2015 m. sausio 22 d. Nr. 4D-2014/2-1688

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2014-11-27 gavo X (toliau vadinama – pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymo į pareiškėjo 2014-10-16 kreipimąsi raštu.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. „ {2014 metų} spalio 16 d. kreipiausi raštu registruotu paštu su savo skundu į Savivaldybės administraciją dėl UAB „A“ {toliau vadinama – ir Administratorius} veiklos/neveikimo, tačiau iki šios dienos nesu gavęs jokio rašto.“ (šios citatos kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „ išsiaiškinti dėl minėto rašto aplinkybių, įvertinti atsakingų Savivaldybės darbuotojų elgesį ir padėti gauti informaciją dėl UAB „A“ namo vadybininko pareiginės instrukcijos; dėl susirašinėjimo tvarkos nesilaikymo“.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius 2015-01-05 raštu Nr. 4D-2014/2-1688/3D-8 kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

5. Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 5.1. „ informuojame, kad Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas (toliau – Departamentas) į jo 2014-10-16 skundą, Savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriuje registruotą 2014-10-17, atsakė 2014-11-18 raštu Nr. A63-1259/14(55238)-(3.2.1-EM4) „Dėl drėkstančios požeminio garažo perdangos “. .“ 5.2. „ Nekilnojamojo turto registro duomenimis (toliau – NTR) nėra daugiabučio namo buto savininkas ir Gyventojų registro duomenimis minėtu adresu nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, Savivaldybės administracijai nėra pateikęs minėto buto savininko B notarine tvarka pasirašytos atstovavimo sutarties.“ 5.3. Savivaldybės administracijos 2014-11-18 rašte Nr. A63-1259/14(55238)-(3.2.1-EM4), adresuotame pareiškėjui (kopija), nurodyta: 5.3.1. „Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriuje (toliau – Skyrius) gautas Jūsų prašymas dėl daugiabutį namą (toliau – Namas) administruojančios UAB „A“ veiklos. .“ 5.3.2. vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-28 įsakymu Nr. 40-405 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentu, Savivaldybėje nagrinėjami tik tokie rašytiniai prašymai, pareiškimai ir skundai, kurie tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine (lietuvių) kalba, yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo). .“ 5.3.3. „Patikrinus informaciją Gyventojų registre nustatyta, kad nesate deklaravęs gyvenamosios vietos daugiabučiame name , o pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis nesate buto savininkas, todėl neaišku, kaip galėjo būti pažeisti Jūsų interesai dėl Namo Administratoriaus veiklos. .“ 5.3.4. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų šio įstatymo 42 straipsnio l dalies 2 punkte, statinių naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybių administracijos. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-30 įsakymu Nr. 30-1928 patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse nurodoma, kad statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Vilniaus mieste atlieka Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio (toliau – Poskyris) specialistai. Poskyrio specialistai, vykdydami pirmiau nurodytu įstatymu pavestas funkcijas, STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros aprašas“ nustatyta tvarka 2014-08-28 patikrino Namą ir surašė Atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. A32-2313/14(2.9.2.8-AP2) (toliau – Aktas). Namo Administratorius Aktu buvo įpareigotas nustatyti į požeminį garažą patenkančios drėgmės priežastį, .“ 5.3.5. „Skyriaus 2014-11-12 raštu Nr. A63-1238/14(3.2.1-EM4) Administratorius įpareigotas organizuoti neeilinės pastato apžiūros metu 2014-10-28 nustatytų perdangos hidroizoliacijos po Namo buto terasa defektų likvidavimo darbus bei apie remonto darbų atlikimą iki 2014-12-15 informuoti Skyrių.“ 5.3.6. „ kilus ginčams dėl atliktų darbų ar jų kainos, kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą, nes pagal Civilinio kodekso 1.138 straipsnį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų civilines teises gina teismas. Kiekvienas asmuo, kreipdamasis į teismą, gali prašyti teismo išreikalauti prašomus dokumentus ir paskirti tų dokumentų įvertinimui nepriklausomą ekspertą. .“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 6.1. Įstatymai: 6.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“ 22 straipsnio 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

Tyrimo išvados

7. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-5 paragrafai) ir į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 6 paragrafe, konstatuotina: 7.1. tyrimo metu nustatyta, jog pareiškėjas 2014-10-16 raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas suteikti informaciją, sietiną su UAB „A“ darbuotojų veiksmais (neveikimu). 7.2. Skunde Seimo kontrolieriui pareiškėjas nurodė, jog į minėtą kreipimąsi negavo Savivaldybės administracijos atsakymo (pažymos 2.1 punktas). Dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją. 7.3. Kaip tyrimo metu buvo informuotas Seimo kontrolierius, Savivaldybės administracija, 2014-10-17 gavusi pareiškėjo 2014-10-16 kreipimąsi, 2014-11-18 raštu Nr. A63-1259/14(55238)-(3.2.1-EM4) „Dėl drėkstančios požeminio garažo perdangos “ pateikė pareiškėjui atsakymą (pažymos 5.1 punktas). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog tyrimo metu išnyko skundžiamos aplinkybės.

8. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad pareiškėjo skundo tyrimas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymo į pareiškėjo 2014-10-16 kreipimąsi raštu, yra nutrauktinas, nes, remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjo X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiklos (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymo į pareiškėjo 2014-10-16 kreipimąsi raštu, nutraukti.

Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas

Informacija apie dokumentą
Dokumento numeris 4D-2014/2-1688
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas

Atgal
Powered by