2015 m. sausio 14 d. Nr.4D-2014/2-1806

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2014-12-19 gavo X (toliau vadinama – pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jos kreipimąsi ir teikiant informaciją, sietiną su mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo, esančio {…} (toliau vadinama – Namas) lifto remontą skaičiavimu pirmo ir antro aukšto patalpų savininkams.

2. Pareiškėja skunde nurodo: 2.1. „{2014 metų} spalio mėnesį kreipiausi į Savivaldybę dėl neteisėtai iš Namo, {…}, II-ojo aukšto gyventojų reikalaujamo 172 lt mokesčio už lifto, kuriuo naudotis galimybė atimta jau keliolika metų, remontą {…}“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. Nesutinku su Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus vedėjos Stasės Kvederienės atsakymu 2014-11-12 Nr. A63-123714/(3.2.1-EM4) {…}, kuriame visai nekreipiamas dėmesys į situacijos esmę: iš II-ojo aukšto butų savininkų atimta bendrosios dalinės nuosavybės teisė naudotis liftu, bet reikalaujama apmokėti išlaidas jam remontuoti. {…}.“ 2.3. „{…} gerb. Vedėja sąmoningai neišgirdo mano laiško esmės, juk lengviausia yra „atsirašinėti“, o ne spręsti. {…}. Vedėja pripažįsta, kad lifto paslauga neteikiama, bet privalome dalyvauti lygiomis teisėmis liftą remontuojant. {…}.“

3. Konkretus prašymas pareiškėjos skunde Seimo kontrolieriui nesuformuluotas.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Su skundu pateikta: 4.1. Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus 2014-11-12 raštas Nr. A63-123714/(3.2.1-EM4), adresuotas pareiškėjai (kopija), kuriame nurodyta: 4.1.1. „Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriuje gautas Jūsų {2014-10-13} prašymas suteikti informaciją dėl mokesčių už {…} Namo lifto remontą skaičiavimo pirmo ir antro aukšto patalpų savininkams. {…}.“ 4.1.2. „{…} Savivaldybė nėra oficialiai įgaliota aiškinti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatų, įskaitant Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų įsakymų nuostatų. Todėl šis raštas negali būti laikomas oficialiu teisės aktų išaiškinimu, bet tik išsakyta Savivaldybės specialistų nuomonė apie šiame rašte minimų teisės aktų taikymą.“ 4.1.3. „{…} pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso {…} 4.82 straipsnio l dalį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Pagal šio straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Pagal šio straipsnio 7 dalį buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.“ 4.1.4. „{…} pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnio l dalį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ir kitos patalpos nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. Pagal šio straipsnio 4 dalį butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, prieš dvi savaites Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paskelbus apie susirinkimo sušaukimą ir jo darbotvarke. Pagal šio straipsnio 7 dalį butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“ 4.1.5. „{…} pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą (toliau – Bendrijų įstatymas) bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai – pastato bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise.“ 4.1.6. „Pastato atnaujinimas (modernizavimas), kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, yra statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimas (remontas) yra namo bendrųjų konstrukcijų, patalpų, inžinerinės įrangos remontas ar keitimas naujomis siekiant atkurti. ar pagerinti jų normatyvines savybes, įgyvendinant privalomuosius statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimus.“ 4.1.7. „Tokiu būdu Namo liftas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso visiems, taip pat ir pirmo bei antro aukšto butų ir kitų patalpų savininkams. Namo pirmame ir antrame aukštuose esančių patalpų naudotojams lifto paslauga neteikiama ir mokesčiai už lifto eksploataciją jiems neskaičiuojami, tačiau šių aukštų butų ir kitų patalpų savininkai privalo lygiomis teisėmis su kitais patalpų savininkais dalyvauti tiek atnaujinant (modernizuojant), tiek remontuojant liftą.“ 4.1.8. „{…} manytina, kad visi butų ir kitų patalpų savininkai, nepriklausomai kuriame aukšte jie turi nuosavybės teise jiems priklausantį turtą, privalo lygiomis teisėmis dalyvauti remontuojant liftą. {…}.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

5. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 5.1. Įstatymai: 5.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“ 5.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 6 straipsnio 1 dalis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: „{…}; 42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė.“ 5.1.3. Civiliniame kodekse nustatyta: 4.37 straipsnio 1 dalis – „Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti.“ 4.72 straipsnio 1 dalis – „Bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti.“ 4.82. straipsnis – „1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. {…}. 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. {…}. 7. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.“ 4.85 straipsnio 1 dalis – „Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą.“ 4.85 straipsnio 4 dalis – „Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, prieš dvi savaites Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paskelbus apie susirinkimo sušaukimą ir jo darbotvarkę.“ 4.85 straipsnio 7 dalis – „Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Balsavimams raštu taikomi šiame straipsnyje nustatyti kvorumo ir sprendimui priimti reikalingo balsų skaičiaus reikalavimai. Balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“ 5.1.4. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme nustatyta: 2 straipsnio 4 dalis – „Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai – pastato bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise.“ 21 straipsnio 3 dalis – „ Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: 1) tausoti, tinkamai naudoti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus; 2) teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus; {…}.“ 5.1.5. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta: 3 straipsnis – „Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. {…}.“ 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; {…}.“

Tyrimo išvados

6. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-4 paragrafai) ir į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 5 paragrafe, konstatuotina: 6.1. tyrimo metu nustatyta, jog pareiškėja 2014-10-13 raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydama suteikti informaciją dėl mokesčio už Namo lifto remontą skaičiavimo pirmo ir antro aukšto patalpų savininkams teisėtumo. 6.2. Iš pareiškėjos Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų ir informacijos nustatyta, jog reaguodamas į pareiškėjos X kreipimąsi ir jį išnagrinėjęs, Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyrius 2014-11-12 raštu Nr. A63-123714/(3.2.1-EM4) tinkamai ir laiku (teisės aktuose nustatyta tvarka bei terminais), nepažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintų informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo principų (pažymos 5.1.5. punktas) bei iš esmės teisingai pateikė pareiškėjai aktualią informaciją, todėl pareiškėjos teisė į gerą viešąjį administravimą pažeista nebuvo, nes: 6.2.1. visų pirma atkreiptinas dėmesys, jog nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Nuosavybės teisės įgyvendinimo ribos skiriasi priklausomai nuo to, ar daiktas priklauso vienam asmeniui, ar keliems asmenims vienu metu, t. y. ar nuosavybė yra asmeninė ar bendroji. Kaip reglamentuojama Civilinio kodekso 4.72 straipsnio 1 dalyje, bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys. Remiantis minėto teisės akto 4.73 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita. Bendrosios nuosavybės teisė traktuotina kaip savininko teisių apribojimas, kai savininko teisės ribojamos ne trečiųjų asmenų naudai, bet kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų, kaip jis pats (bendraturčių), naudai. 6.2.2. Remiantis Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalies nuostatomis, daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu, o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis). CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Kaip reglamentuojama to paties teisės akto 4.85 straipsnio 4 dalyje, bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams. 6.2.3. Seimo kontrolierius pažymi, jog gyvenamųjų daugiabučių namų buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas turi padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog daugiabučių namų bendraturčiai nėra atleidžiami nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, šiuo konkrečiu atveju liftą, nes nėra vien tik teikiamos paslaugos vartotojai. Subjektinė teisė atsisakyti naudojimosi liftu paslaugų ir šiai daliai tenkančių išlaidų, remiantis aktualiu teisiniu reguliavimu, yra ginama, tačiau tai neturi įtakos daugiabučių namų bendraturčių pareigoms, kurios kyla iš įstatymu jiems suteiktų pareigų dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą. 6.2.4. Teisės aktuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Pastebėtina, jog šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės. Pagal nurodytą bendrąją taisyklę pareiga daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčiams proporcingai apmokėti išlaidas atsiranda, kai jos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti (t. y. ne bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti). Pažymėtina, kad Name esantis liftas yra vienas iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų. Remiantis aktualiomis teisės aktų nuostatomis, daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai turi apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas. Seimo kontrolierius akcentuoja, jog siekiant išlaikyti bendrąjį turtą, yra tikslinga, kad tiek pirmo, tiek antro Namo aukšto butų patalpų savininkai prisidėtų apmokant išlaidas už minėto lifto atnaujinimo (remonto) darbus.

7. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės administracijos veiksmų (neveikimo) nagrinėjant pareiškėjos kreipimąsi yra atmestinas.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjos X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiklos (neveikimo) nagrinėjant pareiškėjos kreipimąsi ir teikiant informaciją, sietiną su mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo, esančio {…}, lifto remontą skaičiavimu pirmo ir antro aukšto patalpų savininkams, atmesti.

Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas