A51-652G5/15(2.9.3.19-UK2) pateiktą informaciją, Gatvių teritorijoje, 2013 metais saugotini želdiniai buvo kertami pagal leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – Leidimas) Nr. 385/2013; Nr. 451/2013; Nr. 452/2013; Nr. 679/2013; Nr. 1035/2013; Nr. 1036/2013; Nr. 1038/2013; Nr. 1039/2013; Nr. 1132/2013; Nr. 1393; Nr. 1640/2013; Nr. 1757/2013; Nr. 1758/2013 ir Nr. 1961/2013. 2014 metais pagal Leidimus Nr. 339/2014; Nr. 1004/2014; Nr. 1330/2014; Nr. 1515/2014; Nr. 1665/2014; Nr. 1979/2014 ir Nr. 2198/2014. 2015 metais pagal Leidimus Nr. 289/2015 ir Nr. 291/2015. .“ 7.4. „Patikrinus Gatves vietoje informuojame, kad Savivaldybėje neatliktų želdynų ir želdinių inventorizavimo darbų, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-08 įsakymo Nr. Dl-5 „Dėl želdynų ir želdinių, inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, nustatyti išduotų leidimų teisėtumą, nėra galimybių.“ 7.5. „, Gatvių teritorijose pažeidimų kertant saugotinus želdinius nenustatyta. Atliekant ankstesnius patikrinimus nustatyta, kad dėl pareigos aplinkai saugoti nevykdymo, savavališkai buvo iškirsti saugotini želdiniai, žemės sklype . Žemės sklypo nuomininkui 2014-10-10 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir 2014-10-22 priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. . Nutarimą apskundus, administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama Vilniaus rajono apylinkės teisme.“ 7.6. „Siekiant kuo daugiau suteikti galimybių visuomenei dalyvauti želdynų ir želdinių pertvarkymo proceso teisėtume, siūlome: 7.6.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsnio l punkto l papunkčio ir Įstatymo 18 straipsnio 2, 4 ir 5 punkto reikalavimais, Vilniaus mieste atlikti želdynų ir želdinių inventorizavimo darbus ir sukurti Savivaldybėje prieinamą visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims inventorizuotų želdynų ir želdinių apskaitos duomenų bazę; 7.6.2. papildyti Įstatymą ar kitą poįstatyminį aktą punktu, kuriuo savivaldybės privalėtų sukurti prieinamą visiems fiziniams ir juridiniams asmenims išrašytų Leidimų duomenų bazę; 7.6.3. dėl želdynų ir želdinių teisinės bazės tobulinimo, {Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas} 2015-03-24 raštu Nr. (38-l)-VR-1.7-421 su pasiūlymais kreipėsi į Valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą. .“ 7.7. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015-03-24 rašte Nr. (38-1)-VR-1.7-421, adresuotame Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai (kopija), nurodyta: 7.7.1. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo nuostatomis, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, želdinių ir želdynų, kurie yra pagrindinė kraštovaizdžio formavimo politikos sudedamoji dalis, valstybinę kontrolę atlieka Aplinkos ministerijos regioniniai aplinkos apsaugos departamentai. Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų spragų, šiuo metu neįmanoma kokybiškai atlikti želdinių ir želdynų valstybinės kontrolės. Paskubomis atliekamos kai kurių teisės aktų korekcijos, situaciją tik pablogina. Supainiotos želdinių ir želdynų priežiūros ir valstybinės kontrolės funkcijos. Neatlikta, arba dalinai atlikta želdinių ir želdynų inventorizacija, ko pasėkoje nėra prieinamos visuomenei ir kontroliuojančioms institucijoms vieningos informacinės bazės. Nesant išrašytų leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau- Leidimas) vieningos integruotos duomenų bazės, prieinamos visuomenei ir kontroliuojančioms institucijos, neįmanoma kokybiškai atlikti išrašytų Leidimų valstybinės kontrolės.“ 7.7.2. „Rodydami iniciatyvą, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau-departamentas) želdinių ir želdynų specialistai 2014 – 2015 m. atliko departamento teritorijoje preliminarią analizę, nustatė trūkumus ir turi viziją, kaip tuos trūkumus pašalinti. .“ 7.7.3. „, siūlome Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos vadovybei sudaryti darbinę grupę kuri atliktų išsamią esamos padėties analizę, ir pateiktų projektus trūkumams ištaisyti. .“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 8.1. Įstatymai: 8.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. .“ 8.1.2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta: 3 straipsnis – „Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. .“ 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; ; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; .“ 8.1.3. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: ; 39) leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; .“ 8.1.4. Želdynų įstatyme nustatyta: 2 straipsnio 24 dalis – „Želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas.“ 10 straipsnis – „Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą vykdo savivaldybės. Jos: 1) organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines); 2) organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos; ; 8) vykdo želdynų ir želdinių būklės, želdynų kūrimo, naujų želdinių veisimo vidaus kontrolę; ; 12) sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus; ; 14) teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais; .“ 16 straipsnio 1 dalis – „Valstybės institucijos ir savivaldybės: 1) užtikrina želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais ir želdiniais susijusių duomenų viešumą; .“ 18 straipsnis – „. 2. Želdynai ir želdiniai inventorizuojami visuose želdynuose ir želdiniuose, nepaisant žemės nuosavybės formos. . 5. Želdynų ir želdinių apskaitos duomenys turi būti prieinami visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kasmet skelbiami viešai. .“ 22 straipsnio 2 dalis – „Želdynų ir želdinių tvarkymo metu turi būti išsaugoti esami gyvybingi perspektyvūs želdiniai.“ 8.2. Kiti teisės aktai: 8.2.1. aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 patvirtintame Želdinių būklės ekspertizės tvarkos apraše reglamentuojama: 3 punktas – „Želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių pertvarkymą, kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pertvarkymas, naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti būklės.“ 4 punktas – „Želdinių būklės ekspertizę vykdo prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais veikianti želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, kuri turi pasitelkti atitinkamos srities specialistą(-us).“ 8.2.2. aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtintame Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos apraše reglamentuojama: 2 punktas – „Šis tvarkos aprašas taikomas fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems nukirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus medžius ir krūmus. Juo vadovaujasi savivaldybės, išduodamos leidimus šiems darbams atlikti ir nustatyti saugotinų medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarką.“ 9 punktas – „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą, išskyrus 10 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui (toliau – Leidimas) (1 priedas) ir atlyginus, išskyrus 12 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.“ 10 punktas – „Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia, kai jie auga: ; 10.2. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių.“ 8.2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 patvirtintose Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse reglamentuojama: 2 punktas – „Želdynų ir želdinių inventorizavimo tikslas – įvertinti želdynų ir želdinių kiekybinę ir kokybinę būklę, numatyti jų apsaugos, naudojimo ir atkūrimo priemones, sukurti želdinių apskaitos duomenų bazę.“ 3 punktas – „Želdynų ir želdinių inventorizavimas savivaldybės lygiu atliekamas kas dešimt metų.“ 8.2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse reglamentuojama: 30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje“. 41 punktas – „Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: ; 41.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; .“ 8.2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatuose (su vėlesniais pakeitimais) reglamentuojama: 9 punktas – „Aplinkos ministerija atlieka šias funkcijas: 9.1. pagal kompetenciją rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, nenurodytų šiuose nuostatuose, projektus arba dalyvauja juos rengiant, derina ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir kitų institucijų teisės aktų projektus; .“

Tyrimo išvados

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-7 paragrafai) ir į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 8 paragrafe, konstatuotina: 9.2. pareiškėja su skundu kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant pareiškėjos kreipimąsi ir teikiant su galimai neteisėtai Gatvėse vykdytais medžių kirtimo darbais susijusią informaciją. 9.3. Dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą.

10. Kaip reglamentuojama Želdynų įstatymo 10 straipsnyje įtvirtintose nuostatose, savivaldybėms priskirtinos želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymo funkcijos. Atsižvelgiant į tai, savivaldybės organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos, taip pat vykdo želdynų ir želdinių būklės, želdynų kūrimo, naujų želdinių veisimo vidaus kontrolę, sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais. Tyrimo metu nustatyta, jog pareiškėja 2015-02-25 ir 2015-04-20 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydama pateikti informaciją, sietiną su Gatvėse vykdytais medžių kirtimo darbais ir atlikti želdinių būklės ekspertizę. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 punkte reglamentuojama, jog asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Remiantis to paties teisės akto 41.2 punktu, į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. 11. Kaip Savivaldybės administracija tyrimo metu informavo Seimo kontrolierių, atsižvelgdama į pareiškėjos 2015-02-25 kreipimąsi, Savivaldybės administracija 2015-03-26 raštu Nr. A51-31095/15(2.9.3.19-UK2) iš esmės laiku ir tinkamai, t. y. nepažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinto informacijos išsamumo principo, reiškiančio, jog pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija, ir to paties straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinto teisėtumo principo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais, be kita ko, informavo pareiškėją apie tai, jog leidimas pareiškėjos kreipimesi minimo medžio, augusio Vilniaus miesto Krivių gatvėje, kirtimui buvo išduotas sklypo savininko prašymu, vadovaujantis suderinta sklypo tvarkymo su medžiais schema bei aktualiais teisės aktais (pažymos 6.7.1 punktas). Kaip reglamentuojama Želdynų įstatymo 2 straipsnio 24 dalyje, želdinių būklės ekspertizė suprantama kaip želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas. Remiantis Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo 3 punktu, želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių pertvarkymą, kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pertvarkymas, naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti būklės. Kaip reglamentuojama to paties teisės akto 4 punkte želdinių būklės ekspertizę vykdo prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais veikianti želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, kuri turi pasitelkti atitinkamos srities specialistą (-us). Tyrimo metu nustatyta, jog Savivaldybės administracija minėtame 2015-03-26 rašte tikslingai atkreipė pareiškėjos dėmesį į tai, jog Želdinių būklės ekspertizės tvarkos apraše nėra numatyta pareiga atlikti pavienio tvoroje augančio, žalą ir neigiamą poveikį statiniui darančio, nepatenkinamos būklės medžio ekspertizę, nes tokia ekspertizė reikalinga atlikti tik želdynams ir želdiniams, kurie numatyti tvarkyti pagal tvarkymo ar kūrimo projektus ar kitus tvarkymą reglamentuojančius dokumentus ir kilus ginčams reikalaujama papildomos informacijos apie želdinių būklę, o pareiškėjos 2015-02-25 kreipimesi minimas medis neatitinka nei vieno iš įsakyme nurodytų kriterijų (pažymos 6.7.2 punktas). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog šiuo konkrečiu atveju Savivaldybės administracija neturėjo imperatyvios pareigos atlikti želdinių būklės ekspertizę.

12. Kaip reglamentuojama Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 39 punkte, viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Savivaldybės, išduodamos leidimus medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams atlikti, vadovaujasi Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu. Remiantis šio teisės akto 9 punkto teisės normomis, Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą, išskyrus 10 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui. Tyrimo metu nustatyta, jog Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į pareiškėjos 2015-04-20 kreipimąsi, laiku ir tinkamai 2015-05-08 raštu Nr. A51-47379/15(2.9.3.19-UK2) pareiškėją informavo apie tai, jog leidimai kirsti medžius Gatvėse buvo išduoti vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo nuostatomis, atkreipdama dėmesį į šio teisės akto 10.2 punktą, kuriuo remiantis, leidimas medžio pašalinimui nereikalingas, kai medis auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių (kaip pareiškėjos 2015-04-20 kreipimesi minimu atveju) (pažymos 4.1 punktas).

13. Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, į tai, jog, remiantis Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pateikta informacija, saugotini želdiniai Gatvių teritorijoje 2013-2015 metais buvo kertami pagal leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (pažymos 7.3 punktas) ir Gatvių teritorijose pažeidimų kertant saugotinus želdinius nenustatyta (pažymos 7.5 punktas).

14. Apibendrinant, darytina išvada, jog Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai (neveikimas), susiję su pareiškėjos kreipimuisi nagrinėjimu ir informacijos apie Gatvėse vykdytus medžių kirtimo darbus pareiškėjui teikimu, skundo tyrimo atveju laikytini buvę tinkamais ir pareiškėjos teisė į gerą viešąjį administravimą pažeista nebuvo, dėl to pareiškėjos skundas yra atmestinas.

15. Papildomai pažymėtina, jog, remiantis Želdynų įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, objektyviai egzistuoja poreikis želdynų ir želdinių tvarkymo metu išsaugoti esamus gyvybingus ir perspektyvius želdinius. Kaip reglamentuojama to paties teisės akto 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte, savivaldybėms numatyta pareiga organizuoti jų teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą bei apskaitą, vykdyti jų būklės stebėseną, kurti ir tvarkyti jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines). Želdynų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad želdynai ir želdiniai inventorizuojami visuose želdynuose ir želdiniuose, nepaisant žemės nuosavybės formos, o to paties straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, reglamentuojanti, jog želdynų ir želdinių apskaitos duomenys turi būti prieinami visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kasmet skelbiami viešai. Atitinkamai valstybės institucijos ir savivaldybės turi užtikrinti želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais ir želdiniais susijusių duomenų viešumą (16 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Remiantis tyrimo metu Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pateiktą informacija, Seimo kontrolierius pažymi, kad Savivaldybė nėra atlikusi jos teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizacijos (pažymos 7.2 punktas). Kaip reglamentuojama Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių 2 ir 3 punktuose, želdynų ir želdinių inventorizavimo tikslas yra įvertinti želdynų ir želdinių kiekybinę ir kokybinę būklę, numatyti jų apsaugos, naudojimo ir atkūrimo priemones, sukurti želdinių apskaitos duomenų bazę ir ši inventorizacija savivaldybės lygiu turi būti atliekama kas dešimt metų. Kaip tyrimo metu Seimo kontrolierių informavo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, dėl teisės aktuose nustatyta tvarka Savivaldybėje neatliktų želdynų ir želdinių inventorizavimo darbų nėra galimybės patikrinti išduotų leidimų teisėtumą (pažymos 7.4 punktas). Atsižvelgiant į tai, pritartina Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuomonei, jog būtų tikslinga Savivaldybės teritorijoje atlikti želdynų ir želdinių inventorizavimo darbus bei sukurti visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims prieinamą inventorizuotų želdynų ir želdinių apskaitos duomenų bazę.

16. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog, remiantis Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pateikta informacija, dėl teisinio reguliavimo netobulumo šiuo metu nėra galimybių atlikti išrašytų leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams kokybiškos valstybinės kontrolės, kadangi nesukurta vieninga integruota leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams duomenų bazė, kuri būtų viešai prieinama visuomenei ir kontroliuojančioms institucijos (pažymos 7.7.1 punktas). Atsižvelgiant į tai, bei remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų 9.1 punkto nuostatomis, numatančiomis, jog Aplinkos ministerija pagal kompetenciją rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, nenurodytų šiuose nuostatuose, projektus arba dalyvauja juos rengiant, derina ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir kitų institucijų teisės aktų projektus, Seimo kontrolieriaus nuomone, tikslinga, kad Aplinkos ministerija pagal kompetenciją imtųsi priemonių tobulinti aktualų teisinį reglamentavimą, teisiškai įtvirtinant nuostatas, nustatančias, kuri institucija ir kokia tvarka turėtų sukurti viešai prieinamą leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams duomenų bazę.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjos asociacijos „A“ skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant pareiškėjos kreipimusis ir teikiant su galimai neteisėtai Vilniaus miesto Krivių ir Polocko gatvėse vykdytais medžių kirtimo darbais susijusią informaciją, atmesti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 ir 14 punktais, Seimo kontrolierius rekomenduoja: 18.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai – pagal kompetenciją imtis priemonių ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje atlikti želdynų ir želdinių inventorizavimo darbus bei sukurti visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims prieinamą inventorizuotų želdynų ir želdinių apskaitos duomenų bazę; 18.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai – pagal kompetenciją imtis priemonių teisiškai įtvirtinant nuostatas, nustatančias, kuri institucija ir kokia tvarka turėtų sukurti viešai prieinamą leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams duomenų bazę.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Seimo kontrolierių ir pareiškėją iki 2015-10-26.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys


SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAI

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai išnagrinėjo Jūsų 2015 m. gegužės 22 d. raštą Nr. 4D-2015/2-678/3D-1364. Pateikiame atsakymus į Jūsų klausimus.

6.1 Atsakydami į Jūsų užklausimą informuojame, jog Jūsų rašte minimos asociacijos „…“ (toliau – pareiškėja) 2015 m. balandžio 20 d. pareiškimą nagrinėjo Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus Želdynų poskyrio vyriausiasis specialistas Pranciškus Rinkevičius.

6.2 Atsakydami į užklausimą patikiname, kad pareiškėjos kreipimasis buvo išnagrinėtas iš esmės.

6.3 Atsakydami į užklausimą informuojame, kad pareiškėjai buvo išsamiai atsakyta 2015 m. kovo 26 d. raštu Nr. A51-31095 (2.9.3.19-UK2), jog sklypo valdytojui sklype Krivių g./Polocko g. … vadovaujantis suderintu projektu Nr. AN. PG. 14 02 26-PD-1 bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 4.5 ir 4.14 punktais buvo išduotas leidimas Nr. 2198/2014 pjauti arti pamatų ir fasado augančius, žalą darančius 98;57;10;8 cm skersmens klevus bei pagenėti 75;61;68 cm skersmens liepas. Leidimas suderintas su Kultūros paveldo departamento atstovu.

6.4 ir 6.5. Atsakydami į šiuos užklausimus pažymime, jog informaciją pateiksime už 2014-2015 metus, kadangi Jūs rašte nenurodėte laikotarpio, už kurį reikia pateikti. Per pastaruosius 2014-2015 metus Krivių ir Polocko gatvėse buvo išduoti 9 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti. Taip pat informuojame, jog visuomenės dėl išduotų leidimų informuoti neprivalėjome, kadangi želdiniai buvo tvarkomi pagal aprašo 4 punktą.

6.6 Atsakydami į užklausimą informuojame, kad želdinių būklės ekspertizės atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Minėto įsakymo 3 punkte išdėstyta, jog „Želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių pertvarkymą, kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pertvarkymas, naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti, būklės.“ Šiuo punktu nurodoma, jog ekspertizė reikalinga atlikti tik želdynams ir želdiniams, kurie numatyti tvarkyti pagal tvarkymo ar kūrimo projektus ar kitus tvarkymą reglamentuojančius dokumentus ir kilus ginčams reikalaujama papildomos informacijos apie želdinių būklę. Želdiniams tvarkyti Krivių ir Polocko gatvėse išduoti leidimai neatitinka nei vieno iš įsakyme nurodytų kriterijų, todėl želdinių būklės ekspertizė nebuvo reikalinga.

6.7 Atsakydami į šį užklausimą patikiname, kad visada buvo ir yra atsižvelgiama į pareiškėjos pastebėjimus ir visada yra motyvuotai atsakoma. Taip pat patikiname, kad nei vienas leidimas medžiams ar krūmams šalinti Vilniaus mieste nėra išduodamas be pagrindo ir specialisto įvertinimo.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje dirba biomedicinos (miškininkystės, ekologijos ir aplinkotyros), kraštovaizdžio architektūros išsilavinimą turintys specialistai, kurie į medžių pertvarkymą Vilniaus miesto teritorijoje žiūri atsakingai ir priima sprendimus dėl medžių pjovimo tik kraštutiniais atvejais, kai to negalima išvengti dėl jų būklės ir kai vykdomi miesto infrastruktūros remonto ir plėtros darbai.

Pabrėžiame, jog visi su Vilniaus miesto teritorijoje esančių želdynų ir želdinių priežiūra, tvarkymu susiję sprendimai yra priimami pasitarus su miesto architektais, arboristais, mokslininkais ir kitais specialistais.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas Darulis

Marius Pabrieža, tel. (8 5) 211 2742, el. p. [email protected]