2015 m. rugsėjo 14 d. Nr.4D-2015/2-892

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant 2015-05-08 jo prašymą.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: „2015-05-08 asmeniškai Vilniaus merui Remigijui Šimašiui parašiau ir el. paštu meras@vilnius.lt išsiunčiau skundą dėl 2015-05-05 Vilniaus maršrutinio autobuso 3G vairuotojo neteisėtų veikų (Mersedes Benz autobusas, )“ (toliau vadinama – Prašymas) (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). „ iki šios dienos man nepateiktas atsakymas .“ „Aprašytas veikas / neveikimą įvardiju vilkinimu, gaišinimu, biurokratizmu, piktnaudžiavimu, neteisėtomis ir nusikalstamomis veikomis, užtraukiančiomis teisinę atsakomybę. .“

3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolierių „apginti teisę į tinkamą valdžios funkcijos vykdymą “ („Atkreipiu dėmesį, kad neprašau Seimo kontrolieriaus tirti nurodyto vairuotojo veikas, bet tik Savivaldybės neteisėtas veikas, pažeidžiant mano teises ir laisves bei teisėtus interesus “).

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Pareiškėjo kartu su skundu Seimo kontrolieriui pateiktame Prašyme pažymėta: „2015 05-05 Vilniaus maršrutinio autobuso 3G vairuotojas sukėlė visiškai nebūtinas problemas, kai apie 16:48 val. sustojime Žaliasis tiltas, važiuodamas nuo Konstitucijos pr., net ir autobuso keleiviams prašant žodžiu ir spaudžiant tam įrengtus mygtukus, neatidarė durų išlipti ir persėsti į kitus jiems būtinus ir stotelėje stovinčius autobusus, tolimesniam važiavimui. Tokiam vairuotojo elgesiui nebuvo jokių pagrįstų, jo elgesį pateisinančių priežasčių ir jis privalo už tai patirti tokio savo nesiskaitymo su keleiviais pasekmes. . Prašau vis besikartojančią transporto problemą pagaliau tinkamai išspręsti kartą ir visiems laikams ir pateikti raštišką atsakymą.“

5. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes, 2015-06-30 raštu Nr. 4D-2015/2-892/3D-1734 kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas informuoti, ar Savivaldybė iki šio rašto gavimo dienos buvo pateikusi atsakymą į Prašymą, jeigu taip – pateikti šio atsakymo kopiją ir dokumentus, patvirtinančius jo išsiuntimą Pareiškėjui; tuo atveju, jeigu Savivaldybė iki šio rašto gavimo dienos nebuvo pateikusi Pareiškėjui atsakymo į Prašymą: motyvuotai paaiškinti atsakymo nepateikimo priežastis; informuoti (pridedant patvirtinančius dokumentus), ar teisės aktų nustatyta tvarka buvo pratęstas Prašymo nagrinėjimo terminas ir apie tai informuotas Pareiškėjas; įvertinti Savivaldybės pareigūno, kuriam buvo perduotas nagrinėti Prašymas, veiksmus (neveikimą); imtis priemonių, kad Pareiškėjui būtų pateiktas išsamus atsakymas į Prašymą, kartu informuojant Pareiškėją apie Prašyme nurodytos situacijos, autobuso vairuotojo veiksmų įvertinimą (atsakymo kopiją pateikti Seimo kontrolieriui).

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

6. Iš Savivaldybės 2015-07-27 raštu Nr. A51-72422/15(3.3.10.3-EM4) Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos (šis Savivaldybės raštas taip pat yra adresuotas Pareiškėjui) nustatyta:
6.1. Savivaldybės 2015-07-27 raštu Nr. A51-72422/15(3.3.10.3-EM4) pateiktas atsakymas Pareiškėjui į jo Prašymą (2015-06-30 reg. Savivaldybėje Nr. A50-23244/15) (atsakyta per 18 darbo dienų nuo Prašymo įregistravimo Savivaldybėje).
6.2. „Pareiškėjo el. laiškas siųstas el. paštu meras@vilnius.lt pateko į pašto dėžutės „Junk E-mail“ (SPAM) skiltį. Kadangi į „Junk E-mail“ (SPAM) skiltį patenka daug SPAM laiškų, jį nepavyko aptikti ir perduoti nagrinėjimui.“
6.3. Gavus Seimo kontrolieriaus raštą (pažymos 5 paragrafas) Savivaldybėje, „buvo peržiūrėti el. laiškai ir pradėtas aprašytos problemos nagrinėjimas.“ Savivaldybės pareigūnų teigimu, Pareiškėjo „rašte nurodyta problema buvo išnagrinėta Miesto ūkio ir transporto departamento specialistų. Pranešame, kad patikrinę 3G maršruto Fabijoniškės-Centras-Oro uostas autobuso judėjimą linijoje el. bilieto sistemos duomenų bazėje nustatėme, kad 2015-05-05 autobusas, garažinis Nr. , Žaliojo tilto stotelėje buvo 16.48.53 val.-16.50.08 val. Autobusas vėlavo nei nustatyta eismo tvarkaraštyje. Prieš 3G maršruto autobusą Žaliojo tilto st. buvo 6-ojo maršruto troleibusas, garažinis Nr. , 16.46.58 val.-16.48.13 val. ir 53-iojo maršruto autobusas, garažinis Nr. , 16.46.50 val.-16.48.19 val. Vadovaujantis keleivių ir bagažo vežimo taisyklių 9 punkto reikalavimu: „stotelėse autobusas / troleibusas sustoja pagal nurodytą ženklinimą, o jo nesant, autobusas / troleibusas privalo sustoti taip, kad trečiosios autobuso / troleibuso durys arba autobuso / troleibuso centras būtų ties stotelės ženklu.“ Vadovaujantis autobuso vairuotojo pareigybinių nuostatų 12.15 p. ir 12.16 p. reikalavimais, vairuotojas privalo: „sustoti ir atidaryti stotelėje, keleivius įlaipinti / išlaipinti pagal nustatytą tvarką; stotelėse sustoti kiek galima arčiau šaligatvio, kad keleiviai galėtų saugiai ir patogiai įlipti / išlipti į / iš autobuso.“ Kadangi tuo metu stotelėje stovėjo minėti troleibusas ir autobusas, o už jų 3G maršruto autobusas, kurio garažinis Nr. , nebuvo tinkamai atvažiavęs į stotelės įvažą. Šiuo atveju nustatyta, kad vairuotojas darbe pažeidimo nepadarė, savo pareigas atliko tinkamai. Nuoširdžiai atsiprašome už patirtus nepatogumus.“
6.4. Savivaldybės pareigūnai atsiprašė Pareiškėjo „dėl susiklosčiusios situacijos“ ir paprašė jo ateityje „visus el. laiškus, adresuotus Vilniaus miesto savivaldybei, siųsti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt, kur jie automatiškai nuskaitomi, registruojami ir perduodami nagrinėti pagal kompetenciją.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos įstatymai
7.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: „33) keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas.“ 7.2. Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnyje nustatyta: „1. Vidaus administravimo tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas galėtų tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas. 2. Viešojo administravimo įstaigos administracijos struktūrą nustato viešojo administravimo įstaigos vadovas, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsižvelgdamas į nustatytus viešojo administravimo įstaigos tikslus ir uždavinius, strateginius ar metinius veiklos planus ir patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių skaičių, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. .“
7.3. Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

8. Kiti teisės aktai
8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse buvo nustatyta (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 buvo patvirtinta nauja šių taisyklių redakcija, t.y. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės):
8.1.1. „6. Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo, objektyvumo ir pagalbos principais“;
8.1.2. „30. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.“
8.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-20 įsakymu Nr. 40-79 patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamente (toliau vadinama – Reglamentas) nustatyta:
8.2.1. „17. Prašymus, skundus, pareiškimus ar pasiūlymus asmenys gali pateikti raštu, žodžiu, per Savivaldybės elektroninę paslaugų valdymo sistemą arba oficialiais Savivaldybės elektroniniais pašto adresais“;
8.2.2. „34. Interesantų prašymų ir skundų nagrinėjimo terminai ir tvarka: 34.1. interesantų prašymai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis; “;
8.2.3. „98. Vilniaus miesto savivaldybės oficialūs elektroninio pašto adresai yra šie: 98.1. Savivaldybe@vilnius.lt – administruoja Interesantų aptarnavimo skyrius; 98.2. savivaldybe@vilnius.lt – administruoja Interesantų aptarnavimo skyrius.“

Išvados

9. Apibendrinus nustatytas bei pirmiau nurodytas aplinkybes (pažymos 1-6 paragrafai) ir atsižvelgus į teisinį reglamentavimą (pažymos 7-8 paragrafai), konstatuotina, jog Savivaldybės pareigūnai šio tyrimo metu, gavę Seimo kontrolieriaus prašymą pateikti informaciją dėl Prašymo nagrinėjimo, užregistravo Prašymą ir pateikė dėl jo atsakymą Pareiškėjui (pažymos
6.1 punktas) bei paaiškino aplinkybes, dėl kurių atsakymas į Prašymą nebuvo pateiktas anksčiau (pažymos 6.2 punktas). Taigi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia; pažymos 7.3 punktas), darytina išvada, kad Pareiškėjo skundo dėl Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) tyrimas nutrauktinas.

10. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia Savivaldybės pareigūnų dėmesį į tai, kad:
10.1. Savivaldybė, šio tyrimo metu nurodydama aplinkybes, dėl kurių 2015-05-08 nebuvo fiksuotas Prašymo gavimas Savivaldybėje, nepaaiškino priežasčių, dėl kurių Pareiškėjo el. laiškas (Prašymas) pateko į „Junk E-mail“ (SPAM) skiltį, t. y., ar tai yra Savivaldybės el. pašto tvarkymo sistemos ar darbuotojų klaida, ar Prašymas buvo pateiktas ne Reglamente nustatyta tvarka, ar dėl kitko. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės vidaus administravimas turėtų užtikrinti tinkamą Savivaldybės funkcijų vykdymą (pažymos 7.2 punktas); 10.2. atsakyme į Prašymą nemotyvuotai nurodyta, kad ateityje prašymus Savivaldybei būtų tikslinga teikti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt, kai Reglamente kaip oficialūs Savivaldybės elektroninio pašto adresai nurodyti du: e.vicemeras@vilnius.lt ir savivaldybe@vilnius.lt (pažymos 8.2.3 papunktis).

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja:
12.1. pateikti Seimo kontrolieriui papildomus motyvuotus paaiškinimus:
12.1.1. dėl kokių priežasčių Prašymas pateko į „Junk E-mail“ (SPAM) skiltį, ir informuoti, kokių priemonių ėmėsi Savivaldybė, kad ateityje tokios situacijos nepasikartotų;
12.1.2. kodėl Pareiškėjui rekomenduota ateityje el. laiškus, adresuotus Vilniaus miesto savivaldybei, siųsti tik el. paštu savivaldybe@vilnius.lt;
12.2. imtis priemonių, kad Reglamentas atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių reikalavimus.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašyčiau pranešti iki 2016-01-01.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys


SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAI

Informuojame, kad p. X el. laiškas siųstas el. paštu meras@vilnius.lt pateko į pašto dėžutės „Junk E-mail“ (SPAM) skiltį. Kadangi į „Junk E-mail“ (SPAM) skiltį patenka daug SPAM laiškų, jį nepavyko aptikti ir perduoti nagrinėjimui. Gavę Seimo kontrolieriaus raštą buvo peržiūrėti el. laiškai ir pradėtas aprašytos problemos nagrinėjimas. Atsiprašome dėl susiklosčiusios situacijos ir ateityje prašome visus el. laiškus, adresuotus Vilniaus miesto savivaldybei, siųsti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt, kur jie automatiškai nuskaitomi, registruojami ir perduodami nagrinėti pagal kompetenciją.

Jūsų laiške nurodyta problema buvo išnagrinėta Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto transporto skyriaus specialistų. Pranešame, kad patikrinę 3G maršruto Fabijoniškės-Centras-Oro uostas autobuso judėjimą linijoje el. bilieto sistemos duomenų bazėje nustatėme, kad 2015 m. gegužės 5 d. autobusas, garažinis nr. 480, Žaliojo tilto stotelėje buvo 16.48.53 val.-16.50.08 val. Autobusas vėlavo nei nustatyta eismo tvarkaraštyje. Prieš 3G maršruto autobusą Žaliojo tilto st. buvo 6-ojo maršruto troleibusas, garažinis nr. 1558, 16.46.58 val.-16.48.13 val. ir 53-iojo maršruto autobusas, garažinis nr. 995, 16.46.50 val.-16.48.19 val. Vadovaujantis keleivių ir bagažo vežimo taisyklių 9. punkto reikalavimu: „stotelėse autobusas / troleibusas sustoja pagal nurodytą ženklinimą, o jo nesant, autobusas / troleibusas privalo sustoti taip, kad trečiosios autobuso / troleibuso durys arba autobuso / troleibuso centras būtų ties stotelės ženklu.“ Vadovaujantis autobuso vairuotojo pareigybinių nuostatų 12.15. p. ir 12.16. p. reikalavimais, vairuotojas privalo: „sustoti ir atidaryti duris kiekvienoje maršruto grafike nurodytoje stotelėje, keleivius įlaipinti / išlaipinti pagal nustatytą tvarką; stotelėse sustoti kiek galima arčiau šaligatvio, kad keleiviai galėtų saugiai ir patogiai įlipti / išlipti“ į / iš autobuso. Kadangi tuo metu stotelėje stovėjo minėti troleibusas ir autobusas, o už jų 3G maršruto autobusas, kurio garažinis nr .480 nebuvo tinkamai atvažiavęs į stotelės įvažą. Šiuo atveju nustatyta, kad vairuotojas darbe pažeidimo nepadarė, savo pareigas atliko tinkamai.

Nuoširdžiai atsiprašome už patirtus nepatogumus.

Direktorius Virginijus Pauža

Rima Pečkienė, tel. (8 5) 211 2114, el.p. rima.peckiene@vilnius.lt