2015 m. spalio 06 d. Nr.4D-2015/2-1094

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Sergejaus Ursul persiųstą X, {…} namo (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas) gyventojo (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas), skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiklos, atliekant statinių (Namo dalies) naudojimo priežiūrą.

2. Pareiškėjas informavo Seimo narį, kad: 2.1. jo šeima „gyvena Namo ketvirtame aukšte, {…} bute. Namo {…} buto, esančio aukštu žemiau, savininkas po buto langais įrengė oro išmetimo (paėmimo) angas“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). „Dėl šių įrengimų Pareiškėjas nuolat patiria daug nepatogumų – negali atidaryti langų, kadangi iš veikiančių įrengimų sklinda nemalonūs kvapai. Pareiškėjo nuomone, tokia situacija susiklostė dėl to, kad oro išmetimo angos yra įrengtos nesilaikant statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.“ 2.2. „Pareiškėjo sutuoktinė, A {toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjo sutuoktinė}, 2015-03-16 kreipėsi į Savivaldybę su prašymu organizuoti ir atlikti buto, esančio {…} {toliau citatose ir tekste vadinama – Butas}, naudojimo priežiūrą ir patikrinti, ar Bute nėra atlikta statybos darbų be statybą leidžiančių dokumentų.“ „Savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento {toliau citatose ir tekste vadinama – Departamentas} Būsto renovavimo skyrius {toliau citatose ir tekste vadinama – Skyrius} 2015-03-31 rašte Nr. A51-32341/15-(3.3.10.2-EM4) informavo, kad Skyriaus specialistui 2015-02-09 dalyvaujant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos {toliau citatose ir tekste vadinama – VTPSI} Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus {toliau citatose ir tekste vadinama — VTPSI skyrius} organizuotame Namo patikrinime vizualiai apžiūrėjo ties Butu laiptinės ir fasado išorės bendro naudojimo laikančiąsias konstrukcijas ir nustatė, kad neleistinų deformacijų laikančiosiose konstrukcijose nepastebėta. Skyriaus specialistas 2015-03-06 atliko Namo techninės priežiūros patikrinimą ir nustatė, kad kasmetinės apžiūros atliekamos, nuolatiniai stebėjimai vykdomi.“ 2.3. „2015-05-14 Pareiškėjas pateikė Savivaldybei skundą dėl netinkamai atlikto Namo statybos darbų priežiūros vykdymo. Skyrius 2015-06-18 rašte Nr. A63-633/15(62121)(3.2.1-EM4) pakartotinai informavo Pareiškėją apie atliktą Namo techninės priežiūros patikrinimą.“ Pareiškėjo nuomone, Skyriaus specialistai netinkamai atliko Namo techninės priežiūros patikrinimą – apžiūrėjo Namą tik vizualiai.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

3. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta: 3.1. Pareiškėjos sutuoktinės 2015-03-16 prašyme, adresuotame Savivaldybei, VTPSI skyriui, nurodyta: 3.1.1. „{…} Bute savavališkai, be jokio derinimo su valstybės institucijomis, buvo išgriauta laikanti pertvara su vėdinimo kanalais tarp tualeto ir vonios patalpų, taip pat įrengti ventiliacijos įrenginiai. Faktą, jog ši siena – laikanti pertvara, patvirtina kartu su šiuo prašymu pridedama Namo plano kopija {…}, kurioje aiškiai pažymėta, jog tarp vonios ir tualeto patalpų esančios sienos yra laikančios pertvaros. Dėl tokių Buto remonto darbų yra kilusi grėsmė visiems Namo gyventojams. Laikančios pertvaros išgriovimas Bute pažeidžia teisės aktų reikalavimus, taip pat tokiais veiksmais susilpnintas statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas, kyla statinio griūties grėsmė. Būtina imtis aktyvių veiksmų tam, jog būtų apsaugoti Name gyvenantys žmonės, jų sveikata ir turtas. Savavališkai nugriovę laikančias konstrukcijas Bute asmenys sukėlė pavojų visuomenei, todėl būtina imtis veiksmų, kad tokia situacija būtų ištaisyta.“ 3.1.2. „Be to, Bute atlikti remonto darbai ir įrengti ventiliacijos įrenginiai sąlygoja itin suprastėjusią ventiliaciją visame Name. Kaimyninių butų gyventojai nuolat skundžiasi, jog po ventiliacijos įrenginių įrengimo Bute į kaimyninius butus patenka itin nemalonūs, dirginantys kvapai. Dėl pažeistos Namo ventiliacinės sistemos kaimyniniuose butuose gyvenantys asmenys patiria didelį diskomfortą, yra žymiai suprastėjusi jų gyvenimo kokybė.“ 3.1.3. „Pareiškėjo sutuoktinė buvo informuota, jog Savivaldybė neturi tipinio Namo projekto brėžinių, atitinkančių Buto išplanavimą. Atkreipiame dėmesį į tai, jog tokiu atveju, remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo {toliau citatose ir tekste vadinama ir – SĮ} 29 straipsnio 5 dalies 2 punktu, būtina atlikti statinio ekspertizę. Tik tokiu atveju, palyginant su statinio ekspertize, bus galima įvertinti pažeidimo mastą. {…}.“ 3.1.4. „Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome: 1. Savivaldybę organizuoti Namo ekspertizę; 2. Savivaldybę organizuoti ir atlikti Buto naudojimo priežiūrą ir patikrinti, ar Bute nėra atliktų statybos darbų be statybą leidžiančių dokumentų; 3. VTPSI skyrių dalyvauti organizuojant Namo ekspertizę; 4. VTPSI skyrių dalyvauti Buto patikrinime, kurio metu būtų išaiškinta, ar Bute nėra atliktų statybos darbų be statybą leidžiančių dokumentų; 5. informuoti apie patikrinimą ir šio patikrinimo rezultatus.“ 3.2. Skyrius 2015-03-31 raštu Nr. A51-3234/15C3.3.10.2-EM4), atsakydamas Pareiškėjo sutuoktinei į 2015-03-16 prašymą (reg. Nr. A50-9956/15), pažymėjo: 3.2.1. „{…} Pažymime, kad vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06,03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 12 punktu, statinio ekspertizė atliekama VTPSI, atliekančios statybos valstybinę priežiūrą, arba viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai įvyko statomo ar naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos.“ 3.2.2. „Skyriaus specialistui 2015-02-09 dalyvaujant VTPSI skyriaus organizuotame Namo patikrinime, vizualiai apžiūrėjo ties Butu laiptinės ir fasado išorės bendro naudojimo laikančiąsias konstrukcijas ir nustatė, kad neleistinų deformacijų laikančiosiose konstrukcijose nepastebėta. Skyriaus specialistas 2015-03-06 atliko Namo techninės priežiūros patikrinimą ir nustatė, kad kasmetinės apžiūros atliekamos, nuolatiniai stebėjimai vykdomi. Kasmetinių apžiūrų komisijos pirmininkas yra atestuotas ir turi teisę eiti ypatingo statinio techninės priežiūros vadovo pareigas.“ 3.2.3. „Informuojame, kad Savivaldybei nėra priskirta funkcija tikrinti savavališkų statybos darbų atlikimo teisėtumą. Pažymime, kad vadovaujantis SĮ 27 straipsniu statybos valstybinė priežiūra atliekama Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo {toliau citatose ir tekste vadinama – Įstatymas} nustatyta tvarka. Minėto straipsnio 4 punkte nurodyta, kad statybos valstybinę priežiūrą atliekantys pareigūnai turi teisę netrukdomi patekti į statybvietes, statomus statinius, kreiptis į policiją, kai statybos dalyviai neleidžia statybos valstybinės priežiūros pareigūnams atlikti tarnybinių funkcijų.“ 3.3. Skyrius 2015-06-18 raštu Nr. A63-633/15(62121)(3.2.1-EM4), atsakydamas į Pareiškėjo 2015-05-14 skundą pirmiau nurodytais klausimais (reg. Nr. A60-423/15(32121)), pažymėjo: 3.3.1. „Atkreipiame dėmesį, kad Jums Skyriaus 2015-03-31 raštu Nr. A51-32341/15-(3.3.10.2-EM4) ir 2015-05-07 raštu Nr. A51-46873/15-(3.3.10.2-EM4) buvo pateikta informacija dėl statybos darbų priežiūros vykdymo.“ „Pakartotinai paaiškiname, kad {…}“ (nurodyta informacija, pacituota šio rašto 3.2.1-3.2.3 papunkčiuose). 3.3.2. „{…} vadovaujantis SĮ 42 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatomis, statinių naudojimo priežiūros vykdytojai turi teisę kartu su statinio techniniu prižiūrėtoju patekti į butus ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti statinio laikančiąsias konstrukcijas, kai statinio apžiūros akte užfiksuotos neleistinos statinio laikančiųjų konstrukcijų deformacijos arba gautas statinio bendraturčių pagrįstas pranešimas, kad dėl statybos darbų bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gali būti susilpnintas statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas ir dėl to gali kilti statinio griūties grėsmė. Statinio naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto pareigūnas gali patekti į butą ir kitas gyvenamąsias patalpas jų naudotojų sutikimu, o atsisakius įsileisti, pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į butą ir (ar) kitas gyvenamąsias patalpas. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, statinių naudojimo priežiūros vykdytojai turi teisę kreiptis į teismą dėl patekimo į gyvenamąsias patalpas, kai yra apžiūros metu nustatytos statinių laikančiųjų konstrukcijų neleistinos deformacijos.“ 3.3.3. „{…} Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, pirmosios knygos, bendrųjų nuostatų 1.138 straipsniu, Pareiškėjui yra suteikiama teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta galimai pažeista ar ginčijama jo teisė ar teisėti interesai.“

4. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes (pažymos 1-3 paragrafai), kreipėsi į: 4.1. Savivaldybę, prašydamas pateikti: 1) 2015-02-09 statinio techninės priežiūros patikrinimo akto kopiją, informuoti apie reikalavimų, jeigu jie buvo pateikti, įgyvendinimo kontrolės rezultatus; 2) dokumento, kuriuo buvo užfiksuota, kad „neleistinų deformacijų laikančiosiose konstrukcijose nepastebėta“ kopiją; motyvuotai paaiškinti: 1) ar Apraše nustatyta tvarka buvo atliktas Namo dalies (Buto) patikrinimas, siekiant nustatyti, ar nevykdomi Bute statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Jeigu nebuvo tokio patikrinimo, nurodyti priežastis, atlikti patikrinimą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kartu informuojant, ar Bute atliktiems remonto darbams buvo privaloma turėti statybą leidžiančius dokumentus; 2) ar buvo patikrintas Namo ventiliacijos įrenginių (po Bute atlikto remonto) atitikimas teisės aktų reikalavimams; jeigu taip – pateikti tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ne – atlikti patikrinimą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus; informuoti, kodėl Pareiškėjui (Pareiškėjo sutuoktinei) nebuvo suteikta informacija, ar Bute atliktiems remonto darbams buvo privaloma turėti statybą leidžiančius dokumentus; paaiškinti, kodėl šiuo atveju nebuvo įgyvendinama teisės aktuose numatyta sąlyga dėl ekspertizės atlikimo tuo atveju, kai „gautas {…} statinio naudotojo skundas, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų, nustatytų SĮ 4 straipsnio l dalyje {…}“; pateikti visą kitą informaciją, Jūsų nuomone, reikalingą Savivaldybės pareigūnų veiklos juridiniam vertinimui; 4.2. VTPSI, prašydamas pateikti išvadą dėl Bute atliktų remonto darbų atitikimo teisės aktų reikalavimams (kartu informuojant, ar Bute atliktiems remonto darbams buvo privaloma turėti statybą leidžiančius dokumentus); pateikti motyvuotą nuomonę, ar šiuo atveju pagrįstai neįgyvendinami Reglamento 12.1 ir 12.2 punktų reikalavimai dėl statinio ekspertizės atlikimo.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Iš Savivaldybės 2015-08-26 raštu Nr. A51-81106/15-(3.3.10.2-EM4) Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 5.1. Skyriaus „specialistas atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimą atliko 2015 03-06 (akto Nr. A32-497/15(2.9.2.8-AP2) {…} {toliau citatose ir tekste vadinama – Priežiūros aktas}. Priežiūros akte yra įrašyta, kad gyvenamojo Buto laiptinės ir fasado išorės bendro naudojimo laikančiosiose konstrukcijose neleistinų deformacijų nepastebėta. Akte reikalavimų vykdyti remonto darbus nebuvo pateikta, nes nebuvo nustatyti pastato defektai, remonto darbų poreikis.“ Priežiūros akte pažymėta: „{…} 3. Atrankos būdu apžiūrėjus Namo fasadą, laiptinę, jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė tokia: Pastato fasado sienoje nuo cokolio į viršų yra vertikalus įtrūkimas, įtrūkęs plytų mūras, uždėtas markeris. Ties šiukšlių konteinerine yra įdubusi šaligatvio danga. Ties Butu bendro naudojimo konstrukcijose neleistinų deformacijų nepastebėta. Laiptinėje vietomis sienų dažai atsilupę. {…}; 4.2. sezoninių (periodinių) apžiūrų atlikimas ir pastebėtų trūkumų šalinimo organizavimas: nuolatiniai stebėjimai vykdomi, kasmetinės apžiūros atliekamos, defektai šalinami.“ 5.2. „Skyriaus specialistas 2015-02-09 dalyvavo Skyriaus organizuotame Buto patikrinime. Patikrinimo metu VTPSI skyrius tikrino, ar nėra vykdomi statybos darbai Bute, tačiau į Butą nebuvo galimybės patekti, o vizualiai (ir iš išorės) nebuvo matyti, kad vykdomi statybos darbai. Informuojame, kad Savivaldybei pagal kompetenciją nėra priskirta funkcija tikrinti statybos / remonto darbų atlikimo teisėtumą, nustatyti atliktų statybos / remonto darbų teisėtumo pažeidimus, teikti išvadas, ar atliekamiems statybos / remonto darbams reikia statybą leidžiančio dokumento. Statinių naudojimo priežiūros vykdytojai pastatų apžiūros metu pastebėję, kad apžiūrimame pastate vykdomi statybos / remonto darbai, teikia turimą informaciją apie vykdomus remonto darbus VTPSI, kuri vadovaujantis SĮ 27 straipsniu atlieka statybos valstybinę priežiūrą Įstatymo nustatyta tvarka. {…}. Statinių naudojimo priežiūros vykdytojai pastatų apžiūros metu pastebėję, kad apžiūrimame pastate vykdomi statybos / remonto darbai pagal kompetenciją negali teikti išvadų, kad statybos / remonto darbai atliekami pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus.“ 5.3. „{…} Bute ventiliacijos kanalai yra įrengti po minėto Buto langais (palange), Namo bendrojo naudojimo objekte / konstrukcijoje – išorinėje sienoje. Namo sienoje įrengti Buto buitinio prietaiso ventiliacijos kanalai nėra pastato bendro naudojimo objektas, todėl ventiliacijos kanalai nebuvo tikrinami.“ 5.4. „{…} vadovaujantis {…} SĮ 42 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatomis, statinių naudojimo priežiūros vykdytojai turi teisę kartu su statinio techniniu prižiūrėtoju patekti į butus ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti statinio laikančiąsias konstrukcijas, kai statinio apžiūros akte užfiksuotos neleistinos statinio laikančiųjų konstrukcijų deformacijos arba gautas statinio bendraturčių pagrįstas pranešimas, kad dėl statybos darbų bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gali būti susilpnintas statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas ir dėl to gali kilti statinio griūties grėsmė. Statinio naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto pareigūnas gali patekti į butą ir kitas gyvenamąsias patalpas jų naudotojų sutikimu, o atsisakius įsileisti, – pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į butą ir (ar) kitas gyvenamąsias patalpas. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, statinių naudojimo priežiūros vykdytojai turi teisę kreiptis į teismą dėl patekimo į gyvenamąsias patalpas, jeigu apžiūros metu buto savininkas geranoriškai neįsileidžia apžiūrėti jo patalpas, tik tuo atveju, kai apžiūros metu yra nustatytos statinių laikančiųjų konstrukcijų neleistinos deformacijos.“ „Skyriaus specialistui 2015-03-06 atlikus Namo techninės priežiūros patikrinimą, nebuvo nustatyta Namo laikančiosiose konstrukcijose neleistinų deformacijų ir nebuvo nustatyta neatitikimų esminiams statinio reikalavimams.“ 5.5. Savivaldybė 2015-05-07 raštu Nr. A51-46873/15(3.3.10.2-EM4), pateikdama pažymos 5.2 ir 5.4 punktuose nurodytą informaciją, Pareiškėjui kartotinai paaiškino, kodėl neužsakoma Namo ekspertizė.

6. Iš VTPSI 2015-09-04 raštu Nr. (23.2)2D-13192 Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 6.1. VTPSI skyriaus raštuose pažymėta: 6.1.1. 2015-02-11 rašte Nr. 2D-2163 (adresuotas Pareiškėjui, Savivaldybei ir Administratoriui) – „VTPSI skyrius, atsižvelgdamas į skunduose nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis Įstatymo 11 straipsniu, 2015-02-09 {…} atliko {…}, faktinių duomenų patikrinimą vietoje ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. (23.31)FAK-121 (toliau – Aktas). {…} Akto 2 punkte nustatyta, kad Namo po trečiame aukšte esančio Buto langais išorinėje sienoje įrengtoms angoms ir Bute esančiam recirkuliavimo įrenginiui įrengti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi. {…} Akto 3 punkte nurodyta, kad VTPSI skyrius „neturi teisinio pagrindo patekti į Butą. {…} siunčiame Savivaldybei {…} skundo kopiją ir prašome kartu su techniniu prižiūrėtoju atlikti Namo naudojimo priežiūrą; nustačius, kad statinyje atlikti statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, pranešti VTPSI pridedant dokumentų kopijas (patikrinimo aktą, nuotraukas, Namo projektą ir (ar) statinio ekspertizę). Pažymėtina, kad Savivaldybės įgaliotas specialistas turi nustatyti pažeidimų mastą (kokios naujos laikančiųjų konstrukcijų dalys yra įrengtos, pertvarkytos ar išmontuotos), palyginti esamą situaciją su projektine Namo dokumentacija, o jei tokios nėra – vadovaujantis SĮ 29 straipsnio 5 dalies 2 punktu, reikalauti, kad statinio naudotojas arba statinio techninis prižiūrėtojas organizuotų statinio ekspertizę. Įvertinus minėtus dokumentus konstatuoti atliktų darbų statybos rūšį ir statybą leidžiančio dokumento ar projektinės dokumentacijos parengimo privalomumą. {…}.“ Akte taip pat pažymėta: „{…} Buto savininkė B {…} elektroniniu laišku informavo, kad šiuo metu vyksta teismas, šią aplinkybę patvirtino ir Pareiškėjas {…}, civilinėje byloje Nr. {…} keliamas klausimas, ar Bute po langais įrengtos vėdinimo sistemos pažeidžia minėto reglamento“ (STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“) reikalavimus“; „{…} Savivaldybės ir Administratoriaus atstovai informavo, kad viduje esanti galimai laikančioji siena tarp tualeto ir vonios galimai buvo išgriauta prieš 4 metus, tą aplinkybę patvirtina ir Pareiškėjas. Vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 10 punktu, VTPSI, vykdydama statybos valstybinę priežiūrą, turi teisę netrukdomai patekti į visas statybvietes ir jose statomus, rekonstruojamus, remontuojamus ar griaunamus statinius. SĮ 2 straipsnio 21 dalyje nurodyta, kad statybvietė tai statinys – kai visi statybos darbai atliekami statinio viduje. Vadovaujantis minėtomis teisės aktų normomis VTPSI gali patekti tik į statybvietes, kai statybos darbai atliekami statinio viduje realiu laiku (šiuo metu), todėl VTPSI teisė tikrinti butuose galimai savavališkai ar pažeidžiant teisės aktų normas anksčiau atliktų darbų nėra suteikta“; 6.1.2. 2015-05-15 rašte Nr. 2D-7020 (adresuotas Pareiškėjui, Savivaldybei) – „{…} Prašome informuoti VTPSI, ar Savivaldybė nurodė Administratoriui atlikti statinio ekspertizę {…}, taip pat informuoti, ar buvo atlikta Buto naudojimo priežiūra“; 6.1.3. 2015-06-29 rašte Nr. 2D-9458 (adresuotas Pareiškėjui) – Buto savininkė pateikė kapitalinio remonto projektą; „Minėto projekto sprendiniuose nurodyta, kad pašalinama dalis laikančios sienos tarp tualeto ir vonios kambario, kurios statybai pakanka parengto projekto, o gauti statybą leidžiančio dokumento neprivaloma, todėl minėti atlikti statybos darbai yra teisėti.“ 6.2. „{…} Buto savininkė B (toliau – Statytoja) 2015-02-17 per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ pateikė prašymą Nr. LN/0156771, prie kurio yra pateiktas Buto kapitalinio remonto projektas, kurio sprendiniuose nurodyta, kad pašalinama dalis laikančiosios sienos tarp tualeto ir vonios kambario. Informuojame, kad, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedu, minėtiems statybos darbams, jeigu nėra keičiama pastato išvaizda, pakanka parengto kapitalinio remonto projekto, todėl statybą leidžiantys dokumentai nėra privalomi.“ 6.3. „VTPSI skyrius 2015-02-11 raštu Nr. 2D-2163 prašė Savivaldybės atlikti naudojimo priežiūrą dėl galimai savavališkai atlikto kapitalinio remonto, o jeigu nėra galimybės nustatyti atliktų darbų statybų rūšies, reikalauti iš statinio naudotojo ar statinio techninio prižiūrėtojo atlikti statinio ekspertizę, tačiau paaiškėjus aplinkybei, kad yra parengtas kapitalinio remonto projektas, ekspertizės atlikimas dėl statybos rūšies nustatymo netenka prasmės.“ 6.4. „Pareiškėjo nuomone, dėl išgriautos sienos buvo sugadinti (užaklinti) vidinėje Namo sienoje esantys vėdinimo kanalai. SĮ 29 straipsnyje ir statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (toliau – STR 1.06.03:2002) 12 punkte nurodyta, kad statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai: 1) įvyko statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos; 2) gautas statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo skundas arba yra prielaidų, kad statinys neatitinka esminių statinių reikalavimų, nustatytų 2011-03-09 Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011. Buto laikančiųjų konstrukcijų (sienos tarp tualeto ir vonios kambario) ardymas įteisintas kapitalinio remonto projektu, todėl, vadovaujantis STR 1.06.03:2002 13 punktu, statinio bendroji ar dalinė ekspertizė taip pat gali būti atliekama statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo pageidavimu. Namo statinio naudotojas yra Namo administratorius UAB „C“ (toliau – Administratorius), kuris, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ (toliau – STR 1.12.05:2010) 5.2.2. punktu, turi užtikrinti, kad būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Todėl asmuo, kurio teisės ar interesai yra pažeidžiami, gali prašyti Administratoriaus atlikti STR 1.06.03:2002 nustatyta tvarka statinio ekspertizę, kurios metu būtų atlikti statinio tyrinėjimai (vėdinimo kanalų skaičius, jų užaklinimo vietų nustatymas ir priemonės vėdinimo kanalų atstatymui).“ 6.5. „Papildomai informuojame, kad, vadovaujantis {…} SĮ 42 straipsnio l dalies 3 punktu, gyvenamųjų namų naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos, todėl, jeigu Administratorius nevykdo asmens prašymo, asmuo turi teisę kreiptis į Savivaldybę ir prašyti taikyti administracinę nuobaudą dėl pareigų, numatytų STR 1.12.05:2010, nevykdymo, t. y. – dėl pažeidžiamų trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų neužtikrinimo.“

7. Pareiškėjas šio tyrimo metu: 7.1. pateikė papildomą informaciją, t. y. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-11 sprendimą civilinėje byloje Nr. {…}, kuriame pažymėta, kad teismas: 7.1.1. „nustatė: Ieškovė {Pareiškėjo sutuoktinė} prašo įpareigoti B savo lėšomis pašalinti ventiliacines angas, įrengtas Bute po langais, kaip neatitinkančias STR 2.09.02:2005 reglamento reikalavimų bei priteisti į valstybės biudžetą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos išlaidas. Nurodė, kad ji gyvena bute, esančiame {…}, 4 Namo aukšte. Tame pačiame Name, tik 3 aukšte, Bute, gyvena atsakovė, kuri savo Bute po langais įrengė ventiliacines angas {…}. Dėl ventiliacinės angos įrengimo iš Buto patenka išmetamas oras ir nemalonūs kvapai į jos butą, dėl ko ji kelis kartus kreipėsi į atsakovę, tačiau ši į jos pastabas dėl į butą patenkančių nemalonių kvapų ir prašymus susitvarkyti ventiliacines angas nereagavo. Dėl įrengtų ventiliacinių angų ji patiria nemalonumus – negali vėdinti kambarių, į butą patenka nemalonūs ir dirginantys kvapai. Taip pat didelius nepatogumus patiria jos I grupės invalidumą turintis, šizofrenija sergantis sūnus, kurį dirgina nemalonūs kvapai. UAB „D“ inžinierė E, atvykusi apžiūrėti ventiliacinių angų, konstatavo, kad atsakovės oro išmetimo angos neatitinka STR 2.09.02:2005 reglamento, nes išmetamas oras yra dirgčiojančio kvapo ir atstumas nuo angų iki 4 aukšte atidaromų langų yra 2,5 m. Į jos prašymą ištirti ventiliacijos angų įrengimo atitikimą STR 2.09.02:2005 reglamento reikalavimams, Savivaldybės Skyriaus vedėja Stasė Kvedarienė 2012-07-20 raštu Nr. A-63-633-(505468)(3.2.1.-EM4) atsakė, kad vėdinimo recirkuliavimo įrenginys yra paprastas buitinis prietaisas, jo įrengimui nereikalingas projektas ir jo įrengimas priskiriamas paprastiems statybos darbams, jų įrengimo ir naudojimo SĮ nereglamentuoja, tačiau oro šalinimas ir paėmimas yra reglamentuojamas STR 2.09.02:2005 reglamentu „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ {…}. Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertas paaiškino, jog nustatyti, iš kur patenka blogas kvapas, pakankamai sudėtinga. Būtina išspręsti klausimą, iš kur ateina blogas kvapas – iš atsakovės Buto ar per šachtą. Mano, jog labiau tikėtina, kad užteršta Namo ventiliacinė šachta. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovės įrengta ventiliacinė sistema neprijungta prie Namo šachtos. Nustatyti blogo kvapo šaltinį pakankamai sunku, šiuo metu negalima. Išvalius Namo ventiliacinės sistemos šachtą arba joje pastačius įdėklą, galimai blogo kvapo problema būtų išspręsta. Tokią išvadą sąlygoja tai, kad anksčiau blogo kvapo nebuvo. Kita vertus, nėra aišku, kuriuos ventiliatorius įjungia atsakovė – vonios (natūrali ventiliacija, įrengta Bute, kuri orą ima iš Namo ventiliacinės sistemos šachtos), ar po langais. Ekspertas tyrė tik išorines ventiliacines angas, įrengtas po langais Namo išorėje. Tikimybė, kad, atsakovei įjungus ventiliacines angas po langais, oras iš atsakovės Buto patektų į ieškovės butą, yra tik teorinė. Pažymėjo, kad stiprus oro srautas pakliūva ir per W/C ventiliacinę angą iš šachtos. Galima atlikti bandymus esant palankioms klimatinėms oro sąlygoms (vėjo krypčiai ir pan.), tikrinti iš atsakovės oro į lauką patenkančio oro patekimo į ieškovės butą galimybių tikimybę (pvz., paleisti dūmus {…} ir tikrinti, ar jie patenka į ieškovės butą, tačiau, jei oras lauke bus netinkamas, nieko nustatyti nepavyks). Šiuo metu atsakyti į klausimą, iš kur ateina blogas kvapas, negalima. Paaiškino, kad paprastai ventiliacija po langais gerina patalpų būklę – mažina drėgmę, grynina orą. Ekspertas nurodo, kad mano, jog blogas kvapas patenka ne per ventiliacines angas, o per šachtą, ir būtent šachtoje greičiausiai yra blogo kvapo šaltinis. Atliekant ekspertizę, ieškovės bute blogo kvapo nejautė, įvertinant tai, kad supratimas apie blogą kvapą gali būti subjektyvus. Atkreipė dėmesį tai, koks stiprus kvapas turėtų būti Bute, kad panašios koncentracijos kvapas ateitų iki ieškovės buto ir jis būtų jaučiamas. Be to, tyrimui reikšmės turi 5-3 aukštai toje pačioje laiptinėje. Gali būti, jog atsakovams savo bute WC, vonioje įjungus natūralią ventiliaciją (ventiliatorius), pas ieškovę blogas kvapas patenka iš šachtos“; 7.1.2. „Ieškinys netenkintinas. {…}. Ginčai teisme nagrinėjami vadovaujantis Civilinio proceso kodekse įtvirtinta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisykle, numatančia, kad kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str. str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.). Ieškovė, teigianti, jog atsakovės B oro išmetimo (ar paėmimo) angos neatitinka STR 2.09.02:2005 reglamento, numatančio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo reikalavimus įrengimams, šalinantiems orą, o išmetamas oras dirginančio kvapo, teismui pateikė tik 2011-07-27 surašytą inžinierės E apžiūros aktą, kuriame nurodyta, jog apžiūrėjus iš lauko Namo 3 aukšto oro išmetimo (ar paėmimo) angas, kurios įrengtos po langu, nustatyta, kad oro išmetimas neatitinka STR 2.09.02:2005 reglamento reikalavimų; išmetamas oras dirginančio kvapo ir atstumas iki 4 a atidaromų langų 2,5 m, tai pažeidžia reglamentuotą atstumą oro išmetimui {…}. Teismo posėdžio metu liudytoja E, surašiusi minėtą 2011-07-27 apžiūros aktą, patvirtino, kad apžiūrą atliko tik iš lauko pusės, „apžiūros lape įrašė skaičių 2,5 metro“; „šitas skaičius įrašytas neatlikus tikslaus matavimo“; liudytoja „nebuvo pakilusi ir nematavo“, „iš akies parašė“, liudytoja nurodė, kad jai net nežinoma, kokia įranga ten Bute sumontuota, liudytoja „sprendė pagal groteles“. Taip pat liudytoja E patvirtino, kad išvadą, jog oras yra dirginančio kvapo, ji parašė remdamasi tik subjektyviu žodiniu užsakovo paaiškinimu, pati nebuvo ten pakilusi, neuostė, nesinaudojo jokia įranga oro užterštumo matavimui; apie kvapo pobūdį pasakė užsakovas, kad išmetamas oras yra blogo kvapo. Apeliacinės instancijos teismui 2014-02-17 nutartimi panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą akcentuojant, kad „{…} nagrinėjamai bylai reikšmingiausia aplinkybė yra tai, ar atsakovės Bute po langais įrengtos vėdinimo sistemos pažeidžia teisės aktų (be kita ko, reglamento STR 2.09.02:2005) reikalavimus, t. y. jos įrengtos netinkamai {…}, o jų šalinamas oras kelia pavojų žmonių sveikatai“, tiesai nustatyti, nurodė, kad būtina atlikti išsamų atsakovės Bute įrengtų vėdinimo sistemų tyrimą ir pateikti teismui kompetentingas ir nepriklausomas išvadas, ar šios sistemos įrengtos pažeidžiant / nepažeidžiant teisės aktų reikalavimus, o jų veikimas kelia / nekelia pavojų (-aus) aplink gyvenančių žmonių sveikatai {…}. Teismas, vykdydamas apeliacinės instancijos teismo nurodymą, byloje 2014-04-07 nutartimi paskyrė ekspertizę dėl ventiliacinių angų įrengimo po atsakovės Buto langais atitikimo teisės aktų reikalavimams {…}. Atliktos teismo ekspertizės akte nurodyta, kad „remiantis esama situacija ir pateikta STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ medžiaga matyti, kad atsakovės B įrengta vėdinimo sistema ieškovės {…} ir kitų kaimynų atžvilgiu neprieštarauja, nes pagal STR reikalavimus atstumas tarp gyvenamųjų pastatų oro šalinimo ar ėmimo angų ir varstomų langų nereglamentuojamas; Bute įrengta vėdinimo sistema prieštarauja tik pačios B Buto projektiniam įrengimo reikalavimui, nes pagal STR reikalavimus atstumas tarp gyvenamųjų pastatų oro šalinimo ir ėmimo angų, tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, turi būti ne mažesnis nei 1500 mm, o pagal faktą yra apie 400 mm; kadangi, pasak {…}, buto gyventojų, jie patiria nemalonius kvapus, atsidarius langus, tikėtina, kad nemalonūs kvapai patenka per daugiabučio gyvenamojo namo vėdinimo šachtą, kuri yra tualeto, vonios ir virtuvės patalpose“ {…}. Ieškovės papildomai pateiktame UAB „C“ 2014-07-17 išduotame rašte Nr. NB-RS-14-1075 nurodyta, kad Namo butuose montuoti ventiliatorius virtuvės, tualeto ir vonios patalpų sistemose nerekomenduojama, pajungus ventiliatorius į bendrą ventiliacijos šachtą (jiems veikiant) gali būti sutrikdyta natūrali ventiliacijos trauka {…}. Įvertinus teismui papildomai pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę pašalinti ventiliacines angas, įrengtas po Buto langais, kaip neatitinkančias STR 2.09.02:2005 reglamento reikalavimų, negali būti tenkinamas, nes ekspertas tiek ekspertizės akte nurodė, kad atsakovė, įrengdama ginčo ventiliacines angas, teisės aktų reikalavimų nepažeidė, tiek tai patvirtino teismo posėdžio metu bei akcentavo, kad būtina nustatyti blogo kvapo šaltinį. Atliekant ekspertizę ekspertas blogo kvapo šaltinio netyrė, nes toks klausimas nebuvo pateiktas, be to, pažymėjo, jog atlikdamas ekspertizę jis apžiūrėjo šalių gyvenamąsias patalpas ir blogo kvapo tuo metu nejautė. Ekspertas byloje papildomai akcentavo, jog blogo kvapo šaltinis greičiausiai yra pačioje Namo šachtoje, o tam reikalingi atskiri tyrimai. Kasacinės instancijos teismas, formuodamas teisminę praktiką, ne kartą yra pabrėžęs, kad kiekvienoje civilinėje byloje yra labai svarbu nustatyti bylos nagrinėjimo ribas ir įstatymo nustatyta tvarka teisingai paskirstyti šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą (LAT {Lietuvos Aukščiausiojo Teismo} 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010). Ieškovė savo reikalavimą formuluoja prašydama įpareigoti atsakovę pašalinti ventiliacines angas, įrengtas po Buto langais, kaip neatitinkančias STR 2.09.02:2005 reglamento reikalavimų (CPK 135 str. l d. 4 p.), ieškinio faktinį pagrindą įvardindama blogo kvapo patekimą iš atsakovės buto pastarajai įjungus po langais įrengtą ventiliacinę sistemą (CPK 135 str. l d. 2 p.). Minėta, kad kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Ekspertui klausimą formulavo ieškovės atstovas (advokatas), ekspertas tiksliai, aiškiai ir išsamiai atsakė į jam pateiktą suformuluotą klausimą, dėl ko skirti nei papildomos, nei pakartotinės ekspertizės nebuvo pagrindo (LR CPK 219 str.). Ieškovės atstovo Namą administruojančios bendrovės pateiktas raštas (2014-07-17) nepaneigia eksperto išvados bei nesudaro pagrindo ja abejoti, nes rašte nurodyta, kad „…butuose montuoti ventiliatorius virtuvės, tualeto ir vonios patalpų sistemose nerekomenduojama“. Tokių aplinkybių kaip ieškinio pagrindo ieškovė nenurodė, ji nenurodo, kad blogas kvapas į jos butą patenka atsakovei įjungus buto vonios, WC ir virtuvės patalpose sumontuotas ventiliacinės sistemas. Ieškovė nurodo, kad blogas kvapas į ieškovės butą patenka iš atsakovės Buto, atsakovei įjungus ventiliacines sistemas, esančias po langais. Ši sistema įrengta Namo išorėje. Teismui taip pat nepateikta įrodymų, kad blogo kvapo šaltinis yra atsakovės Bute (LR CPK 12, 178, 179 str. str.). Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, esant blogam kvapui atsakovės Bute, būtų nusiskundimai iš kitų tos pačios laiptinės Namo gyventojų, tačiau įrodymų dėl tokių skundų į bylą nepateikta (LR CPK 12, 178 str. str.). UAB „D“ raštas negali būti pripažįstamas tinkamu įrodymu byloje vadovaujantis CPK 177 str. 3 dalies nuostatomis, numatančiomis, kad bylos aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtintos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Analizuojant aktą, nustatyta, kad jis surašytas neatlikus jokių tikslių matavimų, neapžiūrėjus atsakovės Bute sumontuotos įrangos. Todėl teismas laiko, kad, ieškovei pasirinkus netinkamą savo teisės gynimo būdą, ieškovės reikalavimas negali būti tenkinamas. Tokią praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatavęs, kad ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko (ir pagrindo) tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-13 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-485/2008). Nustatytų aplinkybių ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas konstatuoja, kad pagal suformuluotą ieškinio dalyką ir nurodytą ieškinio pagrindą ieškinys atmestinas“; 7.1.3. „Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą“; 7.2. žodžiu informavo, kad ginčas teisme tęsiamas toliau.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos įstatymai: 8.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka.“ 8.2. Statybos įstatyme (SĮ) nustatyta: 8.2.1. 4 straipsnio 1 dalis – „Statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę pagal jo naudojimo paskirtį atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus.“ 8.2.2. 27 straipsnio 1 dalis – „1. Statybos valstybinė priežiūra atliekama Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka“; 8.2.3. 29 straipsnio 5 dalis – „Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai: 1) įvyko statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos; 2) gautas statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo skundas arba yra prielaidų, kad statinys neatitinka esminių statinių reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011“; 8.2.4. 40 straipsnis – „1. Statinių naudotojai privalo: {…}; 3) šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą; 4) suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai; {…}“; 8.2.5. 41 straipsnis – „1. Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. Statinio techninis prižiūrėtojas gali būti paskirtas ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais. {…}. 3. Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę. {…}. 5. Statinio techninę priežiūrą sudaro: 1) nuolatinis statinio būklės stebėjimas, kurio tikslas – nustatyti vizualiai pastebimus statinio būklės pokyčius statinio naudojimo metu; 2) statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurių tikslas – nustatyti statinio techninės būklės pokyčius per tam tikrą laiką {…}; 3) pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; 4) remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas. 6. Paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį ar įvykus statinio avarijai, statinio naudotojas ir (ar) statinio techninis prižiūrėtojas privalo imtis priemonių žmonėms apsaugoti ir kitų šio įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių“; 8.2.6. 42 straipsnis – „1. Statinių naudojimo priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai: {…}; 3) statinių, nenurodytų šio straipsnio l dalies 2 punkte, – savivaldybių administracijos; {…}. 2. Statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo šio įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus. 3. Viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą, turi teisę: 1) paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, pareikalauti, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti, {…}; 2) nustatyti terminus visiems l punkte išvardytiems veiksmams įvykdyti ir nedelsiant pranešti statinio savininkui (kai naudotojas nėra statinio savininkas); {…}; 6) kartu su statinio techniniu prižiūrėtoju patekti į butus ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti statinio laikančiąsias konstrukcijas, kai statinio apžiūros akte užfiksuotos neleistinos statinio laikančiųjų konstrukcijų deformacijos arba gautas statinio bendraturčių pagrįstas pranešimas, kad dėl statybos darbų bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gali būti susilpnintas statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas ir dėl to gali kilti statinio griūties grėsmė. {…}.“ 8.3. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (Įstatymas) 11 straipsnyje nustatyta: „1. Inspekcija statybos patikrinimus atlieka: {…}; 3) viešojo administravimo subjektų, fizinių asmenų, juridinių asmenų ir jų padalinių, kitų juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų ir jų padalinių pateiktų skundų ar pranešimų pagrindu; {…}. 2. Statybos patikrinimus atlieka Inspekcijos pareigūnai. {…}. 4. Inspekcijos pareigūnas {…} patikrinimo metu: 1) išnagrinėja statytojo pateiktus dokumentus ir patikrinimo metu pareikalautus dokumentus; 2) patikrina statinio atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams, nurodytiems Statybos įstatyme; {…}; 4) patikrina, ar statinio statyba nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, kai statinio projektas nėra privalomas; {…}. {…}. 6. Užbaigus statybos patikrinimą, surašomas statybos patikrinimo aktas. {…}. Jeigu statybos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų ar statinio projekto sprendinių {…} pažeidimų, Inspekcijos pareigūnas surašo privalomąjį nurodymą statytojui per privalomajame nurodyme nustatytą {…} terminą šiuos pažeidimus pašalinti {…}.“ 8.4. Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnyje nustatyta: „1. Seimo kontrolierius {…} priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: {…}; 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme; {…}; 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. {…}. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

9. Kiti teisės aktai 9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ 12 punkte nustatyta: „Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: {…}; 12.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje; 12.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti: {…}; 12.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą; 12.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą {…}; 12.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 12.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą; {…}.“ 9.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ nustatyta: 9.2.1. „12. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: {…}; 12.2. patikrinti: {…}; 12.2.3. ar atliekamos statinio periodinės ir specialiosios apžiūros; 12.2.4. ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai; 12.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje; 12.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti: 12.4.1. ar statinys naudojamas pagal paskirtį {…}; 12.4.2. ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų {…}, jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, pranešti Inspekcijai; {…}; 12.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą; 12.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą {…}; 12.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 12.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą; {…}“; 9.2.2. „13. Apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti raštu statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas).“ 9.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 AM įsakymu Nr. 214 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Reglamentas) nustatyta: 9.3.1. „12. Statinio ekspertizė atliekama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atliekančios statybos valstybinę priežiūrą, arba viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai: {…}; 12.2. gautas {…Į statinio naudotojo skundas, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų, nustatytų SĮ 4 straipsnio l dalyje {…}“; 9.3.2. „13¹. Statinio bendroji ar dalinė ekspertizė taip pat gali būti atliekama statytojo (užsakovo) {…} ar statinio naudotojo {…} pageidavimu. Šiuo atveju statytojas (užsakovas) ar statinio naudotojas parengia ekspertizės užduotį ir pateikia ekspertizės rangovui visus ekspertizei atlikti reikalingus duomenis bei dokumentus, o ekspertizė atliekama Reglamento nustatyta tvarka.“ 9.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. D1-1067 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 5.2.2. punkte nustatyta: „5. Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: 5.1. reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: 5.1.1. mechaninio atsparumo ir pastovumo {…}; 5.1.2. gaisrinės saugos {…}; 5.1.3. higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos {…}; 5.1.4. saugaus naudojimo {…}; 5.1.5. apsaugos nuo triukšmo {…}; 5.1.6. energijos taupymo ir šilumos saugojimo {…}; 5.2. reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: 5.2.1. patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro duomenyse {…}; 5.2.2. būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.“

Skundo tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1-7 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 8-9 paragrafuose, konstatuotina, kad Savivaldybės pareigūnai: 10.1. kompetentinga institucija, VTPSI, atlikusi faktinių duomenų patikrinimą vietoje, nustačiusi, kad „po trečiame aukšte esančio Buto langais išorinėje sienoje įrengtoms angoms ir Bute esančiam recirkuliavimo įrenginiui įrengti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi“, „VTPSI skyrius“ neturi teisinio pagrindo patekti į Butą“, konstatavo, jog Savivaldybė, atlikdama statinių naudojimo priežiūrą, „turi nustatyti pažeidimų mastą (kokios naujos laikančiųjų konstrukcijų dalys yra įrengtos, pertvarkytos ar išmontuotos), palyginti esamą situaciją su projektine Namo dokumentacija, o jei tokios nėra – vadovaujantis SĮ 29 straipsnio 5 dalies 2 punktu, reikalauti, kad statinio naudotojas arba statinio techninis prižiūrėtojas organizuotų statinio ekspertizę. Įvertinus minėtus dokumentus konstatuoti atliktų darbų statybos rūšį ir statybą leidžiančio dokumento ar projektinės dokumentacijos parengimo privalomumą“ (pažymos 6.1.1 papunktis); 10.2. vadovaujantis SĮ 42 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatomis, statinių naudojimo priežiūros vykdytojai turi teisę kartu su statinio techniniu prižiūrėtoju patekti į butus ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti statinio laikančiąsias konstrukcijas, kai statinio apžiūros akte užfiksuotos neleistinos statinio laikančiųjų konstrukcijų deformacijos arba gautas statinio bendraturčių pagrįstas pranešimas, kad dėl statybos darbų bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gali būti susilpnintas statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas ir dėl to gali kilti statinio griūties grėsmė (pažymos 8.2.6 papunktis); 10.3. gavę Pareiškėjo sutuoktinės prašymą, vykdydami statinių naudojimo priežiūros funkciją, nustatyta tvarka (2015-02-09 ir 2015-03-06) apžiūrėjo Namą (laiptinės ir fasado išorės bendrojo naudojimo laikančiąsias konstrukcijas ties Butu; ventiliacijos kanalai nebuvo tikrinami, nes jie nėra Namo bendrojo naudojimo objektai; pažymos 5.3 punktas), surašė Priežiūros aktą (pažymos 5.1 punktas) ir, nenustatę esminių Namo naudojimo reikalavimų pažeidimų (konstatavę, kad neleistinų deformacijų laikančiosiose konstrukcijose nepastebėta, taigi Pareiškėjo ir jo sutuoktinės pranešimai galimai nepagrįsti), laikydamiesi SĮ 42 straipsnio 3 dalies 6 punkto reikalavimų (pažymos 10.2 punktas), nesiėmė priemonių patekti į Butą, apie atliktos statinių naudojimo priežiūros rezultatus ne kartą informavo Pareiškėją (pažymos 2.2, 2.3, 5.4 punktai); 10.4. SĮ 29 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai: 1) įvyko statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos; 2) gautas statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo skundas arba yra prielaidų, kad statinys neatitinka esminių statinių reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011“ (pažymos 8.2.3 papunktis); 10.5. Buto laikančiųjų konstrukcijų (sienos tarp tualeto ir vonios kambario) ardymas įteisintas kapitalinio remonto projektu, neleistinų deformacijų laikančiosiose konstrukcijose, taigi ir esminių statinio reikalavimų pažeidimų, nepastebėta (pažymos 6.4 ir 10.3 punktai), Administratorius, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, turi užtikrinti, kad, naudojant, prižiūrint, tvarkant Namą ir jo aplinką, nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (pažymos 9.4 punktas), todėl pritartina VTPSI nuomonei, kad vadovaujantis STR 1.06.03:2002, statinio bendroji ar dalinė ekspertizė taip pat gali būti atliekama statytojo (užsakovo) arba statinio naudotojo (Administratoriaus) pageidavimu (pažymos 9.3.2 papunktis; Savivaldybė 2015-05-07 raštu pateikdama pažymos 5.2 ir 5.4 punktuose nurodytą informaciją, Pareiškėjui kartotinai paaiškino, kodėl Savivaldybė neužsako Namo ekspertizės, pažymos 5.5 punktas); 10.6. Pareiškėjo skunde nurodytos ir pažymos 2.1 punkte pacituotos aplinkybės dėl galimai pažeidžiamų jo teisių, įrengus ventiliacijos sistemą po Buto langais ir atlikus kapitalinio remonto darbus Bute, yra nagrinėjamos teisme (pažymos 7 paragrafas). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, civilinės bylos duomenimis, kitų Namo gyventojų nusiskundimų dėl blogo kvapo, sklindančio iš Buto, nepateikta (pažymos 7.1.2 papunktis); 10.7. Pareiškėjas, manydamas, kad teisėtai įrengiant ventiliaciją po Buto langais ir atlikus kapitalinį remontą Bute, jo teisės arba interesai yra pažeidžiami, turi galimybę šią problemą toliau spręsti teisme (pvz., prašyti tinkamos ekspertizės) arba, pasibaigus teisminiams ginčams, kreiptis į Administratorių, kad jis organizuotų STR 1.06.03:2002 nustatyta tvarka statinio ekspertizę, „kurios metu būtų atlikti statinio tyrinėjimai (vėdinimo kanalų skaičius, jų užaklinimo vietų nustatymas ir priemonės vėdinimo kanalų atstatymui)“ (pažymos 6.4 punktas).

11. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei 4 dalimi (jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja, kad skundas tuo pačiu klausimu yra nagrinėjamas teisme, skundo tyrimas nutraukiamas; pažymos 8.4 punktas), darytinos išvados, kad šio tyrimo metu Savivaldybės pareigūnų veiksmuose (neveikime) biurokratizmo požymių nenustatyta, esminė Pareiškėjo keliama problema – galimas jo teisių pažeidimas įrengus ventiliaciją po Buto langais ir atlikus kapitalinį remontą Bute – yra nagrinėjama teisme, Pareiškėjo skundo tyrimas nutrauktinas.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys