2015 m. vasario 10 d. Nr. 4D-2014/2-1393

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) ir Y (toliau vadinama – Pareiškėjas, abu kartu – Pareiškėjai) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant leisti privatizuoti iš Savivaldybės nuomojamas gyvenamąsias patalpas, esančias …, Vilniuje, bei neskiriant lėšų šių patalpų remontui.

2. Skunde Pareiškėjai nurodė:

2.1. 25-erius metus stovėjo eilėje butui gauti, iš jų 10 – Savivaldybės sudarytoje eilėje. Savivaldybės valdybos 2002-02-07 sprendimu Nr. 246V jų šeimai buvo išnuomotas butas, …, Vilniuje (toliau vadinama – Butas).

2.2. Bute per 12 metų jie atliko įvairius remonto darbus, pakeitė Buto langus, duris, mokėjo mokesčius už keičiamus laiptinės langus, laiptinės ir rūsio duris. Šiuo metu moka mokesčius – namo renovavimui.

2.3. Butui jau yra reikalingas kapitalinis remontas, tačiau Savivaldybė nei skiria lėšų šio Buto remontui, nei leidžia jį privatizuoti.

3. Pareiškėjai Seimo kontrolieriaus prašo padėti išspręsti jiems aktualų Buto privatizavimo klausimą.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Gavęs Pareiškėjų skundą Seimo kontrolierius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19, 20 straipsniais, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių.

5. Iš Savivaldybės administracijos 2014-11-14 raštu Nr. A51-98185/14(3.3.2.1-EM4) pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:

5.1. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 „Dėl UAB „Bendruva“ pertvarkymo“, Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ (toliau vadinama – SĮ „Vilniaus miesto būstas“) perduotos patikėjimo teisė valdyti visos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos (neprivatizuoti butai). SĮ „Vilniaus miesto būstas“ sprendžia klausimą dėl lėšų skyrimo šių butų remontui.

5.2. SĮ „Vilniaus būstas“ 2014-05-23 gavo Pareiškėjos prašymą pakeisti kambario langą ir balkono duris, radiatorių, maišytuvą, praustuvą, linoleumą koridoriuje ir virtuvėje, grindjuostes.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2013-05-24 įsakymu Nr. 1.23-13/38 sudaryta Patalpų remonto darbų komisija (toliau vadinama – Komisija), išnagrinėjusi Pareiškėjos 2014-05-23 prašymą, 2014-06-10 posėdyje (protokolo Nr. 10/14) nutarė: „{…} pritarti, kad būtų pakeista langas ir balkono durys, maišytuvas, vamzdžiai vonioje ir tualete, vienas radiatorius“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

Remonto darbai Bute atlikti 2014 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ lėšomis. Atliktų langų keitimo darbų kaina – 1 423,83 Lt, santechnikos keitimo (remonto) darbų kaina – 1 040,84 Lt.

5.3. Neprivatizuotų butų nuomininkai neturi mokėti mokesčių už namo renovaciją, taip pat jiems negali būti skaičiuojami šie mokesčiai, kadangi jie nėra patalpų savininkai. Savivaldybei, kaip neprivatizuotų butų savininkei, reikia apmokėti atliktų namo remonto darbų išlaidų dalį, tenkančią neprivatizuotiems butams. Už atliktus name bendrojo naudojimo objektų remonto darbus, tai yra, išlaidas, tenkančias neprivatizuotų butų daliai, apmoka SĮ „Vilniaus miesto būstas“.

Buto nuomininkai, t. y. Pareiškėjai, nepranešė SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kad jiems yra siunčiamos sąskaitos už bendrojo naudojimo objektų remontą.

5.4. Pareiškėjas Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamentui 2014-08-26 pateikė prašymą dėl leidimo privatizuoti Butą.

Savivaldybės administracija 2014-09-23 raštu Nr. A256-1770/14(2.14.1.18-EK5) Pareiškėją informavo, kad nėra teisinio pagrindo leisti privatizuoti iš Savivaldybės nuomojamas gyvenamąsias patalpas, t. y. Butą, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, gali būti parduodami per 60 procentų fiziškai susidėvėję nuomojami butai, jei šių butų remontas ar rekonstrukcija savivaldybei (valstybei) yra ekonomiškai nenaudingi, jeigu nuomininkai yra išgyvenę juose ne trumpiau kaip trejus metus. Tačiau Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011-09-21 sprendimu Nr. 1-218 nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybei ekonomiškai naudinga remontuoti bei rekonstruoti Savivaldybei priklausančius per 60 procentų fiziškai susidėvėjusius nuomojamus vienbučius gyvenamuosius namus, jų dalis (ir jų priklausinius), taip pat butus, išskyrus atvejus, kai vienbučiai namai, butai yra pripažinti avariniais ar turi avarinės būklės požymių.

6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis (2015-01-29) Butas teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažintas avariniu.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos įstatymai.

7.1. Civilinio kodekso:

6.492 straipsnis

– „1. Nuomotojas privalo savo lėšomis daryti išnuomoto daikto kapitalinį remontą, jeigu ko kita nenumato įstatymai arba sutartis.“

7.2. Vietos savivaldos įstatymo:

6 straipsnis

– „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: {…}; 3) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo {…}; 42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, {…}, veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles; {…}.“

7.3. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo:

12 straipsnis

– „2. Už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, gali būti parduodamos šios savivaldybės (valstybės) gyvenamosios patalpos ir jų priklausiniai, taip pat pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys: {…}; 3) per 60 procentų fiziškai nusidėvėję {…} butai, jeigu šių {…} butų remontas ar rekonstrukcija savivaldybei (valstybei) yra ekonomiškai nenaudingi, – jų nuomininkams, jeigu šie nuomininkai yra išgyvenę juose ne mažiau kaip trejus metus {…}.“

8. Kiti teisės aktai

8.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-21 sprendimo Nr. 1-218 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių per 60 procentų fiziškai susidėvėjusių vienbučių gyvenamųjų namų, jų dalių, taip pat butų remonto bei rekonstrukcijos“:

1 punktas

– „Nustatyti, kad Vilniaus miesto savivaldybei ekonomiškai naudinga remontuoti bei rekonstruoti Savivaldybei priklausančius per 60 procentų fiziškai susidėvėjusius nuomojamus vienbučius gyvenamuosius namus, jų dalis (ir priklausinius), taip pat butus, išskyrus atvejus, kai vienbučiai namai, butai yra pripažinti avariniais ar turi avarinės būklės požymių.“

8.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-09 sprendimu Nr. 1-1195 patvirtintos Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties:

18 punktas

– „Nuomininkas turi teisę savo sąskaita daryti buto pagerinimus ir pertvarkymus, reikalingus tam, kad butas būtų naudojamas pagal šios Sutarties 3 punktą, jei Nuomotojas suteikė išankstinį leidimą tokiems pagerinimams ir pertvarkymams raštu.“

Skundo tyrimo daliai reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas:

9.1. 2006-02-06 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2006 nurodė:

„Pagal ieškinio pareiškime nurodytą Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 3 punktą už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, gali būti parduodami per 60 procentų fiziškai susidėvėję nuomojami savivaldybės (valstybės) butai, jeigu šių butų remontas ar rekonstrukcija savivaldybei (valstybei) yra ekonomiškai nenaudingi arba tam savivaldybė (valstybė) neturi lėšų; {…}. Toks įstatyminis reglamentavimas reiškia, kad esant įstatyme nurodytoms aplinkybėms atitinkama savivaldybės (valstybės) institucija turi teisę parduoti nuomojamą butą, o nuomininkas, laikydamas, kad atitinka visas būtinas įstatyme nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis į šias institucijas, jog parduotų jo nuomojamą būstą“;

9.2. 2007-03-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2007 nurodė:

„Nurodyto įstatyme nustatyto pagrindo nuomininkui išpirkti jo išsinuomotas gyvenamąsias patalpas paskirtis yra susijusi su tuo, kad fiziškai susidėvėjusios gyvenamosios patalpos turi būti tvarkomos jas kapitaliai remontuojant, taip išvengiant patalpų tapimo avarinėmis ir dėl to kylančios grėsmės žmonių saugai ir sveikatai. Kai patalpų savininkė savivaldybė (valstybė) tam neskiria lėšų, tai tokias patalpas suremontuoti (rekonstruoti) turėtų būti suteikta galimybė jų nuomininkui, šiam įgijus patalpas nuosavybėn. Teisėjų kolegija nurodo, kad jeigu panaudojamos lėšos nusidėvėjusio nekilnojamojo daikto atnaujinimui ar remontui, siekiant pagerinti tokio daikto būklę, tai nėra pagrindo išvadai, jog šiuo daiktu nesirūpinama. Atsakovo skiriamos lėšos tiek viso savivaldybės būsto fondo, tiek ir konkretaus buto remontui, atsižvelgiant į lėšų tikslinę paskirtį, rodo savivaldybės valią rūpintis būsto fondu išlaikant šį fondą sudarančius objektus savo žinioje. Kai savivaldybė nusprendžia būsto fonde išlaikyti konkretų nusidėvėjusį objektą ir imasi racionalių bei tikslingų priemonių tokiam objektui atnaujinti ar rekonstruoti, taip padidindama naudojamo objekto vertę, tai nėra pagrindo teigti, kad tokio nekilnojamojo daikto tolesnis išlaikymas savivaldybei yra ekonomiškai nenaudingas ar kad savivaldybė neturi lėšų šio daikto priežiūrai.

Teisėjų kolegija vadovaujasi kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo taisykle, kad ,,valstybės (savivaldybės) institucija, atsisakydama sudaryti gyvenamųjų patalpų privatizavimo sutartį, turi nurodyti tikras bei svarbias aplinkybes, kurios pagrįstų objektyvią būtinybę išlaikyti turtą institucijos žinioje, neleidžiant jo privatizuoti.“

Išvados

10. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisės aktų nuostatas (pažymos 7-8 punktai) bei pacituotą teismų praktiką (pažymos 9 punktas), susijusius su Savivaldybės pareigūnų veiksmais (neveikimu) atsisakant leisti privatizuoti iš Savivaldybės nuomojamą Butą bei neskiriant lėšų jo remontui, konstatuotina:

10.1. Savivaldybės administracija, vykdydama Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintą funkciją – savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo (pažymos 7.2 punktas), turi teisę priimti sprendimą parduoti Butą Pareiškėjams, jei Butas atitinka Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytus kriterijus (pažymos 7.3 punktas), t. y., jei Butas yra nusidėvėjęs per 60 procentų, o jo remontas arba rekonstrukcija Savivaldybės administracijai yra ekonomiškai nenaudingi.

10.2. Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi Pareiškėjo 2014-08-26 prašymą dėl Buto privatizavimo, vadovaudamasi Savivaldybės tarybos 2011-09-21 sprendimu Nr. 1-218, reglamentuojančiu, kad Savivaldybei ekonomiškai naudinga remontuoti ar rekonstruoti butus, kurie nusidėvėję per 60 proc., išskyrus jei butas yra pripažintas avariniu arba turi avarinės būklės požymių (pažymos 8.1. punktas), priėmė sprendimą prašymo netenkinti, nes Butas nėra pripažintas avariniu ar turintis avarinės būklės požymių (pažymos 6 punktas), todėl Savivaldybei jį yra ekonomiška remontuoti ar rekonstruoti; Pareiškėjas apie priimtą sprendimą, pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, informuotas Savivaldybė 2014-09-23 raštu (pažymos 5.4 punktas).

10.3. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Patalpų remonto darbų komisija, išnagrinėjusi Pareiškėjo 2014-05-23 prašymą, apžiūrėjusi Butą, 2014-06-10 posėdyje pritarė, kad Bute būtų pakeistas kambario langas, balkono durys, maišytuvas, vamzdžiai vonioje ir tualete, vienas radiatorius. Remonto darbai SĮ „Vilniaus miesto būstas“ lėšomis Bute atlikti 2014 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais (pažymos 5.2 punktas).

11. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos išvados:

11.1. nėra teisinio pagrindo leisti Pareiškėjams privatizuoti jų iš Savivaldybės nuomojamą Butą, nes, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2011-09-21 sprendimu Nr. 1-218, Savivaldybės administracijai ekonomiškai nenaudinga remontuoti arba rekonstruoti tik butus, kurie yra pripažinti avariniais arba turi avarinės būklės požymių;

11.2. Savivaldybės administracija (SĮ „Vilniaus miesto būstas“) imasi racionalių bei tikslingų priemonių Butui atnaujinti (remontuoti), todėl nėra teisinio pagrindo teigti, kad Buto tolesnis išlaikymas Savivaldybės administracijai yra ekonomiškai nenaudingas ir (arba) kad neskiriama lėšų šio Buto priežiūrai, todėl skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant leisti privatizuoti iš Savivaldybės nuomojamą Butą bei neskiriant lėšų jo remontui atmestinas.

12. Atsižvelgiant į tai, kad asmenys, kurie nuomojasi gyvenamąsias patalpas (butus) iš Savivaldybės administracijos (SĮ „Vilniaus miesto būstas“), neturi mokėti mokesčių už daugiabučio gyvenamojo namo renovaciją, už bendrojo naudojimo objektų remonto darbus, tenkančius neprivatizuotų butų daliai bei į tai, kad viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybių funkcijų yra butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos priežiūra ir kontrolė (pažymos 7.2 punktas), Seimo kontrolierius Savivaldybei rekomenduoja: teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti, ar Pareiškėjai yra sumokėję mokesčius, tenkančius jų nuomojamam Butui, už daugiabučio gyvenamojo namo, …, Vilniuje, renovaciją, bendro naudojimo objektų remontą; nustačius, kad Pareiškėjai šiuos mokesčius yra sumokėję, teisės aktų nustatyta tvarka imtis priemonių dėl sumokėtų mokesčių grąžinimo Pareiškėjams.

13. Pareiškėjams paaiškintina:

13.1. vadovaujantis Civilinio kodekso 6.492 straipsnio 1 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad nuomotojas privalo savo lėšomis daryti išnuomoto daikto kapitalinį remontą, jeigu ko kita nenumato įstatymai arba sutartis (pažymos 7.1 punktas), Savivaldybė privalo atlikti Buto kapitalinį remontą;

13.2. vadovaujantis Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 18 punkto nuostatomis (pažymos 8.2 punktas), jie turi teisę daryti Buto pagerinimus (pertvarkymus) savo sąskaita, tačiau pagerinimai (pertvarkymai) gali būti atliekami tik turint išankstinį raštišką SĮ „Vilniaus miesto būstas“ leidimą.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:

X ir Y skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsisakant leisti privatizuoti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuomojamas gyvenamąsias patalpas, esančias …, Vilniuje, bei neskiriant lėšų šių patalpų remontui atmesti.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Valdui Klimantavičiui:

15.1. teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti, ar Y yra sumokėjęs mokesčius, tenkančius jų iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuomojamam butui, už daugiabučio gyvenamojo namo, …, Vilniuje, renovaciją, bendro naudojimo objektų remontą.

15.2. nustačius, kad Y yra sumokėjęs mokesčius, nurodytus šios pažymos 14.1 punkte, teisės aktų nustatyta tvarka imtis priemonių dėl sumokėtų mokesčių grąžinimo.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-03-13.

Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas