Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Rokantiškių g. 37 ir 37A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Anapilio g. 7

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE ROKANTIŠKIŲ G. 37 IR 37A NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE ANAPILIO G. 7

 

2020 m. gegužės   14  d.   Nr. A30-1280/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. balandžio 17 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG138437:

  1. T v i r t i n u teritorijos prie Rokantiškių g. 37 ir 37A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 495V „Dėl teritorijos prie Rokantiškių g. 37 ir 37A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Anapilio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0036:1333). Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-397). Pagrindinis brėžinys pridedamas. ANAPILIO+BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut