Priimtas sprendimas koreguoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0101:987)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 52,9 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0101:987)

SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2020 m. birželio   15 d.   Nr. A30-1647/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078601), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-402 ,,Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:987) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės (Z) į kitos paskirties žemę (KT), nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), atskirųjų želdynų teritorijos (E), padalyti sklypą, numatyti reikiamą inžinerinę infrastruktūrą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANAVIMO  DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:987) sprendinių koregavimas.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 2.0000 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: juridinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078601), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-402 ,,Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:987) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės (Z) į kitos paskirties žemę (KT), nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), atskirųjų želdynų teritorijos (E), padalyti sklypą, numatyti reikiamą inžinerinę infrastruktūrą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausias architektas                                                        Mindaugas Pakalnis

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519