2015-03-16 sudaryta TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS Nr. A72-344/15 (3.1.36-AD4)

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2015 m. kovo 16 d. Nr. A72-344/15 (3.1.36-AD4) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Valdo Klimantavičiaus , veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, UAB „Viridi“, kodas 302853562, esanti Lukiškių g. 5-201, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Tomo Brazinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir pil. Jurgis Zabilius, gim. ***, gyv. Paberžės g. ***,Vilnius, Remigijus Streckis, gim. *** ir Raminta Streckė, gim. ***, gyv. ***, ***, Vilniaus raj., veikiantys savo iniciatyva (toliau – Planavimo iniciatorius), (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr.0101/0158:620) Nemėžio kaime (toliau – Planuojama teritorija) detaliojo plano (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių koregavimo ir finansavimo.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymas Nr.30-228 (pridedama).

PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 30-1825 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:126 ir Nr. 0101/0158:124) (pagal pridedamą schemą): padalijant sklypą (kadastro Nr. 0101/0158:124) ir pakeičiant sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:126) naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos (G) į komercinės paskirties objektų teritorijos (K), nustatant užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą, zoną ir servitutus susisiekimo sistemai organizuoti bei kitus papildomus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu koreguoti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento koregavimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkamas:

UAB „Regroup projektavimas“, kodas 300622140, Lukiškių skg. 5-517, Vilnius.

3. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

A.V.

Planavimo iniciatorius

UAB „Viridi“ direktorius

Tomas Brazinskas

A.V.

Pil. Jurgis Zabilius

__________________________

A.V. Parašas

Pil. Remigijus Streckis

_________________________

Parašas

Pil. Raminta Streckė

_________________________

Parašas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:620) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE ŠVEICARŲ G. 8 IR 10 (KADASTRO NR. 0101/0158:126 IR NR. 0101/0158:124 ) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2015 m. sausio 23 d. Nr. 30-228

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313 punktu:

1. Le i d ž i u koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus2013 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 30-1825 „Dėlsklypo (kadastro Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:126 ir Nr. 0101/0158:124) (pagal pridedamą schemą): padalijant sklypą (kadastro Nr. 0101/0158:124) ir pakeičiant sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:126) naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos (G) į komercinės paskirties objektų teritorijos (K), nustatant užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą, zoną ir servitutus susisiekimo sistemai organizuoti bei kitus papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytų sklypų planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

Jonas Urbanavičius
PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. sausio 23 d.

įsakymu Nr. 30-228

Planavimo darbų programa

keičiamo detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: 0,3695 ha sklypai Šveicarų g. 8 ir 10 Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3695 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypų savininkų Jurgio Zabiliaus, Remigijaus Steckio, Ramintos Streckės ir UAB “Viridi“ direktoriaus Tomo Brazinsko prašymai.

5. Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2013 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 30-1825 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintus sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:126 ir Nr. 0101/0158:124) sprendinius (pagal pridedamą schemą), padalijant sklypą, kadastro
Nr. 0101/0158:124 ir pakeičiant žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0158:126 naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos (G), į komercinės paskirties objektų teritorijos (K), nustatant užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą, užstatymo zoną, servitutus, susisiekimo sistemos organizavimą ir kitus papildomus teritorijos naudojimo reglamentus. Atsižvelgiant į planavimo tikslus nustatyti priemones gamtos apsaugai ir naudojimui, numatyti teritorijas želdynų plėtrai.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

7. Papildomi reglamentai: nėra.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: kraštovaizdžio ir erdvinės struktūros savitumo ir jo respektavimo tyrimus , įvertinančius planuojamą teritoriją ir jos gretimybes, triukšmo lygio matavimus ( įvertinant būsimo objekto ir transporto triukšmus)

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano korektūros rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detaliojo plano korektūrą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius – vyr. architektas Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

J. Bernatavičienė, 211 2756