Priimtas sprendimas keisti teritorijos šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos detaliojo plano sprendinius sklype Kalvarijų g. 63 (kadastro Nr. 0101/0032:726)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS ŠALIA KALVARIJŲ IR H. MANTO GATVIŲ SANKRYŽOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. liepos   31  d.   Nr. A30-2045/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 315 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 30-2165 „Dėl teritorijos šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054830, buvęs Nr. 1848) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Nr. 1 (Kalvarijų g. 63, kadastro Nr. 0101/0032:726) užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, pastatų aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus ir nustatant papildomą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, paliekant sklypams   Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 esamus reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

programa+pasirašyta+patikslinta

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut