2015 m. vasario 19 d. Nr.4D-2014/2-1454

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X ir Y (toliau vadinama – Pareiškėjai) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau taip pat vadinama – Savivaldybė arba VMSA) pareigūnų pažeidimų, vykdant vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

2. Pareiškėjai Skunde nurodo

:

2.1. Jie Savivaldybei pateikė 2014-09-10 skundą dėl jų dukros Z priėmimo į vaikų darželį. Savivaldybė atsakė 2014-10-03 raštu Nr. A63-1050/14(3.2.1-EM4) (toliau vadinama – Atsakymas).

2.2. „2014-09-10 skunde detaliai išdėstėme su mūsų vaiko {…} priėmimu į darželį susijusią situaciją, prašėme perkelti {…} į darželį „U“ arba, nesant galimybių {…}, grąžinti į eilę į šį darželį {…}“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.3. Savivaldybės Atsakymu „nebuvo atsakyta, ar mūsų {…} prašymai yra tenkinami ar ne. {…} nėra pateikta informacija, apie kokius nors VMSA priimtus sprendimus mūsų iškeltais {…} klausimais. {…} neaišku, ar mūsų prašymai apskritai buvo svarstomi, ir, jei atmesti, dėl kokių priežasčių {…}, kokiomis teisės aktų nuostatomis remiantis. {…} pareigūnai demonstruoja negebėjimą vykdyti priskirtų funkcijų ir negerbia savo ir mūsų darbo bei laiko. Mums suprantama, kad pagrindinė ir didžiausia {…} problema šiuo metu yra vietų darželiuose trūkumas, tačiau nemanome, kad VMSA pareigūnai dėl šios priežasties gali atmestinai spręsti {…} problemas.“

2.4. „2014-09-10 skunde iškėlėme konkrečius klausimus, tikslu geriau suprasti situaciją, {…} įvertinti, ar VMSA nebuvo padaryta daugiau klaidų, susijusių su mūsų vaiko nepriėmimu į darželį „U“ ir priėmimu į darželį „R“. {…} Atsakymu {…} prašyta informacija nepateikta arba pateikta taip abstrakčiai ir paviršutiniškai, kad iš esmės neturi jokios informacinės vertės {…}. {…} Sąmoningai neprašėme pateikti jokių asmenis identifikuojančių duomenų, o tik tuos, kurie yra susiję su mūsų vaiko nepriėmimu į darželį „U“ priežastimis.“

2.5. „{…} registruodami vaiką į darželį {…} labai kruopščiai ir atsakingai apgalvojome, kokia tvarka nustatyti prioritetinį darželių sąrašą. {…} Darželį „R“ nurodėme, kaip paskutinį {…}. Šiuo metu laukiame šeimos pagausėjimo dar vienu vaiku, todėl darželio vietos klausimas yra ypatingai svarbus {…}. {…} turime pagrindo tikėtis, kad vietos darželiuose būtų suteikiamos būtent pagal mūsų pasirinktą prioritetinę eilę, o ne jos nepaisant. {…} tai faktiškai priklauso ne nuo mūsų, o nuo to, kaip greitai kiekvieno darželio vadovybė nusprendžia vykdyti papildomą priėmimą dėl {…} neatvykusių vaikų: nors artimiausiu metu būtume gavę vietą šalia namų esančiame darželyje „U“.“

2.6. „{…} laukiantys eilėje turi teisėtus lūkesčius {…}. Apie tokią {…} prioritetų nepaisymo tvarką (jei tai galima pavadinti tvarka) {…} asmenys nėra tinkamai informuojami. {…} siekiant neklaidinti, Apraše {Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraše} ir prašymo formoje tai turėtų būti vadinama ne „prioritetų eile“, bet tiesiog darželių „sąrašu“.“

2.7. Atsakyme „nurodyta, kad vaikai priskiriami į grupes ir eilės sudaromos vadovaujantis Aprašu. Apraše išskirtos dvi procedūrinės priėmimo į darželį galimybės. Kiekviena iš jų detaliai aprašytos. {…} Yra galimybė nukelti lankymo pradžios datą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui (Aprašo 41 p.) {…} {…} apie atsiradusias laisvas vietas IS {Informacinė sistema} automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka (Aprašo 45 p.) {…} nesame gavę nei el. laiško, nei SMS {…} apie priėmimą į darželį „R“. {…} Tėvai gavę pranešimą {…} per 15 d. turi kreiptis į įstaigą, patvirtinti vaiko atvykimą {…}. Aprašo 29 p. numatyta, kad visais atvejais vietos darželiuose turi būti skiriamos atsižvelgus į tėvų prašymuose nurodytą įstaigų eilės tvarką {…}, mūsų vaiko priėmimo į darželį atveju buvo pažeista ši Aprašo nuostata ir mūsų teisėti lūkesčiai.“

3. Pareiškėjai prašo Seimo kontrolieriaus

:

3.1. „įvertinti {…} {Atsakymo} tinkamumą ir teisėtumą, {…} pareigūnų veikimo ir neveikimo tinkamumą ir teisėtumą“;

3.2. „įvertinti Z nepriėmimo į darželį „U“ ir priėmimo į darželį „R“ aplinkybes ir atitikimą teisės aktų reikalavimams“;

3.3. „įpareigoti atsakingus asmenis nedelsiant įvykdyti Z perkėlimą į darželį „U“ {…}, alternatyviai prašome grąžinti Z į eilę į darželį „U“ {…}, jei papildomas priėmimas į darželį „U“ iki atsakymo į šį skundą nebuvo įvykdytas“;

3.4. „imtis priemonių, kad registracijos ir priėmimo į darželius tvarka būtų tobulinama.“

4. Prie Skundo pridėta

:

4.1. Pareiškėjų 2014-07-30 skundas Savivaldybei.

4.2. Savivaldybės 2014-10-03 Atsakymas, kuriuo aiškinamos Aprašo nuostatos, nurodoma, kad „Jūsų dukros eilė į darželį „U“ pasikeitė, nes, priėmus vaiką į 4-5 metų amžiaus grupę, atsirado prioritetas jaunesniam vaikui, kuris laukė eilėje, ir jis pakilo į aukštesnę poziciją. Tėvams pateikus lengvatą patvirtinantį dokumentą {…} eilėje pakilo dar vienas vaikas. {…} Šiuo metu į darželį „U“ jos eilės numeris būtų 2-as {…}. {…} Darželyje „R“ {…} keliems vaikams neatvykus ir atsiradus laisvoms vietoms, Z buvo priskirta į šią įstaigą Apraše nustatyta tvarka. {…} duomenų apie vaikus, priimtus į lopšelius-darželius, pateikti negalime.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Skundo tyrimo metu Savivaldybė pateikė:

5.1. Savivaldybės 2014-11-20 raštą Nr. A63-1271/14 (3.2.1-EM4), kuriuo Pareiškėjai informuojami, kad Savivaldybės sudarytos darbo grupės priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti posėdžio 2014-11-19 nutarimu Nr. A17-1316/14(3.1.16-AD4) Pareiškėjų dukra buvo paskirta į darželį „U“.

5.2. Savivaldybės visuomeninės administracinės ginčų komisijos 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. 9221-14/1.1.43-EM4, priimtą nagrinėjant ikiteisminio skundo bylą Nr. A60-1021/14(60096), kuriame nurodyta, jog komisija nagrinėjo Pareiškėjų 2014-10-10 skundą ir jo patikslinimo dokumentus bei nutarė skundo tyrimą nutraukti, kadangi 2014-11-24 buvo gautas Pareiškėjų pranešimas, kad jų „dukra buvo perkelta į darželį „U“, su kuriuo 2014-11-21 sudaryta sutartis, t. y. {…} Savivaldybės administracija geranoriškai patenkino skundo reikalavimus {…}.“

6. Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierių įstaigoje buvo gautas Savivaldybės 2015-01-14 raštas Nr. A63-42/15(3.2.1-EM4), kuriuo informavo, kad, įvertinus nesklandumus komplektuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bei gyventojų pasiūlymus, buvo parengtas naujos redakcijos Aprašas, kurį Savivaldybės taryba patvirtino 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2185.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Seimo kontrolierių įstatyme nurodyta:

22 straipsnis

– „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės ar, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.“

Tyrimo išvados

8. Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjų Skunde keliamas klausimas buvo nagrinėjamas Savivaldybės visuomeninėje administracinių ginčų komisijoje, kuri priėmė sprendimą skundo tyrimą nutraukti, kadangi Savivaldybės administracija geranoriškai patenkino skundo reikalavimus ir Pareiškėjų dukra buvo perkelta į darželį „U“, su kuriuo 2014-11-21 sudaryta sutartis.

9. Vadinasi, Skundo tyrimo metu Pareiškėjų prašoma viešoji paslauga (ikimokyklinio ugdymo paslauga) buvo suteikta ir jų dukra buvo priimta į pageidaujamą ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes ir į tai, kad Savivaldybė pateikė problemų išsprendimą pagrindžiančius dokumentus, galima konstatuoti, jog Skunde keliamos problemos buvo išspręstos, todėl, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, numatančia, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, Skundo tyrimas nutrauktinas.

10. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Savivaldybė įvertino gyventojų skunduose nurodytas problemas, susijusias su nesklandumais komplektuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, todėl buvo parengtas naujos redakcijos Aprašas, kurį Savivaldybės taryba patvirtino 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2185. Vadinasi, Savivaldybė pripažino, jog priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas tvarka turėjo trūkumų, todėl ją tobulino. Tokiu būdu Skunde keliami klausimai, susiję su ankstesnės redakcijos Aprašo nuostatų taikymu ir galimais pažeidimais, nebėra aktualūs, nebetaikant nebegaliojančių Aprašo nuostatų ir suteikus Pareiškėjų prašomą viešąją paslaugą, t. y. pašalinus pažeidimų pasekmes.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:

X ir Y Skundo tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys