2015-05-22 pasirašyta TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS Nr. A72-685/15 (3.1.36-AD4)

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2015 m. gegužės 22 d. Nr. A72-685/15 (3.1.36-AD4) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės, veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio3 dalį ir Sergej Berkovič, a.k.***, Natalija Berkovič, a.k. ***, gyvenantys Tverečiaus g. ***, Vilniuje, (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiantys savo iniciatyva (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl žemės sklypo Nr.2 Veržuvos g. 25A (kadastrinis Nr.0101/0007:1306) (toliau – Planuojama teritorija) detaliojo plano ir plano prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių koregavimo ir finansavimo.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 30-213 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 30-1773 patvirtinto teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40A detaliojo plano ir 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2508 patvirtinto sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinius, keičiant sklypo Veržuvos g. 25A, plane pažymėto Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0007:1306), užstatymo tankį iš 15 proc. į 31 proc., laikantis nustatytų sklypo ploto, ribų ir kitų statybos reglamentų.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu koreguoti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento koregavimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkamas:

UAB „Provida“, kodas 124249872, esanti Liepkalnio g. 5-7, Vilnius

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius Planavimo iniciatoriai

Vilniaus miesto savivaldybės Sergej Berkovič

Administracijos direktorė

Natalija Berkovič

Alma Vaitkunskienė

A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE KAIRĖNŲ G. 38 IR 40A DETALIOJO PLANO IR SKLYPO VERŽUVOS G. 25 PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2015 m. sausio 23 d. Nr. 30-213

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais,

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 30-1773 patvirtinto teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40A detaliojo plano ir 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2508 patvirtinto sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinius, inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Veržuvos g. 25A, plane pažymėto Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0007:1306), užstatymo tankį iš 15 proc. į 31 proc., laikantis nustatytų sklypo ploto, ribų ir kitų statybos reglamentų.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

Jonas Urbanavičius

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. sausio 23 d.

įsakymu Nr. 30-213

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Veržuvos g. 25A, kad. Nr. 0101/0007:1306, Antakalnio seniūnija, Vilnius. .

2. Planuojamos teritorijos plotas: 809 kv. m.

3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: 2014-09-30 d. prašymas Nr. A50-33868/14.

5. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, koreguoti Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-08 d. įsakymu Nr. 30-1773 patvirtinto teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40A detaliojo plano ir 2012-12-14 d. Įsakymu Nr. 30-2508 patvirtinto sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinius, keičiant sklypo Veržuvos g. 25A, plane pažymėto Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0007:1306), užstatymo tankį iš 15 proc. į 31 proc., nustatant užstatymo zoną, nekeičiant esamo sklypo ploto, ribų ir kitų statybos reglamentų.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nereikalingi.

7. Tyrimai ir galimybių studijos: parengti sprendinių pasekmių vertinimą urbanistinės raidos, infrastruktūros, kraštovaizdžio aspektais.

8. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

9. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

10.Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

11. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

12. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

13.Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

14.Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

15. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

16. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta :

Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Artūras Blotnys