2015 m. vasario 19 d. Nr.4D-2014/2-1663

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2014-11-24 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiklos (neveikimo), atsisakius vykdyti 170-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos (toliau vadinama – Bendrija) veiklos priežiūrą ir kontrolę.

2. Pareiškėja Skunde nurodė

:

2.1. Bendrijai priklauso Vilniaus miesto a, b, c ir d gyvenamieji namai, kurie „eksploatuojami jau daugiau kaip 20 metų, {…} Bendrija {…} nėra įregistruota kaip daugiabučių namų savininkų bendrija, o vis dar yra statybos bendrija“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.2. Pareiškėja 2014-09-16 prašymu kreipėsi į teismo paskirtą Bendrijos turto administratorę … (toliau vadinama – Administratorė), prašydama informuoti, ar Bendrija turi sudarytą bendrojo naudojimo objektų sąrašą, ar yra sudaryta revizijos komisija arba išrinktas revizorius, ar sudaryta ginčų nagrinėjimo komisija, ar planuojama organizuoti bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, rengti šių objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius planus, kaip skaičiuojami mokesčiai už 2011-2014 metais pakeistus vandentiekio vamzdžius, kokiu sprendimu vadovaujantis pakeistos atliekų konteinerių patalpos durys, kodėl patalpų savininkams nebuvo pateiktas durų kodas, kaip ir kurie buvo atrinkti rangovai, vandentiekio vamzdžių keitimo, stogo remonto, langų ir durų keitimo darbams atlikti; taip pat prašė pateikti Bendrijos 2013 metų veiklos ataskaitą, informaciją apie teismuose nagrinėjamus su Bendrijos veikla susijusius ginčus, ir t. t.

2.3. „Kadangi Administratorė iki 2014-10-14 neatsakė, {…} 2014-10-14 prašymu {…} kreipiausi į {…} Savivaldybės administracijos direktorių {…} prašydama: įpareigoti Administratorę pateikti išsamų atsakymą {…} ir prašomų dokumentų kopijas, atlikti Administratorės veiklos kontrolę {…} 2014-09-16 prašyme nurodytais klausimais {…}, įpareigoti Administratorę mokesčius už 2011-2014 metais pakeistus vandentiekio vamzdžius perskaičiuoti proporcingai butų plotui {o ne pagal gyventojų (naudotojų) skaičių} ir t. t.“

2.4. Savivaldybė atsakė 2014-10-24 raštu Nr. A51-88509/14(3.3.10.2-EM4) „nurodydama, kad gyvenamųjų namų statybos bendrijų veiklos priežiūra ir kontrolė savivaldybei teisės aktais nepriskirta, ir mano prašymą nagrinėti persiuntė Administratorei. Savivaldybė sutiko atlikti namo techninio prižiūrėtojo darbo kontrolę.“

2.5. Administratorė 2014-11-18 raštu Nr. 14-11-18S pateikė atsakymą „nurodydama, kad Bendrija bendrojo naudojimo objektų sąrašą turi, {…} revizijos komisija nesudaryta ir revizorius neišrinktas, {…} ginčus nagrinėjančio organo nėra, {…} ataskaitos nurodytos Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo, Bendrijoje nesudaromos, nes, kaip paaiškinta Savivaldybės 2014-11-24 raštu, {…} Bendrijos teisinė forma nėra daugiabučių namų savininkų bendrija.“

2.6. „duotas atsakymas, kad mokesčiai už bendrojo naudojimo objektų remontą, atnaujinimą skaičiuojami „atsižvelgiant į butų plotus“, yra neteisingas. Namo, kuriame aš gyvenu, laiptinėje yra 36 butai {…}, mes visi šių butų savininkai, naudotojai už 2014-01-11-2014-01-18 pakeistus vandentiekio vamzdžius mokėjome vienodo dydžio {mokesčius} – ne proporcingai butų plotams.“

2.7. „Administratorė nepateikė teismo nutarties, kuria buvo paskirta turto administratore, kopijos. {…} kokie įgaliojimai jai suteikti, kokiam laikotarpiui paskirta administruoti Bendriją {…}.“

2.8. „Administratorė nepagrindė savo atsakyme pateiktos informacijos dokumentais, todėl ši informacija gali būti neteisinga.“

3. Pareiškėja prašo Seimo kontrolieriaus

: „įpareigoti savivaldybės pareigūnus:

„1. Atlikti {…} Bendrijos Administratorės veiklos priežiūrą ir kontrolę {…} 2014-10-14 prašyme keliamais klausimais.

2. pateikti Savivaldybės pareigūnų 2013 ir šiais [2014] metais atliktų Namo techninės priežiūros patikrinimų aktus.

3. išsiaiškinti, kodėl 170-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija iki šiol yra statybos bendrija.“

4. Prie Skundo pridėta

:

4.1. Bendrijos Administratorės 2014-11-18 raštas Nr. 14-11-18S, kuriame, be kita ko, nurodyta, kad informacija apie pakeistų durų kodą buvo „paskelbta raštu šalia durų“, teismuose yra daug ginčų Bendrijos veiklos klausimais, „didžioji dalis Bendrijos dokumentų {…} Administratorei nėra perduoti, pateikti jūsų prašomos informacijos nėra galimybės, {…} teisės aktai nenumato jokios privalomos pirkimų tvarkos gyvenamųjų namų statybos bendrijoms, {…} Bendrija visus pirkimus atlieka atlikusi apklausą, išskyrus neatidėliotinus pirkimus avarijų ar panašiais atvejais.“

4.2. Savivaldybės 2014-10-24 raštas Nr. A51-88509/14(3.3.10.2-EM4) Pareiškėjai ir Administratorei, kuriuo nurodoma, kad:

4.2.1. „gyvenamųjų namų statybos bendrijų valdymo organų veiklos priežiūra ir kontrolė {…} Savivaldybei nepriskirta“;

4.2.2. „statinių naudojimo priežiūros vykdytojai 2014 m. lapkričio 17 d. 10.00 val. numato atlikti Namo techninės priežiūros patikrinimą“;

4.3. Pareiškėjos 2014-10-14 prašymas Savivaldybei.

4.4. Pareiškėjos 2014-09-16 prašymas Administratorei.

4.5. Administratorės 2014-01-06 raštas Nr. 14-01-06S Pareiškėjai, nurodant, kad „vandentiekio stovų keitimas pagal 2013 m. gruodžio 03 dd namo 3, 7, 11, 15, 23 ir 27 butų savininkų prašymą yra numatytas 2014 m. sausio 11 d. ir 2014 m. sausio 18 d.“

4.6. d namo 3, 7, 11, 15, 23 ir 27 butų savininkų 2013-12-03 prašymas.

4.7. Pareiškėjos 2013-12-03 prašymas Administratorei, prašant organizuoti vandentiekio stovų atnaujinimą (pakeitimą).

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos įstatymai ir Vyriausybės nutarimai:

5.1. Seimo kontrolierių įstatyme

nurodyta:

12 straipsnis

– „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“

5.2. Vietos savivaldos įstatyme nurodyta:

6 straipsnis

– „Savarankiškosios {…} savivaldybių funkcijos: 21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; {…}; 42) pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo savininkų bendrijų valdymo organų, {…} veiklos priežiūra ir kontrolė.“

5.3. Civilinio proceso kodekse

nurodyta:

4.83 straipsnis

– „3. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. {…} nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės. {…}.“

4.240 straipsnis

– „1. Turto paprastojo administravimo atveju administratorius privalo priimti turto duodamus vaisius ir pajamas, registruoti skolas ir jas apmokėti iš administruojamo turto, taip pat įgyvendinti kitas teises, susijusias su turto valdymu ir naudojimu.“

5.4. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme

(toliau vadinama – Bendrijų įstatymas) nurodyta:

1 straipsnis

– „1. Šis įstatymas nustato daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdą steigiant bendriją, reglamentuoja šios bendrijos steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą, bendrijai priklausančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų – bendrijos narių teises ir pareigas. {…}. 3. Šis įstatymas taikomas bendrijoms, kurios įsteigtos valdyti, naudoti ir prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus ir kurių veiklos nereglamentuoja specialieji, atskiras juridinių asmenų teisines formas nustatantys, įstatymai.“

2 straipsnis

– „7. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija (toliau – bendrija) – ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus arba juos sukurti bendrijos narių poreikiams, arba tenkinti kitus bendruosius poreikius.“

20 straipsnis

– „2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui.“

5.5. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatyme

(2012 m. balandžio 12 d. Nr. XI-1967) nurodyta:

3 straipsnis

– „1. Iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtos ir veikiančios daugiabučių namų savininkų bendrijos, gyvenamųjų namų statybos bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ir kiti juridiniai asmenys, įsteigti ir veikiantys pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą, per 12 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos savo įstatus suderina su šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimais.“

5.6. Administracinių teisės pažeidimų kodekse

(toliau vadinama – ATPK) nurodyta:

222 straipsnis

– „Savivaldybių vykdomosios institucijos nagrinėja šio kodekso {…} 1582 straipsnyje {Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo pareigų, nustatytų teisės aktuose, nevykdymas} {…} numatytas administracinių teisės pažeidimų bylas.“

5.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatuose

, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1473 redakcija), nurodyta:

„7. Svarbiausieji Aplinkos ministerijos veiklos tikslai yra: {…}; 7.2. formuoti valstybės politiką {…} būsto, {…} valdymo, {…} naudojimo srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą; {…}. 7.7. sudaryti palankias sąlygas šalies gyventojams atnaujinti (modernizuoti) gyvenamuosius pastatus ir taip mažinti energijos sąnaudas, tinkamai juos valdyti ir prižiūrėti; {…}.“

„8. Aplinkos ministerija atlieka šias funkcijas: {…}; 8.2.1. rengia įstatymų projektus, planavimo dokumentus {…} būsto, {…} klausimais arba dalyvauja juos rengiant, {…}; {…}; 8.7.1. pagal kompetenciją vykdo būsto strategijos ir programų įgyvendinimo priemones, būsto strategijos ir programų įgyvendinimo stebėseną; 8.7.2. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl gyvenamųjų pastatų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) – energijos sąnaudų mažinimo, reglamentavimo tobulinimo; {…}.“

Aktuali teismų praktika

6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2013, nurodyta:

„Ginčo teisinių santykių atsiradimo metu galiojo Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (įstatymo 2004 m. sausio 29 d. redakcija Nr. IX-1989, galiojusi nuo 2004 m. vasario 14 d. iki 2010 m. sausio 5 d.). Nors šio įstatymo 1 straipsnyje nustatyta, kad jis reglamentuoja daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimą, valdymą ir veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą bei daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės valdymą, dėl gyvenamųjų namų statybos bendrijos veiklos panašumo į daugiabučių namų savininkų bendriją šio įstatymo nuostatos mutatis mutandis taikytinos ir apibrėžiant gyvenamųjų namų statybos bendrijos veikloje atsirandančius teisinius santykius, tai pripažįstama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. B. v. UAB ,,Trušelių sodybos“, bylos Nr. 3K-3-530/2012). Tokį aiškinimą patvirtina Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (įstatymo 2012 m. balandžio 12 d. redakcija Nr. XI-A967), įsigaliojusio nuo 2012 m. liepos 1 d., 1 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad šis įstatymas nustato ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdą, steigiant bendriją.“

Tyrimo išvados

7. Įvertinus su Skundu susijusią informaciją, teisinį reglamentavimą, pacituotą šios pažymos 5 punkte, bei teismų praktiką (šios pažymos 6 punktas), atkreiptinas dėmesys, kad Bendrijų įstatymas nustato daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdą steigiant bendriją.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs; „Daugiabučių namų tinkamas eksploatavimas bei jų išsaugojimas yra ne tik privatus savininkų, bet ir viešasis interesas, todėl tokie santykiai turi būti reguliuojami nustatant įvairius bendrosios dalinės nuosavybės teisės daugiabučiuose namuose įgyvendinimo būdus. Savininkų bendrijos steigimas – vienas galimų bendrosios dalinės nuosavybės teisių tokiuose namuose įgyvendinimo būdų“ (Konstitucinio Teismo 2000-12-21 nutarimas).

Tuo atveju, kai gyvenamųjų namų statyba yra užbaigta, šių gyvenamųjų namų savininkus vienijančių gyvenamųjų namų statybos bendrijų tolesnė veikla ir paskirtis atitinka Bendrijų įstatyme nurodytą bendrijų veiklos paskirtį, t. y. naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus arba juos sukurti bendrijos narių poreikiams, arba tenkinti kitus bendruosius poreikius. Taigi, daugiabučio namo statybos bendrija veiklos srityje, kuri susijusi su pastatyto daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu, priežiūra ir pan., atitinka Bendrijų įstatyme pateiktą bendrijų sąvoką. Gyvenamųjų namų statybos bendrijos privalėjo savo įstatus suderinti su Bendrijų įstatymo reikalavimais, todėl jų veiklai bei šioje veikloje atsiradusiems teisiniams santykiams taikytinos Bendrijų įstatymo nuostatos, o už imperatyvių teisės aktų nuostatų pažeidimą taikytina teisės aktuose numatyta atsakomybė (pvz., už daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo pareigų, nustatytų teisės aktuose, nevykdymą numatyta administracinė atsakomybė; ATPK 1582 straipsnis).

Darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšminga, kaip yra vadinama bendrija – daugiabučių namų savininkų bendrija ar daugiabučių namų statybos bendrija, kadangi Bendrija vienija, be kita ko, daugiabučių namų patalpų savininkus, Bendrija per savo valdymo organus (Administratorę) turi įgyvendinti ir nepažeisti teisės aktų nustatytų imperatyvių reikalavimų, susijusių tiek su bendrojo naudojimo objektais, tiek su šių objektų bendraturčių teisėmis ir teisėtais interesais, įskaitant teisę į informaciją apie bendrojo naudojimo objektus, Bendrijos veiklą, teisingą mokesčių ir kitų mokėjimų paskirstymą ir pan.

8. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktas nurodo savivaldybių savarankiškąją funkciją – „pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo savininkų bendrijų valdymo organų, {…} veiklos priežiūra ir kontrolė“. Gyvenamojo namo savininkų bendrijos sąvoka yra nurodyta Bendrijų įstatyme. Šioje pažymoje buvo nurodyta, kad daugiabučio namo statybos bendrija pagal veiklos sritį, susijusią su pastatyto daugiabučio namo naudojimu, priežiūra ir pan., iš esmės atitinka Bendrijų įstatyme nurodytą gyvenamojo namo savininkų bendrijos sąvoką, šiai jų veiklai taikomos Bendrijų įstatymo nuostatos. Be to, Bendrijų įstatymo 20 straipsnyje nurodyta, kad savivaldybės turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas ir, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui. Vadinasi, savivaldybės pagal Vietos savivaldos įstatymo, Civilinio kodekso ir Bendrijų įstatymo nuostatas turi teisę kontroliuoti tik tą gyvenamųjų namų statybos bendrijų veiklą, kuri susijusi su pastatyto daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu, priežiūra ir pan., t. y. Savivaldybė nepagrįstai nevykdė Bendrijos veiklos, susijusios su Pareiškėjos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, priežiūros ir kontrolės, todėl Pareiškėjos Skundas laikytinas pagrįstu.

9. Atkreiptinas Savivaldybės administracijos dėmesys, kad Vietos savivaldos įstatymas bei kiti teisės aktai suteikia savivaldybėms (jų įgaliotiems asmenims) ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti gyvenamųjų namų savininkų bendrijų veiklą, vykdyti statinių naudojimo priežiūrą.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodžio 24 d. ir 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimuose nurodė:

„Jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose tam tikros funkcijos yra priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės ir vykdo šias funkcijas ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos. Tai reiškia, kad tam tikra dalis savivaldybių kompetencijos turi būti įgyvendinama tiesiogiai, kad savivaldybių tarybų sprendimų, priimtų neperžengiat jų kompetencijos ribų, įgyvendinimas neturi būti saistomas kurių nors valstybės institucijų ar pareigūnų sprendimų {…}. Tačiau pabrėžtina, kad ir tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, yra reglamentuojamos įstatymais. Nė viena iš šių funkcijų nereiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos.“

10. Skunde nurodytos aplinkybės patvirtina, jog gyvenamųjų namų statybos bendrijų veikla ne visada atitinka Bendrijų įstatymo reikalavimus ir nesiimama priemonių pažeidimams pašalinti, už padarytus pažeidimus netaikoma atsakomybė, todėl konstatuotina, kad daugiabučių namų patalpų savininkų, susivienijusių į gyvenamojo namo statybos bendriją, teisių ir teisėtų interesų apsauga nėra pakankama, palyginus su daugiabučių namų patalpų savininkų, susivienijusių į daugiabučio namo savininkų bendriją, dėl šios priežasties sudaromos prielaidos pažeisti daugiabučių namų patalpų savininkų – gyvenamojo namo statybos bendrijos narių – teises ir teisėtus interesus, susijusius su bendrąja daline nuosavybe, informacijos gavimu, tinkamu mokesčių ir kitų mokėjimų paskirstymu, sprendimų dėl bendrijos valdymo organų išrinkimo (paskyrimo, pakeitimo) priėmimu ir t. t. Vadinasi, šios srities teisinis reglamentavimas tobulintinas. Savivaldybės pateikti motyvai, kad „gyvenamųjų namų statybos bendrijų valdymo organų veiklos priežiūra ir kontrolė teisės aktais Savivaldybei nepriskirta“, patvirtina, kad teisinis reglamentavimas, susijęs su daugiabučio namo statybos bendrijos veiklos priežiūra ir kontrole, nėra pakankamai aiškus.

11. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai (Konstitucinio Teismo 2003-05-30, 2004-01-26 nutarimai).

Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs atsakingo valdymo principą, kuris yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, numatant, jog valdžia tarnauja žmonėms. Valstybės tarnautojai privalo vadovautis teisės aktų nuostatomis (Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimas, 2004-07-01 nutarimas, 2004-11-05 išvada).

12. Atsižvelgus į tai, kas pirmiau išdėstyta, bei į tai, kad Aplinkos ministerija formuoja valstybės politiką būsto srityje bei koordinuoja, kontroliuoja jos įgyvendinimą (šios pažymos 5.7 punktas), siūlytina Aplinkos ministerijai įvertinti Skunde (šios pažymos 2 punktas) keliamas problemas, šioje pažymoje pateiktas išvadas ir spręsti klausimą dėl teisinio reglamentavimo, susijusio su gyvenamųjų namų statybos bendrijų veikla (ypač tais atvejais, kai tokios bendrijos įstatai nebuvo patikslinti pagal Bendrijų įstatymo nuostatas; šios pažymos 5.5 punktas), šių bendrijų valdymo organų veiklos priežiūra, tobulinimo.

13. Atkreiptinas Pareiškėjos dėmesys

, kad Namo patalpų savininkai, Bendrijos nariai turi teisę kreiptis į teismą dėl teismo paskirto Bendrijos turto administratoriaus (Administratorės) pakeitimo.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:

X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 ir 14 punktais, Seimo kontrolierius rekomenduoja:

15.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai:

15.1.1. atlikti Administratorės veiklos, susijusios su Pareiškėjos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu, priežiūra, remontu ir pan., mokesčių apskaičiavimu ir paskirstymu, informacijos pateikimu patalpų savininkams, priežiūrą ir kontrolę; jeigu būtų nustatyta pažeidimų, imtis priemonių, užtikrinančių jų pašalinimą;

15.1.2. pateikti Pareiškėjai informaciją Skunde (šios pažymos 2, 3 punktai) nurodytais klausimais;

15.2. Aplinkos ministerijai: įvertinti Skunde (šios pažymos 2 punktas) keliamas problemas, šioje pažymoje pateiktas išvadas ir spręsti klausimą dėl teisinio reglamentavimo, susijusio su gyvenamųjų namų statybos bendrijų veikla (ypač tais atvejais, kai tokios bendrijos įstatai nebuvo patikslinti pagal Bendrijų įstatymo nuostatas; šios pažymos 5.5 punktas), šių bendrijų valdymo organų veiklos priežiūra, tobulinimo.

16. Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, prašyčiau Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Aplinkos ministerijos šias rekomendacijas išnagrinėti ir apie jų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti (pateikiant patvirtinančius dokumentus) iki 2015-04-30.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys