2016-04-28 panaikintas 2016-03-24 Administracijos dorektoriaus įsakymas Nr. 30-650

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-24 ĮSAKYMO NR. 30-650 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS“ PANAIKINIMO

2016 m. balandžio 28 d. Nr. 30-992

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2015 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. I-533 redakcija) 18 straipsnio 1 dalimi,

p a n a i k i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 30-650 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių

Arvydas Darulis

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-24 ĮSAKYMO NR. 30-650 ,,DĖLVILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PADŽIOS“ PANAIKINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 -04-13

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai

Tikslas – LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų (2013 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) 3 punktas, nustato, kad sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki jo priėmimo dienos turi būti skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir kitos sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje bei seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada galima ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. Parengtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“ su Bendrojo plano keitimo programa buvo patalpintas Savivaldybės interneto svetainėje. Vyko vizų rinkimas, derinama ir koreguojama Bendrojo plano keitimo programa. Visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. Tačiau galutinis projekto pasirašymas įvyko greičiau ir buvo neišlaikytas viešinimo 10 d. d. laikotarpis. Tuo tikslu Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi naikinamas administracijos direktoriaus 2016-03-24 įsakymas Nr. 30-650 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“. Parengtas kitas įsakymo projektas dėl bendrojo plano keitimo pradžios ir teisės aktų nustatyta tvarka bus atliktos visuomenės informavimo procedūros ir išlaikius nustatytą terminą, įsakymas bus pasirašytas.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

1. LR vietos savivaldos įstatymas (aktuali redakcija 2015-06-30, Nr. I-533).

2. LR teritorijų planavimo įstatymas (nauja redakcija nuo 2014-01-01);

3.Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr.D1-8.

4. LR Vyriausybės nutarimas dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų (aktuali redakcija 2013-09-18, Nr.1267).

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Teigiamos pasekmės-teisės aktais nustatyta tvarka atlikus visuomenės informavimo procedūras, nebus neigiamų pasekmių planavimo procesui.

Priimtas sprendimas neigiamų pasekmių nesukels.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Sprendimas neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Sprendimo projektui įgyvendinti papildomi teisės aktai nereikalingi

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Biudžeto lėšos bus nereikalingos.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos pavedimu Miesto plėtros departamentas.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Audronė Noskaitienė

9. Teisės akto projekto nauda Vilniui ir vilniečiams.

Išlaikomos nustatytos visuomenės informavimo procedūros, suteikiama informacija apie planavimo procesą.

Plėtros planavimo skyriaus vedėja Rūta Matonienė