Priimtas sprendimas organizuoti apie 17,5 (septyniolikos ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Laisvės prospekto, Buivydiškių ir Čiobiškio gatvių detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 17,5 HA TERITORIJOS TARP LAISVĖS PROSPEKTO, BUIVYDIŠKIŲ IR ČIOBIŠKIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2021 m. vasario    4 d.   Nr.   A30-428/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u apie 17,5 (septyniolikos ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Laisvės prospekto, Buivydiškių ir Čiobiškio gatvių detaliojo plano rengimą (schema pridedama).                                                                                                                   Ciobiskio+kv. xchema
 2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslai – detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai ir želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą ir nagrinėjamos teritorijos naudojimo reglamentus bei teritorijų naudojimo tipus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, atlikti kvartalo revitalizaciją. Į nagrinėjamą teritoriją patenkantys patvirtinti ir galiojantys teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai nekeičiami.
 3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija tarp Laisvės prospekto, Buivydiškių ir Čiobiškio gatvių.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 17,5 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: 2021 m. sausio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasitarimo plėtros klausimais protokolas Nr. A17-50/21(3.1.16E-AD21).
 5. Planavimo uždaviniai: detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai ir želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą ir nagrinėjamos teritorijos naudojimo reglamentus bei teritorijų naudojimo tipus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, atlikti kvartalo revitalizaciją. Į nagrinėjamą teritoriją patenkantys patvirtinti ir galiojantys teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai nekeičiami.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, detalizuoti atskirųjų želdynų, bendro naudojimo teritorijų ribas, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, poilsio, sporto aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                               Mindaugas Pakalnis