Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas keisti apie 11,6 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 23, Nr. 24 IR Nr. 71

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KEISTI APIE 11,6 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 23, NR. 24 IR NR. 71 SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. spalio 15 d. iki spalio 29 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

 

Projektas k. nr. 0101/0002:67

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI APIE 11,6 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 23, Nr. 24 IR nR. 71

SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u keisti apie 11,6 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00074595), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. 1-2038 ,,Dėl apie 11,6 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 23, Nr. 24 ir Nr. 71 (kadastro Nr. 0101/0002:67) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0002:67) paskirtį, sklypų ribas ir plotus, dalyje sklypų nustatyti rekreacinės teritorijos (R) naudojimo būdą ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, Verkių regioninio parko tvarkymo planu ir Verkių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planu (pagal pridedamą schemą).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

 

Planavimo darbų programa

detaliojo  planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0002: 67), Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,4865 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: žemės sklypo savininkų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: keisti apie 11,6 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00074595), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. 1-2038 ,,Dėl apie 11,6 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 23, Nr. 24 ir Nr. 71 (kadastro Nr. 0101/0002:67) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0002:67) paskirtį, sklypų ribas ir plotus, dalyje sklypų nustatyti rekreacinės teritorijos (R) naudojimo būdą ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, Verkių regioninio parko tvarkymo planu ir Verkių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai, gamtos, saugomų teritorijų apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                                        Mindaugas Pakalnis

 

 

 

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519