2015 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO FABIJONIŠKIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“ Nr. A30-2470

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO FABIJONIŠKIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m. rugpjūčio 31 d.

Nr. A30-2470

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. 1-1409 ,,Dėl sklypo Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, keičiant gyvenamosios teritorijos (G) ir komercinės paskirties objektų teritorijos (K) žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos (K) žemės naudojimo būdą bei užstatymo intensyvumą ir tankumą, pastatų aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojos

2015 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. A30-2470

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Fabijoniškių g. 5C (kadastro Nr. 0101/0016:749), Vilnius).

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,8300 ha .

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: UAB ,,Timberia“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano (adresas – Fabijoniškių g. 5C, kadastro Nr. 0101/0016:749) sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius koregavimą, keičiant gyvenamosios teritorijos (G) ir komercinės paskirties objektų teritorijos (K) žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos (K) žemės naudojimo būdą bei užstatymo intensyvumą ir tankumą, pastatų aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, poilsio aikštelių išdėstymas, automobilių aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: pagal poreikį atliekamas techninio projekto stadijoje.

neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519