2015 m. spalio 01 d. Nr.4D-2014/2-939

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-07-01 gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Sergej Ursul persiųstą X ir kitų daugiabučio namo, esančio {…} (toliau vadinama – Namas Nr. {…}), gyventojų (iš viso 10 gyventojų, toliau vadinama – pareiškėjai) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant šalia Namo Nr. {…} esančių laiptų (toliau vadinama – Laiptai prie Namo Nr. {…}) priežiūros ir remonto klausimus.

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma: 2.1. Seimo narys S. Ursul 2014-04-04 raštu Nr. SN-S-55 kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl 2014-03-20 pareiškėjų prašymo. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas (toliau vadinama – Departamentas) 2014-04-29 raštu Nr. A51-35440/14(2.9.3.24-UK7) pranešė, kad „{…} laiptų nuo Namo Nr. {…} link {namo, esančio {…}, toliau vadinama – Namas Nr. {…}} (kylant į kalną) būklė labai bloga, juos reikia rekonstruoti“. Taip pat rašte nurodyta, kad „{…} laiptų {tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}} remonto darbai bus atlikti 2014 m. rugsėjo – spalio mėnesį“. 2.2. 2014 m. spalio mėnesį pareiškėjai telefonu kreipėsi į Savivaldybės administraciją klausdami, kada bus pradėti Laiptų prie Namo Nr. {…} remonto darbai. Kaip nurodo pareiškėjai, jiems buvo pranešta, jog po dviejų dienų remonto darbai bus pradėti, tačiau iki šiol jokie darbai nėra atlikti. 2.3. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad 2015 metų balandžio mėnesį jie pakartotinai telefonu ir 2015-04-20 raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl neatliktų Laiptų prie Namo Nr. {…} remonto darbų. Atsižvelgdama į tai, Savivaldybės administracija 2015-05-11 raštu Nr. A51-47770/15(2/9/3/24-UK7) pateikė atsakymą, kuris, pareiškėjų nuomone, pažeidžia jų teisėtus lūkesčius dėl Laiptų prie Namo Nr. {…} remonto atlikimo. 2.4. Pareiškėjai pažymi, kad Laiptais prie Namo Nr. {…} naudojasi nemažai Naujosios Vilnios gyventojų, t. y. šalia esančių daugiabučių namų gyventojai, lopšelio-darželio „A“, Vilniaus „B“ darželio-mokyklos, bažnyčios bei kitų visuomeninės paskirties objektų lankytojai.“ 2.5. Pareiškėjai taip pat nurodo, jog Savivaldybės administracijos prašė įrengti Laiptų prie Namo Nr. {…} turėklus.

3. Pareiškėjai Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

4. Su skundu pateikta: 4.1. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Statinių skyriaus 2014-04-29 raštas Nr. A51-35440/14(2.9.3.24-UK7), adresuotas pareiškėjui X ir Seimo nariui Sergej Ursul (kopija), kuriame nurodyta: 4.1.1. „{…} Vilniaus miesto infrastruktūros priežiūra (gatvių, kiemų, šaligatvių, laiptų) priklauso nuo skiriamo finansavimo. Rytinėje Vilniaus miesto dalyje, Rasų, Naujosios Vilnios ir Naujininkų seniūnijų teritorijoje (kalvotoje vietovėje pagal reljefą) yra daug laiptų avarinėje būklėje. Dėl laiptų remonto iš gyventojų gaunama daug prašymų. Kadangi daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų, laiptų ir privažiavimo kelių prie šių namų remontas priklauso nuo Savivaldybės biudžete skiriamų lėšų šiems darbams atlikti, negalime patenkinti visų prašymų per vienerius metus.“ 4.1.2. „Laiptų {…} būklė įvertinta vietoje. Iš abiejų Namo Nr. {…} pusių yra laiptai, kuriuos vietomis reikia remontuoti. Laiptų nuo Namo Nr. {…} link Namo Nr. {…} (kylant į kalną) būklė labai bloga, juos reikia rekonstruoti.“ 4.1.3. „{…} {Savivaldybė suremontuos} laiptų {tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}} avarinės vietas, kai bus skirtas papildomas finansavimas šiems darbams atlikti. Kadangi laiptų remonto darbai – tai imlus rankinis darbas ir dėl didelio kelių specialistų užimtumo šiuos darbus, esant užtikrintam finansavimui, galėsime atlikti {2014 metų} rugsėjo – spalio mėnesį.“ 4.2. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Statinių skyriaus 2015-05-11 raštas Nr. A51-47770/15(2/9/3/24-UK7), adresuotas pareiškėjui X (kopija), kuriame nurodyta: 4.2.1. „Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu Jūsų prašymą dėl Laiptų remonto {…} išnagrinėjo Statinių skyriaus specialistai.“ 4.2.2. „{…} Vilniaus miesto gatvių priežiūra priklauso nuo skiriamo finansavimo. Savivaldybės biudžeto lėšos iš 14 programos „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“, skirtos Miesto ūkio ir transporto departamentui, naudojamos bendrai visų miesto pagrindinių ir šalutinių gatvių, kelių priežiūrai ir remontui, atskirai objektai (kaip nurodyta Jūsų prašyme) nėra išskiriami.“ 4.2.3. „Savivaldybė, vykdydama jai priskirtas funkcijas, dėl lėšų stokos atlieka tik būtiniausius miesto teritorijoje esančių gatvių priežiūros ir remonto darbus, remontuojami avarinės būklės objektai. 2014 metais, atsižvelgiant į avarinę {laiptų tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}} būklę {…}, buvo suremontuoti avarinės būklės minėti laiptai.“ 4.2.4. „Jūsų prašyme minėtų Laiptų {prie Namo Nr. {…}} {…} būklė patenkinama, {…}. {2015 metų} Vilniaus miesto biudžete lėšų kiemų, šaligatvių, privažiavimo kelių, laiptų prie daugiabučių namų remonto darbams lėšų neskirta.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

6. Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 6.1. „{…}. Lietuvos Respublikos Seimo narys S. Ursul 2014-04-04 raštu Nr. SN-S-55 kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl {…} pareiškėjų 2014-03-20 prašymo. Pareiškėjai 2015-04-20 raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl Laiptų {prie Namo Nr. {…}} remonto (nurodytas remonto būdas – monolitiniais blokais).“ 6.2. „{…} skundus buvo pavesta nagrinėti Miesto ūkio ir transporto departamento Statinių skyriaus vyriausiajai specialistei Janinai Stefanovič, atsakingai už rytinės miesto dalies (Naujininkų, Rasų ir Naujosios Vilnios seniūnijų teritorijų) gatvių ir kiemų dangos remonto ir priežiūros darbus.“ 6.3. „Nagrinėjant pareiškėjų {2014-03-20 skundą}, (objekto) {…} Laiptų {prie Namo Nr. {…}} ir laiptų {tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}} būklė įvertinta vietoje. Vadovaudamasi statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004, laiptus apžiūrėjusi komisija, {…}, surašė laiptų apžiūros aktą.“ 6.4. „Pareiškėjams {…} 2014-04-29 buvo atsakyta raštu Nr. A51-35440/14(2.9.3.24-UK7) ir 2015-05-11 raštu Nr. A51-47770/15(2.9.3.24-UK7). {…}.“ 6.5. „Miesto infrastruktūros objektų (gatvių, šaligatvių dangų, laiptų ir kitų objektų) priežiūra ir remontas vykdoma Savivaldybės biudžeto 14 programos „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“, skirtos Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui, lėšomis. {…}.“ 6.6. „Laiptai {prie Namo Nr. {…}} įrengti Namo statybos metu apie 1973 metus pagal tuo metu galiojusius teisės aktus ir reikalavimus kaip Namo infrastruktūrinis elementas kartu su atraminė sienute, atsižvelgiant į teritorijos reljefą bei siekiant apsaugoti Namo pamatą ir nuoCs.“ 6.7. „Laiptų {prie Namo Nr. {…}} būklė gera, jie atitinka reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus ir reglamento STR. 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ esminio statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimus.“ 6.8. „Laiptų priežiūra ir remontas vykdomi {…}, 2011-12-29 atlygintinų paslaugų teikimo sutarties Nr. A72-2183(3.1.36-UK) bei sutarties Nr. A72-2191-(3.1.36-UK) „Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir Centrinės dalių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“, sudarytų su UAB „C“, sąlygomis, atsižvelgiant į patvirtintą Savivaldybės biudžetą bei į avarinę statinio būklę.“ 6.9. „Savivaldybės teritorijoje šalia daugiabučių gyvenamųjų namų esančių laiptų priežiūra ir remontas vykdomi Savivaldybės biudžeto lėšomis. Biudžete lėšos skiriamos bendrai visiems infrastruktūros objektams (gatvių, šaligatvių, kelkraščių, laiptų ir kitų remontui), tikslinės lėšos atskirai laiptų remontui ir priežiūrai nėra išskiriamos. Vilniaus miesto rytinėje dalyje [2015] metais Laiptai {prie Namo Nr. {…}} nebuvo remontuojami. Per pastaruosius metus buvo suremontuoti avarinės būklės laiptai Dariaus ir Girėno gatvėje, Parko gatvėje tarp {Namo Nr. {…} ir Namo {…}}, prie Olandų, Dzūkų kitų gatvių.“ 6.10. „Savivaldybė, vykdydama jai priskirtas funkcijas, dėl lėšų stokos atlieka tik būtiniausius avarinės būklės miesto teritorijoje esančių gatvių, šaligatvių, kelkraščių ir kt. priežiūros ir remonto darbus. Kadangi Laiptų {prie Namo Nr. {…}} būklė buvo įvertinta gerai (laiptų apžiūros aktas), [2015] metais Laiptai {prie Namo Nr. {…}} nebuvo remontuojami. Rytinėje miesto dalyje, kaip jau minėta, [2015] metais Laiptų prie Namo Nr. {…} remontas nebuvo atliekamas. {…}.“ 6.11. „Savivaldybė šiais metais dėl lėšų stokos atlieka tik būtiniausius avarinės būklės miesto teritorijoje esančių asfaltuotų gatvių, šaligatvių, kelkraščių, žvyrkelių ir kitų objektų priežiūros ir remonto darbus. Ar bus atliekami Laiptų {prie Namo Nr. {…}} remonto darbai, priklausys nuo statinio avaringumo ir nuo Savivaldybės tarybos patvirtinto 2016 metų miesto biudžeto lėšų. {…}.“ 6.12. „{…}. Pareiškėjai 2015-04-20 kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl Laiptų {prie Namo Nr. {…}} remonto (nurodytas remonto būdas – monolitiniais blokais), prašyme buvo paminėti ir turėklai. Pareiškėjams buvo atsakyta 2014-04-29 raštu Nr. A51-35440/14(2.9.3.24-UK7) ir 2015-05-11 raštu Nr. A51-47770/15(2.9.3.24-UK7) dėl Laiptų {prie Namo Nr. {…}} remonto galimybių (turėklai nepaminėti) ir paaiškintos Savivaldybės finansinės galimybės dėl biudžete skiriamų lėšų.“ 6.13. „Ateityje, jei Laiptų {prie Namo Nr. {…}} būklė pasikeis ir ji neatitiks reglamente STR. 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ nustatyto esminio statinio reikalavimo – mechaninio atsparumo ir pastovumo, atsiras deformacijų, Savivaldybė atsižvelgs į tai ir atliks Laiptų {prie Namo Nr. {…}} remontą. Klausimą dėl turėklų įrengimo Savivaldybė dar kartą svarstys patvirtinus 2016 metų Savivaldybės biudžetą. {…}.“ 6.14. 2014-04-21 laiptų prie gyvenamojo Namo Nr. {…} ir bendro naudojimo teritorijoje tarp gyvenamųjų namų Nr. {…} apžiūros akte (kopija), be kita ko, nurodyta: 6.14.1. „Komisija, {…}, apžiūrėjo Laiptus prie Namo Nr. {…} {…} ir bendro naudojimo teritorijoje {tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}} {…}.“ 6.14.2. „Komisija nustatė: 1) Laiptai prie Namo Nr. {…} iš kairės (nuo kavinės pusės) Namo pusės įrengti iš monolitinio betono statant Namą Nr. {…} ir įrengiant Namo Nr. {…} infrastruktūrą. Iš vienos pusės laiptų pakopos ir aikštelės sujungtos (remiasi) su Namo Nr. {…} pamatu ir plytų mūro namo siena, iš kitos pusės laiptai sujungti su atramine sienute iš monolitinio betono. Laiptų pakopos yra visos, vietomis yra betono sluoksnio patrupėjimai, pažaidos, nežymus dangos nelygumai, neslidus. Jų būklė gera. Galima būtų atlikti kai kurių vietų smulkų laiptų remontą. 2) Bendro naudojimo teritorijoje laiptai (iš surenkamų g/b pakopų) {tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}} yra sugriuvę. Iš viso laiptų maršo liko tik 50 proc. sugriuvusių ir sutrupėjusių pakopų. Atsiradusios deformacijos ir poslinkiai trukdo normaliam laiptų naudojimui. Laiptai {tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}} avariniai, jų būklė neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniame reglamente STR.2.01.01(l):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ nustatyto esminio statinio reikalavimo mechaninio atsparumo ir pastovumo, todėl toliau naudotis jais nesaugu.“ 6.14.3. „Komisijos išvados: 1) likviduojant bendro naudojimo teritorijoje laiptų {tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}} avarinę būklę būtina atlikti minėtų laiptų remontą, kad galima būtų jais saugiai naudotis; 2) Laiptų {prie Namo Nr. {…}} būklė gera, jie tinkami eksploatacijai, gali būti remontuojamos tik atskiros vietos.“ 6.15. 2014 metų spalio mėnesio Vilniaus miesto Rytinės dalies atliktų darbų akte Nr. 1351/10, be kita ko, nurodyta: „{…} tarp {Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}}: laiptų pakopų remontas ant betono pagrindo {…}; betono pagrindo įrengimas 15 cm storio; šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluosksnio iki 5m2 plytelių {…}; turėklų įrengimas su statramsčiais iš metalinių vamzdžių. {…}.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos teisės aktai: 7.1. Įstatymai: 7.1.1. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. 2. Seimo kontrolieriai netiria {…} savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos. {…}.“ 17 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: {…}; 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; {…}.“ 17 straipsnio 4 dalis – „Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“ 7.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 6 straipsnio 1 dalis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos:: {…}; 21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; {…}.“ 16 straipsnio 2 dalis – „Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: {…}; 15) savivaldybės biudžeto {…} tvirtinimas Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas; {…}.“ 7.1.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta: 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; {…}.“ 7.2. Kiti teisės aktai: 7.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas” reglamentuojama: 36 punktas – „Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai {…} per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.” 37 punktas – „Statinio techninę priežiūrą sudaro: 37.1. nuolatinis statinio būklės stebėjimas; 37.2. statinio periodinės ir specializuotos apžiūros; 37.3. pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; 37.4. remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas {…}. 57 punktas – „Statinių naudojimo priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai {…}: {…}; 57.2. gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų 57.1. punkte, – savivaldybių administracijos; {…}.” 7.2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-825 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ (aktuali redakcija) reglamentuojama: 12 punktas – „Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: {…}; 12.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą; {…}.” 7.2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse reglamentuojama: 30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje“.

8. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika 8.1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998-02-18 nutarimas: „{…} Konstitucijoje numatytos savivaldybių atstovaujamosios institucijos, tiek savivaldybių vykdomosios institucijos pagal savo kompetenciją yra atsakingos už įstatymų, Vyriausybės bei savivaldybės sprendimų tiesioginį įgyvendinimą. Savivalda suponuoja tam tikrą veiklos laisvę ir savarankiškumą, nepriklausomumą nuo valstybės valdžios institucijų. Savivaldybių ir valstybės interesų derinimo principas reiškiasi inter alia tuo, kad valstybė įstatymo apibrėžtomis formomis prižiūri savivaldybių veiklą {…}.“ 8.2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005-07-08 nutarimas: „{…} Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, reiškia, kad įstatymų leidėjas turi teisę ir pareigą, atsižvelgdamas į Konstitucijoje tiesiogiai įtvirtintą išimtinę savivaldybių kompetenciją, apibrėžti savivaldybių tarybų ir joms atskaitingų vykdomųjų organų kompetenciją. {…}. {…} jeigu įstatymuose nustatyta, jog tam tikrus santykius, susijusius su įstatymų reikalavimų – taigi ir įstatymų, kuriais nustatomos savivaldybių funkcijos, reikalavimų – įgyvendinimo tvarka (procedūromis), reguliuoja Vyriausybė, Vyriausybė privalo tai padaryti; toks Vyriausybės nustatytas teisinis reguliavimas yra privalomas ir savivaldybių institucijoms. {…}.“ Tyrimo išvados

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-6 paragrafai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 paragrafe, bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką, nurodytą pažymos 8 paragrafe, konstatuotina: 9.1. Seimo kontrolierius gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Sergej Ursul persiųstą pareiškėjų skundą dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Laiptų prie Namo Nr. {…} priežiūros ir remonto klausimus. 9.2. Dėl pareiškėjų skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolerius kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

10. Kaip reglamentuojama Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 21 punkte ir 32 punktuose, vienos iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka. Remiantis statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas” 36 punktu, statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę, o to paties teisės akto 57.2 punkte įtvirtinta nuostata, numatanti, jog gyvenamųjų namų ir kitų statinių (išskyrus minėtame teisės akte nustatytus atvejus) naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos. Tyrimo metu nustatyta, jog Seimo narys S. Ursul 2014-04-04 raštu Nr. SN-S-55 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, persiųsdamas pareiškėjų 2014-03-20 kreipimasi dėl Laiptų prie Namo Nr. {…} remonto (pažymos 6.1 punktas).

11. Remiantis statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas” 37 punkto nuostatomis, statinio techninę priežiūrą sudaro nuolatinis statinio būklės stebėjimas, statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas, taip pat remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas. Statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ 12.5 punkte įtvirtinta teisės norma, reglamentuojanti, jog priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, turi surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą. Kaip tyrimo metu Savivaldybės administracija informavo Seimo kontrolierių, nagrinėdama pareiškėjų 2014-03-20 kreipimąsi, ji pagal kompetenciją atliko dviejų objektų, t. y. Laiptų prie Namo Nr. {…} ir laiptų, esančių tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}, įvertinimą vietoje (pažymos 6.3 punktas). Atitinkamai, 2014-04-21 buvo surašytas Laiptų prie gyvenamojo Namo Nr. {…} ir bendro naudojimo teritorijoje tarp gyvenamųjų namų Nr. {…} apžiūros aktas, kuriame, be kita ko, nurodyta, jog: 1) bendro naudojimo teritorijoje laiptų tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…} būklė yra avarinė, todėl būtina atlikti šių laiptų remontą; 2) Laiptų prie {Namo Nr. {…}} būklė gera ir jie tinkami eksploatacijai, o remontuojamos gali būti tik atskiros vietos (pažymos 6.15.3 punktas). 12. Tyrimo metu nustatyta, jog, atsižvelgdama į Seimo nario S. Ursul 2014-04-04 persiųstą pareiškėjų 2014-03-20 kreipimąsi ir 2014-04-21 atlikto patikrinimo rezultatus, Savivaldybės administracija iš esmės tinkamai ir laiku 2014-04-29 raštu Nr. A51-35440/14(2.9.3.24-UK7) paaiškino pareiškėjams apie Savivaldybės finansines galimybes atlikti šalia Vilniaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų esančių laiptų priežiūros ir remonto darbus, informuodama apie tai, jog Vilniaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų, laiptų ir privažiavimo kelių prie šių namų remonto galimybės priklauso nuo Savivaldybės biudžete skiriamų lėšų šiems darbams atlikti (pažymos 4.1.1 punktas). Minėtame 2014-04-29 rašte Savivaldybės administracija taip pat nurodė, jog Laiptų prie Namo Nr. {…} ir laiptų, esančių tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}, būklė buvo įvertinta vietoje (pažymos 4.1.2 punktas), pažymėdama, jog laiptų, esančių tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}, būklė yra „labai bloga, juos reikia rekonstruoti“ (pažymos 4.1.2 punktas), remonto darbus planuojant atlikti 2014 metų rugsėjo-spalio mėnesiais. Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikta informacija (Vilniaus miesto Rytinės dalies atliktų darbų akto Nr. 1351/10 kopija), 2014 metų spalio mėnesį buvo atlikti laiptų, esančių tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}, remonto darbai (betono pagrindo įrengimas, laiptų pakopų remontas ant betono pagrindo, turėklų įrengimas su statramsčiais iš metalinių vamzdžių, šaligatvių remontas) (pažymos 6.16 punktas).

13. Tyrimo metu taip pat nustatyta, jog pareiškėjai 2015-04-20 raštu dėl minėtos probleminės situacijos (Laiptų prie Namo Nr. {…} remonto, kreipimesi nurodant remonto būdą -monolitiniais blokais) į Savivaldybės administraciją kreipėsi pakartotinai (pažymos 6.1 punktas). Kaip reglamentuojama Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 punkte, asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į pakartotinį pareiškėjų 2015-04-20 kreipimąsi, 2015-05-11 raštu Nr. A51-47770/15(2/9/3/24-UK7) tinkamai ir laiku informavo juos apie tai, jog Vilniaus miesto gatvių priežiūra priklauso nuo skiriamo finansavimo ir Savivaldybė, vykdydama jai priskirtas funkcijas, dėl lėšų stokos atlieka tik būtiniausius miesto teritorijoje esančių gatvių priežiūros bei remonto darbus, t. y. remontuojami avarinės būklės objektai. Minėtame 2015-05-11 rašte taip pat nurodyta, jog 2014 metais, atsižvelgiant į laiptų, esančių tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}, avarinę būklę, jie buvo suremontuoti (pažymos 4.2.3 punktas), o pareiškėjų 2015-04-20 kreipimesi minimų Laiptų prie Namo Nr. {…} būklė yra patenkinama (pažymos 4.2.4). Papildomai pažymėta, kad 2015 metų Savivaldybės biudžete lėšų kiemų, šaligatvių, privažiavimo kelių, laiptų prie daugiabučių namų remonto darbams neskirta (pažymos 4.2.4 punktas). Šiame kontekste taip pat svarbu pažymėti, jog minėti objektai prižiūrimi iš Savivaldybės biudžeto 14 programos „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“ (pažymos 6.5 punktas), taigi atkreiptinas pareiškėjų dėmesys į tai, kad Laiptų prie Namo Nr. {…} ir laiptų, esančių tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}, priežiūros bei remonto darbų klausimas (įtraukiant turėklų įrengimą) yra tiesiogiai susijęs su Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Savivaldybės teritorijos infrastruktūros gerinimui, dydžiu. Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punkte įtvirtinta nuostata, reglamentuojanti, kad savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas yra išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija. Remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Seimo kontrolieriai netiria savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos, todėl pareiškėjų skundo tyrimas nutrauktinas (Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 4 dalis).

14. Pažymėtina, jog Savivaldybės administracija, Seimo nariui ir pareiškėjams teikdama informaciją, sietiną su jos finansinėmis galimybėmis atlikti Laiptų prie Namo Nr. {…} priežiūros ir remonto darbus, šiuo atveju, manytina, netiksliai nurodė konkrečius objektus (laiptus), ko pasėkoje pareiškėjams dėl to galimai kilo neaiškumų. Įvertinus tyrimo metu surinktą informaciją, darytina išvada, jog pareiškėjai kreipėsi į Seimo narį S. Ursul ir Savivaldybės administraciją dėl Laiptų prie Namo Nr. {…} priežiūros ir remonto klausimų, o Savivaldybės administracija 2014-04-29 rašte Nr. A51-35440/14(2.9.3.24-UK7) (pažymos 4.1.2 ir 4.1.3 punktai) ir 2015-05-11 rašte Nr. A51-47770/15(2/9/3/24-UK7) (pažymos 4.2.3 ir 4.2.4 punktai) buvo pateikta informacija, susijusi ir su laiptų, esančių tarp Namo Nr. {…} ir Namo Nr. {…}, priežiūra bei remontu. Kaip minėta, remiantis Savivaldybės administracijos Seimo kontrolieriui pateiktais duomenimis, Laiptų prie Namo Nr. {…} būklė šiuo metu yra patenkinama (pažymos 6.7 punktas), o ateityje, jei Laiptų prie Namo Nr. {…} būklė pablogės, Savivaldybė atliks Laiptų prie Namo Nr. {…} remontą (pažymos 6.13 punktas). Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolieriaus nuomone, darytina išvada, jog pareiškėjų teisėti lūkesčiai dėl Laiptų prie Namo Nr. {…} remonto darbų pažeisti nebuvo.

15. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad pareiškėjų skundo tyrimas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Laiptų prie Namo Nr. {…} priežiūros ir remonto klausimus, yra nutrauktinas.

16. Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, remiantis Savivaldybės administracijos pateikta informacija, Laiptų prie Namo Nr. {…} turėklų įrengimo klausimas bus pakartotinai svarstomas patvirtinus 2016 metų Savivaldybės biudžetą (pažymos 6.13 punktas). Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad Savivaldybės administracija 2014-04-29 raštu Nr. A51-35440/14(2.9.3.24-UK7) bei 2015-05-11 raštu Nr. A51-47770/15(2/9/3/24-UK7) teikdama pareiškėjams ir Seimo nariui S. Ursul informaciją, sietiną su Laiptų prie Namo Nr. {…} remontu, taip pat Savivaldybės finansines galimybes atlikti remonto darbus, atskirai neinformavo apie Laiptų prie Namo Nr. {…} turėklų įrengimą (pažymos 6.12 punktas), t. y. nepaaiškino, jog jų įrengimo galimybės šiuo atveju taip pat sietinos su Savivaldybės biudžeto lėšomis, ir tokiu būdu pažeidė Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą informacijos išsamumo principą, reiškiantį, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 17 straipsnio 4 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia: pareiškėjų X ir kitų daugiabučio namo, esančio {…}, gyventojų skundo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant šalia minėto namo esančių laiptų priežiūros ir remonto klausimus, nutraukti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rekomenduoja: atkreipti dėmesį į šioje pažymoje pateiktas išvadas ir užtikrinti, kad ateityje, gavus asmenų prašymus, atsakymai į juos būtų parengti ir pareiškėjai informuojami laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų, ypač atkreipiant dėmesį į Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą informacijos išsamumo principą. Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Seimo kontrolierių ir pareiškėjus iki 2015-10-30.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys