2015 m. spalio 12 d. Nr.4D-2015/2-60

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant palikti Pareiškėjos vaikus stovėti bendroje darželių eilėje (atsisakant atstatyti į darželių eilę).

2. Pareiškėja skunde nurodo: 2.1. „{…} VMSA {Vilniaus miesto savivaldybės administracijos} rašte vienintelis pateikiamas paaiškinimas, kodėl vaikus nutarta negrąžinti į darželių eilę, yra toks: „atsisakius paslaugos arba jei paslauga suteikiama vienoje iš įstaigų, prašymą sistema panaikina automatiškai.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Ankstesnėje Priėmimo į ikimokyklines įstaigas Vilniuje tvarkos aprašo redakcijoje (2013 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1-1596), kuri buvo aktuali mūsų 2014-07-17 prašymo svarstymo metu 2014 m. rugsėjo mėnesį metu, irgi buvo teigiama, kad „prašymas lieka galioti tol, kol nebus suteikta paslauga“ {…} (žr. taip pat p. G el. laišką {…}.“ 2.3. „2014-07-17 prašyme mes labai išsamiai išdėstėme esamas aplinkybes bei argumentus ir prašymo nepatenkinimo atveju pageidavome išsamaus argumentuoto paaiškinimo dėl {…} VMSA veiksmų prieštaringumo. Tokio paaiškinimo taip ir negavome, nors buvo daug kartų kreiptasi į įvairius Švietimo skyriaus pareigūnus telefonu ir el. paštu {…}. Oficialus, bet informacinės vertės taip pat neturintis nuskaitytas dokumentas su parašu, pateikus dar vieną prašymą 2014-11-21 {…}, galiausiai gautas 2014-12-23 {…}.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „išdėstyta situacija nėra piktnaudžiavimas, biurokratizmas ir ar kitaip nebuvo pažeistos mūsų teisės viešojo administravimo srityje.“

4. Kartu su skundu Pareiškėja, be kita ko, pateikė: 4.1. Savo 2014-07-17 prašymą Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento (toliau vadinama ir – Departamentas) Švietimo skyriui (toliau vadinama ir – Skyrius), kuriame, be kita ko, nurodyta: „Mūsų sūnūs {…} stovėjo eilėje į penkis darželius {…}. Gavome pranešimą, kad jiems skirtos vietos darželyje „A“. Tačiau dėl šeiminių aplinkybių {…} mes galime leisti vaikus į darželį tik nuo kitų metų.“ 4.2. Savo 2014-11-21 prašymą Skyriui, kuriame nurodyta: „Dar kartą kreipiamės prašydami pateikti išsamų oficialų raštą su parašais ir antspaudu į 2014 m. liepos 17 d. mūsų prašymą, nagrinėtą specialios darbo grupės.“ 4.3. Švietimo skyriaus 2014-12-23 raštą Nr. A51-113646/14(3.3.13.1-EM4), kuriame nurodyta: 4.3.1. „Pranešame, kad vaikai 2014 m. priskiriami į grupes ir eilės sudaromos vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1596 (toliau – Aprašas).“ 4.3.2. „{…} Apraše numatyta tvarka, atsisakius paslaugos arba jei paslauga gaunama vienoje iš įstaigų, prašymą informacinę sistema panaikina automatiškai.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėja skundą taip pat pateikė Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės administracijos visuomeninei administracinių ginčų komisijai (toliau vadinama ir – Komisija), darbo tvarka buvo kreiptasi į Savivaldybės administracijos pareigūnus, prašant nurodyti, ar pareiškėjos skundas buvo išnagrinėtas Savivaldybės administracijoje bei Komisijoje.

6. Savivaldybės administracijos pareigūnai 2015-03-06 pateikė: 6.1. Savivaldybės administracijos Visuomeninių administracinių ginčų komisijos (toliau vadinama ir – Komisija) 2015-02-05 sprendimą Nr. A60-27/15(59847) „Dėl Pareiškėjos 2015-01-13 X skundo „Dėl nepagrįsto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimo ir pažeistų teisėtų lūkesčių“, kuriame, be kita ko nurodyta: 6.1.1. „Komisija nustatė, kad Pareiškėja elektroniniu paštu 2014-06-16 d. Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentui pateikė prašymą {…}, kuriame pareiškėja nurodė „prašytume dar metams palikti galioti senąjį mūsų prašymą {…}.“ 6.1.2. „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius G. A. Petronis, po susitikimo su Pareiškėja gyventojų priėmimo metu 2014 m. rugpjūčio 22 d. {…}, siekdamas spręsti Pareiškėjos klausimą išimties tvarka, kreipėsi į Darbo grupę vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo klausimams nagrinėti, tačiau Tvarkos apraše nėra nustatytų išimčių, t. y. atsisakant paslaugos, prašymą informacinė sistema panaikina automatiškai, o tai reiškia, kad prašyme nurodyti vaikai yra išbraukiami iš laukiančiųjų patekti į konkrečias įstaigas eilių.“ 6.1.3. „Vadovaujantis teisės aktais ir atsižvelgiant į Pareiškėjų pateiktą informaciją, nėra pagrindo abejoti Skyriaus {2014-12-23} atsakymo Nr. A51-113646/14(3.3.13.1-EM4), o taip pat Darbo grupės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti 2014 m. rugsėjo 24 d. posėdžio {…} priėmimo metu priimto sprendimo teisėtumu, nes Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1596 patvirtintame Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraše nenustatyta išimčių asmenims, atsisakiusiems paslaugų.“ 6.1.4. „Nagrinėjamu klausimu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento ir Darbo grupės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti veiksmai yra laikomi tinkamu viešuoju administravimu (Skyrius ieškojo būdų kaip padėti Pareiškėjai, tačiau Skyriaus darbuotojai negali pažeisti teisės aktais nustatytų reikalavimų).“ 6.1.5. „Komisija {…} nusprendė atmesti skundą (prašymą) kaip nepagrįstą“. 6.2. Departamento 2015-02-03 raštą Nr. A63-112/15(3.2.1-EM4), kuriame nurodyta: 6.2.1. „{…} Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 30-1127, nebuvo numatyta, kad atsisakius paslaugos prašymas panaikinamas.“ 6.2.2. „Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimu Nr. 1-1596 patvirtintame Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraše {…} buvo numatyta, kad atsisakius paslaugos arba jei paslauga gaunama vienoje iš įstaigų, prašymą informacinė sistema panaikina automatiškai. Todėl 2014 metais Jums atsisakius vaikams suteiktos galimybės lankyti Vilniaus lopšelį – darželį {…} {vaikai} buvo išbraukti iš lopšelio – darželio vaikų sąrašų ir neteko vietos eilėje.“ 6.2.3. „{…} Jūsų 2014-07-17 prašymas papildomai buvo svarstomas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo grupės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti posėdyje (2014-09-24 protokolo Nr. A17-1051/14(3.1.16-AD4)), kuriame laikantis Aprašo nuostatų buvo nutarta Jūsų prašymui dėl {…} {vaikų} atstatymo į eilę nepritarti. Informacija Jums buvo pateikta 2014-12-23 raštu Nr. A51-113646/14(3.3.13.1-EM4) {…}.“

7. Švietimo skyrius 2015-09-11 raštu Nr. A51-85748/15(3.3.13.1-EM4) Seimo kontrolierių informavo: „{…} B ir C buvo registruoti 2015 m. kovo 25 d. centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje. Pasibaigus prašymų registracijai, B ir C buvo priskirti į Vilniaus lopšelį darželį {…}, lankymo pradžia 2015 m. rugsėjo 1 d. B ikimokyklinio ugdymo sutartis su Vilniaus lopšeliu-darželiu „D“ pasirašė 2015 m. birželio 16 d.

8. Savivaldybės administracijos pareigūnai 2015-10-06 darbo tvarka papildomai pateikė išrašą iš dokumentų valdymo sistemos „Avilys“, iš kurio nustatyta: 8.1. į Pareiškėjos 2014-06-16 prašymą, registracijos Nr. A97-8999/14(3.3.2.13K-EM4) atsakyta 2014-06-30 elektroniniu laišku; 8.2. į Pareiškėjos 2014-07-17 prašymą, registracijos Nr. A97-10881/14(3.3.2.13K-EM4) atsakyta 2014-07-29 elektroniniu laišku.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

9. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 9.1. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – Įstatymas): 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. {…}.“ 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: {…}; 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; {…}. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas. {…}.“ 22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. {…}. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia {…}.“ 9.2. Vietos savivaldos įstatymo: 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: {…};8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; {…}.“ 9.3. Administracinių ginčų komisijų įstatymo: 2 straipsnis – „1. Savivaldybių tarybos sudaro savivaldybių visuomenines administracinių ginčų komisijas su sprendžiamojo balso teise. Išskyrus išimtis, kurias nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas arba kiti įstatymai, savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos ikiteismine tvarka nagrinėja asmenų skundus dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų arba valstybės tarnautojų veiksmų (neveikimo). {…}.“ 18 straipsnis – „1. Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sprendimas per 20 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamos apygardos administraciniam teismui. {…}.“ 9.4. Viešojo administravimo įstatymo: 11 straipsnis – „1. Vidaus administravimo tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas galėtų tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas.“ 14 straipsnis – „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.“ 9.5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Asmenų aptarnavimo taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (redakcija galiojusi iki 2015-09-01): 30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.“ 31 punktas – „Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 30 punkte nustatyto termino pabaigos, institucija išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“ 9.6. Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimu Nr. 1-1596 (galiojusio iki 2014-12-10): 13 punktas – „Prašymai galioja iki bus suteikta paslauga. Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti Įstaigą panaikiną ankstesnįjį.“ 19 punktas – „Kai atsisakoma paslaugos arba paslauga gaunama vienoje iš Įstaigų, prašymą IS panaikina automatiškai.“

Tyrimo išvados

10. Iš skundo ir prie jo pridėtų dokumentų nustatyta: 10.1. Pareiškėja 2014-06-16 ir 2014-07-17 (papildydama ankstesnį prašymą) elektroniniu paštu kreipėsi į Skyrių, prašydama palikti jos vaikus toliau stovėti bendroje darželių eilėje, pageidaujamą lankymo terminą nukeliant 2015 metams; 10.2. Į šį pareiškėjos kreipimąsi buvo atsakyta elektroniniais laiškais 2015-06-30 ir 2014 07-29; 10.3. Pareiškėjos 2014-06-16 prašymas buvo svarstomas Savivaldybės administracijos darbo grupės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti (toliau vadinama ir – Darbo grupė) 2014-09-24 posėdyje, kuriame buvo nutarta prašymui nepritarti; 10.4. Pareiškėja pakartotinai 2014-11-21 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydama pateikti oficialų atsakymą į savo 2017-07-17 {2014-06-16} prašymą, nagrinėtą Darbo grupėje; 10.5. Skyrius 2014-12-23 raštu Nr. A51-113646/14(3.3.13.1-EM4) pateikė Pareiškėjai atsakymą, kuriame nurodė, kad jos prašymui buvo nuspręsta nepritarti, kadangi, vadovaujantis Aprašu, atsisakius paslaugos arba jei paslauga gaunama vienoje iš įstaigų, prašymą informacinė sistema panaikina automatiškai; 10.6. Pareiškėja 2015-01-13 Skyriaus 2014-12-23 atsakymą, be kita ko, apskundė Savivaldybės administracijos direktoriui ir Komisijai; 10.7. Komisija išnagrinėjo Pareiškėjos skundą ir 2015-02-05 priėmė sprendimą atmesti skundą (prašymą) kaip nepagrįstą; 10.8. Departamentas išnagrinėjo Pareiškėjos skundą ir 2015-02-23 raštu Nr. A63-112/15(3.2.1-EM4) pateikė atsakymą, kuriame detaliai išdėstė priežastis, dėl kurių buvo nutarta Pareiškėjos prašymui dėl jos vaikų atstatymo į darželių eilę nepritarti; 10.9. 2015 m. kovo 25 d. B ir C buvo registruoti centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje; 10.10. 2015-06-16 tarp Vilniaus lopšelio-darželio „D“ direktorės E ir C bei B tėvo F pasirašyta Ikimokyklinio ugdymo paslaugų sutartys. Pareiškėjos vaikai nuo 2015-09-01 priimti į Vilniaus lopšelį-darželį „D“.

11. Vertinant skundo turinį, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pareiškėjos skundas, dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant palikti Pareiškėjos vaikus stovėti bendroje darželių eilėje, be kita ko, buvo pateiktas ir Savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai. Pagal teisės aktus savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos nagrinėja asmenų skundus dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo, o jų sprendimai gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui (šios pažymos 9.3 punktas). Taigi, įstatymas nesuteikia Seimo kontrolieriui galimybės vertinti Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo, t. y. šių aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai.

12. Pažymėtina, kad Pareiškėja, pateikdama skundą Komisijai, realizavo savo teisę apskųsti Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus (neveikimą) atsisakant palikti Pareiškėjos vaikus stovėti bendroje darželių eilėje. Komisija išnagrinėjo Pareiškėjos skundą ir priėmė sprendimą (šios pažymos 6.1/ punktas). Tokiu atveju, jei sprendimas netenkino Pareiškėjos, jis turėjo būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (šios pažymos 9.3 punktas).

13. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Savivaldybės administracija skundo tyrimo metu 2015-09-11 informavo Seimo kontrolierių, kad 2015-06-16 tarp Vilniaus lopšelio-darželio „D“ direktorės E ir C bei B tėvo F pasirašytos Ikimokyklinio ugdymo paslaugų sutartys ir Pareiškėjos vaikai nuo 2015-09-01 priimti į Vilniaus lopšelį-darželį „D“ (šios pažymos 7 punktas). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tyrimo metu išnyko skundžiamos aplinkybės.

14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas jei skundo tyrimo metu paaiškėja, kad nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai) ir 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia), darytina išvada, kad Pareiškėjos skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo) atsisakant palikti Pareiškėjos vaikus stovėti bendroje darželių eilėje (atsisakant atstatyti į darželių eilę), tyrimas nutrauktinas.

15. Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta, jog prašymai turi būti išnagrinėti ir pareiškėjui atsakymas pateiktas per 20 darbo dienų. Išimtiniais, teisės aktų numatytais atvejais, prašymų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų (šios pažymos 9.5 punktas). Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėja, 2014-06-16 ir 2014-07-17 kreipėsi į Savivaldybės administraciją prašydama palikti jos vaikus toliau stovėti bendroje darželių eilėje, pageidaujamą lankymo terminą nukeliant 2015 metams (šios pažymos 4.1 punktas). Pažymėtina, kad nors atsakymai į Pareiškėjos 2015-06-16 kreipimąsi ir jo 2015-07-17 papildymą buvo pateikti elektroniniu paštu (šios pažymos 8 punktas), tačiau oficialus, raštiškas atsakymas buvo pateiktas tik 2015-12-23, po pakartotinio jos kreipimosi. Nepaisant to, pažymėtina, kad Savivaldybės administracija nuo 2014-06-16 ieškojo būdų kaip padėti Pareiškėjai: Pareiškėja ne kartą konsultuota telefonu ir elektroniniu paštu, gyventojų priėmimo metu, jos prašymas svarstytas Savivaldybės administracijos darbo grupės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti posėdyje. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad negalima vienareikšmiškai teigti, jog Savivaldybės administracija nesiėmė jokių priemonių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti atsakymą į Pareiškėjos kreipimąsi ir taip pažeidė Pareiškėjos teisę į gerą viešąjį administravimą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad viešojo administravimo subjektai turi organizuoti savo veiklą taip, jog asmenų prašymai ir skundai būtų išnagrinėti tinkamai ir laiku, Savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduotina imtis teisinių bei organizacinių priemonių, kad ateityje būtų užtikrintas tinkamas visų asmenų prašymų nagrinėjimas ir Pareiškėjams teisės aktų nustatyta tvarka būtų laiku pateikiami išsamūs, teisės aktų nuostatomis pagrįsti atsakymai.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant palikti Pareiškėjos vaikus stovėti bendroje darželių eilėje tyrimą nutraukti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui imtis teisinių bei organizacinių priemonių, kad ateityje būtų užtikrintas tinkamas visų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas ir Pareiškėjams teisės aktų nustatyta tvarka būtų laiku pateikiami išsamūs, teisės aktų nuostatomis pagrįsti atsakymai.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-10-30.

Seimo kontrolierius pavaduojantis

Seimo kontrolierių Raimondą Šukį Augustinas Normantas