2015 m. lapkričio 5 d. sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1294/15

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2015 m. lapkričio 5 d. Nr. A72-1294/15 (3.1.36-AD4) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės , veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir Pavel Simčonok, a.k***, gyvenantis ***, LT-02300, Vilniuje (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiantis savo iniciatyva ir neprieštaraujant sklypo bendrasavininkams, (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:62 ir 0101/0076:63), Panerių seniūnijoje (toliau – Planuojama teritorija) planavimo proceso inicijavimo – detaliojo plano (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Advokato Vitalij Burinskij (Vilniaus m. III-oji advokatų kontora, Raugyklos g. 15, LT-01140, Vilniuje) prašymas; Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 30-3671.

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 431), Panerių seniūnijoje, sprendinių koregavimą, keičiant šiuo detaliuoju planu sklypams (kadastro Nr. 0101/0076:62 ir Nr. 0101/0076:63) nustatytą žemės naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano iki 2015metų (reg. Nr.1881) sprendiniais.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, koreguojamo detaliojo plano sprendinius suderinti su visais planuojamoje teritorijoje nekilnojamąjį turtą valdančiais bendrasavininkais.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

Projekto vadovas A.Bakanovas, MB „Archus“, kodas 304080819 Laisvės pr. 60-1107, Vilnius

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius Planavimo iniciatorius

Pavel Simčonok

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorės 2015-06-02

įsakymu Nr. 40-160

pavaduotoja Vylūnė Urbonienė

A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2014 m. gruodžio d. Nr. 30-

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 431), Panerių seniūnijoje, sprendinių koregavimą, keičiant šiuo detaliuoju planu sklypams (kadastro Nr. 0101/0076:62 ir Nr. 0101/0076:63) nustatytą žemės naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus , vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendijo plano iki 2015metų (reg. Nr. 1881) sprendiniais.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

Jonas Urbanavičius

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gruodžio 5 d.

įsakymu Nr. 30-3671

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 1. 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (reg. Nr. 431) sprendinių sklypuose (kadastro Nr. 0101/0076:62 ir Nr. 0101/0076:63) koregavimas.
 2. 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,143 ha (kadastro Nr. 0101/0076:62) ir 0,534 ha (kadastro Nr. 0101/0076:63) kitos paskirties (naudojimo būdas nenustatytas) sklypai, Panerių seniūnijoje, Vilniuje.
 3. 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. 4. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto trečiosios advokatų kontoros advokato Vitalij Burinskij 2014-10-02 prašymas Nr. A50-34542/14.
 5. 5. Planavimo uždaviniai: atlikti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (reg. Nr. 431), Panerių seniūnijoje, sprendinių koregavimą, keičiant šiuo detaliuoju planu sklypams (kadastro Nr. 0101/0076:62 ir Nr. 0101/0076:63) nustatytą žemės naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų (reg. Nr. 1881) sprendiniais.
 6. 6. Papildomi planavimo uždaviniai: galimi atsižvelgiant į institucijų išduotas planavimo sąlygas.
 7. 7. Papildomi reglamentai: nėra.
 8. 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nėra.
 9. 9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 10. 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.
 11. 11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. 12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 13. 13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano korektūros pradžios, planavimo tikslai ir planavimo darbų programa.
 15. 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius – Savivaldybės vyr. architektas Artūras Blotnys

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754