2015 m. rugsėjo 14 d. Nr.4D-2015/2-835

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) įgalioto asmens A (toliau vadinama – Pareiškėjos atstovė) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant aprūpinimo būstu ir su tuo susijusius klausimus (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde (Pareiškėjos vardu) nurodyta: 2.1. „ mane diskriminuoja, išbraukė iš sąrašų, nesudarė su manimi sutarties, paliko be stogo virš galvos“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Kai grįžau į Lietuvą gyventi, 2000-12-13 įvyko Vyriausybinės tremtinių grįžimo komisijos {toliau vadinama – Komisija} posėdis, kuris pripažino man grįžtančios tremtinės statusą dėl teisės aprūpinant gyvenamosiomis patalpomis“; 2.3. „Savivaldybei 2001-01-11 aš kartu su prašymu suteikti mano šeimai gyvenamąsias patalpas pateikiau neužsiregistravus Komisijos 2000-12-13 protokolo Nr. 6 išrašo originalą ir gavau atsakymą, kad įrašyta į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašą. . 2006-02-07 mano eilės numeris buvo “; 2.4. „ dabar Savivaldybė pranešė, kad esu išbraukta iš šio sąrašo. vietoj reabilitacijos pažymos buvo pateikta B Laisvės kovų dalyvio statuso pažymėjimo kopija.“

3. Pareiškėja prašo apginti jos teisę į būstą. 4. Skundo tyrimui pateikta: 4.1. Komisijos 2000-12-13 protokolo Nr. 6 išrašas, kuriame pažymėta: „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-09-27 nutarimo Nr. 904 4.2 punktu, pripažinti X grįžtančios tremtinės statusą dėl teisės į valstybės paramą apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis.“ 4.2. Pareiškėjos 2015-06-02 prašymas, adresuotas Savivaldybei, kuriuo ji prašė paaiškinti priežastis, dėl ko atsisakoma išnuomoti jai gyvenamąsias patalpas. 4.3. Savivaldybės 2015-01-07 raštas, kuriuo Pareiškėja informuojama, jog į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašą ji neįtraukta, nes nepateikė nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo. II. TYRIMAS IR IŠVADOS 4. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau vadinama – Ministerija), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą (toliau vadinama ir – LGGRTC), Savivaldybę, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Pareiškėjo skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus. Skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Ministerija Seimo kontrolierių informavo: 5.1. „ Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) nuo 1992 metų įgyvendina Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą programą (toliau vadinama – Programa) (nuo 2013 m. Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą), kurios dėka į Lietuvą sugrįžo per 3 tūkst. okupacijų metais neteisėtai represuotų lietuvių kilmės šeimų. Valstybės lėšomis gyvenamosiomis patalpomis aprūpintos 1934 į Lietuvą sugrįžusios šeimos, joms suteikta valstybės parama persikelti ir socialiai integruotis į šalies gyvenimą. Įgyvendinant Programą siekiama sudaryti sąlygas grįžusiems tremtiniams ir jų vaikams integruotis gimtinėje, greičiau išmokti kalbą, suteikiama galimybė pakeisti turimą ar įgyti Lietuvos darbo rinkoje reikalingą profesiją. Programos priemonių įgyvendinimą koordinuoja socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaryta nuolatinė komisija (toliau vadinama – Nuolatinė komisija) .“ 5.2. „Teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis turi asmenys, grįžę po 1990 m. nuolat gyventi į Lietuvą ir pateikę Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotus nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio ar nuo okupacijų nukentėjusio asmens – politinio kalinio teisinio statuso pažymėjimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymu. Taip pat, pateikus giminystės ryšį įrodančius dokumentus, valstybės parama apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis buvo teikiama ir šių asmenų vaikams iki 2002 m. kovo 5 d.“ 5.3. „2000 m. Pareiškėja kreipėsi į Nuolatinę komisiją dėl apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, pateikdama jos tėvui B išduotą Laisvės kovų dalyvio pažymėjimą. Atsižvelgus į X žodinius patikinimus, jog jos tėvas ne tik Laisvės kovų dalyvis, tačiau ir neteisėtai represuotas politinis kalinys, ir į jos šeimyninę padėtį (vieniša motina su mažamečiu sūnumi), Nuolatinė komisija priėmė sprendimą suteikti Pareiškėjos šeimai gyvenamąsias patalpas Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkte (toliau vadinama – Punktas), kol bus sutvarkyti visi reikiami dokumentai naudotis Programoje numatyta valstybės parama. Tuo pagrindu Savivaldybė taip pat įregistravo Pareiškėjos šeimą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis Vilniaus mieste. Pažymėtina, kad Pareiškėjai daugelį kartų žodžiu tiek Departamento, tiek Savivaldybės specialistai primindavo, kad „būtina sutvarkyti dokumentus, t. y. kreiptis į atitinkamas institucijas dėl Nukentėjusiojo asmens – Politinio kalinio statuso pripažinimo tėvui B, kitu atveju nebus suteikta galimybė naudotis valstybės parama apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis. Pareiškėja nuo 2000 metų nei Departamentui, nei Savivaldybei reikalingą dokumentų nepateikė, todėl 2014 m. buvo išbraukta iš grįžtančių tremtinių apsirūpinimo butais Vilniaus miesto savivaldybėje sąrašų.“ 5.4. „ Pareiškėja kita valstybės parama, teikiama grįžtantiems tremtiniams (lietuvių kalbos mokymo, įsikūrimo pašalpos gavimo, persikėlimo išlaidų kompensavimo ir kt. socialinės integracijos priemonių paslaugų gavimo), nesinaudojo ir niekada nesikreipė, kadangi negalėjo pateikti reikalingo dokumento – Nukentėjusiojo asmens (tremtinio, politinio kalinio) pažymėjimo. Tačiau jos sūnus mokėsi ir baigė Vilniaus lietuvių namų gimnaziją (vadovaujantis Programos nuostatomis Departamentas teikia paramą šioje gimnazijoje besimokantiems vaikams) ir, sukūręs šeimą, išvyko gyventi į užsienį. Pareiškėja Lietuvoje taip pat seniai negyvena, atvyksta į Lietuvą tik epizodiškai.“ 5.5. „ Pareiškėjai ir jos šeimai buvo sudarytos visos sąlygos sugrįžus į Lietuvą naudotis Programoje numatyta valstybės parama, įsikurti bei integruotis į šalies gyvenimą. Tačiau Pareiškėja nepateikė pagrindinio dokumento – Nukentėjusiojo asmens (tremtinio, politinio kalinio) pažymėjimo, išduoto jos tėvui B, todėl teikti valstybės paramą, apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, nėra teisinio pagrindo.“

6. LGGRTC Seimo kontrolierių informavo, kad Pareiškėja dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo nėra kreipusis.

7. Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo bei pateikė dokumentus: 7.1. „Pareiškėja atvyko į Lietuvą 2000 metais ir kreipėsi į Vyriausybinę tremtinių grįžimo komisiją dėl valstybės paramos aprūpinant gyvenamosiomis patalpomis. Vadovaujantis tuomet galiojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-11-27 nutarimu Nr. 1294 „Dėl grįžtančių į Lietuvą reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų aprūpinimo būstu“, Pareiškėja kartu su prašymu turėjo pateikti ir kompetentingų valstybinių institucijų išduotą vienam iš tėvų archyvinę pažymą apie reabilitaciją arba įtraukimą į trėmimo sąrašus. Reabilitacijos pažymos Pareiškėja nepateikė. Ji pateikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro tėvui B išduotą laisvės kovų dalyvio pažymėjimą.“ 7.2. „Pareiškėja 2001-01-11 kreipėsi į Savivaldybę dėl įrašymo į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašą. Kartu su prašymu pateikė Vyriausybinės tremtinių grįžimo komisijos 2000-12-13 posėdžio protokolo išrašą Nr. 6, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 1999-09-01 išduotą jos tėvui B laisvės kovų dalyvio pažymėjimą ir Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkto 2000-12-18 išduotą pažymą Nr. , kad Pareiškėja su sūnumi C gyvena grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkte, , bei kitus dokumentus.“ 7.3. „Savivaldybė, atsižvelgusi į Vyriausybinės tremtinių grįžimo komisijos 2000-12-13 posėdžio protokolą, Pareiškėją nuo 2001-01-11 (pagal prašymo įregistravimo Savivaldybėje datą) įrašė į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašą. Apie tai Pareiškėja buvo informuota raštu.“ 7.4. „Pareiškėjai ne kartą žodžiu ir raštu buvo priminta, kad ji privalo pateikti trūkstamus dokumentus (dėl tėvui B politinio kalinio statuso suteikimo), nes kitaip ji bus išbraukta iš Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašo. Trūkstamų dokumentų Savivaldybei 2001-2014 metais Pareiškėja nepateikė, todėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-29 įsakymu Nr. 30-166 „Dėl Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašo tvirtinimo“ Pareiškėja iš minėto sąrašo buvo išbraukta.“ 7.5. „Pareiškėja 2014-12-12 kreipėsi į Savivaldybę dėl gyvenamųjų patalpų išnuomojimo. Jai buvo atsakyta, kad išnuomoti gyvenamąsias patalpas nėra teisinio pagrindo, nes ji nepateikė nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo.“ 7.6. „Pareiškėja 2015-06-02 vėl kreipėsi į Savivaldybę, o 2015-06-10 ir į Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą dėl jos teisių pažeidimo aprūpinant gyvenamosiomis patalpomis.“ 7.7. „Ministerija 2015-06-22 surengė pasitarimą dėl galimybės išnuomoti Pareiškėjai gyvenamąsias patalpas . Remiantis pasitarimo protokolu, Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus 2015-07-01 raštu Nr. A51-66894/15(3.3.12.3-EM-4) Pareiškėjai (kopija – Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui) buvo atsakyta, kad, jeigu Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pateiks informaciją, kad Pareiškėjos tėvui yra pripažintas politinio kalinio statusas, ji galės kreiptis į Savivaldybę dėl vietos eilėje atkūrimo ir gyvenamųjų patalpų išnuomojimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-05 nutarimu Nr. 320 „Dėl Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“ 7.8. Ministerijoje 2015-06-22 įvyko pasitarimas dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo išdavimo X ir gyvenamųjų patalpų, , išnuomojimo galimybių. Pasitarime dalyvavo Eglė Čaplikienė – Ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vedėja, Dana Miškinienė – Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinio būsto skyriaus vyr. specialistė, Teresė Birutė Barauskaitė – LGGRTC generalinė direktorė, Eglė Kuisienė – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Ministerijos direktoriaus pavaduotoja, Rima Gudelytė – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Ministerijos Socialinės aprėpties ir bendruomenių programų skyriaus vyr. specialistė, Rita Zilnienė – Ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vyriausioji specialistė. Pasitarime LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė informavo, kad „X tėvui B išdavimo Laisvės kovų dalyvio pažymėjimo Nr. pagrįstumas kelia nemažai abejonių, todėl būtina dar kartą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre išnagrinėti jo byloje esančius dokumentus. Kadangi toks tyrimas užima pakankamai daug laiko, tai tyrimo rezultatai bus pateikti šių metų rugsėjo mėnesį.“ Pasitarimo dalyvių bendru sutarimu buvo nuspręsta: „atsižvelgiant į pasitarimo metu pateiktą informaciją ir siekiant priimti teisingą sprendimą dėl X teisinio statuso ir valstybės paramos suteikimo, būtina pakartotinai išnagrinėti jos tėvo B teisinio statuso suteikimo klausimą.“ Buvo nutarta: „1. LGGRTC papildomai ištirti B teisinio statuso suteikimo aplinkybes ir Laisvės kovų dalyvio pažymėjimo Nr. išdavimo pagrįstumą. Apie tyrimo rezultatus informuoti iki šių metų rugsėjo mėnesio. 2. Savivaldybės administracijai informuoti Savivaldybės įmonę „Vilniaus miesto būstas“, kad, iki kol nebus gauta informacija iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, neteikti teismui dokumentų dėl X iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų . 3. Tuo atveju, jeigu Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pateiks informaciją, kad X tėvui yra pripažintas politinio kalinio statusas, X galės kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl eilės atstatymo ir gyvenamųjų patalpų išnuomojimo .“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos teisės aktai 8.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuojama: „1. viena savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: ; 15) savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; .“ 8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-05 nutarimu Nr. 320 patvirtintame Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos apraše (toliau vadinama – Aprašas) nustatyta: 8.2.1. 1 punktas – „Šis Aprašas reglamentuoja savivaldybių gyvenamųjų patalpų suteikimą nuomos pagrindais grįžtantiems nuolat gyventi į Lietuvą politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams“; 8.2.2. 2 punktas – „Teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis nuomos pagrindais turi Lietuvos Respublikos piliečiai ir asmenys, išsaugoję teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, su savo šeimos nariais grįžtantys ar grįžę po 1990 m. kovo 11 d. nuolat gyventi į Lietuvą iš buvusios SSRS teritorijos (toliau vadinama – grįžtantys asmenys): 2.1. politiniai kaliniai ir tremtiniai, kurie pagal Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymą paskelbti nekaltais Lietuvos Respublikai ir kuriems atkuriamos visos jų pilietinės teisės; 2.2. asmenų, nurodytų 2.1 punkte, vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą yra pripažintas nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinis statusas“; 8.2.3. 3 punktas – „Grįžtančio asmens šeimos nariai yra kartu gyvenantys jo tėvai, sutuoktinis, jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat vyresni kaip 18 metų – viengungiai, jeigu jie yra mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai“; 8.2.4. 5 punktas – „Grįžtantis asmuo dėl valstybės paramos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis nuomos pagrindais turi kreiptis į pasirinktos savivaldybės vykdomąją instituciją, kurios administruojamoje teritorijoje norėtų apsigyventi, jeigu jam ir visiems jo šeimos nariams, kurie persikelia kartu, nuo 1990 metų nepriklausė nuosavybės teise nekilnojamasis turtas (gyvenamasis namas, jo dalis, butas), įregistruotas Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, arba nebuvo skirta parama gyvenamajam plotui įgyti“; 8.2.5. 6 punktas – „Kad būtų įrašytas į pasirinktos savivaldybės grįžtančių asmenų sąrašą, grįžtantis asmuo pasirinktos savivaldybės vykdomajai institucijai turi pateikti prašymą aprūpinti gyvenamosiomis patalpomis (toliau – prašymas) ir: 6.1. politiniai kaliniai ir tremtiniai – Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų išduotą dokumentą (reabilitacijos pažymėjimą), patvirtinantį jų teisių atkūrimą; politinių kalinių ir tremtinių vaikai – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinio statuso pažymėjimą, Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų vienam iš jo tėvų išduotą reabilitacijos pažymėjimą ir giminystės ryšį įrodančius dokumentus; 6.2. kompetentingos įstaigos pagal faktinę gyvenamąją vietą išduotą pažymą apie šeimos sudėtį; 6.3. grįžtančio asmens visų šeimos narių, kurie ketina persikelti nuolat gyventi į Lietuvą, asmens tapatybės, santuokos liudijimo ir giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašus.“ 8.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013-08-20 įsakymu Nr. A1-472 patvirtinti Nuolatinė tarpinstitucinė komisija politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti, taip pat Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti darbo reglamentas, kurio 5 punkte nustatyta: „Nuolatinė komisija nagrinėja ir teikia išvadas dėl šiai komisijai adresuotų skundų ir prašymų, gautų iš piliečių, valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, dėl valstybės paramos persikėlimui, socialinei integracijai ir aprūpinimui būstu teikimo.“

Išvados

9. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, atkreiptinas dėmesys į šias aplinkybes: 9.1. Pareiškėja Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-29 įsakymu Nr. 30-166 „Dėl Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašo tvirtinimo“ buvo išbraukta iš nurodyto sąrašo, nes nepateikė LGGRTC pažymos dėl politinio kalinio statuso suteikimo tėvui B; Pareiškėjai ne kartą Departamento, Savivaldybės pareigūnai aiškino, kad ji turi pateikti trūkstamus dokumentus – pažymėjimą dėl nukentėjusiojo asmens – politinio kalinio statuso pripažinimo jos tėvui (šios pažymos 4.3, 5.3, 7.4 punktai); 9.2. Pareiškėja kita valstybės parama, teikiama grįžtantiems tremtiniams (lietuvių kalbos mokymo, įsikūrimo pašalpos gavimo, persikėlimo išlaidų kompensavimo ir kt. socialinės integracijos priemonių paslaugų gavimo), nesinaudojo ir niekada nesikreipė, kadangi negalėjo pateikti reikalingo dokumento – Nukentėjusiojo asmens (tremtinio, politinio kalinio) pažymėjimo (šios pažymos 5.4 punktas); 9.3. 2015-06-22 organizuotame pasitarime dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo išdavimo X ir gyvenamųjų patalpų, , išnuomojimo galimybių, vadovaujantis LGGRTC generalinės direktorės pateikta informacija, LGGRTC pavesta papildomai ištirti B teisinio statuso suteikimo aplinkybes ir Laisvės kovų dalyvio pažymėjimo Nr. išdavimo pagrįstumą. Apie tyrimo rezultatus informuoti iki šių metų rugsėjo mėnesio; Savivaldybei pavesta informuoti SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kad, kol nebus gauta informacija iš LGGRTC, neteikti teismui dokumentų dėl Pareiškėjos iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų (šios pažymos 7.8 punktas).

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, nurodytą šios pažymos 8 paragrafe, konstatuotina, kad teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis turi asmenys, grįžę po 1990 m. nuolat gyventi į Lietuvą ir pateikę Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotus nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio ar nuo okupacijų nukentėjusio asmens – politinio kalinio teisinio statuso pažymėjimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymu. Pareiškėja nepateikė (nuo 2001 metų) nei Departamentui, nei Savivaldybei LGGRTC išduoto pažymėjimo, kad jos tėvui buvo suteiktas nukentėjusiojo asmens (tremtinio, politinio kalinio) statusas, taigi ji pagrįstai buvo išbraukta iš Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašo. Taigi Seimo kontrolierius skundo tyrimo metu Savivaldybės pareigūnų veiksmuose biurokratizmo nenustatė, nes jie vadovavosi galiojančių teisės aktų nuostatomis. Pareiškėjos atstovės skundas atmestinas.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X įgalioto asmens A skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmesti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja informuoti, kokių bus imamasi (buvo imtasi) priemonių dėl Pareiškėjos pavardės įrašymo Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašą (eilės numerio grąžinimo) bei gyvenamųjų patalpų išnuomojimo, gavus LGGTC informaciją dėl politinio kalinio statuso suteikimo / nesuteikimo X tėvui.

Prašytume apie rekomendacijos vykdymą Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-10-30.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys


SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAI

Vykdydami Jūsų 2015 m. rugsėjo 14 d. pažymoje Nr. 4D-2015/9-835 ,,Dėl X skundo prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją“ pateiktą rekomendaciją, informuojame, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – LGGRTC) 2015 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 12R-49 pateikė išsamų išaiškinimą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl X tėvo Y teisinio statuso.

LGGRTC informavo, kad pagal esamus duomenis pripažinti Y nuo okupacijų nukentėjusio asmens – politinio kalinio teisinį statusą nėra teisinio pagrindo. Todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija negali svarstyti klausimo dėl X pavardės įrašymo į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašą (eilės numerio grąžinimo) ir gyvenamųjų patalpų Linksmojoje g. …. išnuomojimo.

Pagarbiai

Administracijos direktorė
Dana Miškinienė, tel. (8 5) 211 2263, el. p. dana.miskiniene@vilnius.lt