Sklypo Fabijoniškių g. 70 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas sklype Ateities g. 48C (kadastro Nr. 0101/0016:138) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planuojama teritorija: Ateities g. 48c, Vilnius

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivavldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-09-14 įsakymas Nr. A30-2819/21 „dėl leidimo keisti sklypo Fabijoniškių g. 70 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Ateities g. 48C (kad. Nr. 0101/0016:138) inicijavimo sutarties pagrindu.

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. 2021-10-14 Nr. A615-97/21.

Detaliojo plano korektūros tikslai: keisti sklypo Fabijoniškių g. 70 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057304), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1334V ,,Dėl sklypo Fabijoniškių g. 70 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Ateities g. 48C (kadastro Nr. 0101/0016:138) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą numatant užstatymo intensyvumą iki 1,2, užstatymo tankumą iki 40 proc. ir pastatų aukštį iki 5 aukštų (iki 20 metrų), taip pat nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei pakoreguoti Ateities gatvės raudonąsias linijas atidalijant sklypo dalį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai gali būti keičiami, kai sprendimą rengti tą teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos nusprendžia rengti naują (jį keičiantį) to paties lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą anksčiau suplanuotai teritorijai, tai šiuo detaliuoju planu bus keičiami sprendiniai detaliojo plano ribose sklype Ateities g. 48C (kadastro Nr. 0101/0016:138). Keičiant detalųjį planą, planuojama teritorija gali neatitikti kvartalo apibrėžties, jeigu detaliuoju planu anksčiau suplanuota teritorija mažesnė kaip kvartalas arba detaliojo plano sprendinius numatoma keisti mažesnėje kaip kvartalas suplanuotos teritorijos dalyje. Šiuo atveju apibrėžiama 0,84 ha nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžtį. Mažesnėje kaip kvartalas teritorijoje detaliojo plano sprendiniai keičiami atsižvelgus į nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą

Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, tel. +37052112000, el.p.[email protected]www.vilnius.lt.

Iniciatorius: UAB „NT turto grupė“

Rengėjas: MB Archipolis. Lvovo g. 7, Vilnius. PV Mantas Volbekas  [email protected]   tel: +370 699 31344

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-04-19 iki 2022-05-04 Vilniaus miesto savivaldybės Verkių seniūnijos patalpose Kalvarijų g. 156, Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje (www.vilnius.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr K-VT-13-21-612), ir rengėjo MB Archipolis patalpose Lvovo g. 7, Vilnius, informacija telefonu 869931344, el.p. [email protected].

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
2022-05-04 d. nuo 16:00 iki 17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacija bus įrašoma.

Transliacijos nuoroda:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ5NzkxNmYtYzczNS00MTYxLThiY2UtZDIyZTdlMjhlZDJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ffb9465-4a2f-4704-a947-9b4e2f3d6165%22%2c%22Oid%22%3a%223fe4ec78-2362-489d-a349-dbd2ee7532d3%22%7d

Nuoroda:

2103-AR-SPRENDINIAI

2103-PB