2015-12-02registruotas AD įsakymas „DĖL SKLYPO MAUMEDŽIŲ IR RUGIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 7 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO MAUMEDŽIŲ IR RUGIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 7

SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2015 m. gruodžio 2 d. Nr. 30-3793

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir atsižvelgama į 2015 m. lapkričio 5 d. teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo aktą Nr. TP1-1234:

1. T v i r t i n u sklypo (kadastro Nr. 0101/0009:500) Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtoje detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 01A-41-199 ,,Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 7 (pagal pridedamą brėžinį).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintus koreguojamus detaliojo plano sprendinius nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas tik įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė