2015 m. rugsėjo 14 d. Nr.4D-2014/2-857

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-06-15 gavo X (toliau vadinama – pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su Vilniaus miesto Keramikų gatvės (toliau vadinama – ir Gatvė) priežiūra bei remonto organizavimu susijusius klausimus.

2. Pareiškėja skunde nurodo: 2.1. „{…} užsisenėjusios Vilniaus miesto problemos {…} nesprendžia mūsų miesto Merai. {…} jau ne vienerius metus kreipiamės į Savivaldybę ir gauname vis tuos pačius atsakymus“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Dvarčionyse yra senai užmiršta {Gatvė}, kurios dalis yra išasfaltuota, kita dalis palikta likimo valiai. Gatvė kelia daug nepatogumų ten esantiems gyventojams, žiemos metu yra ne kartą apgadinamos mašinos. Palijus lietui, susidaro duobės bei didžiulės balos {…}.“ 2.3. „{…} {Gatvė} nėra net skalda padengta. Ši Gatvė nebuvo tvarkoma nuo Lietuvos nepriklausomybės laikų. Taigi Gatvė nėra tvarkoma yra apleista daugiau nei 20 metų. Baisiausia yra tai, kad šioje Gatvėje yra Vilniaus miesto Dvarčionių mokykla. Pertraukų metu vaikai laksto ant neasfaltuotos kelio dalies. {…}.“ 2.4. „Gautuose laiškuose iš Savivaldybės {…} teigia, kad nėra lėšų, paskui kad Gatvė priskirta D2 kategorijai ir nėra būtinybės ją asfaltuoti. Kadangi ši Gatvė eina valstybinės žemės teritorijoje pagal LR kelių įstatymą, ši Gatvė priklauso Savivaldybei, tad Savivaldybė turi prisiimti savo LR kelių įstatyme numatytą atsakomybę ir suremontuoti bei prižiūrėti {Gatvę}. {…}.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „{…} pagalbos sprendžiant šią problemą.“

4. Su skundu pateikta: 4.1. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Statinių skyriaus 2013-06-05 raštas Nr. A259-90(2.9.3.24-UK7), adresuotas A (kopija), kuriame nurodyta: 4.1.1. „{…} Vilniaus miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas vykdomas iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos skirtą lėšų. Skiriamų lėšų užtenka tik pagrindinių gatvių a/b dangų remontui. Iš miesto biudžeto skiriamos lėšos šiaurinės miesto dalies (Antakalnio, Verkių ir dalies Šnipiškių seniūnijos) visų gatvių priežiūrai, kurių užtenka žiemą valyti sniegą, pavasarį – rudenį palyginti esamą žvyrkelių (gruntkelių) dangą.“ 4.1.2. „Vilniaus mieste gatvių su žvyro danga yra apie 270 km. Automobilių eismui tinkama šių gatvių būklė palaikoma lyginant dangos paviršių autogreideriu pavasario-rudens sezono metu. Darbai gali būti atliekami tik esant tinkamoms oro sąlygoms: nelyjant, nesningant. Kadangi tokie vietiniai keliai (gatvės) nėra nepadengti reikiamo sluoksnio skalda, neišspręstas paviršinio vandens nuleidimo klausimas, todėl palijus juose stovi balos, o intensyviai važinėjama kelio danga labai greitai pasidaro duobėta.“ 4.1.3. „Dėl lėšų stygiaus artimiausiu metu {Gatvės} asfaltuoti neplanuojame. Atsižvelgiant į oro sąlygas, 2-3 kartus sezono metu Gatvės dangą galėsime palyginti autogreideriu.“ 4.1.4. „Savivaldybės tarybos 2011-11-02 sprendimu Nr. 1-285 „Dėl susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams ašmeninis, tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintas Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašas. Apraše numatyta, Vilniaus miesto bendrojo naudojimo teritorijoje (Savivaldybės ribose esančioje valstybinėje žemėje, neišnuomotoje ar kitais būdais nesuteiktoje naudotis fiziniam ar/ir juridiniam asmeniui) nauja gatvių rekonstravimo tvarka.“ 4.1.5. „Gyventojai, norintys pagreitinti gatvių sutvarkymą (a/b įrengimą), gali pasinaudoti minėtu sprendimu. Patvirtintame Apraše nurodyta paraiškų priėmimo, vertinimo ir sprendimų dėl jų tinkamumo priėmimo tvarka. Išnagrinėjus paraišką ir priėmus sprendimą dėl jos įrašymo į planuojamų rekonstruoti objektų sąrašą, yra pasirašoma darbų atlikimo sutartis, kuria gyventojai įsipareigoja savo lėšomis parengti gatvės rekonstravimo darbų techninį projektą ir Savivaldybės konkurso tvarka parinktam rangovui sumokėti ne mažiau kaip 50 proc. darbų kainos. Šią kainą sudaro statybos (gatvės pagrindų įrengimo, lietaus vandens nuvedimo ir asfaltavimo) darbų, geodezinės nuotraukos ir statinio kadastrinių matavimų kaina. Savivaldybės atliekamų darbų vertė negali viršyti 50 proc. visos darbų vertės.“ 4.2. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Statinių skyriaus 2014-12-08 raštas Nr. A51-107306/14(2.9.3.24-UK7), adresuotas A (kopija), kuriame nurodyta: 4.2.1. „{…}. Gatvės klasifikuojamos vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ nuostatomis. {…}. {Gatvė} nuo Dvarčionių g. iki Moliakalnio g. yra priskirta D1 kategorijai, neasfaltuota {Gatvės} atkarpa priskirta pažemintai D2 kategorijai. D kategorijos gatvės – tai pagalbinės gatvės, kurių paskirtis – srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų. D2 kategorijos gatvės – tai pėsčiųjų gatvės, akligatviai, skersgatviai ar gatvės-automobilių aikštelės. {…}.“ 4.2.3. „Vilniaus miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas vykdomas Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Šių lėšų užtenka tik pagrindinių gatvių a/b dangų remontui. Sekančiais metais daugiau kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų bus skirta pagrindinių miesto gatvių rekonstravimui, kapitaliniam remontui arba naujai statybai pagal parengtus techninius projektus. Paprastajam remontui skilta lėšų dalis nebus didinama.“ 4.2.4. „Po žiemos bus įvertinta žvyro dangos būklė. Esant poreikiui ji bus papildyta naujomis medžiagomis. Sekančiais metais ją padengti nauja asfaltbetonio danga neplanuojama. Savivaldybė galėtų pagreitinti {Gatvės} atkarpos asfaltavimo darbus, jeigu gyventojai prie jų prisidėtų savo lėšomis Savivaldybės tarybos 2011-11-02 {sprendimo Nr. 1-285} „Dėl susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinkle statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatyta tvarka.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

6. Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 6.1. „Savivaldybės administracija A ir {pareiškėjos} skundus dėl Gatvės asfaltavimo gavo 2013-05-13, 2014-07-15, 2014-11-10, 2014-11-17, 2014-12-01, 2014-12-15, 2015-05-07, 2015-06-02, 2015-06-15 ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2015-06-08 {raštu Nr. (1D-2269)-2D-3130} persiųstą šių piliečių skundą nagrinėti pagal kompetenciją. {…}.“ 6.2. „{…} skundus buvo pavesta nagrinėti Miesto ūkio ir transporto departamento Statinių skyriaus vyriausiajai specialistei Danguolei Baltrušaitienei, atsakingai už šiaurinės miesto dalies (Antakalnio, Žirmūnų ir Verkių seniūnijų teritorijų) gatvių dangų priežiūrą.“ 6.3. „Į visus {…} skundus atsakyta paaiškinant apie Savivaldybės finansines galimybes kapitaliai suremontuoti neasfaltuotą Gatvės dalį {…}.“ 6.4. „Gatvė, {…}, nuosavybės teise priklauso Savivaldybei {…}, kuri gatves prižiūri ir remontuoja biudžeto ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.“ 6.5. Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 9 straipsnį kelių kategorijos nustatomos atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą ir kelių padėtį gyvenamųjų vietovių atžvilgiu bei vadovaujantis Aplinkos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos patvirtintais Lietuvos kelių projektavimo normatyviniais dokumentais (anksčiau galiojusiu Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ ir nuo 2015-01-01 įsigaliojusiu Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“) – motorizuoto eismo gatvės ir keliai skirstomi į keturias pagrindines kategorijas A, B, C ir D, iš kurių D kategorijos gatvės – tai pagalbinės gatvės, tarnaujančios srautų paskirstymui į smulkias teritorijas, privažiavimui prie atskirų statinių ir kitų objektų.“ 6.6. „Atsižvelgiant į transporto priemonių pralaidumą ir kelių (gatvių) padėtį gyvenamųjų vietovių atžvilgiu, galima papildoma D kategorijos gatvių klasifikacija: D1 kategorijos gatvės skirtos prioritetiniam viešojo transporto eismui, mišriam pėsčiųjų, dviratininkų ir šios zonos gyventojų lengvųjų automobilių eismui, o D2 kategorijos gatvės skirtos prioritetiniam pėsčiųjų eismui, privažiuoti ir prieiti prie atskirų pastatų ar objektų, automobiliams statyti. {…}.“ 6.7. „{…}, Gatvė nuo Dvarčionių gatvės iki Moliakalnio gatvės yra priskirta D1 kategorijai, o neasfaltuota Gatvės dalis priskirta D2 kategorijai. Statybos techniniame reglamente STR 2.06.01:1999 buvo reglamentuota, kad A, B ir C gatvių kategorijos yra nustatomos bendrajame plane. Savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas) 4.8 dalyje „Susisiekimo sistema“ ir brėžinyje Nr. 9.2 „Susisiekimo tinklo kategorijos“ yra nurodytos A, B ir C kategorijų Vilniaus miesto gatvės. Gatvės, kurioms Bendrajame plane kategorija nesuteikta, priskiriamos žemesnei D kategorijai. Savivaldybės taryba tvirtina gatvių ribų (raudonųjų linijų) schemas. Patvirtintos schemos yra Savivaldybės viešąsias teritorijas nustatantis dokumentas, kuriuo vadovaujantis yra rengiami kiti teritorijų planavimo dokumentai. {…}.“ 6.8. „Savivaldybės biudžete gatvėms prižiūrėti skiriamos lėšos naudojamos taisyti avarinės būklės gatvių ir pėsčiųjų bei dviračių dangas, remontuoti gatvių kelkraščius, lyginti žvyrkelių (gruntkelių) dangą pavasario-rudens sezono metu ir valyti sniegą žiemos sezono metu. Vilniaus miesto gatvės taip pat remontuojamos Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, kurių užtenka tik esamų asfaltbetonio dangų remontui ir ypač susidėvėjusių asfaltbetonio dangų dalių atnaujinimui pagrindinėse miesto gatvėse.“ 6.9. „Pirmiausia remontuojamos aukštesnės kategorijos gatvės, kuriose yra didesnis automobilių eismo intensyvumas (įskaitant ir viešąjį transportą) ir kuriomis naudojasi didesnis gyventojų skaičius. Planuojant kapitalinį gatvių remontą (naujos asfaltbetonio dangos įrengimą) pirmenybė taikoma toms gatvėms, kai ne mažiau kaip 50 proc. darbų vertės sumoka gyventojai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-02 sprendiniu Nr. 1-285 „Dėl susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo tvirtinimo“. 6.10. „Gatvė yra gatvių sąraše, kurių dangos vasaros sezono metu lyginamos autogreideriu ir žiemos sezono metu mechanizuotai valomos nuo sniego.“ 6.11. „Gatvė prižiūrima Savivaldybės biudžeto 14 programos „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“, skirtos Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui, lėšomis. Miesto biudžete tikslinės lėšos atskiroms gatvėms prižiūrėti neskiriamos.“ 6.12. „Pasirinkus saugų greitį, Gatvės būklė užtikrina saugų eismą, tačiau komforto užtikrinti negali. Atkreiptinas dėmesys, kad D2 kategorijos gatvės skirtos prioritetiniam pėsčiųjų eismui, privažiuoti ir prieiti prie atskirų pastatų ar objektų, automobiliams statyti.“ 6.13. „Gatvės būklė yra patenkinama ir iš dalies atitinka gatvėms su žvyro, grunto ir smėlio danga keliamus reikalavimus. Užstatytoje miesto teritorijoje nėra galimybės gerinti {gatvių} būklę tinkamai suprofiliuojant dangos paviršių ir lietaus vandenį nuvedant į pakelės griovius, todėl tirpstant sniegui ar po gausaus lietaus dangos paviršiuje atsiranda duobės. Šioje miesto dalyje paviršinio vandens surinkimo inžinerinio tinklo nėra.“ 6.14. „Gatvės dalis padengta biria smulkių dalelių žvyro ir smėlio danga, kuri periodiškai kiekvienais metais lyginama autogreideriu. Tai vienintelis tokios dangos priežiūros būdas. Žvyrkelių danga sutvirtinama skalda tik žemose dangos vietose, kuriose yra nestabili danga ir nuolat kaupiasi vanduo. Be to, skalda dangos lygumo problemos neišsprendžia. Žvyro danga nėra kieta danga, jos būklė keičiasi priklausomai nuo oro sąlygų ir eismo intensyvumo.“ 6.15. „[2014] metais Gatvė 4 kartus buvo lyginama autogreideriu, [2015] metais – 2 kartus, iki [2015] metų pabaigos visi žvyrkeliai dar bus lyginami rugpjūčio mėnesį ir prieš žiemos sezono pradžią. Darbų atlikimo terminai bus planuojami esant sausam dangos paviršiui.“ 6.16. „Vilniaus mieste yra apie 270 km žvyro ir grunto danga padengtų gatvių, tačiau tai neatspindi padėties naujuose gyvenamuosiuose rajonuose ir sodininkų bendrijų teritorijose. Pridėjus ir šias gatves susidarytų apie 500 km neasfaltuotų gatvių. {…} Savivaldybė biudžeto lėšomis ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis negalės šių gatvių padengti nauja asfaltbetonio danga.“ 6.17. „Savivaldybė, planuodama kitų metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis teikiamus finansuoti objektus, pirmenybę teiks aukštesnės svarbos Antakalnio seniūnijos objektams: Nemenčinės plentui, Antakalnio ir Kairėnų gatvėms.“ 6.18. „Savivaldybė ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją ir į Lietuvos automobilių kelių direkciją dėl Vilniaus mieste esančių žvyrkelių ir gruntkelių asfaltavimo. Buvo pateiktas tokių gatvių sąrašas, pirmenybę taikant intensyvesnio užstatymo gatvėms. Iš ministerijos gautame atsakyme buvo paaiškinta, kad žvyrkelių asfaltavimo programa Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis taikoma išimtinai valstybinės reikšmės keliams asfaltuoti.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos teisės aktai: 7.1. Įstatymai: 7.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. 2. Seimo kontrolieriai netiria {…} savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos. {…}.“ 17 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: {…}; 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; {…}.“ 17 straipsnio 4 dalis – „Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“ 7.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 3 straipsnio 11 dalis – „Savivaldybės bendruomenė – savivaldybės nuolatiniai gyventojai, bendrais viešaisiais poreikiais, interesais ir savivaldos teisiniais santykiais susieti su savivaldybės taryba ir kitais viešojo administravimo funkcijas atliekančiais savivaldybės subjektais.“ 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: {…}; 11) viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; {…}.“ 6 straipsnio 1 dalis – viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: {…}; 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; {…}.“ 16 straipsnio 2 dalis – „Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: {…}; 15) savivaldybės biudžeto {…} tvirtinimas Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas; {…}.“ 29 straipsnio 8 dalis – „Savivaldybės administracijos direktorius: {…}; 5) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą; {…}.“ 30 straipsnio 2 dalis – „Savivaldybės administracija: {…}; 6) rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus; {…}.“ 7.1.3. Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta: 10 straipsnio 8 dalis – „Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius: {…}; 4) rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, transporto infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu, organizuoja kelių saugumo audito, poveikio kelio saugumui vertinimo, kelių saugumo patikrinimo, didelio avaringumo ruožų ir saugumo lygio nustatymo kelių tinkle atlikimą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse, organizuoja medicinos pagalbos teikimą eismo įvykiuose nukentėjusiems asmenims; {…}.“ 11 straipsnio 7 dalis – „Kelio savininkas (valdytojas) privalo: 1) užtikrinti, kad kelias būtų tinkamas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui bei atitiktų teisės aktų reikalavimus; 2) organizuoti eismą ir užtikrinti kelio, jo inžinerinių statinių ir techninių eismo organizavimo priemonių priežiūrą taip, kad ji atitiktų kelių priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; {…}.” 7.1.4. Kelių įstatyme nustatyta: 4 straipsnio 3 dalis – „Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, {…}.” 5 straipsnio 7 dalis – „Gatvių, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa, projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus organizuoja ir užsakovo funkcijas atlieka savivaldybės. Gatvių, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa, projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų tvarką nustato Vyriausybė.” 7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų teisės aktai: 7.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ reglamentuojama: 22 punktas – „{…}.Susisiekimo linijos suskirstytos į šešias pagrindines kategorijas: A -greito eismo gatvės; B – pagrindinės gatvės; C – aptarnaujančios gatvės; D – pagalbinės gatvės; {…}. D1 kategorija: {pagrindinė paskirtis} – lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys. Srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų. {…}.“ 7.2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ reglamentuojama: 37 punktas – „Gatvės danga turi būti tokia, kad ja būtų galima važiuoti skaičiuojamuoju greičiu ir kad ji užtikrintų saugų eismą bei komfortą. Dangos konstrukcija ir dangos tipas turi būti parenkamas, atsižvelgiant į transporto eismo intensyvumą, jo sudėtį, gatvės kategoriją, klimatines, gruntines ir geologines sąlygas, taip pat į galimą vietinių, artimiausiuose karjeruose išgaunamų, statybinių medžiagų naudojimą.“

8. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika 8.1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998-02-18 nutarimas: „{…} Konstitucijoje numatytos savivaldybių atstovaujamosios institucijos, tiek savivaldybių vykdomosios institucijos pagal savo kompetenciją yra atsakingos už įstatymų, Vyriausybės bei savivaldybės sprendimų tiesioginį įgyvendinimą. Savivalda suponuoja tam tikrą veiklos laisvę ir savarankiškumą, nepriklausomumą nuo valstybės valdžios institucijų. Savivaldybių ir valstybės interesų derinimo principas reiškiasi inter alia tuo, kad valstybė įstatymo apibrėžtomis formomis prižiūri savivaldybių veiklą {…}.“ 8.2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005-07-08 nutarimas: „{…} Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, reiškia, kad įstatymų leidėjas turi teisę ir pareigą, atsižvelgdamas į Konstitucijoje tiesiogiai įtvirtintą išimtinę savivaldybių kompetenciją, apibrėžti savivaldybių tarybų ir joms atskaitingų vykdomųjų organų kompetenciją. {…}. {…} jeigu įstatymuose nustatyta, jog tam tikrus santykius, susijusius su įstatymų reikalavimų – taigi ir įstatymų, kuriais nustatomos savivaldybių funkcijos, reikalavimų – įgyvendinimo tvarka (procedūromis), reguliuoja Vyriausybė, Vyriausybė privalo tai padaryti; toks Vyriausybės nustatytas teisinis reguliavimas yra privalomas ir savivaldybių institucijoms. {…}.“ Tyrimo išvados

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-6 paragrafai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 paragrafe, bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką, nurodytą pažymos 8 paragrafe, konstatuotina: 9.1. pareiškėja skundu kreipėsi Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su Gatvės priežiūra bei remonto organizavimu susijusius klausimus. 9.2. Dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolerius kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

10. Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi, savivaldybės bendruomenė (savivaldybės nuolatiniai gyventojai) yra bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais susieti su viešojo administravimo funkcijas atliekančiais savivaldybės subjektais. Pažymėtina, jog atsižvelgiant į Vietos savivaldos 4 straipsnyje įtvirtintus pagrindinius principus, kuriais grindžiama vietos savivalda, savivaldybės institucijos turi užtikrinti galimybę savivaldybės gyventojams dalyvauti tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, reaguoti į Savivaldybės gyventojų nuomonę. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog minėto teisės akto 6 straipsnio 1 dalies 32 punkte kaip viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra įtvirtinta savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas. Tyrimo metu Savivaldybės administracija informavo Seimo kontrolierių, kad pareiškėjos skunde keliama problema dėl galimai prastos Gatvės techninės būklės Savivaldybei yra žinoma nuo 2013 metų, kuomet Savivaldybės administracija 2013-05-13 pirmąkart gavo piliečio A ir pareiškėjos kreipimąsi dėl Gatvės asfaltavimo. Remiantis tyrimo metu gauta informacija, pareiškėja dėl minėtos probleminės situacijos į Savivaldybės administracija vėliau kreipėsi pakartotinai, t. y. 2014-07-15, 2014-11-10, 2014-11-17, 2014-12-01, 2014-12-15, 2015-05-07, 2015-06-02, 2015-06-15 raštais bei 2015-06-08 raštu Nr. (1D-2269)-2D-3130 buvo gautas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos persiųstas pareiškėjos skundas nagrinėti pagal kompetenciją. (pažymos 6.1 punktas). Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija pareiškėjai pateikė atsakymus, juose paaiškindama apie Savivaldybės finansines galimybes atlikti Gatvės priežiūros ir remonto darbus (pažymos 6.3 punktas). Atsižvelgiant į tai, bei atkreipiant dėmesį, kad teikdama pareiškėjai atsakymus į jos kreipimusis, Savivaldybė nurodė, jog gatvių priežiūros bei remonto dabai vykdomi atsižvelgiant į Savivaldybės turimą finansavimą, pirmumą teikiant pagrindinėms gatvėms (pažymos 4.2.3 punktas), nėra pagrindo teigti, kad Savivaldybės administracija, jos direktorius nevykdo ar vilkina vykdyti jam priskirtas pareigas šiuo nurodytu aspektu.

11. Seimo kontrolierius pažymi, jog, remiantis Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms. Kaip reglamentuojama Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose, kelio savininkas (valdytojas) privalo užtikrinti, kad kelias būtų tinkamas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui bei atitiktų teisės aktų reikalavimus, taip pat organizuoti eismą ir užtikrinti kelio, jo inžinerinių statinių ir techninių eismo organizavimo priemonių priežiūrą taip, kad ji atitiktų kelių priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tyrimo metu nustatyta, jog Gatvė nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, kuri gatves prižiūri bei remontuoja Savivaldybės biudžeto ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis (pažymos 6.4 punktas). Remiantis Savivaldybės administracijos pateikta informacija, Gatvė nuo Dvarčionių gatvės iki Moliakalnio gatvės yra priskirta D1 kategorijai, o neasfaltuota Gatvės dalis priskirta D2 kategorijai (pažymos 6.7 punktas). Kaip reglamentuojama statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ 22 punkte, D kategorijos gatvės yra pagalbinės gatvės, kurių paskirtis – srautų paskirstymas į smulkias teritorijas privažiavimui prie atskirų statinių ir kitų objektų. Tyrimo metu Seimo kontrolierius buvo informuotas, jog Gatvė danga vasaros sezono metu yra lyginama autogreideriu, o žiemos sezono metu Gatvė mechanizuotai valoma nuo sniego (pažymos 6.10 punktas). Atkreiptinas dėmesys, jog 2014 metais Gatvė 4 kartus buvo lyginama autogreideriu, 2015 metais – 2 kartus ir, remiantis Savivaldybės administracijos pateikta informacija, iki šių metų pabaigos visi žvyrkeliai (įtraukiant ir Gatvę) dar lyginti rugpjūčio mėnesį ir prieš žiemos sezono pradžią. 12. Tyrimo metu taip pat nustatyta, jog Gatvė prižiūrima iš Savivaldybės biudžeto 14 programos „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“ ir tikslinės lėšos atskiroms gatvėms prižiūrėti Savivaldybės biudžete neskiriamos (pažymos 6.11 punktas). Šiame kontekste atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, jog Gatvės priežiūros ir remonto darbų klausimas yra tiesiogiai susijęs su Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Savivaldybės teritorijos infrastruktūros gerinimui, dydžiu. Kaip nustatyta Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punkte, savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas yra išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija. Kaip reglamentuojama Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje, Seimo kontrolieriai netiria savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos.

13. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad pareiškėjos skundo tyrimas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su Gatvės priežiūra bei remonto organizavimu susijusius klausimus, yra nutrauktinas.

14. Visgi pažymėtina, jog Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 4 punktas numato, kad užtikrindamas eismo saugumą savivaldybės administracijos direktorius rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, transporto infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu bei organizuoja medicinos pagalbos teikimą eismo įvykiuose nukentėjusiems asmenims. Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktas iš esmės patvirtina šį reguliavimą, numatydamas, kad savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, o remiantis to paties teisės akto 30 straipsnio 2 dalies 6 punktu, savivaldybės administracija rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus. Atsižvelgiant į aktualų teisinį reguliavimą, bei tyrimo metu nustatytas aplinkybes, o būtent – jog šiuo metu Gatvės būklė tik dalinai atitinka gatvėms su žvyro, grunto ir smėlio danga keliamus reikalavimus, o jos danga neužtikrina komforto (pažymos 6.12 ir 6.13 punktai), kaip tai reglamentuojama statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ 37 punkte, bei remiantis Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvirtintu viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principu, Savivaldybės administracijai būtų tikslinga ieškoti galimų finansavimo būdų ir siūlyti Savivaldybės tarybai spręsti su papildomų lėšų, reikalingų Gatvės remonto priežiūros ir remonto darbams atlikti, skyrimu susijusius klausimus. III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjos X skundo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant su Vilniaus miesto Keramikų gatvės priežiūra bei remonto organizavimu susijusius klausimus, nutraukti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu Vilniaus miesto Keramikų gatvės būklė tik dalinai atitinka gatvėms su žvyro, grunto ir smėlio danga keliamus reikalavimus, o jos danga neužtikrina komforto, pagal kompetenciją imtis priemonių ir paieškoti finansinių galimybių papildomiems Vilniaus miesto Keramikų gatvės priežiūros ir remonto darbams atlikti.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume Seimo kontrolierių ir pareiškėją informuoti iki 2015-11-03.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys