20148-07-09 priimtas sprendimas koreguoti sklypų Didžiojoje g.28, 30 detaliojo plano sprendinius sklype Didžioji g. 30

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ DIDŽIOJOJE G. 28, 30 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE DIDŽIOJOJE G. 30

2018 m. liepos 9 d. Nr. A30-1553/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1087V „Dėl sklypų Didžioji g. 28, 30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų Didžiojoje g. 28, 30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 597) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, papildant detaliuoju planu nustatytą sklypo Didžiojoje g. 30 (kadastro Nr. 0101/0058:49) visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą komercinės paskirties objektų teritorijų būdu, keičiant užstatymo tankumą ir intensyvumą bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Planavimo programą žiūrėti čia