2015 m. rugsėjo 14 d. Nr.4D-2015/2-868

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-06-16 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) vilkinant pateikti atsakymą į Pareiškėjos kreipimąsi.

2. Pareiškėja skunde nurodo: 2.1. „2015 m. balandžio 28 d. buvo išsiųstas „Prašymas dėl vaikų grupės nuo 1 metų suformavimo Fabijoniškių seniūnijos darželiuose“ (prašymo data 2015-04-27), kuriuo prašoma pateikti informaciją apie galimybes Fabijoniškių seniūnijos vaikams nuo vienerių metų lankyti darželius jų gyvenamojoje teritorijoje bei sąlygas į juos patekti. Prašymas buvo išsiųstas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai bei Fabijoniškių seniūnijai.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas prašymą persiuntė (2015-05-07 raštas Nr. SR-2012) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorei Almai Vaitkunskienei .“ 2.3. „LR Prezidento kanceliarijos asmenų aptarnavimo skyrius 2015-05-07 raštu Nr. (1D-1762)-2D-2453 informavo pareiškėją, kad prašymą pagal kompetenciją perdavė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.“ 2.4. „Atsakymų iš Fabijoniškių seniūnijos bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iki šio skundo surašymo dienos nebuvo gauta.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Siekdamas išsiaiškinti aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius 2015-06-29 raštu Nr. 4D-2015/2-868/3D-1731 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas pateikti informaciją bei motyvuotus paaiškinimus dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių.

5. Savivaldybės administracija 2015-07-22 raštu Nr. A51-71516/15(3.3.13.1-EM4) Seimo kontrolierių informavo: „Į 2015 m. balandžio 27 d. gautą X rašytinį paklausimą „Dėl vaikų grupės formavimo nuo vienerių metų amžiaus Fabijoniškių lopšeliuose darželiuose“ dėl didelio gyventojų prašymų ir užklausų kiekio buvo atsakyta 2015 m. birželio 22 d. raštu Nr. A51-64808/15(3.3.13.1-EM4).“ 6. Savivaldybės administracija taip pat pateikė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento (toliau vadinama – Departamentas) 2015-06-23 raštą Nr. A51 64808/15/15(3.3.13.1-EM4), kuriuo buvo pateiktas atsakymas Pareiškėjai.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 7.1. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – Įstatymas): 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. .“ 22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. .“ 7.2. Vietos savivaldos įstatymo: 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: ; 8)ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; .“ 29 straipsnis – „2. Savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai. . 8. Savivaldybės administracijos direktorius: 1) tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais; ; 3) organizuoja savivaldybės administracijos darbą, , atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje.“ 7.3. Viešojo administravimo įstatymo: 11 straipsnis – „1. Vidaus administravimo tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas galėtų tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas.“ 14 straipsnis – „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.“ 7.4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Asmenų aptarnavimo taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875: 30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.“ 31 punktas – „Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 30 punkte nustatyto termino pabaigos, institucija išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“

Tyrimo išvados

8. Iš skundo turinio ir prie jo pridėtų dokumentų nustatyta: 8.1. Pareiškėjos netenkina Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai (neveikimas) laiku nepateikus atsakymo į jos kreipimąsi; 8.2. 2015-04-27 Pareiškėja raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydama pateikti informaciją apie galimybes Fabijoniškių seniūnijos vaikams nuo 1 metų lankyti darželius jų gyvenamojoje teritorijoje bei užtikrinti, kad Fabijoniškių seniūnijoje 2015 metais būtų suformuotos grupės vaikams nuo 1 metų; 8.3. į Pareiškėjos prašymą buvo atsakyta Departamento 2015-06-23 raštu Nr. A51 64808/15/15(3.3.13.1-EM4), t. y. praėjus 40 darbo dienų nuo prašymo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos (šio rašto 5 punktas) bei daugiau kaip 30 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos raštų persiuntimo Savivaldybės administracijai dienos; 8.4. prašymo nagrinėjimo terminas teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo pratęstas.

9. Viešojo administravimo subjekto vidaus administravimo tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas galėtų tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas. Viena iš viešojo administravimo subjekto veiklos sričių yra asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas (šios pažymos 7.3 punktas). Taigi, viešojo administravimo subjektai turi organizuoti savo veiklą taip, kad asmenų prašymai ir skundai būtų išnagrinėti laiku. Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta, kad prašymai turi būti išnagrinėti ir pareiškėjui atsakymas pateiktas per 20 darbo dienų. Išimtiniais, teisės aktų numatytais atvejais, prašymų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų (šios pažymos 7.4 punktas). Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėja, 2014-04-27 raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydama pateikti informaciją apie galimybes Fabijoniškių seniūnijos vaikams nuo 1 metų lankyti darželius jų gyvenamojoje teritorijoje bei užtikrinti, kad Fabijoniškių seniūnijoje 2015 metais būtų suformuotos grupės vaikams nuo 1 metų. Savivaldybės administracija atsakymą Pareiškėjai pateikė praėjus 40 darbo dienų, nuo pareiškėjos prašymo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos.

10. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybė atsakymą į pareiškėjos prašymą pateikė pavėluotai, nesilaikant teisės aktuose nustatyto termino pateikti atsakymą, darytina išvada, jog Savivaldybės administracija pažeidė pareiškėjos teisę į gerą viešąjį administravimą, todėl skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vilkinant pateikti atsakymą į Pareiškėjos kreipimąsi, pripažintinas pagrįstu.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X skundą dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) vilkinant pateikti atsakymą į Pareiškėjos kreipimąsi pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui imtis teisinių bei organizacinių priemonių, kad ateityje būtų užtikrintas tinkamas visų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas ir būtų užkirstas kelias nepagrįstam atsakymų į asmenų prašymus pateikimo vilkinimui;

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-10-16.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys


SAVIVALDYBĖS PRIIMTI SPRENDIMAI

Teikiame atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2015 m. birželio 29 d. rašte Nr. 4D-2015/2-868/3D-1731 išdėstytus klausimus.

1. X kreipėsi telefonu į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vyriausiąją specialistę Oną Vaicekauskienę ir 2015 m. balandžio 17 d. raštu į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl vienų metų amžiaus vaikų grupių steigimo Fabijoniškių lopšeliuose-darželiuose. Konsultuojant telefonu pareiškėja informuota, kad atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruotus daugumos tėvelių prašymus vaikus leisti į Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo grupes nuo 1,5 metų, nebuvo steigiamos grupės 1 metų vaikams. Be to, Fabijoniškių lopšeliuose-darželiuose dėl įstaigų projektinio išplanavimo nėra galimybės steigti grupes tokio amžiaus vaikams.

Siekdama sudaryti sąlygas didinti vaikų ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose prieinamumą, taip pat padėti užtikrinti šeimos ir darbo įsipareigojimų suderinamumą ir sudarydama galimybę vaikus ugdyti nevalstybinėse švietimo įstaigose, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus miesto savivaldybė kompensuos 100 eurų tėvų (globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio kiekvienam vaikui, kurio tėvai (globėjai) sudarys ugdymo sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga.

2. Šiuo metu X Vilniaus miesto savivaldybės centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje yra registruotas į penkias Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Prašymas galios, iki bus suteikta paslauga.

Į 2015 m. balandžio 27 d. gautą X rašytinį paklausimą „Dėl vaikų grupės formavimo nuo vienerių metų amžiaus Fabijoniškių lopšeliuose darželiuose“ dėl didelio gyventojų prašymų ir užklausų kiekio buvo atsakyta 2015 m. birželio 22 d. raštu Nr. A51-64808/15(3.3.13.1-EM4)

Pagarbiai
Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Arvydas Darulis
pavaduojantis Administracijos direktorių

Ona Vaicekauskienė, tel. 211 2404, el. p. [email protected]