2015 m. rugsėjo 29 d. Nr.4D-2015/2-876

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai išnagrinėjus jo skundus (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad: 2.1. „Noriu apskųsti Savivaldybės administracijos 2015-03-30 sprendimą Nr. A63-20279/15(3.3.1-EM4), kurį gavau paštu tik 2015-05-26, nors kelis kartus teiravausi, kur dingo mano skundas ir atsakymas į jį, ir Savivaldybės administracijos e. miesto departamento 2015-06-02 sprendimą Nr. A51-56377/15(3.3.2.12-EM4), kurį gavau paštu 2015-05-26, apskųsdamas Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vedėją Vilmą Šilalienę, kuriuos ji parengė“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Sprendimai yra formalūs, nemotyvuoti, paviršutiniški, nes nėra pagrįsti aiškiais argumentais, tyrimo duomenų analize. Todėl nutarimai yra neteisėti ir nepagrįsti. {…}“; 2.3. „Aš norėjau sužinoti konkrečias nuostatas ir reikalavimus dėl B, kaip projekto vadovės-vykdytojos, darbo užmokesčio, išmokėto už šį projektą, pagrįstumo ir teisingumo, o taip pat dėl išmokos pagal 2012-03-01 Klubo {Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „A“; toliau vadinama Klubas arba klubas} valdybos posėdžio protokolą, kai nebuvo lėšų pagal projekto finansavimą, teisėtumo. {…}, kaip B, sužlugdžiusiai projekto vykdymą, darbo užmokestis buvo mokamas teisėtai? Kaip ir iš kokių lėšų pagal 2012-03-01 Klubo valdybos posėdžio protokolą B buvo išmokėta 500 Lt“; 2.4. „Savivaldybė dar 2014-07-09 {…} raštu patvirtino, kad tikrino Klubo „A“ projektą ir nustatė, kad projekto rezultatai ženkliai nepasiekti“; 2.5. „Šie skundai buvo nagrinėjami tų pačių tarnybų ir darbuotojų, kurių veiksmus aš skundžiau.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolierių prašo: 3.1. „Panaikinti Savivaldybės 2015-03-30 {…} ir 2015-06-02 {…} sprendimus, įpareigojant išnagrinėti mano keliamus klausimus ir išspręsti juos iš esmės.“ 3.2. „Išreikalauti iš Savivaldybės visą susirašinėjimo su manimi ar atsirašinėjimo medžiagą.“

4. Iš prie Skundo pateiktų dokumentų nustatytos toliau nurodytos aplinkybės: 4.1. Pareiškėjas 2015-03-16 skundu kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas panaikinti Savivaldybės 2015-02-25 atsakymą Nr. A51-20279/15(3.3.12.2-EM4) ir jam rūpimu klausimu (šios pažymos 2.3 punktas) pateikti naują atsakymą. 4.2. Savivaldybė 2015-03-30 raštu Nr. A63-304/15(3.2.1-EM4) informavo, kad „atliekant Klubo vykdyto Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2012 metų projekto {toliau vadinama – Projektas} patikrą, nenustatyta pažeidimų mokant darbo užmokestį projekto vadovei B. Darbo užmokestis projekto vadovei buvo mokamas vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo 14.1 punktu pagal patvirtintą projekto biudžeto sąmatą. Patikros metu vidiniai organizacijos dokumentai nebuvo tikrinami ir turinys patikros rezultatų neįtakojo. Klubas – savarankiškas juridinis asmuo, kurio veiklos nekontroliuoja Savivaldybė. Kylančius vidinius nesutarimus ar ginčus prašome spręsti vadovaujantis organizacijos įstatuose numatytomis procedūromis.“ 4.3. Pareiškėjas 2015-05-05 elektroniniu laišku (adresuotu merui, vicemerui ir kt.) prašė informuoti, „kur užsigulėjo mano skundas, Jūsų užregistruotas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. Registracijos data: 2015-03-16, reg. Nr. A60-188/15(61340). Jūsų 2015-03-03 išsiųstas raštas nėra atsakymas į mano 2015-03-16 skundo (sprendžiant iš atsakymo, Jūs jo nematėte), adresuoto Savivaldybės administracijai, Administracijos direktoriui, dalyką ir neišsprendžia skundo iš esmės. Taigi, pagal Jūsų vadinamą kompetenciją jis nebuvo nagrinėtas.“ 4.4. Savivaldybė (Interesantų aptarnavimo skyrius) į Pareiškėjo 2015-05-06 skundą, pateiktą elektroniniu laišku, atsakė 2015-06-02 raštu Nr. A51-56377-15(3.3.2.12-EM4). Šiame rašte nurodoma: „2015-05-05 Jums jau buvo pranešta el. paštu ir pakartotinai paaiškinta telefonu, kad atsakymas dėl skundo Jums buvo išsiųstas 2015-03-03 paštu ir 2015-05-05 el. paštu Jums buvo pateiktas skundo nuorašas. Dėl įsivėlusios techninės klaidos Jūs buvote klaidingai informuotas apie skundo registracijos numerį. Tikrasis skundo registracijos numeris yra A60-199/15, o ne A60-188/15. Apie tai Jums buvo pranešta telefonu ir atsiprašyta. Siekdami išvengti neaiškumų, siunčiame skundo kopiją ir atsakymo į skundą nuorašą paštu ir el. paštu. {…} skundas buvo perduotas pagal kompetenciją Administracijos direktoriaus pavaduotojai Danutai Narbut, kuri suformulavo Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui pavedimą „Prašau nagrinėti, atsakyti“.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas), Savivaldybę, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

6. Savivaldybė Seimo kontrolieriui pateikė informaciją bei su ja susijusius dokumentus. 6.1. „Pareiškėjas apskundė Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 2015-03-30 atsakymą Nr. A63-304/15(3.3.12.2-EM4) į Pareiškėjo 2015-03-16 skundą Nr. A60-199/15. Pastarajame rašte Pareiškėjas skundžia Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus 2015-02-25 atsakymą Nr. A51-20279/15(3.3.12.2-EM4) į 2015-02-06 prašymą Nr. A50-4704/15. Šiame prašyme Pareiškėjas prašė: „…norėčiau sužinoti Jūsų nuostatas dėl B, kaip projekto vadovei-vykdytojai, darbo užmokesčio, išmokėto už šį projektą, pagrįstumo bei išmokos pagal 2012-03-01 Klubo valdybos posėdžio protokolą teisėtumo“.“ 6.2. „Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius 2015-02-25 atsakyme informavo Pareiškėją, kad „…iš projektui skirtų lėšų darbo užmokestis klubo pirmininkei buvo mokamas teisingas ir teisėtai.“ Siekiant išaiškinti Pareiškėjui nustatytų pažeidimų esmę, buvo pateikta informacija apie patikros rezultatus: „Pažeidimai nustatyti apskaitant projekto paslaugų gavėjus, t. y. nebuvo pasiektas planuotas paslaugų gavėjų skaičius, todėl Departamentas pareikalavo gražinti dalį projekto vykdymui skirtų lėšų.“ Pareiškėjui 2015-03-16 apskundus šį atsakymą, kaip „…formalus, nemotyvuotas, paviršutiniškas {…}“, Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas 2015-03-30 išsiuntė atsakymą į Pareiškėjo pakartotinai pateiktus klausimus dėl mokėto darbo užmokesčio Klubo vadovei bei išmokėtų lėšų pagal Klubo valdybos 2012-03-01 posėdžio protokolą. Pareiškėjui buvo pakartota, kad darbo užmokestis Klubo vadovei buvo mokamas teisingas ir teisėtas, nurodant Pareiškėjui Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo (toliau vadinama – Tvarkos aprašas) 14.1 punktą, kaip to prašė Pareiškėjas, o vidiniai Klubo dokumentai (Klubo valdybos posėdžio 2012-03-01 protokolas) patikros metu nebuvo tikrinami ir įtakos patikros rezultatams neturėjo. 2015-03-30 atsakymas Nr. A63-304/15(3.3.12.2-EM4) į 2015-03-16 skundą Nr. A60-199/15 buvo išsiųstas paprastuoju paštu.“ 6.3. „Dėl Savivaldybei nežinomų priežasčių Pareiškėjui negavus 2015-03-30 atsakymo Nr. A63-304/15(3.3.12.2-EM4) ir pakartotinai kreipusis dėl jo 2015-05-05 elektroniniu paštu, Savivaldybės e. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrius pakartotinai išsiuntė atsakymą į skundą 2015-05-05 elektroniniu paštu bei 2015-06-02 paprastuoju paštu (rašto Nr. A51-56377/15(3.32.12-EM4)). Šiuose atsakymuose, nurodant atsakymo į skundą išsiuntimo datą, buvo padaryta techninė klaida ir vietoje 2015 m. kovo 30 d. nurodyta „{…} atsakymas dėl skundo Jums buvo išsiųstas 2015 m. kovo 3 d. paštu {…}“.“ 6.4. „Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, Savivaldybė 2012 metais finansavo Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubo „A“ socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų. 2012 metų gruodžio mėnesį Departamentas kartu su Savivaldybės atsakingu darbuotoju Vygandu Raukštu atliko Klubo vykdomo projekto patikrą. Patikros metu nustatyta, kad projekte dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičius yra ženkliai mažesnis nei buvo planuota laukiamuose projekto rezultatuose. Departamentas priėmė sprendimą įpareigoti Klubą grąžinti dalį projektui skirtų lėšų. Klubui „A“ neįvykdžius šio reikalavimo, Departamentas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, kuris 2014-12-19 sprendimu pripažino Neįgaliųjų reikalų departamento ieškinį pagrįstu. Teismas įpareigojo Klubą „A“ grąžinti į valstybės biudžetą dalį 2012 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui skirtų lėšų, kadangi projekte dalyvavo mažiau paslaugų gavėjų, nei buvo numatyta.“ 6.5. „Buhalterinės apskaitos klaidų ar lėšų panaudojimo kitiems tikslams faktai nebuvo nustatyti. Pareiškėjas mano, kad, nustačius pažeidimus vykdant projektą, darbo užmokestis neturi būti mokamas projekto vadovui. Ši aplinkybė nėra numatyta Tvarkos apraše ir prieštarautų Darbo kodekso nuostatoms, kadangi projekto vadovas yra įdarbinamas pagal darbo sutartį.“ 6.6. „Nė viename prašyme, rašte ar skunde Pareiškėjas neskundė Savivaldybės padalinio ar konkretaus darbuotojo veiksmų, todėl juos nagrinėjo Socialinės paramos skyriaus vyriausieji specialistai Vygandas Raukštas ir Regina Šileikytė, kurie yra atsakingi už Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vykdymą Savivaldybėje. Vygandas Raukštas dalyvavo atliekant Klubo patikrą, yra susipažinęs su Klubo vykdoma veikla.“ 6.7. „Pirminis Pareiškėjo 2014-06-16 raštas Nr. A97-8993/14(3.3.2.13K-EM4) iš esmės buvo susijęs su vidiniais nesutarimais Klubo veiklos klausimais. Socialinės paramos skyrius 2014-07-09 rašte Nr. A51-55209/14(3.3.12.2-EM4) išsamiai išaiškino Pareiškėjui, kaip spręsti keliamus klausimus.“ 6.8. Iš pateiktų Skundo tyrimui dokumentų nustatyta: 6.8.1. Pareiškėjas 2015-02-02 Savivaldybei pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad jam „neaišku, ar projekto vykdytoja B teisėtai gavo darbo užmokestį, kaip projekto vykdytojas. {…}, norėčiau sužinoti Jūsų nuostatas dėl B, kaip projekto vadovei-vykdytojai, darbo užmokesčio, išmokėto už šį projektą, pagrįstumo bei išmokos pagal 2012-03-01 Klubo valdybos posėdžio protokolą teisėtumo“; 6.8.2. Savivaldybė 2015-02-25 raštu Pareiškėjui atsakė: „{…}. Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-07-20 įsakymu Nr. A1-345, iš projektui skirtų lėšų darbo užmokestis klubo pirmininkei buvo mokamas teisingai ir teisėtai. Pažeidimai nustatyti apskaitant projekto paslaugų gavėjus, t. y. nebuvo pasiektas planuotas paslaugų gavėjų skaičius, todėl Departamentas pareikalavo grąžinti dalį projekto vykdymui skirtų lėšų.“

7. Departamentas Seimo kontrolierių informavo: 7.1. „{…} nuo 2012 m. iš valstybės biudžeto lėšų per savivaldybių administracijas finansuoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus vadovaujantis atitinkamam laikotarpiui galiojančiu Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu. Departamentas planuoja ir skiria lėšas savivaldybių administracijoms bei kontroliuoja aprašo laikymąsi, o savivaldybių administracijos skelbia projektų atrankos konkursus, organizuoja projektų vertinimą ir atranką, finansuoja atrinktus projektus ir kontroliuoja projektų įgyvendinimą. {…} Projektų įgyvendinimo trukmė – l metai, kasmet atrenkamas ir finansuojamas naujas atitinkamų metų trukmės projektas.“ 7.2. „Klubas „A“ 2012 metais įgyvendino du socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus – Vilniaus miesto savivaldybėje (75 tūkst. Lt sutartis, 2012-04-17, Nr. A72-472(3.1.36-SR) ir Vilniaus rajono savivaldybėje (6,7 tūkst. Lt sutartis, 2012-02-24, Nr. A56(l)-99-13.18). Abu projektai buvo skirti teikti pagal negalios pobūdį ir specifiką nuolatinio pobūdžio (ne rečiau kaip keletą kartų per savaitę pasikartojančias) neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo bei sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, kolektyvuose, klubuose paslaugas – nuolatines treniruotes.“ 7.3. „2013 ir 2014 m. klubo „A“ projektai nebuvo finansuojami, kadangi Tvarkos aprašas numato sąlygą, kad organizacijų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansavimas neskiriamas, kai praėjusiais metais įgyvendinant projektus buvo nustatyti pažeidimai, kurie per nurodytą laiką nebuvo pašalinti. Apie tokius projektus Departamentas skelbia savo internete svetainėje.“ 7.4. „Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-07-20 įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2015 m. finansuojamas vienas klubo „A“ projektas (14480 EUR) Vilniaus miesto savivaldybėje.“ 7.5. „Tvarkos aprašas nustato Departamento funkciją – kontroliuoti, kaip įgyvendinami šio Aprašo reikalavimai ir kaip tikslingai panaudojamos lėšos (t. y. vykdyti kontrolę, kurios subjektas yra visos Tvarkos aprašą įgyvendinančios šalys – savivaldybės ir projektų vykdytojai).“ 7.6. „2012-11-19 Departamentas gavo septynių klubo „A“ įkūrėjų ir neįgaliųjų sporto veteranų pasirašytą skundą „Dėl Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubo „A“ veiklos“. Pareiškėjų teigimu, klubo vadovės B veikla buvo neskaidri. Šiuo skundo pagrindu Departamentas atliko klube „A“ abiejų 2012 metų projektų įgyvendinimo patikrinimą. Patikrinimą atliko Departamento Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyr. specialistė Zita Urbienė. Kartu su Z. Urbiene patikrinimo dokumentus nagrinėjo abiejų savivaldybių atstovai, atsakingi už projektų įgyvendinimo koordinavimą: Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas Vygandas Raukštas ir Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Tatjana Mišančiukova.“ 7.7. „Patikrinimo duomenys ir rezultatai atsispindi patikrinimo ataskaitose. Departamentas parengė ir pateikė klubui „A“ ir abiejų savivaldybių administracijoms: – Klubo „A“ 2012 metų tikslinio lėšų panaudojimo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti Vilniaus miesto 2012-12-31 Nr. (4.27)-1184 ir Vilniaus rajono (2012-12-31 Nr. (4.27)-1183) patikrinimo ataskaitas, kuriomis įpareigojo pateikti paslaugų gavėjų sąrašus nagrinėjimui; – išnagrinėjus papildomus dokumentus – patikrinimo ataskaitos projektus 2013-02-04 Nr. (4.27)-111 ir Nr. (4.27)-110; – galutines patikrinimo ataskaitas 2013-05-09 Nr. (4.27)-609 ir Nr. (4.27)-614.“ 7.8. „2012 metų abiejų projektų įgyvendinimas pasibaigęs 2012-12-31. Tačiau patikrinimo metu nustatyta, kad Klubas nepasiekė projektų tikslo ir nesuteikė paslaugų tokiam kiekiui asmenų, kokiam buvo įsipareigojęs suteikti pagal sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus rajono savivaldybe. Atsižvelgus į galutinio rezultato patikslinimą, nustatytas su savivaldybių administracijomis nesuderintas pažeidimas, keičiantis projekto esmę – klubas „A“ ženkliai nepasiekė projektų rezultato: buvo nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės finansuotame projekte pasiekta (ir pagrįsta tinkamais paslaugų teikimo faktą patvirtinančiais dokumentais) tik 64 proc. rezultato, o Vilniaus rajono savivaldybės finansuotame projekte pasiekta ir dokumentais pagrįsta tik 37 proc. rezultato. Todėl kreiptasi į teismą, siekiant išieškoti lėšų dalį, proporcingą nepasiektam rezultatui. 2015 metų projektas dar įgyvendinamas. Jo pradžia – sausio l d., pabaiga – gruodžio 31 d.“ 7.9. „Departamentas, patikrinimo metu nustatęs, kad klubas „A“ nepasiekė iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų projektų Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse tikslų, kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti klubą „A“ grąžinti lėšas ta apimtimi, kuria projektai nebuvo įgyvendinti. Kadangi projektą netinkamai įgyvendino ne savivaldybė, o klubas, ieškinys paduotas klubo atžvilgiu įtraukiant savivaldybes trečiosiomis šalimis. Buvo pareikalauta, kad klubas „A“ grąžintų į valstybės biudžetą iš viso 30 902,24 lito. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-19 sprendimu ieškinys buvo tenkintas, klubas „A“ buvo įpareigotas grąžinti į valstybės biudžetą netinkamai panaudotas valstybės biudžeto lėšas – 30 902,24 lito ir sumokėti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 3 146 litus.“ 7.10. „Buvome informuoti, kad klubas „A“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. {…}. Departamentas 2015-02-10 pateikė atsiliepimą į šį apeliacinį skundą.“ 7.11. „Projektų išlaidų sąmata susideda iš įvairių išlaidų, skirtų projekto veikloms organizuoti ir vykdyti (projekto vadovo, finansininko ir projekto vykdytojų darbo užmokesčio, išlaidų prekėms, transportui, komunalinėms paslaugoms ir pan.). Kaip matyti iš 2012-12-31 klubo „A“ 2012 metų tikslinio lėšų panaudojimo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti Vilniaus miesto savivaldybėje patikrinimo ataskaitos Nr. (4.27)-1184, pažeidimų išmokant darbo užmokestį B nenustatyta, t. y. darbo sutartys atitinka reikalavimus, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, išmokėtas lėšų dydis ir faktinis etatų skaičius atitinka nurodytus projekto sąmatoje. Tačiau patikrinimo metu nustatęs, kad klubas „A“ nepasiekė projekto tikslų ir projektą įgyvendino dalinai, Departamentas pareikalavo grąžinti dalį lėšų, apskaičiuotą proporcingai nepasiektam rezultatui (neįgyvendintai daliai projekto planuoto rezultato). Grąžintinoje lėšų sumoje atsispindi ir darbo užmokestis, ir kitos išlaidos, kurios klubo „A“ buvo faktiškai patirtos, tačiau patyrus minėtas išlaidas paslaugos numatytam asmenų skaičiui nesuteiktos (nepagrįstos tai įrodančiais dokumentais). Kadangi klubas patikrinimo metu pagrindė dokumentais, kad pasiekė 64 % nuo planuoto Vilniaus m. savivaldybės projekte rezultato, manome, kad ta dalimi darbo užmokestis ir kitos patirtos projekto sąmatos išlaidos šiam rezultatui pasiekti buvo patirtos pagrįstai ir teisingai. O už neįvykdytą dalį projekto lėšos išieškomos teisme.“ 7.12. „Kadangi klubas „A“ nesilaikė sutartinių įsipareigojimų ir per Departamento nustatytus terminus nepašalino nurodytų trūkumų, remiantis Tvarkos aprašu 2013 m. projekto vykdymas buvo sustabdytas ir klubas neteko teisės gauti finansavimą 2014 metais. Tačiau 2015 metais klubas finansavimą gavo. Tvarkos aprašas nepanaikina galimybės praeityje pažeidus sutartinius įsipareigojimus vykdyti projektą iš naujo (o atsakingam asmeniui gauti darbo užmokestį iš dabartinio laikotarpio projekto), jeigu nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ankstesnių sutarčių pažeidimo. Tačiau, atsižvelgiant į neigiamą patirtį dėl 2012 metų projekto, 2015 m. klubo projekto įgyvendinimas bus atidžiai stebimas tiek savivaldybės darbuotojų, tiek Departamento Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus specialistų.“ 7.13. „Klubas „A“ yra visuomeninė organizacija, kurios teisinė forma – asociacija. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 14 straipsnis „Asociacijos veiklos garantijos“ nustato, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus. Atkreipiame dėmesį, kad Departamentas (o taip pat ir savivaldybė) pagal kompetenciją kontroliuoja klubo „A“ veiklą tik dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto įgyvendinimo ir lėšų, skirtų projekto įgyvendinimui, panaudojimo. Pareiškėjo minimo protokolo tekstas ir paskirtis Departamentui nėra žinomi.“ 7.14. Vilniaus miesto apylinkės teismas, priimdamas 2014-12-19 sprendimą, padarė išvadą, kad „ieškinyje nurodyti argumentai yra pagrįsti rašytiniais įrodymais, todėl ieškinys tenkintinas. Nors atsakovo pateiktais duomenimis ir nustatyta, kad klubas „A“ valstybės jam patikėtų lėšų projektui įgyvendinti neiššvaistė ir veiklą vykdė, tačiau įrodyta, kad klubas, vykdydamas savo veiklą, nesilaikė šalių sutarties reikalavimų – suteikti paslaugas konkrečiam asmenų skaičiui, o jei tai būtų neįgyvendintina – informuoti apie tai projektų rėmėjus, ieškovą ir trečiuosius asmenis.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, teismų praktika 8.1. Viešojo administravimo įstatyme nustatyta: 8.1.1. 2 straipsnis – „1. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. {…}“; 8.1.2. 14 straipsnis – „14 straipsnis – „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. {…}. 3. Asmenų skundai ir pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. Kiti asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami atskirų rūšių skundų ir pranešimų nagrinėjimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka, kiek tai neprieštarauja šiems bendriesiems reikalavimams: 1) nustatytiems šio įstatymo 23 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 dalyse ir 24, 34 straipsniuose dėl pranešimų ir skundų, kuriais skundžiami viešojo administravimo subjekto veiksmai ar neveikimas; 2) jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl pranešime ar skunde išdėstyto klausimo ir nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti šį pranešimą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui; 3) pranešimas ar skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar tas pats viešojo administravimo subjektas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat jeigu yra suėjęs pranešimo ar skundo padavimo senaties terminas. Apie sprendimą nenagrinėti pranešimo ar skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo ar skundo gavimo dienos“; 8.1.3. 19 straipsnis – „1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą“; 8.1.4. 23 straipsnis – „{…} 4. Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui. 5. Draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami“; 8.1.5. 31 straipsnis – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. {…}“; 8.1.6. 34 straipsnis – „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.“ 8.2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta: 8.2.1. 1 straipsnis – 1. „Šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims. 2. Šis įstatymas sudaro palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams“; 8.2.2. 2 straipsnis – „{…} 2. Informacija – žinios, kuriomis disponuoja valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga, įskaitant informaciją apie jų darbuotojų darbo užmokestį“; 8.2.3. 3 straipsnis – „1. Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. {…}“; 8.2.4. 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; 4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs; 5) pagalbos, reiškiančios, kad visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe gauti informaciją“; 8.2.5. 16 straipsnis – „1. Prašymas, pateiktas nesilaikant šio įstatymo nustatytų reikalavimų, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens rašytiniu pavedimu ar rezoliucija gali būti netenkinamas. 2. Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu: 1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; 2) prašymo turinys yra nekonkretus; 3) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos; 4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį; 5) įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms. 3. Jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis {…}.“ 8.3. Asociacijų įstatymo 14 straipsnyje reglamentuojama: „Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus.“ 8.4. Seimo kontrolierių įstatyme nurodyta: 8.4.1. 2 straipsnis – „1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.“ 8.4.2. 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“ 8.5. Dokumentų ir archyvų įstatyme nurodyta: 8.5.1. 2 straipsnis – „{…} 10. Dokumentų valdymas – valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, valstybės įgalioto asmens, nevalstybinės organizacijos, privataus juridinio asmens vidaus administravimo sritis, kuri apima dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą. {…}“; 8.5.2. 10 straipsnis – „1. Valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės veiklos dokumentai turi būti efektyviai valdomi ir prieinami jos pačios ir kitų asmenų poreikiams tenkinti, apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo, sunaikinimo. Už valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų nustatyta tvarka atsako tos institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas ar kitas tos institucijos, įstaigos ar įmonės įgaliotas asmuo (toliau – vadovas). 2. Valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas privalo: {…}; 2) paskirti už veiklos dokumentų registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naikinimą atsakingus asmenis ir nustatyti jų įgaliojimus. {…}“; 8.5.3. 11 straipsnis – „1. Dokumentai turi būti rengiami laikantis teisės norminiuose aktuose atitinkamiems dokumentams nustatytų reikalavimų. 2. Valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių vykdant teisės norminių aktų nustatytus įgaliojimus ir veiklą sudaryti ir gauti dokumentai turi būti užregistruoti dokumentų registruose, susisteminti pagal institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentacijos planą, sutvarkyti ir įtraukti į apskaitą. {…}. 4. Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus nustato Lietuvos vyriausiasis archyvaras.“ 8.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse nustatyta: 8.6.1. 6 punktas – „Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo, objektyvumo ir pagalbos principais“; 8.6.2. 10 punktas – „Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis“; 8.6.3. 41.2. punktas – „į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; {…}.“ 8.7. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-02-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-118/2010 – „{…} kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. ABTĮ {Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo} 22 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad minėtos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tačiau aptariamos įstatymo nuostatos reiškia ir tai, kad administracines bylas nagrinėjantis teismas privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos pareiškėjo nurodytu būdu. Tik nustatęs šias aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A11-443/2005; A11-1692/2006, A502-906/2008, A143-1325/2008 ir kt.). {…}.“ Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-11-08 nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1326/2010 – „{…} Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad viešojo administravimo subjekto surašytas dokumentas, kuriame nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų asmeniui), negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o byla, kurioje yra ginčijamas toks dokumentas, nenagrinėtina teismų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-03-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-483/2010, 201-03-29 nutartis administracinėje byloje Nr. A525-511/2010, 2010-06-01 nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-354/2010, 2010-06-23 nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-323/2010, 2010-06-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A822-875/2010 ir kt.) (Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.). {…} Akte yra išreikštas tik fakto konstatavimas, kad pareiškėjas specialiosios programos lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Jokių viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų) šiame patikrinimo akte nėra. Toks aktas pats savaime negali sukelti kokių nors teisinių pasekmių. Pareiškėjo keliamas ginčas dėl šio akto iš esmės yra ginčas tik dėl fakto, bet ne dėl teisės. Skundžiamas patikrinimo aktas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku. Tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d., 15 str.). {…}.“ Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012 – „{…} kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios ištaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, {…}, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Išvados

9. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, atkreiptinas dėmesys į šias aplinkybes: 9.1. Pareiškėjas 2015-02-02 prašymu Savivaldybės prašė informacijos bei nuomonės, ar B teisėtai išmokėtas darbo užmokestis už projektą bei išmokos pagal 2012-03-01 Klubo valdybos posėdžio protokolą, taigi šis prašymas turėjo būti išnagrinėtas ir informacija pateikta vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis; 9.2. Savivaldybė 2015-02-25 pateikė atsakymą Pareiškėjui, tačiau nepakankamai išsamiai ir motyvuotai pateikta prašoma informacija: 9.2.1. dėl B išmokėto už projektą darbo užmokesčio – vadovaujamasi Tvarkos aprašu, tačiau nenurodyta, kokiomis nuostatomis, kokiu punktu, taip pat ir tai, ar atliekant patikrinimą dėl projekto įgyvendinimo buvo tikrinamas darbo užmokesčio išmokėjimo pagrįstumas ir teisėtumas; 9.2.2. nepateikta informacija bei paaiškinimai dėl išmokos B pagal Klubo valdybos posėdžio 2012-03-01 protokolą, atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvai nenurodyti; 9.2.3. atsižvelgiant į tai, pažymėtina, jog buvo pažeistas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas informacijos išsamumo principas, reiškiantis, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija. Jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis (šios pažymos 8.2.4, 8.2.5 papunkčiai); 9.3. Pareiškėjas 2015-03-16 pateikė skundą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl 2015-02-25 atsakymo, nurodydamas, jog atsakymas „formalus, nemotyvuotas, paviršutiniškas, nes nėra pagrįstas aiškiais argumentais, tyrimo duomenų analize“, bei prašydamas panaikinti pirminį atsakymą ir pateikti išsamų, pagrįstą atsakymą (šios pažymos 4.1 punktas). Kadangi Pareiškėjas nepatenkintas Savivaldybės atsakymu, todėl šis skundas turėjo būti nagrinėjamas vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis (pradėta administracinė procedūra, priimtas administracinis sprendimas); 9.4. Savivaldybė 2015-03-30 parengė atsakymą, kaip teigia, išsiuntė paprastu paštu, tačiau Pareiškėjas jo negavo. Seimo kontrolieriui nepateikti dokumentai, įrodantys atsakymo išsiuntimo Pareiškėjui faktą. Savivaldybės atsakymas nelaikytinas tinkamu, nes vėl nepateikta informacija bei paaiškinimai dėl išmokos B pagal Klubo valdybos posėdžio 2012-03-01 protokolą, atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvai nenurodyti. Nepateikus motyvuotų paaiškinimų sudaromos prielaidos kilti abejonėms, ar yra tinkamai įgyvendinami konstituciniai valdžios įstaigos tarnavimo žmonėms ir gero viešojo administravimo principai. „Kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios ištaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, {…}, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012); 9.4.4. Pareiškėjui kreipusis 2015-05-05 elektroniniu paštu dėl negauto atsakymo į 2015-03-16 skundą, atsakymas išsiųstas elektroniniu paštu bei 2015-06-02 – paprastuoju paštu. Savivaldybė pripažino, jog buvo padaryta techninė klaida, nurodant atsakymo į skundą išsiuntimo datą (vietoje 2015-03-30 nurodyta 2015-03-03). Pažymėtina, kad, vadovaujantis Dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis, „už valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų nustatyta tvarka atsako tos institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas ar kitas tos institucijos, įstaigos ar įmonės įgaliotas asmuo“; 9.4.5. Pareiškėjui 2015-02-25 ir 2015-03-30 atsakymus rengė Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus pareigūnai (atitinkamai – R. Šileikytė ir V. Raukštas), taigi nelaikytina, kad jie rengti tų pačių specialistų. Pažymėtina, kad jie pagal priskirtas funkcijas yra atsakingi už socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vykdymą Savivaldybėje (šios pažymos 6.6 punktas). 10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, nurodytą šios pažymos 8 paragrafe, konstatuotina, kad Savivaldybė, nagrinėdama Pareiškėjo prašymą bei skundą, pažeidė Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Viešojo administravimo nuostatas, taigi Pareiškėjo skundas pripažintinas pagrįstu.

11. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs atsakingo valdymo principą (šios pažymos 6.4 punkto 5 pastraipa), kuris yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, numatant, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime, priimtame byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03, konstatavo: „{…} Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės {…} institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų {…}.“

12. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad: 12.1. vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Taigi Seimo kontrolieriui įstatymu nepriskirta įpareigoti arba kitaip įtakoti Savivaldybę vykdyti kitokias funkcijas, nei nustato teisės aktai (šios pažymos 8.3 punktas); 12.2. atlikus Klubo patikrą, buhalterinės apskaitos klaidų ar lėšų panaudojimo kitiems tikslams faktai nenustatyti. Projekto vadovas yra įdarbinamas vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, t.y. pagal darbo sutartį. Darbo kodekso nuostatose nenumatyta, kad nustačius pažeidimus vykdant projektą, darbo užmokestis neturi būti mokamas. Jeigu, Pareiškėjo nuomone, Klubas „A“ savo veikla, sprendimais pažeidžia jo teises, jis turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą (šios pažymos 8.7 punktas).

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia, X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 14.1. ateityje, nagrinėjant asmenų prašymus, skundus tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo principus ir motyvuotai atsakyti į kiekvieną kreipimosi prašymą, nurodyti konkrečius atsisakymo nagrinėti prašymą teisinius pagrindus; 14.2. tinkamai išnagrinėti Pareiškėjo skundą, pateikti motyvuotą atsakymą.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašyčiau pranešti iki 2015-12-01.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys