2015 m. rugsėjo 23 d. Nr.4D-2015/2-907

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant įrašyti Pareiškėją į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą bei Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto socialinės paramos centro (toliau vadinama – Socialinės paramos centras) darbuotojų veiksmų (neveikimo) atsisakant suteikti vienkartinę pašalpą.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. „Mes su žmona {…} gyvenam soduose be patogumų. Aš esu invalidas I-os grupės, o žmona – II-os grupės invalidė. {…}.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „{…} kreipiausi į savivaldybę dėl socialinio būsto, bet man atsakė.“ 2.3. „Kreipiausi į seniūniją dėl materialinės paramos, malkom gauti kūrenti savo būstą, bet ten buvo atsakyta. Jie pasakė, kad pas Jus užtenka lėšų pragyvenimui, {…}.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „išsiaiškinti dėl ko man savivaldybė bei seniūnija atsisako padėti.“

4. Kartu su skundu Pareiškėjas pateikė: 4.1. Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento (toliau vadinama ir – Departamentas) 2015-02-12 raštą Nr. A51-15722/15(2.11.3.8-SR3) Pareiškėjui, parengtą atsakant į jo 2015-01-20 prašymą (Reg. Nr. A50-2418/15), kuriame nurodyta: 4.1.1. „teisę į socialinio būsto nuomą turi šeimos ir asmenys, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija {…} dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 7752 Eur ir turtas -17136 Eur.“ 4.1.2. „Įrašyti Jūsų į sąrašus socialinio būsto nuomai negalime, nes valstybinės įmonės Registrų centro duomenimis turimo turto vertė sudaro 29130 Eur, o tai viršija nustatytą dydį (17136 Eur).“ 4.1.3. „Išnuomoti Jūsų šeimai socialinį būstą ne eilės tvarka negalime, nes nėra teisinio pagrindo, t. y. šeima neatitinka minėto įstatymo 16 straipsnio 11 dalyje nurodytų kriterijų.“ 4.1.4. „Vilniaus miesto savivaldybė ieškos galimybės skirti Jums kietąjį kurą (malkų) būsto šildymui.“ 4.2. Socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus 2015-05-28 raštą Nr. 76-200-(7.4), parengtą atsakant į Pareiškėjo 2015-05-22 prašymą (Reg. Nr. 52-178(Na)), kuriame nurodyta: 4.2.1. „Informuojame, kad {…} vienkartinė pašalpa iki 3 bazinių socialinių išmokų (114 Eur) dydžio gali būti skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims, patekusiems į sunkią materialinę padėti, kai {…} vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur).“ 4.2.2. „Jūsų prašymas buvo svarstytas Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijos, {…}, 2015-05-27 vykusiame posėdyje. Apgailestaujame, tačiau vienkartinė pašalpa Jums negali būti skirta, nes Jūsų gaunamos pajamos viršija vienkartinės pašalpos skyrimui nustatytą ribą.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

5. Darbo tvarka 2015-08-28 buvo kreiptasi į Savivaldybės administracijos pareigūnus, prašant patikslinti aplinkybes, susijusias su galimybe skirti Pareiškėjui kietąjį kurą (malkas) būsto šildymui. 6. Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyrius 2015-09-04 raštu Nr. A740-4498/15-(2.11.4.1-SR7), be kita ko, informavo: 6.1. „Vilniaus miesto gyventojų registro duomenimis, X, jo sutuoktinė {…} ir jų sūnus {…}, deklaruoja gyvenamąją vietą adresu {…}, A nuosavybės teise turimame būste, kuris Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas kaip gyvenamosios patalpos.“ 6.2. „{…} vadovaujantis Tvarkos aprašo 43.5 ir 44 punktais, kieto kuro kompensacijos skyrimas būstui, kuris nėra įregistruotas kaip gyvenamosios patalpos, pateikus būste gyvenamąją vietą deklaruojančių X ir B šeimų prašymus – paraiškas, patikrinus šių šeimų buities ir gyvenimo sąlygas bei surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, svarstytinas Komisijoje.“ 6.3. „{…} Socialinių išmokų skyriuje X ir B šeimoms kieto kuro kompensacija išimties tvarka buvo skirta iki 2014-02-28. Vėliau nei X, nei B nėra pateikę prašymų-paraiškų kieto kuro kompensacijai gauti. Jeigu prašymai-paraiškos nebus pateikti, kieto kuro kompensacijos skyrimas išimties tvarka {…} negalės būti svarstomas.“ 6.4. „X prašymas vienkartinei pašalpai skirti Vienkartinių pašalpų komisijoje svarstytas 2015-05-27, tačiau vienkartinė pašalpa nebuvo skirta, nes pareiškėjo šeimos pajamos (218,94 Eur/755,96 Lt) viršijo vienkartinės pašalpos skyrimui nustatytą 1,5 valstybės remiamų pajamų ribą (153 Eur/525 LT) vienam bendrai gyvenančiam asmeniui.“ 6.5. „{…} Vilniaus miesto savivaldybė 2014-2015 m. šildymo sezonui nerado galimybių skirti X šeimai kieto kuro (malkų), tačiau bus ieškoma galimybių kietą kurą (malkas) skirti 2015/2016 m. šildymo sezonui. X dėl kieto kuro (malku) skyrimo gali kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinius darbuotojus, aptarnaujančius Naujininkų seniūnijos gyventojus {…}.“ 6.6. „Apie tai, kur kreiptis dėl kieto kuro (malkų) skyrimo ir apie kieto kuro kompensacijos skyrimo sąlygas, būste gyvenamąją vietą deklaruojančių X ir B šeimų prašymų – paraiškų pateikimo būtinumą kieto kuro kompensacijai gauti X informuotas telefonu.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 7.1. Seimo kontrolierių įstatymo: 22 straipsnis- „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; {…}.“ 7.2. Vietos savivaldos įstatymo: 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: {…}; 15) savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; {…}; 43) socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimas; {…}.“ 7.3. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau vadinama – Paramos būstui įsigyti įstatymas): 6 straipsnis – „2. Parama būstui išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms: 1) nuomojant socialinį būstą; {…}.“ 9 straipsnis – „1. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus: {…}; 2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių; {…}.“ 11 straipsnis – „{…}. 2. Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių: {…}; 2) dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus miesto {…}, grynosios metinės pajamos – 76 VRP dydžių ir turtas – 168 VRP dydžių; {…}.“ 7.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-09-10 nutarimo Nr. 923 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo: 1 punktas – „Patvirtinti valstybės remiamų pajamų dydį – 102 (vienas šimtas du) eurus.“ 7.5. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-15 sprendimu Nr. 1-2366: 41 punktas – „Piniginė socialinė parama išimties tvarka gali būti teikiama Įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 punktuose nustatytais atvejais.“ 43 punktas – „43.5. būsto šildymo išlaidų kompensacija vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, jeigu jie deklaruoja gyvenamąją vietą jų nuosavybės teise turimame būste arba nuomojasi būstą, kuris Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas kaip gyvenamosios patalpos arba atskira gyvenamoji patalpa, kai bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius per 12 kalendorinių mėnesių; {…}.“ 7.6. Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo (toliau vadinama – Vienkartinių pašalpų skyrimo aprašas), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-24 sprendimu Nr. 1-1393 “Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo”: 3 punktas – „Vienkartinės pašalpos skiriamos siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, kai jis yra išnaudojęs visus kitus galimus pajamų šaltinius bei artimųjų ir bendruomenės paramą.“ 6 punktas – „Vienkartinė pašalpa iki 3 BSI {bazinės socialinės išmokos} dydžių gali būti skiriama, siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 1,5 VRP {valstybės remiamų pajamų} dydžio, vieno gyvenančio asmens – 2 VRP dydžių, šiais atvejais: {…}; 6.6. įsigyti kietajam kurui, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl objektyvių priežasčių negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka.“ 24 punktas – „Prašymus skirti vienkartines pašalpas svarsto Savivaldybės administracijos įsakymu sudaryta Vienkartinių pašalpų skyrimo komisija (toliau – Komisija).“ 32 punktas – „Asmuo apie priimtą sprendimą dėl vienkartinės pašalpos skyrimo yra informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jei vienkartinė pašalpa neskiriama, raštu nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka.“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgiant į Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos šių dalių atskirai: 8.1. dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą; 8.2. dėl Socialinės paramos centro darbuotojų veiksmų (neveikimo) atsisakant suteikti vienkartinę pašalpą.

Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant įrašyti Pareiškėją į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą

9. Paramos būstui įsigyti įstatyme nustatyta, kad teisę į socialinio būsto nuomą turi tos dviejų ar trijų asmenų šeimos, kurių grynosios metinės pajamos neviršija 76 valstybės remiamų pajamų dydžių ir turtas 168 valstybės remiamų pajamų dydžių (šios pažymos 7.3 punktas). Nuo 2015-01-01 valstybės remiamų pajamų dydis – 102 Eur (šios pažymos 7.4 punktas). Taigi, teisę į socialinio būsto nuomą turi tos dviejų ar trijų asmenų šeimos, kurių grynosios metinės pajamos neviršija 7752 Eur, o turtas 17136 Eur.

10. Iš skundo turinio ir pateiktų dokumentų nustatyta, kad: 10.1. Pareiškėjas 2015-01-20 kreipėsi į Savivaldybės administraciją siekdamas išsinuomoti socialinį būstą ir prašydamas įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus (šios pažymos 2.2 punktas); 10.2. Departamentas 2015-02-12 rašte, parengtame atsakant į Pareiškėjo kreipimąsi, nurodė, kad negali įrašyti Pareiškėjo į sąrašus socialinio būsto nuomai, nes Pareiškėjo šeimos turimo turto vertė viršija teisės aktuose nustatytą dydį. 10.3. Pareiškėjo turto vertė sudaro 29130 Eur (šios pažymos 4.1.2 punktas), o tai viršija teisės aktų nustatytą 17136 Eur ribą; 10.4. Savivaldybės administracija taip pat įvertino ir kitas aplinkybes bei nurodė, kad nėra galimybės išnuomoti socialinį būstą ne eilės tvarka.

11. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Savivaldybės administracijos pareigūnai pagrįstai, nepažeisdami teisęs aktuose įtvirtintų reikalavimų (Pareiškėjo ir jo šeimos turto vertė viršija įstatyme nustatytas normas), atsisakė įrašyti Pareiškėją ir jo šeimą į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą, todėl Pareiškėjo skundo dalis dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), atsisakant įrašyti Pareiškėją į asmenų ir šeimų turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus, atmestina kaip nepagrįsta.

Dėl Socialinės paramos centro darbuotojų veiksmų (neveikimo) atsisakant suteikti vienkartinę pašalpą

12. Vienkartinių pašalpų skyrimo apraše nustatyta, kad vienkartinė pašalpa, apraše nurodytais atvejais (kartu ir kietojo kuro įsigijimui), gali būti skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėti, tačiau tokiu atveju vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų negali viršyti 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (t. y. 153 Eur) (šios pažymos 7.6 punktas).

13. Iš skundo turinio ir pateiktų dokumentų nustatyta, kad: 13.1. Pareiškėjas 2015-05-22 kreipėsi į Naujininkų seniūniją (Socialinės paramos skyriaus darbuotoją, aptarnaujantį gyventojus seniūnijoje), siekdamas gauti vienkartinę pašalpą kieto kuro įsigijimui (šios pažymos 2.3 punktas); 13.2. Pareiškėjo kreipimasis 2015-05-27 svarstytas Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijoje; 13.3. Socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrius 2015-05-28 Pareiškėją informavo, kad vienkartinė pašalpa Pareiškėjui negali būti skirta, kadangi jo pajamos viršija vienkartinės pašalpos skyrimui nustatytą ribą; 13.4. Pareiškėjo ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamos perskaičiuotos vienam iš bendrai gyvenančiam asmeniui sudaro 218.94 Eur (šios pažymos 6.4 punktas), kas viršija Vienkartinių pašalpų skyrimo apraše nustatytą ribą – 153 Eur.

14. Įvertinus tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo teigti, kad Socialinės paramos centro darbuotojai nepagrįstai, pažeisdami teisęs aktuose nustatytus reikalavimus atsisakė skirti Pareiškėjui vienkartinę pašalpą, todėl Pareiškėjo skundo dalis dėl Socialinės paramos centro darbuotojų veiksmų (neveikimo) atsisakant suteikti vienkartinę pašalpą, atmestina kaip nepagrįsta.

15. Nepaisant to, Seimo kontrolierius pažymi, kad atsižvelgus į esamos probleminės situacijos jautrumą (Pareiškėjui ir jo žmonai nustatytas neįgalumas, jie gyvena sodo namelyje be patogumų, didelė dalis šeimos pajamų skiriama vaistams), manytina, jog Savivaldybės administracijai būtų tikslinga įvertinti su Pareiškėjo padėtimi susijusius probleminius aspektus ir išnagrinėti įvairias galimybes padėti šiam asmeniui. Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės administracija savo 2015-02-12 rašte Pareiškėjui buvo nurodžiusi, kad „ieškos galimybės skirti Jums kietąjį kurą (malkų) būsto šildymui“, tačiau Seimo kontrolieriui nepateikė jokios informacijos, iš kurios būtų matyti, kad buvo imtasi kokių nors konkrečių veiksmų. Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija 2015-08-28 Seimo kontrolierių taip pat informavo, kad „bus ieškoma galimybių kietą kurą (malkas) skirti 2015/2016 šildymo sezonui (šio rašto 6.5 punktas). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Savivaldybės administracijai rekomenduotina, imtis teisinių bei organizacinių priemonių ir, esant galimybei, skirti Pareiškėjui kietąjį kurą (malkų) būsto šildymui, taip pat kartu įvertinti ir kitas galimybes padėti Pareiškėjo šeimai, suteikti įvairiapusę pagalbą (konsultuojant asmenį, nukreipiant asmenį į kitas pagalbą teikiančias organizacijas ir kita).

16. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Savivaldybės administracija informavo, jog C šeimai kieto kuro kompensacija išimties tvarka buvo skirta iki 2014-02-28, tačiau vėliau Pareiškėjas nepateikė prašymo-paraiškos kieto kuro kompensacijai gauti ir, jei prašymai-pasiūlymai nebus pateikti, kompensacijos skyrimas negalės būti svarstomas (šio rašto 6.3 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad X ieško galimybių gauti materialinę paramą kieto kuro įsigijimui (šio rašto 2.3 punktas), manytina, kad Pareiškėjas norėtų gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją (kieto kuro kompensaciją), tačiau dėl nepakankamo apdairumo ar žinių stokos, nepateikė prašymo-paraiškos Savivaldybės administracijai. Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija, teikdama paaiškinimą Seimo kontrolieriui, nurodė, jog X telefonu informuotas apie prašymų – paraiškų pateikimo būtinumą kieto kuro kompensacijai gauti (šio rašto 6.6 punktas), tačiau, siekiant užtikrinti, kad Pareiškėjui būtų pateikta aiški ir suprantama informacija, Savivaldybės administracijai rekomenduotina visą informaciją apie Pareiškėjo galimybes gauti kieto kuro kompensaciją ar kitokią paramą detaliai išdėstyti raštu.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia X skundo dalį: 17.1. dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant įrašyti Pareiškėją į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą atmesti; 17.2. dėl Socialinės paramos centro darbuotojų veiksmų (neveikimo) atsisakant suteikti vienkartinę pašalpą atmesti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui: 18.1. imtis teisinių bei organizacinių priemonių, ir, esant galimybei, skirti Pareiškėjui kietąjį kurą (malkų) būsto šildymui, taip pat kartu įvertinti ir kitas galimybes padėti Pareiškėjo šeimai, suteikiant įvairiapusę pagalbą (konsultuojant asmenį, nukreipiant asmenį į kitas pagalbą teikiančias organizacijas ir kita); 18.2. imtis priemonių, kad detali informacija apie galimybę kreiptis dėl kieto kuro (malkų) skyrimo bei galimybę gauti būsto šildymo išlaidų (kieto kuro) kompensaciją, Pareiškėjui būtų pateikta raštu (kopiją pateikti Seimo kontrolieriui).

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-10-30.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys