2015 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 30-2858 patvirtintas sklypų (kadastro NR. 0101/0151:391, NR. 0101/0151:29) Didžiųjų Pupojų k. datalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0151:391, NR. 0101/0151:29) DIDŽIŲJŲ

PUPOJŲ KAIME DETALIOJO PLANO

TVIRTINIMO

2015 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 30-2858

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-1081 „Dėl pavedimo Administracijos direktoriui tvirtinti kai kuriuos detaliuosius planus“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. 1-1823 „Dėl paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1. T v i r t i n u sklypų (kadastro Nr. 0101/0151:391, Nr. 0101/0151:29) Didžiųjų Pupojų kaime, Antakalnio seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį M1:500).

2. Į g a l i o j u Teisės departamento Sutarčių skyrių teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti su asmenimis, nusprendusiais suteikti paramą, pagrindinę paramos sutartį dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir dėl pagrindiniame brėžinyje nurodytų sklypų Nr. 1, Nr. 5, Nr. 9 Nr. 11 ir Nr. 16 perdavimo Savivaldybės nuosavybėn.

3. Į p a r e i g o j u Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio specialiuosius architektūros reikalavimus sąlygas, susijusias su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, numatant sklypuose statyti vienbučius (dvibučius) gyvenamuosius namus, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).

4. S i ū l a u Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) specialiuosius architektūros reikalavimus pasirašius paramos socialinės infrastruktūros plėtrai sutartį.

5. N u s t a t a u, kad:

5.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą per 5 darbo dienas turi įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

5.2. sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

5.3. sklypų užstatymas galimas tik įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

5.4. už sprendimo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė