2015 m. rugsėjo 14 d. Nr.4D-2015/2-895

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X ir kitų Vilniaus miesto namo (toliau vadinama – Namas) gyventojų (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjai) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) vykdant Namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB „A“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Administratorius) veiklos priežiūrą ir kontrolę.

2. Pareiškėjai skunde nurodo: 2.1. jie 2015-04-21 kreipėsi į Savivaldybę dėl galimai netinkamos Administratoriaus veiklos (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas): „Prašymo esmė. Įgyvendinę Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones nusprendėme, kad reikia atlikti remontą Namo laiptinėje, todėl kreipėmės į Administratorių ir jis mums pateikė laiptinės remonto sąmatą (9 616,25 Lt su PVM), kuriai pritarė keturių butų savininkai iš šešių Namo butų. Po atliktų darbų Administratorius pateikė trijų mėnesių mokėjimo pranešimuose remonto sumas – pirmo mėnesio suma yra už naujas pašto dėžutes, antro mėnesio suma yra apytiksliai tokia, kokia (susumavus visų šešių Namo butų) nurodyta sąmatoje, kuri buvo pateikta prieš laiptinės remontą, tačiau trečią mėnesį Administratorius pateikė papildomas sumas apie 35 proc. nuo suderintos sąmatos sumos. Administratorius jokių sutikimų dėl laiptinės darbų kainų padidinimo nėra gavęs nė iš vieno Namo buto savininko. Mes nesutinkame Administratoriui mokėti daugiau nei prieš darbų pradžią nurodyta pateiktoje sąmatoje, nes papildomai 35 procentai nuo sąmatos sumos mums, kurių dauguma yra pensinio amžiaus žmonės, yra labai didelė suma“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Savivaldybės atsakyme į mūsų Prašymą (2015-05-22 Nr. A63-500/15(3.2.1-EM4)) konstatuota, kad Administratorius pažeidė teisės aktus (CK {Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; toliau citatose ir tekste vadinama – CK} 4.83 str. 4 d., 4.84 ir 4.85 str., Daugiabučių namų administravimo pavyzdinių nuostatų 7.4 p.). Savivaldybės rašte taip pat teigiama, kad Savivaldybė nėra atsakinga už Administratoriaus veiksmus, toliau rašte tvirtinama, kad Administratorius yra privati bendrovė, ir Savivaldybė neva privačių bendrovių audito neatlieka ir siūlo Namo butų savininkams kreiptis į teismą“; 2.3. „Atsižvelgiant į kas išdėstyta pirmiau, darytina išvada, kad Savivaldybė aplaidžiai vykdo jai teisės aktų pavestas funkcijas .“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

3. Kartu su skundu pateiktame: 3.1. Prašyme Pareiškėjai Savivaldybės prašė „ištirti Administratoriaus veiklą, organizuojant Namo laiptinės remonto darbus“: 3.1.1. „ ir imtis teisės aktais nustatytų veiksmų / priemonių, kad Administratorius panaikintų gyventojams pateiktuose mokėjimo pranešimuose nurodytus mokėjimus proporcingai pagal butų plotus už laiptinės remontą {toliau citatose ir tekste vadinama – Remonto darbai}, viršijančius UAB „B“ lokalinėje sąmatoje nurodytą sumą – 9 616,25 Lt su PVM (2 785,06 Eur su PVM)“; 3.1.2. „ ir įpareigoti Administratorių atlikti veiksmus, kurių rezultatas privalo būti Namo atliktas laiptinės remontas, atitinkantis Statybos techninio reglamento, teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus“ („ matome akivaizdžius Remonto darbų defektus, t. y. labai nekokybiškai atliktus darbus ir panaudotas nekokybiškas medžiagas ); 3.2. Savivaldybės 2015-05-22 atsakyme į Prašymą Nr. A63-500/15(3.2.1-EM4) (raštas taip pat adresuotas Administratoriui) pažymėta: 3.2.1. „Teisės aktai, kuriais privalo vadovautis administratorius (CK, Statybos įstatymas (toliau – Statybos įstatymas) , statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ {toliau citatose ir tekste vadinama – Reglamentas}, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai {toliau citatose ir tekste vadinama – Pavyzdiniai nuostatai}, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 (2011-04-18 įsakymo Nr. 30-637 redakcija) patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (toliau – Nuostatai), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai bei teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų valdymą, naudojimą ir jų bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, įpareigoja gyvenamųjų namų naudotojus, techninius prižiūrėtojus užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus gyvenamojo namo esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę (Reglamento 6 punktas, STR 01.12.07:2004 7 punktas), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, o gyvenamojo namo savybės turi atitikti privalomųjų reikalavimų visumą. Vadovaujantis Statybos įstatymo 42 straipsniu gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų šio straipsnio l dalies 2 punkte, naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-30 įsakymu Nr. 30-1928 patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse nurodoma, kad statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Vilniaus mieste atlieka Departamento Būsto renovavimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistai“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybės specialistai); 3.2.2. „Savivaldybės specialistas, dalyvaujant Administratoriaus atstovui Vilmantui Zaveckui, 2015-05-12 apžiūrėjo Namą ir surašė statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. A32-1033 715(2.9.2.8-AP2). Apžiūros metu nustatyta, kad Namas po renovacijos, pagrindinių Namo laikančiųjų konstrukcijų inžinerinių sistemų bendro naudojimo patalpų būklė gera. Namo bendro naudojimo laiptinėje atlikti Remonto darbai, perdažytos sienos, lubos, laiptų turėklai, įrengti nauji šviestuvai su judesio davikliais, tambūre įrengtos pakabinamos lubos, įrengtos laidadėžės, pakabintos naujos pašto dėžutės“; 3.2.3. „Kaip informavo Administratorius, didesnė suma už Remonto darbus, nei buvo numatyta lokalinėje sąmatoje, susidarė atlikus papildomus darbus 3 980,17 Lt sumai {toliau citatose ir tekste vadinama – Papildomi darbai}. Administratorius teigia, kad minėti darbai buvo atlikti gavus žodinį butų Nr. ir Nr. gyventojų prašymą.“ „Atkreipiame Administratoriaus dėmesį, kad CK 4.83 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Iš išdėstyto darytina išvada, kad Administratoriaus organizuoti ir atlikti papildomi Namo laiptinės remonto darbai neatitiko teisės aktų reikalavimų“; 3.2.4. „Pažymime, kad pagal Pavyzdinių nuostatų 7.4 punktą Administratorius privalo patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu per l0 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos raštu pateikti paaiškinimus ir duomenis apie jiems apskaičiuotus mėnesinius mokesčius, kaupiamąsias įmokas, atliktus Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ir kitus darbus, suteiktas paslaugas, taip pat paaiškinimus ir duomenis apie Pavyzdinių nuostatų 5 punkte nurodytų funkcijų vykdymą. Administratorius atsako už mokesčių ir įmokų skaičiavimo pagrįstumą ir teisingumą. Savivaldybė nėra tarpininkė tarp Namo butų ir kitų patalpų savininkų ir Administratoriaus ir nėra atsakinga už daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administratoriaus veiksmus. CK 4.247 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad administratorius atsako naudos gavėjui už savo veiksmus, o tais atvejais, kai paveda tuos veiksmus atlikti kitiems asmenims, – ir už tų asmenų, kuriems buvo pavedęs juos atlikti, veiksmus. CK 4.242 straipsnyje nurodyta, kad administratorius, vykdydamas savo prievoles, turi laikytis įstatymų ir administravimą nustatančio akto nustatytų taisyklių. Pažymime, kad Savivaldybė neturi galimybės nustatyti Remonto darbų apimčių, kokybės ir pagrįsti jų kainų. Jei Namo butų ir kitų patalpų savininkai nori įvertinti Administratoriaus organizuotų Remonto darbų sąmatas, atliktų Remonto darbų aktus ar atliktų darbų kokybę, jie gali užsisakyti ekspertizę. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 62.1 punktu, naudojamo statinio ekspertizės užsakovas yra statinio savininkas (naudotojas), todėl ekspertų paslaugas turi apmokėti patys patalpų savininkai. Nepriklausomų ekspertų sąrašą galima rasti internete tinklalapyje www.spsc.lt“; 3.2.5. „Administratorius yra privati bendrovė, už kurios veiklą ir veiksmus atsako jos vadovas. Savivaldybė privačių bendrovių audito neatlieka, todėl, jei Pareiškėjų netenkina Administratoriaus veiksmai, susiję su organizuotais Remonto darbais, jei, jų nuomone, jų teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, kilus ginčams dėl sąmatų, organizuojamų darbų kiekių, jų kainos ar kokybės ir Administratoriaus priimtų sprendimų, jie (ir kiti Namo butų ir kitų patalpų savininkai) gali pasinaudoti CK 1.138 straipsnyje suteikta galimybe savo civilines teises ginti teisme, apskųsdami Administratoriaus priimtus sprendimus CK 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka, kartu reikalaujant, kad teismas paskirtų Administratoriaus veiklos auditą (CK 4.249 straipsnis) bei nepriklausomą ekspertą, kuris įvertintų ir tai, ar Administratorius savo veiksmais padarė žalą tretiesiems asmenims“; 3.2.6. „Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, įpareigojame Administratorių: 1. Pateikti butų patalpų savininkams išsamius paaiškinimus, kokiu pagrindu padidėjo Remonto darbų kaina ir kodėl apie pasikeitimus gyventojai nebuvo informuoti teisės aktų nustatyta tvarka. 2. Užtikrinti, kad mokesčiai Namo butų ir kitų patalpų savininkams būtų skaičiuojami ir paskirstomi teisės aktų nustatyta tvarka. 3. Ateityje remonto darbus, kurie nepriskirtini privalomiesiems, organizuoti tik CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka (susirinkimo ar balsuojant raštu metu) daugumai butų ir kitų patalpų savininkų priėmus sprendimą ir apie priimtą sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka informavus butų ir kitų patalpų savininkus. Apie įpareigojimų įvykdymą iki 2015-06-10 informuoti Skyrių. Administratoriui primename, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-23 įsakymu Nr. A30-2029 „Dėl pareigūnų įgaliojimo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas“ Skyrius įgaliotas surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už veikas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1582 straipsnyje (daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo pareigų, nustatytų teisės aktuose, nevykdymas). Ateityje Administratoriui nevykdant teisės aktuose nustatytų pareigų Skyrius taikys nurodytas administracinio poveikio priemones.“

4. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes (šio rašto 1-3 paragrafai), kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti motyvuotus (pagrįstus Savivaldybės nustatytomis aplinkybėmis ir konkrečiomis teisės aktų nuostatomis) paaiškinimus, ar gavus Prašymą buvo patikrinta: ar Remonto darbai bei Papildomi darbai buvo įtraukti į Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinį darbų planą Pavyzdinių nuostatų 5.4 punkte nustatyta tvarka; jeigu nebuvo patikrinta – nurodyti priežastis; ar Administratorius organizavo Remonto darbų bei Papildomų darbų pirkimą Pavyzdinių nuostatų 5.3 ir 5.5 punktuose nustatyta tvarka (ar buvo vadovautasi darbų kainos ir kokybės kriterijais, ar į pirkimo komisiją buvo kviečiamas dalyvauti Namo patalpų savininkų išrinktas atstovas); jeigu nebuvo patikrinta – nurodyti priežastis; ar Administratorius Priežiūros ir kontrolės taisyklių 6.5 punkte nustatyta tvarka yra patvirtinęs paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisykles ir su jomis supažindinęs Namo patalpų savininkus, ar sutartis sudarė su nustatyta tvarka atrinktais paslaugų teikėjais; jeigu nebuvo patikrinta – nurodyti priežastis; ar Administratorius Pavyzdinių nuostatų 5.5 punkte nustatyta tvarka kontroliavo Remonto darbų sutarčių vykdymą (pvz., ar buvo atlikti visi darbai, numatyti sutartyse dėl Remonto darbų bei Papildomų darbų); jeigu nebuvo patikrinta – nurodyti priežastis; ar Administratorius Pavyzdinių nuostatų 7 punkte nustatyta tvarka ir terminais informavo Namo patalpų savininkus apie planuojamų atlikti ir atliktų Remonto darbų bei Papildomų darbų kainas ir kt.; jeigu nebuvo patikrinta – nurodyti priežastis; tuo atveju, jeigu pirmiau nurodyti Administratoriaus veiklos patikrinimai nebuvo atlikti, juos atlikti ir Seimo kontrolieriui pateikti išvadas, ar Administratorius savo funkcijas vykdo teisės aktuose nustatyta tvarka, prireikus, imtis priemonių Administratoriaus veiklai atitinkamais klausimais gerinti (kartu pateikti Administratoriaus veiklos patikrinimo akto kopiją); informuoti, ar Namo patalpų savininkai nustatyta tvarka yra kreipęsi į Savivaldybę dėl Administratoriaus pakeitimo; jeigu taip – pateikti Savivaldybės atsakymo jiems kopiją; pateikti motyvuotus paaiškinimus, kodėl 2015-05-22 surašytame 1-ajame Savivaldybės įpareigojime Administratoriui prašoma paaiškinti tik apie informacijos dėl Papildomų darbų teikimą, tačiau neprašoma paaiškinti, kodėl nebuvo organizuotas Namo patalpų savininkų sprendimo dėl Papildomų darbų priėmimas; informuoti apie Savivaldybės 2015-05-22 įpareigojimų Administratoriui vykdymo rezultatus; pateikti 2015-05-12 statinio techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. A32-1033 715(2.9.2.8-AP2) kopiją, informuoti apie reikalavimų Namo techniniam prižiūrėtojui (jeigu tokie buvo pateikti) vykdymo rezultatus ir kt. Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Iš Savivaldybės 2015-09-02 raštu Nr. A51-83034/15-(3.3.10.2-EM4) Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 5.1. „Namo bendrojo naudojimo laiptinės remonto darbai buvo vykdomi pagal gyventojų prašymą. Tokie darbai buvo numatyti Administratoriaus pateiktame Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2015 metų ilgalaikiame darbų plane . Papildomi darbai, kaip informavo Administratorius, buvo atlikti gavus tik žodinį Namo ir butų gyventojų prašymą.“ Aplinkos ir energetikos departamento (toliau citatose ir tekste vadinama – Departamentas) Būsto renovavimo skyrius (toliau citatose ir tekste vadinama – Skyrius) 2015-05-22 raštu Nr. A63-500/15(3.2.1-EM4) (toliau citatose ir tekste vadinama – Skyriaus raštas) Administratoriui ir X paaiškino CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostatas ir konstatavo: „Administratoriaus organizuoti ir atlikti Papildomi darbai neatitiko teisės aktų reikalavimų.“ 5.2. „Kaip informavo Administratorius, laiptinės remonto darbų pirkimas nebuvo organizuojamas. Administratorius 2014-07-30 gavo Namo buto Nr. ir Nr. gyventojų prašymą pateikti sąmatą laiptinės remonto darbams. Kaip informavo Administratorius, kadangi prašyme nebuvo nurodyta, kokių konkrečių darbų pageidauja gyventojai, buvo pateikti dviejų įmonių pasiūlymai būtiniems laiptinės remonto darbams ir iš dviejų pateiktų pasiūlymų gyventojų dauguma pasirinko pigesnį (rangovas UAB „B“), pasirašytinai sutikdami su pateikta darbų sąmata ir surašydami pastabas dėl būsimų darbų. Skyriaus raštu Administratorius įpareigotas „ateityje remonto darbus, kurie nepriskirtini privalomiesiems, organizuoti tik CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka (susirinkimo ar balsuojant raštu metu) daugumai butų ir kitų patalpų savininkų priėmus sprendimą ir apie priimtą sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka informavus butų ir kitų patalpų savininkus.“ 5.3. „Administratorius pateikė Namo bendrojo naudojimo laiptinės remonto ir papildomai atliktų darbų aktus. Minėti atlikti darbai fiksuoti ir 2015-05-12 Namo apžiūros metu (atliekamos statinio techninės priežiūros aktas Nr. A32-1033/15(2.9.2.8-AP2)). Administratorius 2015-06-16 raštu Nr. S2-590 informavo Pareiškėjus ir Departamentą, kad dėl vykdytų Papildomų darbų įvyko nesusipratimas tik dėl to, kad papildomai užsakytų (žodžiu) darbų kaina nebuvo patvirtinta raštu. Administratoriaus organizuoti laiptinės remonto darbai neatitiko teisė aktuose nustatytų reikalavimų dėl sprendimo priėmimo tvarkos – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų prašymas Administratoriui atlikti / organizuoti laiptinės remonto darbus yra pagrindas Namo Administratoriui organizuoti susirinkimą ar balsavimą raštu dėl laiptinės remonto darbų. Tik Namo butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą susirinkime ar balsuojant raštu dėl remonto darbų atlikimo, Administratorius galėjo organizuoti minėtus remonto darbus. Administratorius buvo įspėtas Skyriaus raštu, kad „ateityje Administratoriui nevykdant teisės aktuose nustatytų pareigų Skyrius taikys nurodytas administracinio poveikio priemones“.“ 5.4. „Kaip minėta , gyventojai pasirašytinai buvo informuoti apie bendrojo naudojimo laiptinės remonto kainas, apie vykdytus Papildomus darbus gyventojai teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo informuoti.“ 5.5. „Administratorius pateikė direktoriaus 2014-01-01 įsakymu Nr. V-3a patvirtintas prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisykles .“ 5.6. Savivaldybės pareigūnų teigimu, „Administratoriaus organizuoti ir atlikti Papildomi darbai neatitiko nustatytų teisės aktų reikalavimų. CK 4.83 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Administratorius Skyriaus raštu buvo įspėtas dėl galimų administracinio poveikio priemonių už veikas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1582 straipsnyje (daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo pareigų, nustatytų teisės aktuose, nevykdymas), taikymo.“ 5.7. „Pažymime, kad, gavus Pareiškėjų skundus, nebuvo priimtas sprendimas organizuoti Administratoriaus veiklos patikrinimą pagal Savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimu Nr. 1-2011 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių (toliau – Taisyklės) 5.3 punktą, t. y. organizuoti neplanuotą kompleksinį valdytojo veiklos patikrinimą pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, juolab kad tik 2015-06-16 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2280 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdytojų paskyrimo“ priežiūros ir kontrolės vykdytoju buvo paskirtas Skyriaus Pastatų administravimo poskyris. Pareiškėjų prašymai ir skundai dėl Administratoriaus veiklos buvo nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.“ 5.8. „Namo patalpų savininkai teisės aktų nustatyta tvarka nėra kreipęsi į Savivaldybę raštu dėl Administratoriaus pakeitimo.“ 5.9. „Namo 4 butų savininkai sutiko su Administratoriaus pasiūlyta laiptinės remonto lokaline sąmata 2785,06 Eur (9616.25 Lt), o dėl Papildomų darbų buvo gautas tik dviejų butų žodinis sutikimas, todėl Administratorius buvo įpareigotas pateikti butų patalpų savininkams išsamius paaiškinimus, kokiu pagrindu ir kodėl padidėjo Namo bendrojo naudojimo laiptinės remonto kaina ir kodėl apie pasikeitimus gyventojai nebuvo informuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Administratorius gyventojams paaiškinimus pateikė 2015-06-16 raštu Nr. S2-590.“ 5.10. „Apie Skyriaus raštu pateiktų įpareigojimų vykdymą Administratorius informavo 2015-06-16 raštu Nr. S2-590“: „Remonto darbai pradėti 2014-12-08. . „Namo gyventojai C ir D buvo informuoti, kad darbų sąmata brangs, reiktų parengti naują sąmatą, derinti su gyventojais, o tai užims nemažai laiko. Tam, kad nestabdyti darbų, priimtas sprendimas Papildomus darbus tęsti, darbų sąnaudas skaičiuoti pagal faktines išlaidas. Beje, pagal žodinius gyventojų nurodymus buvo atlikta ir daugiau sąmatoje neaptartų darbų: papildomo laipto tambūro grindyse suformavimas, tambūro slenksčio ir grindjuosčių aptaisymas, elektros paskirstymo dėžučių naujų dangtelių sumontavimas ir kt., faktas tame, kad darbai buvo atliekami nuolat, tad, jei gyventojai nesutiktų su užsakytų ar aptartų žodžiu darbų apimtimi, tai galėjo padaryti nedelsiant . Pažymėtina, kad visiems darbams vadovavo ir nurodymus davė dviejų butų savininkai. . Šiuo atveju manome, kad įvyko nesusipratimas tik dėl to, kad nebuvo papildomai užsakytų darbų kaina patvirtinta raštu.“ 5.11 2015-05-12 atliekamos statinio techninės priežiūros akte Nr. A32-1033/15(2.9.2.8-AP2) nurodyta: 5.11.1. „3. Atrankos būdu apžiūrėjus Namą, jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė tokia: gera. Namas po renovacijos, pagrindinių Namo laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų, bendro naudojimo patalpų būklė gera. Namo bendro naudojimo laiptinėje atliktas remontas, perdažytos sienos, lubos, laiptų turėklai, įrengti nauji šviestuvai su judesio davikliais, tambūre įrengtos pakabinamos lubos, įrengtos laidadėžės, pakabintos naujos pašto dėžutės“; 5.11.2. „Siūlau / reikalauju: 1. Pastoviai vykdyti nuolatinius statinio būklės stebėjimus {Reglamento nustatyta tvarka}.“ 5.12. Savivaldybės pareigūnų nuomone, „Administratorius atsako už mokesčių ir įmokų skaičiavimo pagrįstumą ir teisingumą. Savivaldybė nėra tarpininkė tarp Namo butų ir kitų patalpų savininkų ir Administratoriaus ir nėra atsakinga už daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administratoriaus veiksmus. CK 4.242 straipsnyje nurodyta, kad administratorius, vykdydamas savo prievoles, turi laikytis įstatymų ir administravimą nustatančio akto nustatytų taisyklių. CK 4.247 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad administratorius atsako naudos gavėjui už savo veiksmus, o tais atvejais, kai paveda tuos veiksmus atlikti kitiems asmenims, – ir už tų asmenų, kuriems buvo pavedęs juos atlikti, veiksmus. Pažymėtina, kad į Savivaldybės vykdomą daugiabučių namų valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę neįeina finansinio dokumentų turinio ir atliekamų darbų kokybės, kiekių kontrolė. Administratorių, kaip ir kitų juridinių asmenų, ūkinės, finansinės veiklos valstybinę priežiūrą vykdo atitinkamos institucijos (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija). Daugiabučio namo administratoriaus finansinės veiklos kontrolės funkcija tenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams. Pagal CK 4.429 straipsnio 3 dalį administratorius privalo leisti naudos gavėjui (butų ir kitų patalpų savininkams) tikrinti sąskaitas ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus. Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą, iškilus ginčams dėl atliktų darbų kiekių, kokybės, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę reikalauti, kad teismas paskirtų ekspertą darbų kokybei, kiekiams nustatyti.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos įstatymai 6.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienos iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra ; “; „42) savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“ 6.2. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta: 6.2.1. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, .“ 6.2.2. 4.82 straipsnis – „. 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. .“ 6.2.3. 4.83 straipsnio 4 dalies turinys – pažymos 3.2.3 papunktyje. 6.2.4. 4.84 straipsnio 8 dalis – „Bendrojo naudojimo objektų administratorius administruoja bendrojo naudojimo objektus pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus.“ 6.2.5. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. . 7. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. . 9. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.“ 6.2.6. 4.249 straipsnio 3 dalis – „Administratorius privalo leisti naudos gavėjui tikrinti sąskaitas ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus. Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą.“ 7. Kiti teisės aktai 7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintuose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose (Pavyzdiniai nuostatai) reglamentuota: 7.1.1. „5. Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: . 5.3. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą , su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, ; 5.4. remdamasis namo bendrojo naudojimo objektų techninių apžiūrų duomenimis, rengia daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus (toliau vadinama – darbų planai), juose nurodo konkrečius darbus, preliminarią darbų kainą, lėšų šaltinius; imasi priemonių šiems planams įgyvendinti ir vykdo šių darbų užsakovo funkcijas. ; 5.5. organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą. Į pirkimo komisiją kviečia dalyvauti patalpų savininkų išrinktą atstovą (atstovus) (toliau vadinama – įgaliotasis atstovas (atstovai), jeigu jį (juos) patalpų savininkai išrenka šių Nuostatų 11 punkte nustatyta tvarka; su atrinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos; pirkimo rezultatus skelbia namo skelbimų lentoje ir savo interneto tinklalapyje, jeigu jį turi; .“ 7.1.2. „6. Administratorius turi teisę: 6.1. priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, susijusius su namo bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrosios inžinerinės įrangos priežiūra ir remontu, siekiant išsaugoti ir atkurti jų normatyvines savybes, .“ 7.1.3. „7. Administratorius privalo: ; 7.3. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios paskelbti patalpų savininkams, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams apie šiuos darbus, jų apimtį, kainas, atlikimo terminus, darbų rangovus. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šių darbų atlikimo informuoti patalpų savininkus, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkus apie konkrečius atliktus darbus, jų apimtį, kainas. Informaciją skelbti namo skelbimų lentoje ir administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi; 7.4. patalpų savininkų, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų rašytiniu pageidavimu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos raštu pateikti paaiškinimus ir duomenis apie jiems apskaičiuotus mėnesinius mokesčius, atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ir kitus darbus, suteiktas paslaugas, taip pat paaiškinimus ir duomenis apie administratoriaus šių Nuostatų 5 punkte nurodytų funkcijų vykdymą; .“ 7.1.4. „8. Administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoja šiuos mėnesinius mokesčius ir įmokas: ; 8.2. už namo techninę priežiūrą – vadovaudamasis savivaldybės tarybos patvirtintais tarifais arba jų apskaičiavimo metodika, pagrįsta privalomaisiais statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimais, nustatytais Reglamente ; 8.4. už namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, jei šie darbai neapmokami iš lėšų, sukauptų pagal šių Nuostatų 8.7 punktą, – pagal šių darbų pirkimo kainą; .“ 7.1.5. „121. Jeigu 1/4 patalpų savininkų motyvuotu raštu kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių prašydami pakeisti administratorių dėl netinkamo jo funkcijų vykdymo, savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas atstovas paveda administratoriui per mėnesį nuo pavedimo dienos organizuoti patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl administratoriaus pakeitimo ir kontroliuoja, kaip šis pavedimas vykdomas. .“ 7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 831 patvirtintuose Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose (toliau vadinama – Administravimo nuostatai) reglamentuota: 7.2.1. „3. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (toliau – privalomieji reikalavimai), įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau ‒ patalpų savininkai) su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant.“ 7.2.2. „4. Vykdydamas pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: . 4.3. Vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą, organizuoja namo techninę priežiūrą . 4.6. Organizuoja ir vykdo namo techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus . 4.10. Apskaičiuoja Nuostatų IV skyriuje nurodytus mokėjimus, įmokas, tvarko jų surinkimo ir naudojimo apskaitą. Teisės aktų nustatyta tvarka parengia sąskaitas faktūras už savo suteiktas paslaugas, mėnesinius mokėjimų pranešimus už kitas suteiktas paslaugas ir Nuostatų 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nurodytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. teikia patalpų savininkams (naudotojams) ar jų įgaliotiems asmenims. Šiuose pranešimuose nurodo mokėjimo būdus (bankuose, kitose įmokas priimančiose įstaigose ir įmonėse, internetu, tiesioginiu debetu, pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę ar jos elektroninį atitikmenį arba kitaip), savo nuožiūra gali nurodyti kitą svarbią informaciją. .“ 7.2.3. „7. Administratorius privalo: 7.1. Nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas atlikti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais; 7.2. sudaryti paslaugų, perkamų pagal Nuostatų 4.6 papunktį, sutartis; ; 7.3. pateikti patalpų savininkams ar jų įgaliotiems asmenims, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams ar jų įgaliotiems asmenims paaiškinimus žodžiu, raštu ir (ar) elektroniniu laišku apie Nuostatų IV skyriuje nurodytus jiems apskaičiuotus mėnesinius mokėjimus, įmokas, atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, kitus darbus ar suteiktas paslaugas, leisti susipažinti su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais; jeigu patalpų savininkai kreipiasi raštu ar elektroniniu laišku, – atsakyti raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo; ; 7.7. jeigu bendrojo naudojimo objektų būklė kelia grėsmę jų išlikimui, žmonėms ar aplinkai, pagal teisės aktų reikalavimus imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė; .“ 7.2.4. „8. Administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas: 8.7. už kitas paslaugas – pagal šių paslaugų pirkimo sutartyje nustatytą paslaugos kainą; .“ 7.2.5. „12. Už ilgalaikiame plane nenumatytus darbus, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (bendrųjų konstrukcijų nenumatytiems defektams ir deformacijoms, inžinerinių sistemų sutrikimams ir gedimams šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti ir likviduoti reikalingus darbus, medžiagas ir įrenginius, kurie neįskaičiuoti į namo ir jo inžinerinių sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus), apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos pagal šių darbų faktines išlaidas ir atitinkamus mokestinius dokumentus.“ 7.2.6. „13. Jeigu kaupiamųjų lėšų sąskaitoje lėšų nėra ar jų nepakanka Nuostatų 11 ir 12 punktuose nurodytoms išlaidoms apmokėti, trūkstamas lėšas sumoka patalpų savininkai proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės daliai pagal administratoriaus jiems pateiktas sąskaitas faktūras ar mėnesinius mokėjimų pranešimus.“ 7.2.7. „18. Administratoriaus veiklos, susijusios su Nuostatuose nurodytų funkcijų ir pareigų atlikimu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybė.“ 7.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-10-31 įsakymu Nr. D1-895 patvirtintame Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos apraše nustatyta: „3. Balsavimą raštu (toliau – Balsavimas) organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija, arba 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju (toliau – Balsavimo organizatorius) tokia tvarka: ; 3.1. Balsavimo organizatorius apie rengiamą Balsavimą paskelbia savo interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų (toliau – Patalpos) savininkams gerai prieinamose bendrojo naudojimo patalpose įrengtose skelbimų lentose ir parengia Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenį (toliau – Balsavimo biuletenis) ; 3.9. užpildytą Balsavimo biuletenį Patalpų savininkas turi grąžinti įmesdamas į specialiai tam įrengtą balsadėžę gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėje, hole ir t. t.) ar atsiųsti paštu arba kitu Balsavimo biuletenyje nurodytu būdu perduoti Balsavimo organizatoriui; ; 3.14. Balsavimas laikomas įvykusiu, jeigu iki Balsavimo biuleteniuose nurodyto termino pabaigos grąžintų Balsavimo biuletenių skaičius yra didesnis už 1/2 visų išduotų Balsavimo biuletenių. . Balsavimas laikomas įvykusiu, kai grąžintų Balsavimo biuletenių skaičius yra didesnis už 1/2 išduotų Balsavimo biuletenių.“ 7.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (toliau vadinama – Priežiūros ir kontrolės taisyklės) nustatyta: 7.4.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis valdytojų sąrašu, organizuoja ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: ; 5.2. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Viešojo administravimo įstatymas) nustatyta tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas, jų veiklos klausimais; 5.3. neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos.“ 7.4.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: ; 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį; 6.5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės (išskyrus atvejus, kai bendrojo naudojimo objektų valdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą), ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka; ; 6.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, , ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo; .“ 7.4.3. „7. Atlikus patikrinimą, pagal pavyzdinių taisyklių priede pateiktą Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdinę formą surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas), kuriame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. . Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, patikrinimo akto kopija pateikiama pareiškėjui.“ 7.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 214 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ nustatyta: 7.5.1. „12. Statinio ekspertizė atliekama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atliekančios statybos valstybinę priežiūrą, arba viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai: 12.1. įvyko statomo ar naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos ; 12.2. gautas statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo skundas, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų, nustatytų Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, arba kai yra prielaidų, kad šie reikalavimai yra pažeisti stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų metu .“ 7.5.2. „62. Statinio ekspertizės dalyviai yra: 62.1. statinio ekspertizės užsakovas: naudojamo statinio – jo savininkas (naudotojas); 62.2. viešojo administravimo subjektas, nurodytas Reglamento 12 punkte; 62.3. statinio ekspertizės rangovas, bendrosios ir dalinės statinio ekspertizių vadovai.“ Skundo tyrimo išvados

8. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-5 paragrafai) ir išanalizavus teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 6-7 paragrafuose, konstatuotina: 8.1. Pareiškėjai pateikė Savivaldybei du pagrindinius prašymus, t. y. dėl mokesčių už Papildomus darbus panaikinimo (pažymos 3.1.1 papunktis) ir dėl atliktų Remonto darbų netinkamos kokybės problemos sprendimo (pažymos 3.1.2 papunktis); 8.2. Savivaldybė 2015-05-22 atsakyme į Prašymą, atlikusi Administratoriaus veiklos kontrolę, pateikė pagrįstas išvadas dėl jo veiklos ir tinkamai motyvuotus atsakymus į šiuos du Pareiškėjų klausimus, t. y.: 8.2.1. dėl mokesčių už Papildomus darbus panaikinimo – paaiškino Pareiškėjams, kad, vadovaudamiesi CK 4.83 straipsnio 4 dalimi (pažymos 6.2.3 papunktis) jie turi teisę nemokėti mokesčių už Papildomus (nesusijusius su Namo naudojimo ir priežiūros reikalavimais) darbus, nes dėl jų nustatyta tvarka nebuvo priimtas Namo patalpų savininkų sprendimas (susirinkime arba jiems nustatyta tvarka balsuojant raštu; pažymos 3.2.3 ir 6.2.5 papunkčiai, 7.3 punktas), pateikė reikalavimus Administratoriui dėl jo veiklos šiais klausimais gerinimo (pažymos 3.2.6 papunktis). Savivaldybė taip pat pagrįstai paaiškino, kad, jei Pareiškėjų netenkina Administratoriaus veiksmai, susiję su Remonto darbais, jeigu, jų nuomone, jų teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, kilus ginčams dėl sąmatų, organizuojamų darbų kiekių, jų kainos ar kokybės ir Administratoriaus priimtų sprendimų, jie (ir kiti Namo butų ir kitų patalpų savininkai) gali pasinaudoti CK 1.138 straipsnyje suteikta galimybe savo civilines teises ginti teisme (pažymos 6.2.1 papunktis), reikalaujant, kad teismas paskirtų Administratoriaus veiklos auditą (CK 4.249 straipsnis; pažymos 6.2.6 papunktis) ir pan. (pažymos 3.2.5 papunktis); 8.2.2. dėl atliktų Remonto darbų netinkamos kokybės problemos sprendimo – Savivaldybė nagrinėjamu atveju (Namas atitinka esminius reikalavimus; pažymos 5.11.1 papunktis) neturi galimybės nustatyti Remonto darbų apimčių, kokybės ir pagrįsti jų kainų. Jei Namo butų ir kitų patalpų savininkai norėtų įvertinti Remonto darbų sąmatas, atliktų Remonto darbų aktus arba atliktų darbų kokybę, jie galėtų užsisakyti ekspertizę. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 6.2.1 punktu, šiuo atveju naudojamo statinio ekspertizės užsakovas yra statinio savininkas (naudotojas), todėl ekspertų paslaugas turėtų apmokėti patys patalpų savininkai (pažymos 3.2.4 papunktis ir 7.5 punktas); 8.3. tačiau Savivaldybės pareigūnai galimai netinkamai kontroliavo Administratoriui 2015 05-22 pateiktų savo įpareigojimų vykdymą, kadangi: 8.3.1. neįvertino (Seimo kontrolieriui nepateikė motyvuotos išvados; pažymos 5 paragrafas), ar Administratoriaus 2015-06-16 raštu pateikta informacija laikytina tinkamu Savivaldybės reikalavimu įgyvendinimu (tiek dėl sprendimų priėmimų organizavimo, tiek dėl informavimo apie planuojamus atlikti ir atliekamus darbus – pastaruoju klausimu Administratorius 2015-06-16 rašte nepateikė jokios informacijos; pažymos 5.10 punktas); 8.3.2. galimai nepagrįstai nesiėmė papildomų priemonių, kad ateityje būtų tinkamai organizuojami Namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbai, nes Administratoriaus 2015 06 16 paaiškinimai {kad jis, neturėdamas tam teisės aktų suteiktų įgaliojimų, priėmė sprendimą dėl Papildomų darbų atlikimo, kad su kai kuriais gyventojais tai buvo aptarta tik žodžiu, kad įvyko tik nesusipratimas, nes „nebuvo papildomai užsakytų darbų kaina patvirtinta raštu“ (pažymos 5.10 punktas)} rodo, jog Administratorius galimai savo veiklą organizuoja nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų ir taip sudarydamas prielaidas pažeisti Namo patalpų savininkų teisėtus interesus.

9. Apibendrinus pirmiau pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Pareiškėjų skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintinas pagrįstu pagal pažymos 8.3 punkto išvadas.

10. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį į tai, kad: 10.1. atsižvelgiant į pažymos 8.3.2 papunktyje nurodytas aplinkybes būtų tikslinga atlikti kompleksinį Administratoriaus veiklos patikrinimą Priežiūros ir kontrolės taisyklių nustatyta tvarka (pažymos 7.4 punktas); 10.2. tęsiant Administratoriaus veiklos kontrolę, būtina atsižvelgti į įsigaliojusius Administravimo nuostatų reikalavimus (pažymos 7.2 punktas). III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X ir kitų Vilniaus miesto namo gyventojų skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 12.1. pateikti motyvuotą išvadą dėl 2015-05-22 įpareigojimų Administratoriui įvykdymo tinkamumo, prireikus, imtis priemonių Administratoriaus veiklai gerinti, atsižvelgus į Administravimo nuostatų reikalavimus; 12.2. atlikti Administratoriaus veiklos kompleksinį patikrinimą ir apie rezultatus informuoti Pareiškėjus (Seimo kontrolieriui pateikti valdytojo veiklos patikrinimo akto kopiją).

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašyčiau pranešti iki 2016-01-01.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys


SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAI

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Aplinkos ir energetikos Departamentas (toliau – Departamentas) išnagrinėjo Seimo kontrolieriaus 2015-07-15 raštą Nr. 4D-2015/2-895/3D-1850 „Dėl informacijos pateikimo ir Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo“, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui, dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant daugiabučio namo Darbininkų g. … (toliau – Namas) bendrojo naudojimo objektų administratorės UAB „Naujininkų ūkis“ (toliau – Administratorius) veiklos priežiūrą ir kontrolę bei statinių naudojimo priežiūrą pagal Namo gyventojų (toliau – Pareiškėjai) skundus.

Teikiame Jums informaciją pagal minėto Seimo kontrolieriaus rašto atitinkamus punktus:

5.1.1. Namo bendrojo naudojimo laiptinės remonto darbai buvo vykdomi pagal gyventojų prašymą. Tokie darbai buvo numatyti Administratoriaus pateiktame Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2015 metų ilgalaikiame darbų plane (pridedamas). Papildomi darbai, kaip informavo Administratorius, buvo atlikti gavus tik žodinį Namo … butų gyventojų prašymą.

Būsto renovavimo skyriaus 2015-05-22 raštu Nr. A63-500/15(3.2.1-EM4) Administratoriui ir X paaiškino, kad „Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Iš išdėstyto darytina išvada, kad Administratoriaus organizuoti ir atlikti papildomi Namo laiptinės remonto darbai neatitiko teisės aktų reikalavimų.“.

5.1.2. Kaip informavo Administratorius, laiptinės remonto darbų pirkimas nebuvo organizuojamas. Administratorius 2014-07-30 gavo Namo buto Nr….. gyventojų prašymą pateikti sąmatą laiptinės remonto darbams. Kaip informavo Administratorius, kadangi prašyme nebuvo nurodyta kokių konkrečių darbų pageidauja gyventojai, buvo pateikti dviejų įmonių pasiūlymai būtiniems laiptinės remonto darbams ir iš dviejų pateiktų pasiūlymų gyventojų dauguma pasirinko pigesnį (rangovas UAB „…“), pasirašytinai sutikdami su pateikta darbų sąmata ir surašydami pastabas dėl būsimų darbų. Būsto renovavimo skyriaus 2015-05-22 raštu Nr. A63-500/15(3.2.1-EM4) Administratorius įpareigotas „ateityje remonto darbus, kurie nepriskirtini privalomiesiems, organizuoti tik Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka (susirinkimo ar balsuojant raštu metu) daugumai butų ir kitų patalpų savininkų priėmus sprendimą ir apie priimtą sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka informavus butų ir kitų patalpų savininkus.“.

5.1.3. Administratorius pateikė UAB „Naujininkų ūkis“ direktoriaus 2014-01-01 įsakymu Nr. V-3a patvirtintas prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisykles (pridedama).

5.1.4. Administratorius pateikė Namo bendrojo naudojimo laiptinės remonto ir papildomai atliktų darbų aktus. Minėti atlikti darbai fiksuoti ir 2015-05-12 Namo apžiūros metu (atliekamos statinio techninės priežiūros aktas Nr. A32-1033/15(2.9.2.8-AP2). Administratorius 2015-06-16 raštu Nr. S2-590 informavo Pareiškėjus ir Departamentą, kad dėl vykdytų papildomų laiptinės remonto darbų įvyko nesusipratimas tik dėl to, kad papildomai užsakytų (žodžiu) darbų kaina nebuvo patvirtinta raštu. Administratoriaus organizuoti laiptinės remonto darbai neatitiko teisė aktuose nustatytų reikalavimų dėl sprendimo priėmimo tvarkos – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų prašymas Administratoriui atlikti/organizuoti laiptinės remonto darbus yra pagrindas Namo Administratoriui organizuoti susirinkimą ar balsavimą raštu dėl laiptinės remonto darbų. Tik Namo butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą susirinkime ar balsuojant raštu dėl remonto darbų atlikimo, Administratorius galėjo organizuoti minėtus remonto darbus.

Administratorius buvo įspėtas Departamento Būsto renovavimo skyriaus (toliau – Skyrius) 2015-05-22 raštu Nr. A63-500/15(3.2.1-EM4), kad „ateityje Administratoriui nevykdant teisės aktuose nustatytų pareigų Skyrius taikys nurodytas administracinio poveikio priemones.“.

5.1.5. Kaip minėta punktuose 5.1.2, 5.1.4, gyventojai pasirašytinai buvo informuoti apie bendrojo naudojimo laiptinės remonto kainas, apie vykdytus papildomus laiptinės remonto darbus gyventojai teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo informuoti.

5.2. Administratoriaus organizuoti ir atlikti papildomi Namo laiptinės remonto darbai neatitiko nustatytų teisės aktų reikalavimų. Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.

Administratorius Departamento Būsto renovavimo skyriaus (toliau – Skyrius) 2015-05-22 raštu Nr. A63-500/15(3.2.1-EM4) buvo įspėtas dėl galimų administracinio poveikio priemonių už veikas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1582 straipsnyje (daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo pareigų, nustatytų teisės aktuose, nevykdymas) taikymo.

Pažymime, kad, gavus Pareiškėjų skundus, nebuvo priimtas sprendimas organizuoti Administratoriaus veiklos patikrinimą pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-2011 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių (toliau – Taisyklės) 5.3 punktą, t. y. organizuoti neplanuotą kompleksinį valdytojo veiklos patikrinimą pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, juolab, kad tik 2015-06-16 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2280 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdytojų paskyrimo“ priežiūros ir kontrolės vykdytoju buvo paskirtas Skyriaus Pastatų administravimo poskyris.

Pareiškėjų prašymai ir skundai dėl Administratoriaus veiklos buvo nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

5.3. Namo patalpų savininkai teisės aktų nustatyta tvarka nėra kreipęsi į Savivaldybę raštu dėl Administratoriaus pakeitimo.

5.4. Namo 4 butų savininkai sutiko su Administratoriaus pasiūlyta laiptinės remonto lokaline sąmata 2785.06 Eur (9616.25 Lt), o dėl papildomų darbų buvo gautas tik dviejų butų žodinis sutikimas, todėl Administratorius buvo įpareigotas pateikti butų patalpų savininkams išsamius paaiškinimus, kokiu pagrindu ir kodėl padidėjo Namo bendrojo naudojimo laiptinės remonto kaina ir kodėl apie pasikeitimus gyventojai nebuvo informuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Administratorius gyventojams paaiškinimus pateikė 2015-06-16 raštu Nr. S2-590.

5.5. Apie Skyriaus 2015-05-22 raštu Nr. A63-500/15(3.2.1-EM4) pateiktų įpareigojimų vykdymą Administratorius informavo 2015-06-16 raštu Nr. S2-590.

5.6. Pateikiame 2015-05-12 atliekamos statinio techninės priežiūros akto Nr. A32-1033/15(2.9.2.8-AP2) kopiją (pridedama).

5.7. Administratorius atsako už mokesčių ir įmokų skaičiavimo pagrįstumą ir teisingumą.

Savivaldybė nėra tarpininkė tarp Namo butų ir kitų patalpų savininkų ir Administratoriaus ir nėra atsakinga už daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administratoriaus veiksmus. Civilinio kodekso 4.242 straipsnyje nurodyta, kad administratorius, vykdydamas savo prievoles, turi laikytis įstatymų ir administravimą nustatančio akto nustatytų taisyklių. Civilinio kodekso 4.247 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad administratorius atsako naudos gavėjui už savo veiksmus, o tais atvejais, kai paveda tuos veiksmus atlikti kitiems asmenims, – ir už tų asmenų, kuriems buvo pavedęs juos atlikti, veiksmus.

Pažymėtina, kad į Savivaldybės vykdomą daugiabučių namų valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę neįeina finansinio dokumentų turinio ir atliekamų darbų kokybės, kiekų kontrolė.

Administratorių, kaip ir kitų juridinių asmenų ūkinės, finansinės veiklos valstybinę priežiūrą vykdo atitinkamos institucijos (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija).

Daugiabučio namo administratoriaus finansinės veiklos kontrolės funkcija tenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams. Pagal Civilinio kodekso 4.429 straipsnio 3 dalį administratorius privalo leisti naudos gavėjui (butų ir kitų patalpų savininkams) tikrinti sąskaitas ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus. Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą, iškilus ginčams dėl atliktų darbų kiekių, kokybės, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę reikalauti, kad teismas paskirtų ekspertą darbų kokybei, kiekiams nustatyti.

Direktoriaus pavaduotojas,
vykdantis Departamento direktoriaus funkcijas Kęstutis Karosas

Vytautas Kirsnys, (8 5) 211 2935, el. p. [email protected]