2015-04-21 pasirašyta TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS Nr. A72-559/15, vadovaujantis 2015-04-08 AD įsakymu Nr. 30-1039

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2015 m. balandžio 21 d. Nr. A72-559/15(3.1.36-AD4) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Valdo Klimantavičiaus, veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį ir UAB „Biotechnologijų centras“, kodas 301171103, buveinės adresas Jogailos g. 9 , Vilniuje (toliau – Planavimo iniciatorius), atstovaujama direktoriaus Gintauto Monkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl žemės sklypų Nr.13 ir 14, prie Molėtų plento, (kadastro Nr. 0101/0005:409 ir 0101/0005:339) (toliau – Planuojama teritorija) detaliojo plano (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių koregavimo ir finansavimo.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 balandžio 8 d. įsakymas Nr.30-1039 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Koreguoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sklypų Nr. 13 ir

Nr. 14, patvirtintų Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius (pagal pridedamą schemą), papildant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) naudojimo būdu bei nustatant sklypų naudojimo reglamentus.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu koreguoti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento koregavimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „City Projects“, kodas 300632063, esanti Vytenio g.46, Vilnius

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

4.7. Remiantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 322 punktu, Planavimo organizatorius įvertino ir nusprendė, kad konkrečiu atveju, t.y. Planavimo iniciatoriui atliekant Teritorijų planavimo dokumento koregavimą taip kaip numatyta šios sutarties 2.1 punkte, Planavimo iniciatoriui nereikia kreiptis į Aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas dėl naujų planavimo sąlygų.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius Planavimo iniciatorius

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktorius

UAB „Biotechnologijų centras“

direktorius

Valdas Klimantavičius Gintautas Monkevičius

A.V. A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE MOLĖTŲ PL. 11 DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 13 IR NR. 14 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m. balandžio 8 d. Nr. 30-1039

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu

Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sklypų Nr. 13 ir

Nr. 14, patvirtintų Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (pagal pridedamą schemą), papildant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) naudojimo būdu bei nustatant sklypų naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad detaliojo plano sprendinių koregavimas gali būti tvirtinamas tik įsigaliojus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimams, leidžiantiems teritorijų visuomenės poreikiams, specializuotų ir kompleksų teritorijų funkcinėje zonoje gyvenamųjų teritorijų, neapsiribojant socialiniu būstu, plėtrą.

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 8 d.

įsakymu Nr. 30-1039

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Teritorijos prie Molėtų pl. 11 sklypų Nr. 13 ir Nr. 14 sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,0320 ha ir 1,0568 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypų savininko uždarosios akcinės bendrovės ,,Biotechnologijų centras“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti Teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (reg. Nr. 413) sklypų Nr. 13 ir Nr. 14 sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius, koregavimą, papildant žemės sklypų naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) bei nustatant sklypų naudojimo reglamentus. Detaliojo plano sprendinių koregavimas gali būti tvirtinamas tik įsigaliojus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimams, leidžiantiems teritorijų visuomenės poreikiams, specializuotų ir kompleksų teritorijų funkcinėje zonoje gyvenamųjų teritorijų, neapsiribojant socialiniu būstu, plėtrą. Sklypuose suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas, poilsio, sporto aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: pagal poreikį atliekamas techninio projekto stadijoje..

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė, V. Gavorskienė, 211 2519