Parengtas įsakymo projektas keisti sklypo Fabijoniškių g. 20 detaliojo plano sklypo Nr. 2 dalies Kaimelio g. 6A (kadastro Nr. 0101/0016:37) sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „ DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO FABIJONIŠKIŲ G. 20 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 DALIES KAIMELIO G. 6A (KADASTRO NR. 0101/0016:37) SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU”

Informacija teikia Vyriausiojo miesto architekto skyriaus detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. spec. Valdonė Gavorskienė tel. 8(5) 211 25192. Pasiūlymai teikiami el. paštu:  savivaldybe@vilnius.lt  nuo balandžio 20 d.  iki gegužės 5 d (imtinai).

 

projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO FABIJONIŠKIŲ G. 20 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 DALIES KAIMELIO G. 6A (KADASTRO NR. 0101/0016:37) SPRENDINIUS

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u keisti sklypo Fabijoniškių g. 20 detaliojo plano (registro Nr. T00056395), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m.spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-1711 ,,Dėl sklypo Kaimelio g. 20 detaliojo plano tvirtinimo“, pakeisto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-1908 ,,Dėl Administracijos direktoriaus 2005-10-28 įsakymo Nr. 30-1711 ,,Dėl sklypo Kaimelio g. 20 detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo“, sklypo Nr. 2 dalies Kaimelio g. 6A (kadastro Nr. 0101/0016:37), pertvarkytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 30-929 ,,Dėl sklypo Fabijoniškių g. 20 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti pertvarkytame sklype statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją,sklypo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. spec.

Valdonė Gavorskienė, tel. 2112519

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KEISTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Sklypo Fabijoniškių g. 20 detaliojo plano sklypo Nr. 2 dalies Kaimelio g. 6A (kadastro Nr. 0101/0016:37) sprendinių keitimas.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,0700 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: sklypo savininkai (fiziniai asmenys).
 5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus 2020-03-26 prašymas Nr. A50-10691/20.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti sklypo Fabijoniškių g. 20 detaliojo plano (registro Nr. T00056395), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-1711 ,,Dėl sklypo Kaimelio g. 20 detaliojo plano tvirtinimo“, pakeisto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-1908 ,,Dėl Administracijos direktoriaus 2005-10-28 įsakymo Nr. 30-1711 ,,Dėl sklypo Kaimelio g. 20 detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo“, sklypo Nr. 2 dalies Kaimelio g. 6A (kadastro Nr. 0101/0016:37), pertvarkytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 30-929 ,,Dėl sklypo Fabijoniškių g. 20 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti pertvarkytame sklype statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją, sklypo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano keitimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Planavimo procesą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr.spec.  

Valdonė Gavorskienė, tel. 211 2519