2016-07-12 publikuotas AD pavaduotojos įsakymas Nr. A30-2015

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE KRIAUČIŪNŲ G. 9 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 21 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m. liepos 12 d. Nr. A30-2015

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-260 „Dėl apie 3,5 ha ploto teritorijos prie Kriaučiūnų g. 9 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 21 (Cintų g. 11, kadastro Nr. 0101/0167:2700) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalijant sklypą, pakeičiant nustatytą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir nustatant teritorijos naudojimo tipą bei reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. liepos 12 d.

įsakymu Nr. A30-2015

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Cintų g. 11, kadastro Nr. 0101/0167:2700, Pilaitės seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3630 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: sklypo savininkai.

5. Planavimo pagrindas: prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-260 „Dėl apie 3,5 ha ploto teritorijos prie Kriaučiūnų g. 9 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 21 (Cintų g. 11, kadastro Nr. 0101/0167:2700) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalijant sklypą, pakeičiant nustatytą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir nustatant teritorijos naudojimo tipą bei reglamentus.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi.

8. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė

Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė L. Adžgauskienė, 211 2518