Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

2016-10-03 sudaryta teritorijų planavimo proceso sutartis Nr. A72-1689/16

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2016 m. spalio 3d. Nr. A72-1689/16 (3.1.36-TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės , veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir UAB „LABARUM“, kodas 302567479, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Valkerio, adresas Savanorių pr. 247, LT-02300, Vilniuje, (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiančio pagal bendrijos nuostatus (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218), (toliau – Planuojama teritorija) planavimo proceso inicijavimo – detaliojo plano (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 30-2007 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Inicijuoti sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano (reg. Nr. 2593), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. 1-1489 ,,Dėl sklypo Savanorių pr. 247, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą, dalijant sklypą į du ir keičiant sklypų naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos (K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, koreguojamus planavimo dokumento sprendinius suderinti su nekilnojamojo turto savininku, nedisponuojančiu žemės sklypu.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Sweco Lietuva“, kodas 301135783, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200, Vilnius.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Planavimo iniciatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorės 2015-06-02

įsakymu Nr. 40-160

pavaduotoja Vylūnė Urbonienė

UAB „LABARUM“ direktorius

direktorius Žydrūnas Valkeris

A.V.

A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-05-15 ĮSAKYMO NR. 30-1723 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO SAVANORIŲ PR. 247 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ“ PAKEITIMO

2016 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 30-2007

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313 punktu:

1. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 30-1723 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Savanorių pr. 247 detaliojo plano sprendinių keitimą“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano (reg. Nr. 2593), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. 1-1489 ,,Dėl sklypo Savanorių pr. 247, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą, dalijant sklypą į du ir keičiant sklypų naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos (K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto plano ištrauką Nr. 5663).

2. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.
gegužės 15 d. įsakymo Nr. 30-1723 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Savanorių pr. 247 detaliojo plano sprendinių keitimą“ 2 punktu patvirtintą planavimo darbų programą keičiamo detaliojo planavimo dokumentui rengti:

2.1. išdėstau 5 punktą taip:

„5. Planavimo uždaviniai: padalyti sklypą į du ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu pakeisti žemės sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro
Nr. 0101/0076:218) naudojimo būdą (iš komercinės teritorijos (K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus. Sklype suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorius.“;

2.2. Išdėstau 9 punktą taip:

„9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.“

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė