2016-04-28 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-814/16

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2016 m. balandžio 28 d. Nr. A72-814/16 (3.1.36-TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės , veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir UAB „Žvėryno turtas“, kodas302672918, atstovaujama direktoriaus Boris Beleckij, adresas Taikos g.134-18, LT-05226, Vilniuje, ir įgaliotas Petras Kasiulaitis, kodas ***, adresas ***, LT-08111, Vilniuje (toliau – Planavimo iniciatoriai), veikiantys pagal bendrijos nuostatus ir savo iniciatyva (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

 1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypo Žalioji g.17 (kadastro Nr. 0101/0031:194), (toliau – Planuojama teritorija) planavimo proceso inicijavimo – detaliojo plano (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2016 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. A30-522 (pridedama).

 1. 2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant sklypo Žaliojoje g. 17 (kadastro Nr. 0101/0031:194) naudojimo reglamentus ir statinių statybos zonas.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, koreguojamus planavimo dokumento sprendinius sudetinti su nekilnojamojo turto savininku, nedisponuojančiu žemės sklypu.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Archivoltas“, kodas 123978649, Universiteto g.4, LT-01134, Vilniuje.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Planavimo iniciatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorės 2015-06-02

įsakymu Nr. 40-160

pavaduotoja Vylūnė Urbonienė

UAB „Žvėryno turtas“ direktorius

Boris Beleckij

A.V.

A.V. Įgaliotas Pertas Kasiulaitis

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO PLANO SPRENDINIUS ŽEMĖS SKLYPE ŽALIOJOJE G. 17 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m. vasario 23 d. Nr. A30-522

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.
birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienė įgaliojimų“ 1.5 punktu:

 1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant sklypo Žaliojoje g. 17 (kadastro Nr. 0101/0031:194) naudojimo reglamentus ir statinių statybos zonas.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojos

2016 m.vasario 23 d .

įsakymu Nr.A30-522

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI koreguoti

 1. 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Žvėryno šiaurinės delies detaliojo plano sprendinių keitimas žemės sklype Žalioji g. 17 (Kadastro Nr. 0101/0031:194) teritorijų planavimo proceso pagrindu
 2. 2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 0.0834 ha kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) Žalioji g. 17 žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0031:194) Žvėryno seniūnijoje.
 3. 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. 4. Planavimo pagrindas: UAB „Žvėryno turtas“ 2015-12-09 prašymas Nr. A50-44572/15.
 5. 5. Planavimo uždaviniai: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 005) sprendinių koregavimas, nustatant žemės sklypo Žalioji g. 17 (kadastro Nr. 0101/0031:2194) planuojamam užstatymui reikalingus architektūrinius, urbanistinius ir infrastruktūras teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais: gyvenamosios paskirties sklypams numatomas maksimalus užstatymo intensyvumas – gyvenamosios paskirties sklypo daliai iki 0.4, negyvenamosios paskirtiems sklypo daliai iki 1,2; maksimalus galimas aukštingumas- 3 aukštai.
 6. 6. Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 7. 7. Tyrimai ir galimybių studijos: nėra.
 8. 8. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 9. 9. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 10. 10. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 11. 11. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 12. 12. Sprendinių profesinis vertinimas:nereikalingas.
 13. 13. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslai ir planavimo darbų programa.
 14. 14. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 15. 15. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 16. 16. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas, laikinai

vykdantis Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigas Aurelijus Stapulionis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Dovilė Eidukaitė