2015-06-25 sudaryta TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS Nr. Nr. A72-803/15(3.1.36-AD4), 2015-04-08 AD įsakymo Nr.30-103 pagrindu

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2015 m. birželio 25 d. Nr. A72-803/15(3.1.36-AD4) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės, veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį ir Birutė Karalienė, a.k. ***, Rimantas Karalius, a.k. ***, Kristina Šukienė, a.k. ***, Irmantas Šukys, a.k. ***, gyvenantys *** 13 ir 15, LT-***, Vilniuje (toliau – Planavimo iniciatoriai), veikiantys savo iniciatyva (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl žemės sklypų Smuglevičiaus g. 13, (kadastro Nr.0101/0017:23) ir Smuglevičiaus g. 15 (kadastro Nr. 0101/0017:13) (toliau – Planuojama teritorija) detaliojo plano (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių koregavimo (papildymo) ir finansavimo.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 balandžio 8 d. įsakymas Nr.30-1038 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Inicijuoti teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupių 3 mikrorajono detaliojo plano papildymo) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir P.Smuglevičiaus g. 15, patvirtintų Vilniaus miesto valdybos 1997 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1925V ,,Dėl teritorijos prie Kalvarijų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, detaliojo plano sprendinių koregavimą (pagal pridedamą schemą), nustatant žemės sklypų naudojimo reglamentus.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu koreguoti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento koregavimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkamas:

UAB „ReGroup projektavimas“, įm. kodas 300622140, Lukiškių g. 5-201, LT-01108, Vilniuje

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius Planavimo iniciatoriai

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorės 2015-06-02

įsakymu Nr. 40-160

pavaduotoja Vylūnė Urbonienė

Birutė Karalienė

Rimantas Karalius

Kristina Šukienė

Irmantas Šukys

A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE KALVARIJŲ GATVĖS (BALTUPIŲ 3 MIKRORAJONO DETALIOJO PLANO PAPILDYMO) SKLYPŲ P. SMUGLEVIČIAUS G. 13 IR 15 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m. balandžio 8 d. Nr. 30-1038

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu

Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.3 punktais:

1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupių 3 mikrorajono detaliojo plano papildymo) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir P.Smuglevičiaus g. 15, patvirtintų Vilniaus miesto valdybos 1997 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1925V ,,Dėl teritorijos prie Kalvarijų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, detaliojo plano sprendinių koregavimą (pagal pridedamą schemą), nustatant žemės sklypų naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 8 d.

įsakymu Nr. 30-1038

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupio 3 mikrorajono detaliojo plano papildymo) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir Smuglevičiaus g. Nr. 15 sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0370 ha ir 0,0370 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypų savininkų prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti Teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupio 3 mikrorajono detaliojo plano papildymas) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir P. Smuglevičiaus g. 15 sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius, koregavimą, nustatant sklypų naudojimo reglamentus. Sklypuose suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519