2015 m. spalio 06 d. Nr.4D-2015/2-942

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Šarūno Gustainio persiųstą X (toliau vadinama – pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant pareiškėjos prašymą organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą dėl žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) padalijimo.

2. Pareiškėja skunde nurodo: „Aš, X, esu žemės sklypo, {…} kadastro Nr. {…} {…}, bendrasavininkė. Kartu su kitais bendrasavininkais kreipiausi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą su prašymu dėl aukščiau nurodyto žemės sklypo, esančio {…} kaime, dėl atsidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Tačiau 2015-06-22 raštu Nr. A51-64332 15 (2.14.2.12MP8) buvau informuota, kad neva nepateikiau jokių papildomų argumentų, paneigiančių aplinkybes, išdėstytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015 01-14 rašte Nr. A256-35/15-(2.14.2.12-MP). Akivaizdu, kad valstybės institucijos neatlieka jų kompetencijai priklausančių veiksmų, piktnaudžiauja teise ir tokiu būdu trukdo mano teisių bei teisėtų lūkesčių įgyvendinimui“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjos skunde prašoma „patikrinti, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento specialistų veiksmai atitinka teisės aktų bei jų kompetencijai keliamus reikalavimus“. Seimo nario rašte, kuriuo persiųstas pareiškėjos skundas, Seimo kontrolieriaus prašoma „ištirti, ar atkuriant nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą nebuvo pažeistos pil. {pilietės} X teisės.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į skunde nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama ir – Nacionalinė žemės tarnyba), prašydamas pateikti oficialiai patvirtintomis dokumentų kopijomis pagrįstą informaciją. Tyrimo metu atlikta Savivaldybės administracijos ir Nacionalinės žemės tarnybos Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos bei dokumentų analizė. Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Informacija iš pareiškėjos prie skundo pateiktų dokumentų: 5.1. Savivaldybės administracijos 2012-07-02 raštu Nr. A51-41784-(2.14.2.12-MP8) A, žemės sklypo, kadastro Nr. {…}, bendraturtis, informuotas: „Jūsų prašymą dėl žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) padalinimo išnagrinėjome. Informuojame, kad klausimas dėl Jūsų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimo buvo nagrinėtas 2012 m. birželio 28 d. darbiniame pasitarime miesto plėtros klausimais (darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais protokolas Nr. A16-522(2.1.32-MP8)). Pasitarimo metu rekomenduota rengti detalųjį planą, nes vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. l- 91 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, C kategorijų gatvių ribų (raudonųjų linijų) schemos tvirtinimo“ Jums bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) dalis patenka į suplanuotą inžinerinės infrastruktūros teritoriją. Dėl detaliojo plano rengimo prašome kreiptis į Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyrių.“ 5.2 Savivaldybės administracijos 2015-01-14 raštu Nr. A256-35/15-(2.14.2.12-MP) žemės sklypo, kadastro Nr. {…}, bendraturčiai informuoti: „Jūsų prašymą padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. {…}) {…} kaime į keturis atskirus sklypus išnagrinėjome. Informuojame, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų ir jo sprendinius žemės sklypas (kadastro Nr. {…}) {…} kaime patenka į infrastruktūros teritoriją, kurioje suplanuota B1 kategorijos gatvė. Minėtos gatvės ribų schema patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-91 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, C kategorijų gatvių ribų (raudonųjų linijų) schemos tvirtinimo“. Pagal bendrojo plano sprendinius gatvių tinklas turi sudaryti vientisą karkasą, todėl gatvės teritorijoje esantys sklypai galėtų būti pertvarkomi tik sujungimo, o ne dalijimo būdu. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme 12 straipsnio 1 ir 2 punkto nuostatomis, žemė, užimta valstybės ir savivaldybės kelių, gatvių, aikščių ir kitų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų, priskirta valstybės išperkamai žemei ir negalėjo būti grąžinama piliečiams. Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo bei Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas žemės reformą teritorijose, kurios Vilniaus miestui priskirtos po 1995 m. birželio l d., vykdė Vilniaus apskrities viršininko administracija (dabar Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, kurie rengiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 balandžio l d. nutarimu Nr. 385 patvirtintu Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu. Vadovaujantis šiuo tvarkos aprašu parengti žemės reformos žemėtvarkos projektai turi būti suderinti su savivaldybės administracijos direktoriumi pagal suprojektuotų žemės sklypų buvimo vietą. Vilniaus miesto savivaldybė 2008 m. sausio 24 d. raštu Nr. A51-1829 (2.5-MPD-O) atsisakė derinti pateiktą Kryžiokų, Krakiškių, Naujanerių, Birelės, Pagubės, Sakališkių, Ustronės kaimų žemės reformos žemėtvarkos projektą, kadangi {…} buvo suprojektuota ant suplanuotų Vilniaus miesto gatvių. Tačiau Vilniaus apskrities viršininkas neatsižvelgė į nurodytas pastabas ir projektą patvirtino. Apgailestaujame, tačiau atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, tenkinti {…} prašymą nėra teisinio pagrindo. Bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą sklypą galite naudoti pagal {…} naudojimo paskirtį žemės ūkio veiklai, kol gatvės tiesimo darbai bus įtraukti į Vilniaus miesto savivaldybės strateginius tikslus. Tuomet bus sprendžiamas klausimas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

6. Nacionalinė žemės tarnyba, teikdama informaciją Seimo kontrolieriui, nurodė: 6.1. „Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 2.3-3206-(01) „Dėl Kryžiokų, Krakiškių, Naujanerių, Birelės, Pagubės, Sakališkių, Ustronės kaimų, priskirtų Vilniaus miestui, žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Kryžiokų, Krakiškių, Naujanerių, Birelės, Pagubės, Sakališkių, Ustronės kaimų, priskirtų Vilniaus miestui, žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas, kuriame buvo suprojektuotas grąžinamas natūra 0,46 ha ploto žemės sklypas (projektinis Nr. {…}). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2008-01-24 raštu Nr. A51-1829(2.5-MPD-0) „Dėl Vilniaus apskrities Kryžiokų, Krakiškių, Naujanerių, Birelės, Pagubės, Sakališkių, Ustronės kaimų, priskirtų Vilniaus miestui (LR 1996-04-24 įstatymu Nr. 1-1304), žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo“ atsisakė derinti Vilniaus apskrities Kryžiokų, Krakiškių, Naujanerių, Birelės, Pagubės, Sakališkių, Ustronės kaimų, priskirtų Vilniaus miestui (LR 1996-04-24 įstatymu Nr. 1-1304), žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) (redakcija, galiojusi iki 2015-01-23), 83 punkte buvo nustatyta, kad žemės reformos žemėtvarkos projekto (toliau – žemėtvarkos projektas) derinimu laikomas projektą derinusios institucijos įrašas projekto plane arba raštiškas atsakymas (su pastabomis arba be jų). Žemėtvarkos projektas turi būti suderintas arba grąžintas su pastabomis per 15 darbo dienų nuo žemėtvarkos projekto pateikimo institucijai derinti dienos. Kai institucija atsisako derinti pateiktą žemėtvarkos projektą, projekto autorius apie tai raštu informuoja žemėtvarkos skyrių. Žemėtvarkos skyrius, išnagrinėjęs žemėtvarkos projekto derinimo procedūros metu institucijų pateiktas pastabas, priima sprendimą dėl žemėtvarkos projekto tikslinimo ir pakartotinio derinimo arba pripažįsta institucijos pastabas nepagrįstomis ir nurodo projekto autoriui toliau tęsti žemėtvarkos projekto derinimo su kitomis suinteresuotomis institucijomis procedūrą. Metodikos (redakcija, galiojusi iki 2015-01-23) 85 punkte buvo nustatyta, jog žemėtvarkos skyrius ne vėliau kaip per 2 savaites nuo žemėtvarkos projekto dokumentacijos bylos gavimo patikrina žemėtvarkos projektą ir parengia išvadą dėl žemėtvarkos projekto tinkamumo. Šios išvados dėl žemėtvarkos projekto tinkamumo parengimo data laikoma žemėtvarkos projekto rengimo pabaigos data. Kai tikrinant parengtą žemėtvarkos projektą nustatoma, kad buvo pažeistos teisės aktų nustatytos žemėtvarkos projekto rengimo, svarstymo ar derinimo procedūros, žemėtvarkos projekto dokumentacijos byla grąžinama projekto autoriui patikslinti. Kai žemėtvarkos skyriaus išvadoje nurodoma, kad žemėtvarkos projektas gali būti teikiamas tvirtinti, žemėtvarkos skyrius per 10 dienų po išvados dėl parengto žemėtvarkos projekto tinkamumo parengimo dienos žemėtvarkos projektą pateikia Nacionalinės žemės tarnybos specialistams, atliekantiems valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą. Nacionalinės žemės tarnybos specialistams atlikus pateikto žemėtvarkos projekto valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą ir patvirtinus teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą su teigiama patikrinimo išvada, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba žemėtvarkos skyriaus vedėjas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto patvirtinimo patvirtina parengtą ir patikrintą žemėtvarkos projektą. Atsižvelgiant į pirmiau minėtas teisės aktų nuostatas, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento 2008 m. kovo 15 d. žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo parengimo darbų patikrinimo aktas pasirašytas su teigiama išvada ir šio akto pagrindu patvirtintas Vilniaus apskrities Kryžiokų, Krakiškių, Naujanerių, Birelės, Pagubės, Sakališkių, Ustronės kaimų, priskirtų Vilniaus miestui (LR 1996-04-24 įstatymu Nr. 1-1304), žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas.“ 6.2. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento 2008 m. kovo 15 d. žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo parengimo darbų patikrinimo akte nurodyta: „Žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo planas suderintas su žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikoje nurodytomis institucijomis: VĮ Vilniaus miškų urėdijos, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto Agentūros specialistais. Vilniaus miesto savivaldybė 2008-01-24 raštu Nr. A51-1829-(2.5-ĮMPD-0) nederino parengto projekto, motyvuodama, kad suprojektuotų žemės sklypų dalys patenka į esamų bei naujai suprojektuotų gatvių raudonąsias linijas, kurios patvirtintos bendrojo plano sprendiniais bei suprojektuoti žemės sklypai valstybinės reikšmės miškų plotuose. Atsižvelgiant į tai, kad minėtose teritorijose tik planuojama tiesti gatves, {teritorija} nepriskirta Valstybės išperkamai bei į Nacionalinės žemės tarnybos 2007-01-16 raštą Nr.4B-(7.3)-62, o suprojektuoti asmeninio ūkio žemės sklypai paženklinti vietoje ir privačių žemės sklypų ribos kadastro žemėlapyje pažymėtos pagal seną (šviesoraštinius planus) ir neatitinka natūros, bei į tai, jog suprojektuoti žemės sklypai tik ribojasi su valstybinės reikšmės miškų plotais, savivaldybės projekto nederinimas nepagrįstas.“

7. Savivaldybės administracija, teikdama informaciją Seimo kontrolieriui, 2015-08-31 rašte Nr. A51-82349/15(3.3.16.1-EM4) nurodė: „Informuojame, kad pakartotinai apsvarsčius X skundą, nuspręsta tenkinti pareiškėjos ir kitų sklypo {…} kaime (kadastro Nr. {…}) bendraturčių prašymą dėl sklypo pertvarkymo padalijimo būdu nekeičiant žemės sklypo paskirties. Šiuo metu yra rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl minėto sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo. Įsigaliojusio įsakymo pagrindu bus išduoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai. Visi parengti ir patvirtinti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, bus įkelti į Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) www.zpdris.lt. Pareiškėjai apie tai bus informuoti raštu, nurodant paslaugos numerį. Atsižvelgdami į tai, kas nurodyta, prašome pareiškėjos X skundo tyrimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atžvilgiu nutraukti.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 22 straipsnio 3 dalis: „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

Išvados

9. Skundo tyrimo metu Savivaldybės administracija Seimo kontrolierių informavo, kad nuspręsta tenkinti pareiškėjos ir kitų žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) bendraturčių prašymą dėl sklypo pertvarkymo padalijimo būdu, nekeičiant žemės sklypo paskirties, paaiškino, kad yra rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl nurodyto sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (pažymos 7 punktas). Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi (pažymos 8 punktas), numatančia, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, bei atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjos skunde keliamos problemos Savivaldybės administracijoje sprendžiamos gera valia, skundo tyrimas nutraukiamas.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant žemės sklypo padalijimo klausimą tyrimą nutraukti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja:

– Vilniaus miesto savivaldybės administracijai – pateikti informaciją apie dokumentus, parengtus ir patvirtintus nagrinėjant pareiškėjos prašymą dėl žemės sklypo (kadastro Nr. {…}) pertvarkymo padalijimo būdu.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių ir pareiškėją informuoti iki 2015-11-02.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys