2015 m. vasario 27 d. Nr.4D-2014/2-1369

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Sergejaus Ursul perduotą X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant privažiavimo prie žemės sklypo (kadastro Nr. …), …, Vilniuje (toliau vadinama – Žemės sklypas), įrengimo klausimą.

2. Skunde Pareiškėja nurodė:

2.1. Atkūrus nuosavybės teises buvusiems savininkams į žemės sklypus a ir b (kadastro Nr. …, Nr. …), ji ir kiti Žemės sklypo bendraturčiai neteko galimybės naudotis keliu, kuriuo privažiuodavo iki Žemės sklypo.

2.2. Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014-06-09 rašte Nr. 1SS-(7.5)-1452 pateiktos informacijos sužinojo, jog žemės sklypams a ir b (kadastro Nr. …, Nr. …), kaip tarnaujantiems daiktams, kelio servitutai nėra nustatyti, o privažiavimas prie Žemės sklypo yra numatytas nuo vietinės reikšmės kelio (Rugiagėlių gatvės) tarp privačių žemės sklypų, esančių c ir d, Vilniuje.

2.3. Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2014-07-23 raštu Nr. A51-59639/14(2.14.2.12-MP8) buvo informuota, kad Savivaldybės valdybos 2002-09-26 sprendimu Nr. 1832V „Dėl teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas, kuriame suplanuotas privažiavimo kelias prie Žemės sklypo, kitų naujai suplanuotų sklypų, todėl jai buvo pasiūlyta kreiptis į Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Infrastruktūros skyrių dėl leidimo projektuoti įvažiavimo kelią į Žemės sklypą (prisijungti prie miesto gatvių tinklo) planavimo sąlygų. Ji taip pat buvo informuota, kad „{…} savivaldybės neįrenginėja įvažiavimo kelių į privačius sklypus“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.4. Formuojant gretimą žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui, nebuvo gautas jos, kaip teisėtos Žemės sklypo savininkės, sutikimas, kad įvažiavimas į Žemės sklypą būtų įrengtas kitoje vietoje.

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo:

„{…} padėti atgauti neteisėtai atimtą privažiavimo kelią prie mano žemės sklypo {…}.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjos skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas:

4.1. Informuoti, ar žemė, kurioje pagal Naujosios Vilnios šiaurinės dalies teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius Pareiškėja turėtų įsirengti privažiavimą, yra valstybinė.

4.2. Informuoti, kokių konkrečių teisės aktų nuostatomis vadovaujantis Pareiškėja Savivaldybės 2014-07-23 raštu Nr. A51-59639/14(2.14.2.12-MP8) buvo informuota, jog Savivaldybė neįrenginėja įvažiavimo kelių į privačius sklypus.

4.3. Informuoti, ar Pareiškėja bei kiti Žemės sklypo bendraturčiai turi tinkamai įrengtą privažiavimą prie jiems nuosavybės teise priklausančio sklypo.

5. Iš Savivaldybės administracijos 2014-11-12 raštu Nr. A51-96534/14(2.15.1.21-MP2) pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:

5.1. Naujosios Vilnios šiaurinės dalies teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detalusis planas (toliau vadinama ir – Detalusis planas) patvirtintas Savivaldybės valdybos 2002-09-26 sprendimu Nr. 1832V „Dėl teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“.

5.2. Detaliojo plano pristatymo miesto visuomenei viešo susirinkimo 2002-01-24 protokole nurodyta: „Projektą pristatė projekto vadovė architektė Ieva Žukauskaitė. Ji supažindino susirinkusius su rengiamo detalaus plano sprendiniais. Visi susirinkusieji detaliojo plano papildymui pritarė. Susirinkimui pataisų pagal registruotus planavimo pasiūlymus nepateikta.“

Detaliojo plano pristatymo miesto visuomenei viešo susirinkimo 2002-01-24 ataskaitoje nurodyta: „Vadovaujantis LR {Lietuvos Respublikos} Vyriausybės 1999-09-18 nutarimu Nr. 1079, atlikta ši svarstymo procedūra: 1. Apie numatomą rengti projektą paskelbta 2002-01-15 „Lietuvos ryto“ priede „Sostinė“ {…}. 2. Įvyko parengto projekto aptarimas {…}.“ Atsižvelgiant į tai buvo pateikta išvada: „Planavimo proceso metu pretenzijų bei pasiūlymų iš visuomenės pusės nesulaukta, todėl projektas teiktinas valdybai tvirtinti.“

„Pagrindiniame detaliojo plano brėžinyje yra nagrinėjamos teritorijos sklypų ir nekilnojamų turto objektų šioje teritorijoje savininkų parašai. {…}.“

5.3. Tuometė Vilniaus apskrities viršininko administracija, atlikusi Detaliojo plano patikrinimą, 2002-05-02 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte Nr. 145 nurodė:

„Projekto rengimo, derinimo ir viešo svarstymo su visuomene proceso ir procedūrų bei teritorijų planavimo normų sąvado reikalavimų esminių pažeidimų nenustatyta. Neįvykdytas Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų 8 p. reikalavimas, tačiau gyventojai, gyvenantys planuojamojoje teritorijoje, buvo supažindinti su detaliojo plano sprendiniais ir tai patvirtino savo parašais pagrindiniame brėžinyje“ bei pateikė išvadą: „Projektą „Naujosios Vilnios Šiaurinės dalies teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detalusis planas“ tvirtinti.“

5.4. Detaliuoju planu įvažiavimas į Žemės sklypą (išvažiavimas iš jo) nuo Sodelių gatvės per kitą žemės sklypą b (kadastro Nr. …) buvo panaikintas ir suprojektuotas naujas įvažiavimas iš Rugiagėlių gatvės akligatvio (išvažiavimas iš jo) (ši teritorija – Lietuvos Respublikai priklausanti žemė, patikėjimo teise valdoma Nacionalinės žemės tarnybos).

Detaliuoju planu numatytas įvažiavimas į Žemės sklypą (išvažiavimas iš jo) „{…} šiuo metu yra žvyruotos dangos sankasa.“

5.5. Privažiavimo akligatvis į Žemės sklypą „{…} aptarnauja tik 5 sklypus. 2014-07-23 raštu Nr. A51-5969-39/14(2.14.212-MP8) Miesto plėtros departamentas informavo, kad Savivaldybė neįrenginėja įvažiavimo į privačius sklypus. Savivaldybės funkcija yra vietinės reikšmės kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų priežiūra, taisymas ir tiesimas. Siekiant sudaryti sąlygas atlikti įstatyme nustatytas funkcijas ir tenkinti visuomenės poreikius Savivaldybė sudaro sutartis su privačių sklypų savininkais ir dalinai gali finansuoti šių kelių ir gatvių ar komunikacinių koridorių įrengimą. Atsižvelgdami į tai, jog Savivaldybė savarankiškai sudaro ir tvirtina savo biudžetą, paskirsto lėšas funkcijoms įgyvendinti pagal numatytus prioritetus, kurių pasirinkimas ir finansavimo jiems skyrimas priklauso nuo gyventojų išrinktų atstovų politinės valios įgyvendinimo.“

6. Pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą-pažymėjimą, Pareiškėja Žemės sklypo dalį įsigijo 2003-10-20 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VB7-7005 pagrindu.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos teisės aktai

7.1. Teritorijų planavimo įstatymo (galiojo nuo 2001-05-09 iki 2003-05-01):

7.1.1. 20 straipsnis – „5. Detalieji planai tvirtinti teikiami nustatyta tvarka suderinti, viešai apsvarstyti ir patikrinti teritorijų planavimo priežiūros institucijos. Detaliuosius planus tvirtina savivaldybės taryba arba valdyba tarybai pavedus. {…}.“

7.1.2. 23 straipsnis – „1. Prieš teikiant tvirtinti, bendrojo, specialiojo, detaliojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti: {…}; 2) viešai apsvarstyti; 3) patikrinti teritorijų planavimo priežiūros institucijos.“

7.1.3. 27 straipsnis – „1. Teikti pasiūlymus, reikšti pastabas dėl planavimo sprendinių turi teisę visi planavimu suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys {…}, o reikšti pretenzijas – planuojamos teritorijos nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, gyvenantys arba turintys savo buveinę planuojamoje teritorijoje. 2. Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami raštu iki viešo susirinkimo. Jų pateikimo tvarka ir terminai nustatyti šio įstatymo 25 straipsnio trečiojoje dalyje nurodytuose nuostatuose. Po viešo susirinkimo pasiūlymai ir pretenzijos nepriimami.“

7.1.4. 30 straipsnis – „2. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka: {…}; 3) savivaldybių teritorijų bendrojo planavimo, detaliojo planavimo, savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų lygmens specialiojo planavimo – apskrities viršininkas.“

7.2. Žemės įstatymo:

21 straipsnis

– „Žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo: {…}; 2) laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų reikalavimų.“

7.3. Apskrities valdymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiu galios įstatymo:

2 straipsnis

– „1. Šis įstatymas, {…}, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d. {…}; 4. Apskričių viršininkų ir jų pavaduotojų pareigybės panaikinamos 2010 m. birželio 30 d. ir apskričių viršininkų administracijos likviduojamos teisės aktų nustatyta tvarka 2010 m. liepos 1 d.“

7.4. Vietos savivaldos įstatymo:

7.4.1. 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: {…}; 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; {…}.“

7.4.2. 16 straipsnis – „2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: {…}; 15) savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas; {…}.“

7.4.3. 32 straipsnis – „2. Seniūnas: {…}; 17) organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų {…} priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, {…}. 3. Seniūnas: {…}; 12) teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl {…} savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo {…}.“

7.5. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo:

4 straipsnis

– „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; {…}; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; {…}.“

8. Kiti teisės aktai

8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų (galiojo nuo 1997-10-04 iki 2004-07-21) (toliau vadinama – Nuostatai):

8.1.1. 8 punktas – „Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo dėl projekto rengimo priėmimo dienos planavimo organizatorius skelbia apie rengiamo projekto tikslus, rengimo terminus, viešo svarstymo etapus ir tvarką. Skelbime taip pat nurodomas planavimo organizatorius, jo adresas ir telefonų numeriai.“

8.1.2. 14 punktas – „Ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki planavimo pasiūlymų pateikimo planavimo organizatorius turi paskelbti visuomenės informavimo priemonėse šią informaciją: 14.1. kur ir kada bus supažindinama su parengtu projektu, vyks vieša projekto ekspozicija (paroda), susirinkimas; 14.2. kur, kada, kam ir kaip bus galima teikti planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių; {…}.“

8.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-02 sprendimu Nr. 1-285 patvirtinto Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo (toliau vadinama – Aprašas):

8.2.1. 2 punktas – „Aprašo paskirtis – reglamentuoti Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų rekonstravimo, kapitalinio remonto ar naujų susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų įrengimo tvarką, atvejus ir sąlygas, dalyvaujant fiziniams ar juridiniams asmenims (toliau – pareiškėjas).“

8.2.2. 4 punktas – „Savivaldybės atliekamų darbų vertė negali viršyti 50 proc. visos statybų darbų vertės.“

Skundo tyrimui aktuali teismų praktika

9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėdamas administracinę bylą dėl įpareigojimo atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai parengti gatvių, tinkamų sunkiojo transporto eismui, įrengimo (tiesimo) techninius projektus ir šias gatves nutiesti, išanalizavęs Kelių įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, 2014-05-15 nutartyje konstatavo, kad teisėjų kolegija sutinka su tuo, kad:

„{…} pareiškėjo įvardinti teisės aktai numato būtent atsakovo funkciją suprojektuoti ir nutiesti jo nurodomas gatves, be to, byloje atsakovas nekvestionuoja šios jo funkcijos, t. y. kad pareiškėjo įvardintų gatvių projektavimas ir tiesimas yra priskirtinas būtent jo kompetencijai.

Kita vertus, pažymėtina, jog atsakovas nurodo aplinkybes dėl negalimumo šiuo metu suprojektuoti ir nutiesti pareiškėjo įvardintas gatves, t. y. kad nesant pakankamai finansinių išteklių šiuo metu prioritetas yra skiriamas jau esančių pagrindinių gatvių remontui ir rekonstravimui, o ne naujų gatvių tiesimui.

{…} Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (2012 m. gegužės 1 d. redakcija) (toliau – ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas) 10 straipsnio 8 dalies 4 punktas numato, jog užtikrindamas eismo saugumą savivaldybės administracijos direktorius rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, transporto infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu bei organizuoja medicinos pagalbos teikimą eismo įvykiuose nukentėjusiems asmenims. Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktas iš esmės patvirtina šį reguliavimą, numatydamas, kad savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, tuo tarpu pagal 7 punktą jis koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas. Teisėjų kolegija atsižvelgusi į byloje esančius duomenis nurodo, jog byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjo įvardintų gatvių tiesimui lėšos iš viso nebuvo numatytos, taigi pagrįstai Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ūkio skyrius nurodė, jog artimiausiu metu savivaldybė pagalbinių gatvių tiesti neplanuoja, be to, paaiškino, jog naujų gatvių tiesimas vykdomas atsižvelgiant į turimą finansavimą, pirmumą teikiant pagrindinėms gatvėms (b. l. 25). Taigi atsižvelgus į tai, kad lėšos pareiškėjo įvardintų gatvių tiesimui nebuvo paskirtos nėra pagrindo teigti, kad savivaldybės administracija, jos direktorius nevykdo ar vilkina vykdyti jam priskirtas pareigas šiuo nurodytu aspektu.

{…} nagrinėjamu atveju {…} teisės aktais, įtvirtinančiais atsakovo funkciją tiesti gatves, bet juose nėra numatyta jokių konkrečių terminų dėl gatvių tiesimo, jie nenumato jokio laiko momento, iki kada nurodyti veiksmai turi būti atliekami, kuriam praėjus būtų galima teigti, kad atsakovas pažeidė jam priskirtas funkcijas. Pareiškėjas taip pat nenurodė ir nepagrindė to, kad teisės aktuose yra numatyti terminai rekomenduojamų pagalbinių gatvių tiesimui. Teisėjų kolegijos vertinimu, teisės aktai nesukuria pareiškėjui subjektinės teisės reikalauti konkrečiu metu nutiesti konkretų kelią, iš esmės sukuria tik tam tikrą atskaitomybę, kad klausimai dėl kelių tiesimo būtų svarstomi ir įvertinami.“

Išvados

10. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą (pažymos 7-8 punktai) bei pažymos 9 punkte cituotą teismų praktiką, susijusius su Savivaldybės pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant privažiavimo prie Pareiškėjos Žemės sklypo įrengimo klausimą, konstatuotina:

10.1. Žemės sklypas suformuotas Detaliuoju planu, patvirtintu Savivaldybės valdybos 2002-09-26 sprendimu Nr. 1832V (pažymos 5.1 punktas).

10.2. Detalusis planas, kaip tai reglamentavo Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies, 23 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktų nuostatos (galiojo nuo 2001-05-09 iki 2003-05-01) (pažymos 7.1.1-7.1.2 papunktis), prieš teikiant tvirtinti buvo:

10.2.1. viešai apsvarstytas; planavimo proceso metu bei viešo susirinkimo metu pretenzijų bei pasiūlymų dėl Detaliojo plano sprendinių nebuvo gauta; planuojamoje teritorijoje gyvenantys asmenys buvo supažindinti su Detaliojo plano sprendiniais ir tai patvirtino savo parašais (pažymos 5.2, 5.3 punktai);

10.2.2. patikrintas teritorijų planavimo priežiūros institucijos, t. y. tuometės Vilniaus apskrities viršininko administracijos (pažymos 7.1.4 papunktis), kuri, nors ir konstatavo, kad buvo pažeistas Nuostatų 8 punktas, reglamentavęs, jog ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo dėl projekto rengimo priėmimo dienos planavimo organizatorius skelbia apie rengiamo projekto tikslus, rengimo terminus, viešo svarstymo etapus ir tvarką (pažymos 8.1.1 papunktis), 2002-05-02 pateikė teigiamą Detaliojo plano tikrinimo išvadą, nes „gyventojai, gyvenantys planuojamojoje teritorijoje, buvo supažindinti su detaliojo plano sprendiniais ir tai patvirtino savo parašais pagrindiniame brėžinyje“ (pažymos 5.3 punktas).

10.3. Apie Detaliojo plano viešą svarstymą, kaip tai reglamentavo Nuostatų 14 punktas (galiojo nuo 1997-10-04 iki 2004-07-21) (pažymos 8.1.2 papunktis), buvo paskelbta „Lietuvos ryto“ priede „Sostinė“, tačiau ši informacija buvo paskelbta pažeidžiant Nuostatų 14 punkte nustatytą 10 dienų terminą (pažymos 8.1.2 papunktis), nes apie Detaliojo plano viešą svarstymą paskelbta 2002-01-15, o viešas svarstymas įvyko 2002-01-24, t. y. po 9 dienų (pažymos 5.2 punktas).

10.4. Pagal patvirtinto Detaliojo plano sprendinius įvažiavimas į Žemės sklypą nuo Sodelių gatvės buvo panaikintas ir valstybinėje žemėje suprojektuotas naujas įvažiavimas iš Rugiagėlių gatvės, kuris „{…} šiuo metu yra žvyruotos dangos sankasa“ (pažymos 5.4 punktas).

10.5. Savivaldybė Seimo kontrolieriaus prašymu nepateikė informacijos, kokių konkrečių teisės aktų nuostatomis vadovaujantis Pareiškėja Savivaldybės 2014-07-23 raštu buvo informuota, jog „Savivaldybė neįrenginėja įvažiavimo kelių į privačius sklypus (pažymos 4.2 punktas).

11. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:

11.1. Detaliojo plano rengimo, jo viešo svarstymo metu nebuvo gauta jokių pastabų ar pasiūlymų dėl Detaliojo plano sprendinių, taip pat ir pastabų dėl naikinamo įvažiavimo į Žemės sklypą nuo Sodelių gatvės bei dėl naujai projektuojamo įvažiavimo į Žemės sklypą iš Rugiagėlių gatvės (pažymos 10.2 punktas). Detaliojo plano rengimo, jo tvirtinimo metu Pareiškėjos teisės negalėjo būti pažeistos, nes Detalusis planas patvirtintas 2002-09-26 Savivaldybės valdybos sprendimu, t. y. anksčiau, nei Pareiškėja nuosavybės teise įsigijo Žemės sklypą (2003-10-20 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis) (pažymos 6, 10.1 punktai).

11.2. Seimo kontrolierius neturi teisinio pagrindo vertinti tuometės Vilniaus apskrities viršininko administracijos pareigūnų, teikusių išvadą dėl Detaliojo plano, veiksmus (pažymos 10.2.2 papunktis, 10.3 punktas), nes Vilniaus apskrities viršininko administracija, vadovaujantis Apskrities valdymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiu galios įstatymo 2 straipsniu (pažymos 7.3 punktas), nuo 2010-07-01 yra likviduota.

11.3. Pagal Detaliojo plano sprendinius įvažiavimas į Žemės sklypą yra nustatytas valstybinėje žemėje (pažymos 10.4 punktas), todėl, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 32 punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas (pažymos 7.4.1 papunktis), privažiavimo prie Žemės sklypo nuo Rugiagėlių gatvės įrengimas, jo remontas yra Savivaldybės kompetencijai priskirta funkcija.

Tačiau šios funkcijos įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su Savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis ne tik naujų gatvių projektavimo, tiesimo darbams, bet ir esamų gatvių remontui, rekonstrukcijai, saugaus eismo organizavimu ir kt. Biudžeto tvirtinimas, pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktą (pažymos 7.4.2 papunktis), yra išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija. Be to, kaip tai pažymėjo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nutartyje (pažymos 9 punktas), teisės aktai nenumato jokio termino, laiko momento, iki kada nurodyti veiksmai (vietinės reikšmės kelių, gatvių įrengimas, remontas) turi būti atliekami.

11.4. Savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo funkcijos įgyvendinimą, bei tenkinti visuomenės poreikius, 2011-11-02 sprendimu Nr. 1-285 patvirtinto Aprašą (pažymos 8.2 punktas), kuris reglamentuoja Savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų rekonstravimo, kapitalinio remonto ar naujų susisiekimo komunikacijų įrengimo tvarką, atvejus ir sąlygas, dalyvaujant fiziniams ar juridiniams asmenims (pažymos 8.2.1 papunktis). Pagal Aprašo 4 punkto nuostatas, Savivaldybės atliekamų darbų vertė negali viršyti 50 proc. visos statybų darbų vertės (pažymos 8.2.2 papunktis).

Apie tai Pareiškėja buvo informuota Savivaldybės 2014-07-23 raštu (pažymos 2.3 punktas).

11.5. Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2014-07-23 rašte Nr. A51-59639/14(2.14.2.12-MP8) nurodydamas, jog „{…} savivaldybės neįrenginėja įvažiavimo kelių į privačius sklypus“, suteikė Pareiškėjai klaidinančią, teisės aktų nuostatomis nepagrįstą, informaciją ir tuo buvo pažeisti Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas informacijos išsamumo principas, reiškiantis, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija, ir 3 punkte įtvirtintas teisėtumo principas, reiškiantis, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais (pažymos 7.5 punktas).

12. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant privažiavimo prie Pareiškėjos Žemės sklypo įrengimo klausimą, pripažintinas pagrįstu.

13. Atkreiptinas Pareiškėjos dėmesys į tai, kad:

13.1. Seniūnai, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 17 punkto ir 3 dalies 12 punkto nuostatomis (pažymos 7.4.3 papunktis), teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl savivaldybei priklausančių kelių, gatvių, tvarkymo bei organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą, todėl ji turi teisę kreiptis į savo seniūnijos seniūną ir informuoti apie privažiavimo prie Žemės sklypo įrengimo būtinybę bei prašyti, kad jos prašymas dėl privažiavimo įrengimo būtų įtrauktas svarstant remontuotinų objektų sąrašą;

13.2. vadovaujantis Aprašu ji turi teisę kreiptis į Savivaldybę dėl privažiavimo į Žemės sklypą įrengimo, jeigu ji (kiti asmenys, kurie ketina naudotis būsimu privažiavimu) sutinka prisidėti (50 proc. projekto vertės) prie kelio įrengimo (pažymos 8.2 punktas).

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:

X

skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant privažiavimo prie Pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, Sodelių g. 7, Vilniuje, įrengimo klausimą, pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Valdui Klimantavičiui:

15.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnai savo veiksmais (neveikimu), kai Seimo kontrolieriaus prašymu nepateikia visos (išsamios) informacijos bei nenurodo priežasčių, dėl kurių prašoma informacija negali būti pateikta (pažymos 10.5 punktas), trukdo Seimo kontrolieriui atlikti savo pareigas;

15.2. užtikrinti, kad ateityje Seimo kontrolieriams būtų pateikiama visa prašoma informacija arba nurodomos priežastys, dėl kurių informacija negali būti pateikta;

15.3. užtikrinti, kad ateityje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnai pareiškėjams teiktų išsamią, kreipimųsi turinį atitinkančią bei teisės aktų nuostatomis pagrįstą informaciją.

Apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-03-30.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys