2015-05-22 Pasirašyta TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS Nr. A72-683/15(3.1.36-AD4)

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2015 m. gegužės 22d. Nr. A72-683/15(3.1.36-AD4) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės, veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir UAB „AIZ“, kodas 302295901, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 107, Vilnius, UAB „Sankta Elena“, kodas 300005071, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 107, Vilnius, KB „Pasirinkimo laisvė“, kodas 126000275, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g.177, Vilnius, atstovaujamos įgalioto UAB „AIZ“ direktoriaus Vytauto Paškevičiaus (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią sutartį.

 1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl žemės sklypo Dariaus ir Gireno g. 107, (kadastro Nr. 0101/0079:768) (toliau – Planuojama teritorija) detaliojo plano (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių koregavimo ir finansavimo.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 kovo 31 d. įsakymas Nr. 30-949 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-2009 patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 107 (kadastro Nr. 0101/0079:768), Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2733) sprendinių koregavimą, keičiant (papildant) detaliuoju planu nustatytus sklypo Dariaus ir Girėno g. 177 (kadastro Nr. 0101/0079:1069) sprendinius (padalijant sklypą į atskirus pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų bei komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdo sklypus ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus), vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų (reg. Nr. 1881) sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

 1. 3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu koreguoti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento koregavimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkamas: UAB „Teritorijų planavimas“, kodas 302307613, esanti A. Goštauto g. 8-213, Vilnius

 1. 4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Planavimo iniciatorius

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

KB „Pasirinkimo laisvė“

Direktoriaus Dariaus Dailydės

UAB „Sankta Elena“

Direktoriaus Gedijaus Paškelio

Įgaliotas

UAB „AIZ“

Direktorius Vytautas Paškevičius

A.V. A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO DARIAUS IR GIRĖNO G. 107 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m. kovo 31d. Nr. 30-949

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-2009 patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 107 (kadastro Nr. 0101/0079:768), Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2733) sprendinių koregavimą, keičiant (papildant) detaliuoju planu nustatytus sklypo Dariaus ir Girėno g. 177 (kadastro Nr. 0101/0079:1069) sprendinius (padalijant sklypą į atskirus pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų bei komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdo sklypus ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus), vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų (reg. Nr. 1881) sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktorius

Valdas KlimantavičiusPATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. kovo 31 d.

įsakymu Nr. 30-949

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 1. 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Dariaus ir Girėno g. 107 detaliojo plano (reg. Nr. 2733) sprendinių koregavimas.
 2. 2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 2,2524 ha kitos paskirties (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) sklypas Dariaus ir Girėno g. 177 (kadastro Nr. 0101/0079:1069), Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.
 3. 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. 4. Planavimo pagrindas: UAB „Sancta Elena“, KB „Pasirinkimo laisvė“, UAB „AIZ“ (įgaliotas asmuo UAB „AIZ“ direktorius Vytautas Paškevičius) 2015-02-23 prašymas Nr. A50-6855/15.
 5. 5. Planavimo uždaviniai:
 6. 6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 7. 7. Papildomi reglamentai: nėra.
 8. 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nėra.
 9. 9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 10. 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.
 11. 11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. 12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 13. 13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslai ir planavimo darbų programa.
 15. 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius – Savivaldybės vyr. architektas Artūras Blotnys

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754