2015-12-02 registruotas AD įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0115:135 IR NR. 0101/0115:68) BUVUSIUOSE NAUJANERIŲ IR KRYŽIOKŲ KAIMUOSE DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0115:135 IR NR. 0101/0115:68) BUVUSIUOSE NAUJANERIŲ IR KRYŽIOKŲ KAIMUOSE DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2015 m. gruodžio 2 d. Nr. 30-3792

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-1081 ,,Dėl pavedimo Administracijos direktoriui tvirtinti kai kuriuos detaliuosius planus“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1823 ,,Dėl paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1. T v i r t i n u žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0115:135 ir Nr. 0101/0115:68) buvusiuose Naujanerių ir Kryžiokų kaimuose, Verkių seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį M1:1000).

2. Į p a r e i g o j u Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio specialiuosius architektūros reikalavimus sąlygas, susijusias su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, numatant sklypuose statyti vienbučius (dvibučius) gyvenamuosius namus, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).

3. S i ū l a u Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) specialiuosius architektūros reikalavimus tik pasirašius paramos socialinės infrastruktūros plėtrai sutartį.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

4.2. detaliuoju planu nustatytų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

4.3. sklypų užstatymas galimas tik įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

4.4. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktorė Alma vaitkunskienė