2016-07-22 pasirašytas VMS AD pavaduotojos įsakymas Nr. A30-2115

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP UOSIŲ, BRIEDŽIŲ IR VAIVOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE SAULENIŲ G. 6

2016 m. liepos 22 d. Nr. A30-2115

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 30-478 patvirtinto teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1943) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0048:1052) Saulenių g. 6 planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypą į tris atskirus sklypus, viename iš jų nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, dviejuose – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą ir nustatant (patikslinant) planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama)

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. liepos 22 d.

įsakymu Nr. A30-2115

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1943) sprendinių koregavimas sklype Saulenių g. 6.

2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 0,2265 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) Saulenių g. 6 (kad. Nr. 0101/0048:1052) Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Vladimiras Kornickis (įgaliotas kitų sklypo savininkų), Saulenių g. 6-2, tel. 869906104, LT-11105, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: V. Kornickio ir kt. 2016-06-10 prašymas Nr. A50-19588/16.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-13 įsakymu Nr. 30-478 patvirtinto teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1943) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0048:1052) Saulenių g. 6 planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypą į tris atskirus sklypus, viename iš jų nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, dviejuose – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą ir nustatant (patikslinant) planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754