2016-04-29 publikuotas Administracijos pavaduotojos įsakymas Nr. A30-1238

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 135V patvirtinto teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 446) sprendinių koregavimas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. balandžio 29 įsakymo Nr. A30-1238 pagrindu pradedamas Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 135V patvirtinto teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 446) sprendinių koregavimas.

Planavimo iniciatorius – Jolanta Kanusevič ir Vladislav Kanusevič, Eišiškių pl. 65-1, tel. 868245667, LT-02184, Vilnius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – atlikti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 135V patvirtinto teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 446) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypus (kadastro Nr. 0101/0070:216 ir Nr. 0101/0070:217) Eišiškių plente, Naujininkų seniūnijoje, nustatant galimus sklypų teritorijos naudojimo reglamentus vienbučiams (dvibučiams) sodybiniams gyvenamiesiems namams statyti, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Pasiūlymų teikimas:

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo V. Kondratas, tel. 8 5 211 2754).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS EIŠIŠKIŲ PLENTE

NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2016 m. balandžio 29 d. Nr. A30-1238

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 135V patvirtinto teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 446) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypus (kadastro Nr. 0101/0070:216 ir Nr. 0101/0070:217) Eišiškių plente, Naujininkų seniūnijoje, nustatant galimus sklypų teritorijos naudojimo reglamentus vienbučiams (dvibučiams) sodybiniams gyvenamiesiems namams statyti, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. A30-1238

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 446) sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,1918 ha (kad. Nr. 0101/0070:216) ir 0,2000 ha (kad. Nr. 0101/0070:217) sklypai Eišiškių pl. (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Jolanta Kanusevič ir Vladislav Kanusevič, Eišiškių pl. 65-1, tel. 868245667, LT-02184, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: Jolanta Kanusevič ir Vladislav Kanusevič 2016-02-02 prašymas Nr. A50-3907/16.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 135V patvirtinto teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 446) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypus (kadastro Nr. 0101/0070:216 ir Nr. 0101/0070:217) Eišiškių plente, Naujininkų seniūnijoje, nustatant galimus sklypų teritorijos naudojimo reglamentus vienbučiams (dvibučiams) sodybiniams gyvenamiesiems namams statyti, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

8. Papildomi planavimo uždaviniai: vadovautis institucijų išduotomis planavimo sąlygomis ir jose nurodytais reikalavimais.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754