2016-11-08 sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1924/16

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2016 m. lapkričio 8 d. Nr. A72-1924/16 (3.1.36-TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės , veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir UAB „Naomė Plius“ atstovaujama direktorės Anželikos Petniūnienės, kodas 302327135, adresas Polocko g. 15 LT-01205, Vilniuje, (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiančios pagal bendrijos nuostatus (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią sutartį.

  1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypo Subačiaus g. 77 (kadastro Nr. 0101/0059:97) (toliau – Planuojama teritorija) planavimo proceso inicijavimo Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 30-1858 (pridedama).

  1. 2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Rengti Markučių rajono detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Subačiaus g. 77 (kadastro Nr. 0101/0059:97) ir žemės sklypo Subačiaus g. 77 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 26 d. įsakymu
Nr. 30-1530 „Dėl žemės sklypo Subačiaus g. 77 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir komercinės paskirties naudojimo būdo, patikslinti pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui koreguojant užstatymo zoną ir ribas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, koreguojamus planavimo dokumento sprendinius suderinti su nekilnojamojo turto savininku, nedisponuojančiu žemės sklypu.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „UGNA“, kodas 300584736, Viršuliškių g. 16-5, LT-05108 Vilnius.

  1. 4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Planavimo iniciatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorės 2015-06-02

įsakymu Nr. 40-160

pavaduotoja Vylūnė Urbonienė

UAB „Naomė Plius “

direktorė Anželika Petniūnienė

A.V.

A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI MARKUČIŲ RAJONO DETALŲJĮ PLANĄ IR SKLYPO SUBAČIAUS G. 77 PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 30-1858

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u rengti Markučių rajono detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Subačiaus g. 77 (kadastro Nr. 0101/0059:97) ir žemės sklypo Subačiaus g. 77 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 26 d. įsakymu
Nr. 30-1530 „Dėl žemės sklypo Subačiaus g. 77 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir komercinės paskirties naudojimo būdo, patikslinti pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui koreguojant užstatymo zoną ir ribas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių

Arvydas Darulis
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. rugpjūčio 11 d.

įsakymu Nr. 30-1858

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Subačiaus g. 77 (kadastro Nr. 0101/0059:97), Rasų seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0657 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.

5. Planavimo pagrindas: UAB „Naomė plius“ 2016-05-20 prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir esamo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo, patikslinti pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui koreguojant užstatymo zoną ir ribas.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: Įvertinti gretimybes bei reglamentus nustatyti pagal mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną.

8. Papildomi reglamentai: nėra.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: iki 2019 m. liepos mėn.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta :

Miesto plėtros departamento direktorius

(Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas) Mindaugas Pakalnis