2016-05-20 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-874/16

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2016 m. gegužės 20 d. Nr. A72-874/16 (3.1.36-TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės , veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir Irena Maksimovič, kodas 4530706xxxx, adresas Pakluonės g.x, Vilniuje; Feliks Narkevič, kodas 3500617xxxx, adresas Rygos g. x, Jelena Dvarionienė, kodas 4540326xxxx, Kriaučiūnų g. x, Vilniuje, František Stankevič, kodas 3500603xxxx, adresas Pakuonės g. x, Vilniuje, Danuta Stankevič, kodas 4410502xxxx, Kriaučiūnų g. x, Vilniuje, Eleonora Šekštelienė, kodas 4550101xxxx, adresas Pakluonės x, Vilniuje, veikiantys savo iniciatyva, UAB „MB investicija“, kodas 302700004, atstovaujama direktoriaus Martyno Gudelio, adresas Pamėnkalnio g. 40, Vilniuje; UAB „Ąžuolas Lazdynuose“, kodas 121372617, atstovaujama direktoriaus Jan Paškevič, adresas Erfurto g. 1, Vilniuje, (toliau – Planavimo iniciatoriai), veikiantys pagal bendrovių įstatus (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl apie 8,2 ha teritorijos Pilaitės seniūnijoje, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančią į 33 funkcinę zoną (toliau – Planuojama teritorija) planavimo proceso inicijavimo – detaliojo plano (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 30-813 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą, suplanuoti inžinerinių komunikacijų tinklus.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą suderinti su visais planuojamoje teritorijoje turinčiais nekilnojamojo turto arba jį valdančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis, viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Architektūros menas“, kodas 302519783, Giedraičių g. 60A, LT-08212, Vilniuje.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorės 2015-06-02

įsakymu Nr. 40-160

pavaduotoja Vylūnė Urbonienė

A.V.

Planavimo iniciatorius

Feliks Narkevič

Jelena Dvarionienė

František Stankevič

Danuta Stankevič

Eleonora Šekštelienė

UAB „MB investicija“

Direktorius Martynas Gudelis

A.V.

UAB „Ąžuolas Lazdynuose“

Direktorius Jan Paškevič

A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į FUNKCINĘ ZONĄ NR. 33, DETALIOJO PLANO RENGIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2015 m. kovo d. Nr. 30-

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pradedamas rengti apie 8,2 (aštuonių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 33, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-21, detalusis planas;

1.2. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą, suplanuoti inžinerinių komunikacijų tinklus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

Jonas Urbanavičius
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. kovo 13 d.

įsakymu Nr. 30-813

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 8,2 ha. teritorija Pilaitės seniūnijoje, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į 33 funkcinę zoną.

2. Planuojamos teritorijos plotas: Apie 8,2 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Irena Maksimovič, Feliks Narkevič, Jelena Dvarionienė, František Stankevič, Danuta Stankevič, Eleonora Šekštelienė, uždaroji akcinė bendrovė „MB investicijos“, Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, uždaroji akcinė bendrovė „Ąžuolas Lazdynuose“, Erfurto g. 1, Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: Pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano (reg. Nr. 1881) sprendinius nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, nustatyti kraštovaizdį tausojančius teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus: maksimalus užstatymo intensyvumas – 0,07; maksimalus pastatų aukštis – 7,5 m; užstatymo tankis – 5 proc. Planuojant naują užstatymą formuojama vienkieminio tipo teritorijos užstatymo struktūra: užstatyti pastatais sodybų branduoliai retai išsidėstę teritorijoje (daugiau kaip 150 m vienas nuo kito). Išsaugoma istoriškai susiformavusi kelių sistema (gatvės tiesiamos esamų lauko keliukų vietoje). Naujos gatvės netiesiamos. Gali būti įrengiami privažiavimai. Teritorijoje draudžiama: naikinti ar žaloti reljefo formas, įrengti naujus didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius, statyti statinius šlaituose, kurių nuolydis didesnius kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 m nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės ribos, sausinti ar keisti į kitas žemės naudmenas pelkes ir jų apypelkius. Sklypai negali būti skaidomi/formuojami į mažesnius kaip 0,5 ha sklypus. Sklypus formuoti vieno vienbučio namo statybai. Laikytis kitų Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu nustatytų reikalavimų.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; taip pat galimi kiti papildomi uždaviniai atsižvelgiant į institucijų išduotas planavimo sąlygas.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: Planuojant naujų statinių statybą ar sodybų kūrimą turi būti atliekamas poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Artūras Blotnys