2015-05-22 pasirašyta TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS Nr. A72-682/15(3.1.36-AD4)

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2015 m. gegužės 22 d. Nr. A72-682/15(3.1.36-AD4) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės, veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį ir UAB „Vilkerda“, kodas 303119557, buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilniuje (toliau – Planavimo iniciatorius), atstovaujama direktoriaus Viktoro Zubrecovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią sutartį.

 1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl teritorijos tarp K. Kalinausko ir J. Basanavičiaus (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių keitimo ir finansavimo.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr.30-1115 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. 188 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos tarp
K. Kalinausko ir J. Basanavičiaus gatvių detaliojo plano sprendinių tvirtinimui“ patvirtintą detalųjį planą teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu, sujungti sklypą Kalinausko g. 20 (kadastro Nr. 0101/0054:213) ir sklypą (kadastro Nr. 0101/0054:214) Kalinausko gatvėje, vadovaujantis miesto bendrojo plano sprendiniais, nustatyti juose komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą ir privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą.

 1. 3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu koreguoti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento koregavimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkamas:

UAB „Kitos pusės architektai“, kodas 300614460, esanti Šv. Stepono g. 20-2, Vilnius

 1. 4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Planavimo iniciatorius

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktorė

UAB „Vilkerda“

direktorius

Alma Vaitkunskienė

Viktoras Zubrecovas

A.V. A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS TARP K. KALINAUSKO IR J. BASANAVIČIAUS GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2015 m. balandžio d. 2015 m. balandžio 21 d. Nr. 30- 30-1115

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 314 ir 315 punktais:

1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. 188 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos tarp
K. Kalinausko ir J. Basanavičiaus gatvių detaliojo plano sprendinių tvirtinimui“ patvirtintą detalųjį planą teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu.

2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo uždaviniai – sujungti sklypą Kalinausko g. 20 (kadastro Nr. 0101/0054:213) ir sklypą (kadastro Nr. 0101/0054:214) Kalinausko gatvėje, vadovaujantismiesto bendrojo plano sprendiniais, nustatyti juose komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą ir privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 21 d.

įsakymu Nr. 30-1115

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 1. 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos tarp K. Kalinausko ir J. Basanavičiaus g. detaliojo plano (Reg. Nr. 742) sprendinių keitimas.
 2. 2. Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: : apie 0,1676 ha, teritorija tarp K. Kalinausko ir J. Basanavičiaus gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, Vilnius.
 3. 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. 4. Planavimo pagrindas: UAB „Vilkerda“ prašymas Nr. A50-11662/15.
 5. 5. Planavimo uždaviniai: sujungti sklypą Kalinausko g. 20 (kadastro Nr. 0101/0054:213) ir sklypą (kadastro Nr. 0101/0054:214) Kalinausko gatvėje, vadovaujantis miesto bendrojo plano sprendiniais, nustatyti juose komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą ir privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą.
 6. 6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 7. 7. Planavimo procesas: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
 8. 8. Detaliajame plane nustatomi papildomi teritorijos naudojimo reglamentai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.
 9. 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nerengiamos.
 10. 10. Konkursas:nereikalinagas.
 11. 11. Dėl SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. 12. Specifinis profesinis vertinimas: nereikalingas.
 13. 13. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo uždavinius ir darbų programą.
 14. 14. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje..
 15. 15. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 16. 16. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys