2015 m. vasario 6 d. Nr. 4D-2014/2-1576

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2014-11-07 gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Sergejaus Ursul persiųstą X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (rusų kalba) dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant aprūpinimo būstu ir su tuo susijusius klausimus (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde nurodoma:

2.1. 2010 metų liepos mėnesį Pareiškėjas su žmona ir 12 metų sūnumi atvyko nuolat gyventi į Lietuvos Respubliką pagal Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais, programą. Lengvatinėmis sąlygomis buvo suteiktas gyvenamasis plotas.

2.2. 2005 metais Pareiškėjas Savivaldybei buvo pateikęs prašymą įrašyti į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais, Vilniuje, sąrašą (toliau vadinama ir – Grįžtančių tremtinių sąrašas). Savivaldybė atsisakė tai padaryti, nes Pareiškėjas neturėjo nukentėjusiojo nuo okupacijos asmens statuso.

2.3. Pareiškėjas nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinį statusą gavo ir jam 2010-11-26 buvo išduotas nukentėjusiojo asmens (tremtinio) pažymėjimas.

2.4. Pareiškėjas vėl pateikė Savivaldybei prašymą įrašyti į Grįžtančių tremtinių sąrašą ir pateikė nurodytą pažymėjimą. Savivaldybė atsisakė įrašyti į Grįžtančių tremtinių sąrašą, motyvuodama, kad prašymų ir dokumentų priėmimas baigėsi 2009 metais.

2.5. Savivaldybės pareigūnai 2014 metų rugsėjo mėnesį Pareiškėją informavo, kad namas, kur dabar gyvena, bus perduotas į Savivaldybės balansą, todėl visi, kurie neįtraukti į eilę būstui gauti, bus iškeldinti.

3. Pareiškėjas prašo apginti jo teisę į būstą visoje Lietuvos Respublikoje.

4. Skundo tyrimui pateikta:

4.1. Savivaldybės Energetikos ir būsto skyriaus 2005-12-23 raštas, kuriame pažymėta: „ į grįžtančių tremtinių aprūpinimo būstu nuomos pagrindais sąrašą įrašomi grįžtantys ar grįžę po 1990-03-11 politiniai kaliniai ir tremtiniai, pateikę Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų išduotą reabilitacijos pažymėjimą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinio statuso pažymėjimą . Svarstyti klausimą dėl Jūsų įrašymo į Grįžtančių tremtinių sąrašą galėsime, kai pateiksite savo Nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

4.2. Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinio būsto skyriaus 2013-06-12 atsakymas , kuriame nurodyta:

4.2.1. „Svarstyti klausimą dėl Jūsų įrašymo į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašą neturime teisinio pagrindo, kadangi prašymų ir dokumentų priėmimas baigėsi 2009-12-31. Prašymai atgaline data nepriimami.“

4.2.2. „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-11-07 įsakymu Nr. 497 buvo patvirtintas Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiklos 2013-2015 metų planas (toliau vadinama – Planas). Pagal šį Planą numatoma sudaryti sąrašus pageidaujančių grįžti asmenų (sudarant galimybes registruotis ir asmenims, kurie nepateikė prašymo ir visų dokumentų, reikalingų valstybės lėšomis įgytiems butams nuomoti, pasirinktai savivaldybei iki 2009-12-31), kurie nuo 2014 metų norėtų pasinaudoti galimybe gauti būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčio dalies kompensaciją už rinkos sąlygomis nuomojamą būstą, kol patys įsigis būstą nuosavybės teise Lietuvoje. Jūsų prašymą įrašyti į grįžtančių asmenų sąrašą galėsime svarstyti tik tuomet, kai Vyriausybė priims nutarimą šiuo klausimu.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau vadinama – Ministerija), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą (toliau vadinama – LGGRT centras) prašydamas pateikti paaiškinimus dėl skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

6. Savivaldybė Seimo kontrolieriui pateikė informaciją, dokumentus, iš kurių nustatyta:

6.1. „Pareiškėjas 2005-12-23 kreipėsi į Savivaldybę dėl įrašymo į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašą, bet nepateikė nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo. Pareiškėjui nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinis statusas pripažintas 2010-11-26, todėl įrašyti jį į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais, Vilniuje sąrašą nebuvo teisinio pagrindo.“

6.2. „Pareiškėjas 2013-04-26 vėl kreipėsi į Savivaldybę dėl įrašymo į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašą atgaline data arba dėl įrašymo į Pageidaujančių grįžti asmenų, kurie nuo 2014 m. norėtų pasinaudoti galimybe gauti būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčio dalies kompensaciją už rinkos sąlygomis nuomojamą būstą, kol patys įsigis būstą nuosavybės teise Lietuvoje, sąrašą.“

6.3. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-11-07 įsakymu Nr. A1-491 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiklos 2013-2015 metų plano patvirtinimo“ į Pageidaujančių grįžti asmenų, kurie nuo 2014 m. norėtų pasinaudoti galimybe gauti būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčio dalies kompensaciją už rinkos sąlygomis nuomojamą būstą, kol patys įsigis būstą nuosavybės teise Lietuvoje, sąrašą buvo įrašomos šeimos, kurios pateikė prašymus ir visus dokumentus įrašyti į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais Vilniuje, sąrašą po 2009-12-31. Į šį sąrašą buvo įrašytas Pareiškėjas.“

6.4. Savivaldybės specialistė D. Miškinienė telefonu informavo, kad Savivaldybės Negyvenamųjų patalpų komisija 2015-01-21 svarstė Pareiškėjo prašymą dėl 3 (trijų) kambarių buto, …, Vilniuje, išnuomojimo. Buvo priimtas teigiamas sprendimas, o šiuo metu parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl buto … išnuomojimo grįžtančiam tremtiniui (jo 4 asmenų šeimai) X.

7. Ministerija Seimo kontrolieriui paaiškino, kad Pareiškėjui nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinis statusas pripažintas tik 2010 metais, todėl įrašyti į Savivaldybės nuomos pagrindais aprūpinamų būstu Grįžtančių tremtinių sąrašą nebuvo teisinio pagrindo.

8. LGGRT centras Seimo kontrolieriui pateikė informaciją ir dokumentus, iš kurių nustatyta, kad Pareiškėjas prašymą dėl teisinio statuso pripažinimo LGGRT centrui pateikė tik 2010-11-04. LGGRT centro generalinio direktoriaus 2010-11-24 įsakymu Nr. 1V-204 Pareiškėjui pripažintas nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinis statusas.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

9. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

9.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuojama: „1. viena savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: ; 15) savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; .“

9.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-05 nutarimu Nr. 320 patvirtintame Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos apraše (toliau vadinama – Tvarkos aprašas) nustatyta:

9.2.1. 1 punktas – „Šis Aprašas reglamentuoja savivaldybių gyvenamųjų patalpų suteikimą nuomos pagrindais grįžtantiems nuolat gyventi į Lietuvą politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams“;

9.2.2. 2 punktas – „Teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis nuomos pagrindais turi Lietuvos Respublikos piliečiai ir asmenys, išsaugoję teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, su savo šeimos nariais grįžtantys ar grįžę po 1990 m. kovo 11 d. nuolat gyventi į Lietuvą iš buvusios SSRS teritorijos (toliau vadinama – grįžtantys asmenys): 2.1. politiniai kaliniai ir tremtiniai, kurie pagal Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymą paskelbti nekaltais Lietuvos Respublikai ir kuriems atkuriamos visos jų pilietinės teisės; 2.2. asmenų, nurodytų 2.1 punkte, vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą yra pripažintas nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinis statusas“;

9.2.3. 6 punktas – „Kad būtų įrašytas į pasirinktos savivaldybės grįžtančių asmenų, pageidaujančių nuomos pagrindais apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, sąrašą (toliau vadinama – grįžtančių asmenų sąrašas), grįžtantis asmuo savivaldybei turi pateikti prašymą ir: 6.1. politiniai kaliniai ir tremtiniai – Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų išduotą dokumentą (reabilitacijos pažymėjimą), patvirtinantį jų teisių atkūrimą; politinių kalinių ir tremtinių vaikai – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinio statuso pažymėjimą, Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų vienam iš jo tėvų išduotą reabilitacijos pažymėjimą ir giminystės ryšį įrodančius dokumentus; 6.2. kompetentingos įstaigos pagal faktinę gyvenamąją vietą išduotą pažymą apie šeimos sudėtį; 6.3. grįžtančio asmens visų šeimos narių, kurie ketina persikelti nuolat gyventi į Lietuvą, asmens dokumentų nuorašus“;

9.2.5. 7 punktas – „Dokumentus, nurodytus 6 punkte, pasirinktai savivaldybei šeimos susitarimu iki 2009 m. gruodžio 31 d. pateikia vienas grįžtančio asmens šeimos narys, turintis teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis nuomos pagrindais.“

9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-11-05 nutarimo Nr. 1208 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-05 nutarimo Nr. 320 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2002-2007 metų programos ir Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (redakcija galiojanti nuo 2014-11-08) 16 punkte reglamentuojama: „. 16.2. grįžtantis asmuo, kuris dokumentų, nurodytų Aprašo 6 punkte, pasirinktos savivaldybės vykdomajai institucijai nepateikė iki 2009 m. gruodžio 31 d., kuriam suteikta valstybės parama persikelti ir jo socialinės integracijos priemonėms vykdyti ir kuris gyvena grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkte, kreipiasi su prašymu dėl valstybės paramos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis ne eilės tvarka į savivaldybės, kurioje gyvena, vykdomąją instituciją arba į kitos savivaldybės, kurioje yra laisvų gyvenamųjų patalpų, skirtų grįžtantiems asmenims, vykdomąją instituciją. Savivaldybės vykdomoji institucija gali priimti sprendimą išnuomoti gyvenamąsias patalpas ir kartu gyvenantiems šeimos nariams. .“

Išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (šios pažymos 1-8 paragrafai) bei teisinį reglamentavimą, nurodytą šios pažymos 9 paragrafe, konstatuotina, kad:

10.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-05 nutarimu Nr. 320 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2002-2007 metų programos ir Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu, prašymai su visais reikiamais dokumentais dėl įrašymo į Grįžtančių tremtinių sąrašą buvo priimami iki 2009-12-31. Šia teise galėjo pasinaudoti tik tie grįžtantys asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą yra pripažintas nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinis statusas;

10.2. Pareiškėjui nukentėjusio asmens – tremtinio statusas suteiktas tik 2010-11-24 (Pareiškėjas prašymą dėl teisinio statuso pateikė tik 2010-11-04), taigi nei 2005 metais, nei 2013 (pasibaigęs prašymų ir dokumentų priėmimo terminas) metais nebuvo teisinio pagrindo įrašyti jį į Grįžtančių tremtinių sąrašą;

10.3. Pareiškėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014-11-05 nutarimu Nr. 1208 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-05 nutarimo Nr. 320 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2002-2007 metų programos ir Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (šios pažymos 9.3 punktas), Savivaldybei pateikė prašymą ir dokumentus dėl gyvenamųjų patalpų, …, Vilniuje, išnuomojimo;

10.4. Savivaldybės Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų ir patalpų komisija pritarė Pareiškėjo 2014-12-11 prašymui dėl buto, … (trys kambariai), Vilniuje, išnuomojimo. Parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas (pateiktas Seimo kontrolieriui, šios pažymos 6.4 punktas).

11. Apibendrinant tai, kas pirmiau išdėstyta, konstatuotina, kad Savivaldybės pareigūnai, nagrinėdami Pareiškėjo prašymus dėl įrašymo į Grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, aprūpinamų būstu nuomos pagrindais, Vilniuje, sąrašą, galiojančių teisės aktų nuostatų nepažeidė.

Savivaldybė, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, tenkino Pareiškėjo prašymą ir jam bei jo šeimai bus išnuomotas trijų kambarių butas Vilniuje, … . Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Pareiškėjo skunde keliama problema dėl gyvenamojo ploto suteikimo išsisprendė gera valia.

Taigi vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi („skundo tyrimas nutraukiamas kai tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia“) Pareiškėjo skundo tyrimas nutrauktinas.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius, Įstaigos vadovas Augustinas