Priimtas sprendimas koreguoti AB „Vilniaus Sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorijos detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI AB „VILNIAUS SIGMA“ KALVARIJŲ G. 125 TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. balandžio   9  d.   Nr.   A30-1189/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 766V „Dėl AB „Vilniaus Sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055265) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją, servitutus, užstatymo tankį nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Sigma+programa+koreg

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut