Patvirtintas T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Dangeručio g. 82

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL T-08 KVARTALO BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 23 DANGERUČIO G. 82 (KADASTRO NR. 0101/0101:2220) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. sausio   27  d.   Nr. A30-302/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. sausio 19 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG165810:

  1. T v i r t i n u T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu     Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 23 Dangeručio g. 82 (kadastro Nr. 0101/0101:2220) sprendinių koregavimą, padalinant sklypą, pakeičiant žemės naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD Nr. K-VT-13-20-12). Pagrindinis brėžinyspridedamas.      Pagrindinis+brėžinys+Dangeručio+82
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut